Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31988L0366.pdf

31988L0366

88/366/EEG)Kommissionens direktiv av den 17 maj 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/649/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 181 , 12/07/1988 s. 0040 - 0044

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0072

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0072KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 17 maj 1988 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/649/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon (88/366/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom direktiv 87/403/EEG(2), och särskilt artikel 11 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 77/649/EEG av den 27 september 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon(3), senast ändrat genom direktiv 81/643/EEG(4), och särskilt artikel 5 i detta, och

med beaktande av följande:

Konstruktionen av fordon har utvecklats, särskilt genom inverkan av aerodynamisk forskning avsedd att spara bränsle, vilket ofta medfört att vindrutestolparna blivit kraftigt lutande. De nuvarande kraven angående hinder för sikt med båda ögonen på grund av vindrutestolparna bör ändras för att undanröja de svårigheter som tillverkarna ställs inför vid tillverkning av fordon med bästa möjliga luftmotståndskoefficient (Cd).

Praktiska erfarenheter har visat på behovet av att också ändra vissa krav angående "radioantennsledare" och "avfrostnings/avimnings-ledare" som är inbyggda i vindrutan för att medge bästa möjliga radioinstallation och för att medge en ökning av verkningsgraden för vindrutans avfrostning och avimning samtidigt som god optisk kvalitet upprätthålls och utan att sikten hindras.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiv för avskaffande av tekniska handelshinder inom motorfordonssektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilageförteckningen och bilagorna 1 och 4 till direktiv 77/649/EEG ändras enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 oktober 1988 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 maj 1988.

På kommissionens vägnar

COCKFIELD

Vice ordförande

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 44.

(3) EGT nr L 267, 19.10.1977, s. 1.

(4) EGT nr L 231, 15.8.1981, s. 41.

BILAGA

Bilageförteckningen skall ändras på följande sätt:

"Tillägg: Figurerna 1 och 2" skall läggas till efter bilaga 3.

"Tillägg: Figurerna 1 till 7" skall läggas till efter bilaga 4.

Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

Punkterna 5.1.2 till 5.1.2.1.2 skall ersättas med följande punkter:

"5.1.2 Vinkeln där sikt hindras får för varje A-stolpe enligt beskrivning i punkt 5.1.2.1 inte överstiga 6° (jfr bilaga 4, tillägg, figur 3).

Vinkeln där sikt hindras av A-stolpen på passagerarsidan enligt punkt 5.1.2.1.2 behöver inte bestämmas om de två stolparna är placerade symmetriskt i förhållande till fordonets vertikala symmetrilängdplan.

5.1.2.1 Vinkeln där sikt hindras skall för varje A-stolpe mätas genom att de två följande horisontella sektionerna läggs på ett plan.

Sektion 1: Med början från punkten Pm på den plats som anges i punkt 5.3.1.1 dras ett plan som bildar en vinkel på 2 uppåt i förhållande till horisontalplanet genom Pm. Bestäm den horisontella sektionen för A-stolpen med början från den främsta punkten på tvärsnittet mellan A-stolpen och det lutande planet (jfr bilaga 4, tillägg, figur 2).

Sektion 2: Upprepa samma förfarande med ett plan som lutar nedåt med en vinkel på 5 i förhållande till horisontalplanet genom Pm (jfr bilaga 4, tillägg, figur 2).

5.1.2.1.1 Vinkeln där sikt hindras av A-stolpen på förarsidan är den vinkel som bildas på planbilden av en linje som utgår från E2 och är parallell med tangenten som förbinder E1 med ytterkanten på sektion S2 och tangenten som förbinder E2 med innerkanten på sektion S1 (jfr bilaga 4, tillägg, figur 3).

5.1.2.1.2 Vinkeln där sikt hindras av A-stolpen på passagerarsidan är den vinkel som bildas på planbilden av tangenten som förbinder E3 med innerkanten på sektion S1 och en linje som utgår från E3 och är parallell med tangenten som förbinder E4 med ytterkanten på sektion S2 (jfr bilaga 4, tillägg, figur 3)."

Punkt 5.1.3 skall ersättas med följande:

"5.1.3 Utöver de hinder som skapas av A-stolparna, stolpar för fasta eller rörliga ventilations- eller sidofönster, utvändiga radioantenner, backspeglar och vindrutetorkare får det inte finnas några hinder inom förarens direkta siktfält 180° framåt nedanför ett horisontalplan genom V1 och ovanför tre plan genom V2, varav ett är vinkelrätt mot planet x-z och lutar framåt och nedåt med 4° från horisontalplanet medan de två andra är vinkelräta mot planet y-z och lutar nedåt med 4 från horisontalplanet (se bilaga 4, figur 4).

Följande anses inte vara hinder i siktfältet:

- Inlagda eller påtryckta `radioantennsledare` som inte är bredare än följande:

- Inlagda ledare: 0,5 mm.

- Påtryckta ledare: 1,0 mm.

Dessa `radioantennsledare` får inte passera genom zon A enligt definition i direktiv 78/318/EEG om torkar- och spolarsystem för motorfordon(1). Tre `radioantennsledare` får dock passera genom zon A om deras bredd inte överstiger 0,5 mm.

- `Avfrostnings/avimnings-ledare` inom zon A vilka normalt har `sicksackform` eller sinusform och har följande mått:

- Största synliga bredd: 0,030 mm.

- Största ledartäthet:

- om ledarna är vertikala: 8/cm,

- om ledarna är horisontella: 5/cm."

Punkt 5.3.1.1 skall ersättas med följande:

"5.3.1.1 Tabell 2 anger grundkoordinaterna för en konstruktivt bestämd ryggstödsvinkel på 25. Koordinaternas positiva riktning anges i bilaga 4, tillägg, figur 1.

Punkten Pm är skärningspunkten mellan den raka linjen P1, P2 och det vertikala längdplanet genom R-punkten.

>Plats för tabell>

"

Punkt 5.5.2 skall ersättas med följande:

"5.5.2 Den raka linjen som förbinder E1 med E2 vrids runt P1 tills tangenten som förbinder E1 med ytterkanten på sektion 2 på A-stolpen på förarsidan blir vinkelrät mot den raka linjen E1-E2 (jfr bilaga 4, tillägg, figur 3)."

Punkterna 5.5.2.1 och 5.5.2.2 skall utgå.

Punkt 5.5.4 skall ersättas med följande:

"5.5.4 Den raka linjen E3-E4 vrids runt P2 tills tangenten som förbinder E4 med ytterkanten på sektion 2 på A-stolpen på passagerarsidan blir vinkelrät mot den raka linjen E3-E4 (jfr bilaga 4, tillägg, figur 3)."

Punkt 6.1.4 skall ersättas med följande:

"6.1.4 Vinkeln där sikt hindras (se 5.1.2) skall mätas på de lutande planen enligt bilaga 4, tillägg, figur 2. Förhållandet mellan P1 och P2, som är förbundna med E1 och E2 respektive E3 och E4, framgår av bilaga 4, tillägg, figur 5."

Punkterna 6.1.4.1 och 6.1.4.2 skall ersättas med följande:

"6.1.4.1 Den raka linjen E1-E2 skall ställas in enligt 5.5.2. Vinkeln där sikt hindras av A-stolpen på förarsidan skall sedan mätas enligt punkt 5.1.2.1.1.

6.1.4.2 Den raka linjen E3-E4 skall ställas in enligt 5.5.4. Vinkeln där sikt hindras av A-stolpen på passagerarsidan skall sedan mätas enligt punkt 5.1.2.1.2."

Följande nya punkt 6.1.5 skall läggas till:

"6.1.5 Tillverkaren får mäta vinkeln där sikt hindras antingen på fordonet eller på ritningarna. Vid tveksamhet kan den tekniska tjänsten kräva att provningar utförs på fordonet."

Bilaga 4 skall ändras på följande sätt:

Ordet "Tillägg" skall föras in före figurerna.

Figur 2 skall ersättas med följande figur 2:

"Figur 2>Start Grafik>

>Slut Grafik>

"

Följande nya figur 3 skall läggas till efter figur 2:

"Figur 3

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

"

Figurerna 3, 4, 5 och 6 blir figurerna 4, 5, 6 respektive 7.

(1) EGT nr L 81, 28.3.1978, s. 49.