Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 88/194/EEG av den 24 mars 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 092 , 09/04/1988 s. 0047 - 0049

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0045

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0045KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 24 mars 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (88/194/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 85/647/EEG(2), och särskilt artikel 5 i detta, och

med beaktande av följande:

Till följd av den tekniska utvecklingen i fråga om bromsutrustningar i allmänhet och tillverkningen av antilåsningsanordningar i synnerhet är det nu möjligt att göra det obligatoriskt att förse vissa tunga fordon och släpvagnar med sådana anordningar för att uppfylla motsvarande krav i detta direktiv i syfte att öka trafiksäkerheten.

Bestämmelserna i detta direktiv är i överensstämmelse med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiv om motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna 1 och 10 till direktiv 71/320/EEG ändras enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 oktober 1988 får ingen medlemsstat, av skäl som hänför sig till bromsanordningarna,

- med avseende på en fordonstyp, vägra att bevilja EEG-typgodkännande, vägra att utfärda det exemplar av intyget som anges i artikel 10.1 sista strecksatsen i rådets direktiv 70/156/EEG(3) eller vägra att bevilja nationellt typgodkännande, eller

- förbjuda att fordon tas i bruk

om bromsanordningarna på fordonstypen eller fordonen överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 71/320/EEG senast ändrat genom detta direktiv.

2. Från och med den 1 oktober 1989 får medlemsstaterna

- inte längre utfärda det exemplar av intyget som anges i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp vars bromsanordningar inte överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 71/320/EEG senast ändrat genom detta direktiv,

- vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en fordonstyp vars bromsanordningar inte överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 71/320/EEG senast ändrat genom detta direktiv.

3. Från och med den 1 oktober 1991 får medlemsstaterna förbjuda ibruktagande av fordon vars bromsanordningar inte överensstämmer med bestämmelserna i direktiv 71/320/EEG senast ändrat genom detta direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall före den 1 oktober 1988 sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 mars 1988.

På kommissionens vägnar

COCKFIELD

Vice ordförande

(1) EGT nr L 202, 7.9.1971, s. 37.

(2) EGT nr L 380, 31.12.1985, s. 1.

(3) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA

Ändringar i bilagorna till direktiv 71/320/EEG ändrat genom direktiven 74/132/EEG, 75/524/EEG, 79/489/EEG och 85/647/EEG

BILAGA 1: FINITIONER, KRAV, KONSTRUKTION OCH MONTERING

Efter punkt 1.17 skall de följande nya punkterna 1.18, 1.19 och 1.20 införas:

"1.18 Buss i linjetrafik

buss i linjetrafik: ett fordon som konstruerats och utrustats för transport mellan tätorter, som inte har något utrymme avsett för stående passagerare, men som under kortare sträckor kan transportera passagerare stående i gången.

1.19 Turistbuss

turistbuss: ett fordon som konstruerats och utrustats för långresor, som utformats för att säkerställa bekvämligheten hos de sittande passagerarna och som inte transporterar stående passagerare.

1.20 Antilåsningsanordningar

Se bilaga 10, punkt 2.1."

Efter punkt 2.2.1.21 skall de följande nya punkterna 2.2.1.22 och 2.2.1.23 införas:

"2.2.1.22 Vissa motorfordon skall förses med antilåsningsutrustning enligt bilaga 10, vilket framgår av följande tabell:

>Plats för tabell>

2.2.1.23 Om motorfordon som inte nämns i 2.2.1.22 är försedda med antilåsningsanordningar skall de uppfylla kraven i bilaga 10."

Efter punkt 2.2.2.12 skall de följande nya punkterna 2.2.2.13 och 2.2.2.14 införas:

"2.2.2.13 Släpvagnar i kategori O4 skall vara försedda med antilåsningsanordningar enligt bilaga 10.

2.2.2.14 Om släpvagnar som inte nämns i 2.2.2.13 ovan är försedda med antilåsningsanordningar skall de uppfylla kraven i bilaga 10."

BILAGA 10: KRAV GÄLLANDE PROVNINGAR AV FORDON FÖRSEDDA MED ANTILÅSNINGSANORDNINGAR

Punkt 1.1 skall ersättas med följande:

"1.1 Syftet med denna bilaga är att ange föreskriven bromsverkan för bromsutrustningar med antilåsningssystem monterade på fordon på väg. Dessutom skall motorfordon som är godkända att dra en släpvagn, och släpvagnar försedda med tryckluftsbromssystem, då fordonen är lastade, uppfylla de anpassningskrav som fastställts i tillägget till punkt 1.1.4.2 i bilaga 2."

Punkt 3.2 skall ersättas med följande:

"3.2 Ett draget fordon anses vara försett med en antilåsningsanordning enligt punkt 1 i tillägget till punkt 1.1.4.2 i bilaga 2 om minst två hjul på motsatta sidor av fordonet är direkt styrda av en antilåsningsanordning och alla tillämpliga krav i denna bilaga är uppfyllda. För släpvagnar skall dessutom minst ett hjul på en framaxel och ett `diagonalt motsatt` hjul på en bakaxel vara direkt styrt av oberoende modulatorer."