Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 88/449/EEG av den 26 juli 1988 om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 222 , 12/08/1988 s. 0010 - 0014

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0128

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0128RÅDETS DIREKTIV av den 26 juli 1988 om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (88/449/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar antog den 19 december 1984 vid ett möte med rådet en resolution om trafiksäkerhet(4).

Direktiv 77/143/EEG(5) innehåller föreskrifter om regelbunden trafiksäkerhetsprovning av endast vissa slags vägfordon (bussar, tunga lastfordon, släp- och påhängsvagnar på mer än 3,5 ton, taxibilar och ambulanser).

Trafiksäkerhetsprovningen skulle med fördel kunna utsträckas till att även omfatta lätta lastfordon, medan remissbehandlingen av kommissionens förslag om att införa en sådan provning för personbilar fortskrider.

De nuvarande systemen för provning av fordon skiljer sig, i den mån de existerar, avsevärt från varandra, och det finns skäl att inte bara kräva provning utan också en så långt som möjligt gående harmonisering av provningsperiodiciteten och av vilka komponenter som måste provas.

De åtgärder som avses i detta direktiv bör vidtas så långt fram i tiden att det finns tillräckligt med tid för att inrätta eller bygga ut den administrativa och tekniska organisation som krävs för provningarnas utförande, särskilt i de medlemsstater där det ännu inte finns några regler för provningarna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/143/EEG ändras på följande sätt:

1. Den nuvarande texten i artikel 7 skall bli punkt 1 i samma artikel, och följande punkt skall läggas till:

"2. I fråga om de fordon som avses i punkt 5 i bilaga 1 skall punkt 1 ovan tillämpas fram till och med den 1 januari 1993.

I medlemsstater där det inte finns något system för trafiksäkerhetsprovning av detta slags fordon skall punkt 1 dock tillämpas fram till och med den 1 januari 1995."

2. Följande stycke skall läggas till i bilaga 1:

>Plats för tabell>

3. Bilaga 2 ersätts av bilagan till föreliggande direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall efter samråd med kommissionen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast inom två år efter anmälan(6).

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder som de har vidtagit för att följa detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 1988.

På rådets vägnar

Y. PAPANTONIOU

Ordförande

(1) EGT nr C 133, 31.5.1986, s. 3.

(2) EGT nr C 76, 23.3.1987, s. 194.

(3) EGT nr C 333, 29.12.1986, s. 7.

(4) EGT nr C 342, 29.12.1984, s. 1.

(5) EGT nr L 47, 18.2.1977, s. 47.

(6) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 28 juli 1988.

BILAGA

"BILAGA 2

Provningen skall omfatta åtminstone nedan uppräknade komponenter, förutsatt att dessa hör till standardutrustningen i de fordon som provas i berörd medlemsstat.

>Plats för tabell>

"