Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31987L0358.pdf

31987L0358

Rådets direktiv 87/358/EEG av den 25 juni 1987 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 192 , 11/07/1987 s. 0051 - 0054

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0147

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0147RÅDETS DIREKTIV av den 25 juni 1987 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (87/358/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Direktiv 70/156/EEG(3), senast ändrat genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, fastställde gemenskapens förfarande för typgodkännande av fordon som tillverkas i enlighet med de tekniska krav som specificerats i särdirektiv, och även förteckningen över fordonsdelar och egenskaper som ingår i dessa direktiv.

För att undanröja risken för missförstånd på grund av ordalydelsen i vissa artiklar i nämnda direktiv, är det nödvändigt att införa mindre rättelser.

För att förfarandet för typgodkännande skall kunna tillämpas fullständigt är det nödvändigt att det omfattar såväl komponenter som särskilda tekniska enheter och att varje begrepp definieras noggrant.

För att tillämpa förfarandet för typgodkännande på ett riktigt sätt bör kontroller av produktionens överensstämmelse även avse åtgärder som vidtagits av tillverkaren i syfte att säkerställa att fordon, särskilda tekniska enheter eller komponenter i serietillverkning överensstämmer med den godkända typen.

För att minska antalet dokument som nu cirkulerar mellan medlemsstaterna bör ett typgodkännandeintyg, antingen i enlighet med det tillämpliga särdirektivet eller med förebilden i direktiv 70/156/EEG, anses uppfylla medlemsstaternas normala informationskrav. Medlemsstaterna har dock rätt att begära utförligare tekniska upplysningar.

Ett förtydligande behövs för de administrativa förfaranden som styr förhållandet mellan medlemsstaterna, i det fall en medlemsstat påvisar att ett antal fordon inte överensstämmer med den godkända typen för den medlemsstat som har utfärdat typgodkännandet och att det därför finns skäl att anta att produktionens överensstämmelse inte har kontrollerats i tillräcklig grad.

I de fall där det i särdirektiven föreskrivs att en särskild teknisk enhet måste förses med typgodkännandenummer behöver varje enhet inte nödvändigtvis åtföljas av ett intyg om överensstämmelse. Tillverkaren av en särskild teknisk enhet måste i varje enskilt fall tillhandahålla upplysningar om begränsningar i användningen av enheten och villkoren för dess montering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:

1. Artiklarna 1 och 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

I detta direktiv avses med:

- fordon: dels varje motordrivet fordon avsett att användas på väg, med eller utan karosseri, som har minst fyra hjul och som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, dels släpvagnar till dessa fordon, spårbundna fordon, jordbrukstraktorer och lantbruksmaskiner är undantagna,

- särskild teknisk enhet: en anordning för vilken det fastställs krav i ett särdirektiv, som är avsedd att vara en del av ett fordon och som kan vara typgodkänt särskilt men endast i samband med en eller flera, specificerade fordonstyper,

- komponent: en anordning för vilken det fastställs krav i ett särdirektiv, som är avsedd att vara en del av ett fordon och som kan vara typgodkänd oberoende av ett fordon.

Artikel 2

I detta direktiv avses med:

a) nationellt typgodkännande ett administrativt förfarande som benämns:

-"agrément par type"/"typegoedkeuring" i belgisk lagstiftning,

- "standardtypegodkendelse" i dansk lagstiftning,

- "allgemeine Betriebserlaubnis" i tysk lagstiftning,

- "Ýãêñéóç ôýðïõ" i grekisk lagstiftning,

- "homologacion de tipo" i spansk lagstiftning,

- "réception par type" i fransk lagstiftning,

- "type approval" i irländsk lagstiftning,

- "omologazione" eller "approvazione del tipo" i italiensk lagstiftning,

- "agrément" i luxemburgsk lagstiftning,

- "typegoedkeuring" i nederländsk lagstiftning,

- "aprovaço de marca e modelo" i portugisisk lagstiftning,

- "type approval" i brittisk lagstiftning.

b) EEG-typgodkännande avser det förfarande genom vilket en medlemsstat fastställer att en fordonstyp, en särskild teknisk enhet eller komponent, uppfyller de tekniska kraven i särdirektiven och de kontroller som anges i EEG-typgodkännandeintyget. En förebild för detta visas i bilaga 2 och skall, i tillämpliga fall, kompletteras enligt bilagan till typgodkännandeintyget i det berörda direktivet."

2. Artiklarna 4 och 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Varje medlemsstat skall godkänna alla fordonstyper som uppfyller följande villkor:

a) Fordonstypen måste överensstämma med specifikationerna i det tekniska underlaget.

b) Fordonstypen måste uppfylla de kontrollkrav som anges i den förebild för typgodkännandeintyg som avses i artikel 2 b.

2. En medlemsstat som har beviljat ett typgodkännande skall vidta nödvändiga åtgärder för att, i nödvändig utsträckning och vid behov i samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, kontrollera att tillräckliga åtgärder har gjorts som säkerställer att serietillverkade fordon överensstämmer med den godkända typen.

3. En medlemsstat som har beviljat typgodkännande skall i nödvändig utsträckning och vid behov i samarbete med behöriga myndigheter i andra medlemsstater, vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de åtgärder som avses i punkt 2 även fortsättningsvis är tillräckliga och att serietillverkade fordon överensstämmer med den godkända typen. Kontroll av att serietillverkade fordon överensstämmer med den godkända typen skall begränsas till stickprovskontroller, såvida inte annat anges i särdirektiven.

4. Varje medlemsstat skall fylla i alla avsnitt av ett typgodkännandeintyg för varje fordonstyp som den godkänner.

Artikel 5

1. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall inom en månad sända en kopia av typgodkännandeintyget för varje fordonstyp som har godkänts eller vägrats godkännande till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

2. Medlemsstater har dock rätt att från en medlemsstat som har utfärdat typgodkännandet, eller från tillverkaren eller dennes representant, begära ytterligare sådana upplysningar som anges i de tekniska dokumenten i typgodkännandeintyget.

3. Tillverkaren eller dennes representant i registreringslandet skall för varje fordon som tillverkas i enlighet med den godkända typen utfärda ett intyg om överensstämmelse, för vilket en förebild visas i bilaga 3.

4. Medlemsstater har dock rätt att, i syfte att beskatta ett fordon eller för att utfärda registreringsdokument för det, begära att även uppgifter som inte ingår i bilaga 3 anges i ett intyg om överensstämmelse. Detta under förutsättning att uppgifterna uttryckligen anges i det tekniska underlaget eller kan härledas från detta genom en enkel beräkning."

3. I artikel 6.2 skall följande utgå:

"...och de skall regelbundet sända kopior av ändringar avseende det tekniska underlaget som redan har sänts till behöriga myndigheter i de andra medlemsstaterna."

4. Artikel 7.2 skall ersättas med följande:

"2. Ett sådant intyg får dock inte hindra en medlemsstat från att vidta sådana åtgärder mot fordon som inte överensstämmer med den godkända typen.

Ett fordon anses inte överensstämma med den godkända typen om det avviker från uppgifterna i typgodkännandeintyget och/eller det tekniska underlaget förutsatt att dessa avvikelser inte har godkänts under artikel 6.2 eller 6.3 av den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet. Ett fordon skall inte anses avvika från den godkända typen om toleranser som anges i särdirektiv inte överskrids."

5. Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

1. Om en medlemsstat som har utfärdat EEG-typgodkännandet finner att ett antal fordon med intyg om överensstämmelse inte överensstämmer med den godkända typen, skall den vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att serietillverkade exemplar överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna stat skall upplysa motsvarande myndigheter i de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder vilket, om så är påkallat, kan leda till att EEG-typgodkännandet återkallas.

2. Om en medlemsstat påvisar att ett antal fordon med intyg om överensstämmelse inte överensstämmer med den godkända typen kan denna stat begära att medlemsstaten som har utfärdat EEG-typgodkännandet visar att serietillverkade fordon överensstämmer med den godkända typen. Medlemsstaten som utfärdade EEG-typgodkännandet skall, inom sex månader räknat från dagen för en begäran, kontrollera att produktionen är i överensstämmelse med den godkända typen. Kontrollen kan, om så bedöms nödvändigt, utföras i samarbete med den medlemsstat som begärde att en sådan kontroll skulle utföras.

Om bristande överensstämmelse konstateras skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade typgodkännandet vidta de åtgärder som beskrivs under punkt 1.

3. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad upplysa varandra om varje återkallat EEG-typgodkännande, och orsakerna till en sådan åtgärd.

4. Om medlemsstaten som beviljade EEG-typgodkännandet ifrågasätter den påpekade avvikelsen, skall de berörda medlemsstaterna bemöda sig att bilägga tvisten.

Kommissionen skall hållas informerad och, den skall vid behov, hålla erforderliga överläggningar i syfte att nå en överenskommelse."

6. Artikel 9a skall ändras enligt följande:

"Artikel 9a

1. EEG-typgodkännande kan, när detta uttryckligen föreskrivs i särdirektiven, även utfärdas för typer av system eller fordonsdelar som utgör en särskild teknisk enhet och för komponenter i överensstämmelse med artiklarna 3 till 9 och 14.

2. När den särskilda tekniska enheten eller komponenten som skall godkännas fyller sin funktion eller erbjuder en särskild egenskap endast tillsammans med andra fordonskomponenter och dess överensstämmelse med ett eller flera krav av denna anledning endast kan visas när den tekniska enheten eller komponenten som skall godkännas används tillsammans med andra fordonskomponenter, antingen på verkliga eller simulerade, måste omfattningen av EEG-typgodkännandet för den tekniska enheten eller komponenten begränsas i motsvarande grad. EEG-typgodkännandeintyget för en särskild teknisk enhet eller komponent skall i detta fall innehålla uppgifter om begränsning av dess användning och skall utvisa varje villkor för dess montering. Efterlevnaden av dessa begränsningar och villkor skall kontrolleras då fordonet EEG-typgodkänns.

3. Emellertid skall innehavaren av EEG-typgodkännande för en särskild teknisk enhet eller en komponent, vilka beviljats i enlighet med denna artikel, utfärda intyget som beskrivs i artikel 5.3 och märka varje enhet eller komponent som tillverkats i enlighet med den godkända typen med handelsbeteckning eller varumärke, typen och, om så anges i särdirektivet, typgodkännandets nummer. I det senare fallet medför detta ingen skyldighet att utfärda intyget som föreskrivs i artikel 5.3.

4. Innehavaren av ett EEG-typgodkännandeintyg, vilket, i enlighet med bestämmelserna i punkt 2, innehåller uppgifter om begränsningar i fråga om användning, skall för varje tillverkad enhet eller komponent tillhandahålla detaljerade upplysningar om dessa begränsningar och varje villkor för montering."

7. Det tredje indraget i artikel 10.1 skall ersättas med följande:

"- vid ansökan från en tillverkare eller dennes representant och inlämnandet av de upplysningar som krävs enligt särdirektivet, skall den berörda medlemsstaten färdigställa intyget om typgodkännande i enlighet med det tillgängliga särdirektivet. En kopia av intyget skall sändas till sökanden. Andra medlemsstater skall, för fordon av samma typ, acceptera denna kopia som bevis på att nödvändiga provningar har utförts."

Artikel 2

De dokument som anges i bilagan till detta direktiv skall anses likvärdiga med de typgodkännandeintyg, vilka nämns i det tredje indraget i artikel 10.1 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall till den 1 oktober 1988 sätta i kraft de författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att kommissionen tillställs texten till de viktigaste bestämmelser i den nationella lagstiftningen som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1987.

På rådets vägnar

H. DE CROO

Ordförande

(1) EGT nr C 48, 25.2.1987, s. 4.

(2) Uttalande den 19 juni 1987.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA

- EEG-typgodkännandeintyg med hänsyn till en separat teknisk enhet,

- EEG-typgodkännandeintyg för en teknisk enhet,

- EEG-typgodkännandeintyg för en separat, teknisk enhet,

- förebild för EEG-typgodkännandeintyg (för en komponent),

- förebild för EEG-typgodkännandeintyg,

- bilaga till EEG-fordonstypgodkännandeintyg,

- bilaga till EEG-typgodkännandeintyg,

- meddelande om typgodkännande,

- meddelande om godkännandet eller, typgodkännandeintyget, delvis ifyllt, för ett motorfordon, för vilket förebilden framgår av bilaga 2 till direktiv 70/156/EEG.