Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 89/297/EEG av den 13 april 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sidoskydd på vissa motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 124 , 05/05/1989 s. 0001 - 0007

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 18 s. 0234

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 18 s. 0234RÅDETS DIREKTIV av den 13 april 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om sidoskydd på vissa motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (89/297/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att vidta åtgärder som syftar till att upprätta den inre marknaden under tiden fram till den 31 december 1992. Den inre marknaden skall omfatta ett område utan inre gränser inom vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital garanteras.

De tekniska krav som fordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl. a. sidoskydd på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att därmed för alla fordonstyper medge det förfarande för EEG-typgodkännande som beskrivs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(4), senast ändrat genom direktiv 87/403/EEG(5).

För att öka trafiksäkerheten är det nödvändigt att alla tunga fordon förses med sidoskydd för att oskyddade trafikanter (fotgängare, cyklister, motorcyklister) skall få ett effektivt skydd mot risken att hamna under sidorna på sådana fordon.

Av praktiska skäl bör olika tidsfrister medges för genomförandet av nya typgodkännanden och för alla nya fordon.

Tillnärmning av den nationella lagstiftningen om motorfordon innefattar medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av de kontroller som utförs av var och en av dem på grundval av de gemensamma kraven.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med fordon alla motorfordon i kategorierna N2 och N3, samt släpvagnar i kategorierna O3 och O4 enligt definitionen i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG, vilka med eller utan karosseri konstruerats för användning på väg, och som är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim.

Artikel 2

1. Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till sidoskyddet, om det uppfyller kraven i bilagan.

2. Ingen medlemsstat får, av skäl som hänför sig till sidoskyddet, vägra att registrera ett fordon eller förbjuda att det saluförs, tas i bruk eller används om det uppfyller kraven i bilagan.

Artikel 3

En medlemsstat som utfärdat EEG-typgodkännande skall vidta de åtgärder som krävs för att hålla sig underrättad om varje ändring av en del eller egenskap som nämns i bilagan. Medlemsstatens behöriga myndigheter skall besluta om nya provningar skall utföras på den ändrade typen och om en ny provningsrapport skall utarbetas. Om sådana provningar visar att kraven i detta direktiv inte har uppfyllts, skall ändringen inte godkännas.

Artikel 4

1. Från och med den 1 juni 1990 får medlemsstaterna

- inte längre utfärda det dokument som medges enligt artikel 10.1 tredje strecksatsen i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp vars sidoskydd inte uppfyller kraven i detta direktiv,

- vägra att bevilja ett nationellt typgodkännande för en fordonstyp vars sidoskydd inte överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv.

2. Från och med den 1 maj 1991 får medlemsstaterna förbjuda att ett fordon första gången tas i bruk vars sidoskydd inte överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 5

De ändringar som krävs för att anpassa kraven i bilagan till den tekniska utvecklingen skall beslutas enligt det förfarande som beskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som krävs för att följa detta direktiv senast den 30 oktober 1989. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 13 april 1989.

På rådets vägnar

P. SOLBES

Ordförande

(1) EGT nr C 265, 5.10.1987, s. 21.

(2) EGT nr C 94, 11.4.1988, s. 23.

(3) EGT nr C 80, 28.3.1988, s. 17. SLUTLIG.

(4) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(5) EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 44.

BILAGA

TEKNISKA KRAV FÖR SIDOSKYDD

1. Allmänna föreskrifter och definitioner

1.1. Varje fordon i kategorierna N2, N3, O3 och O4 skall vara konstruerat och/eller utrustat så att det, i sitt färdiga utförande, ger oskyddade trafikanter (fotgängare, cyklister, motorcyklister) ett effektivt skydd mot risken att hamna under fordonets sidor och fastna under fordonet(1).

Direktivet gäller inte för

- dragbilar för påhängsvagnar,

- släpvagnar som konstruerats särskilt för transport av långt odelbart gods, t. ex. timmer, stålstänger osv.,

- fordon som konstruerats för särskilda ändamål där det av praktiska skäl är omöjligt att anbringa sidoskydd.

1.2. Ett fordon skall anses uppfylla kraven enligt punkt 1.1 om dess sidodelar ger skydd enligt bestämmelserna i nedanstående punkter.

1.3 Definitioner

1.3.1. Fordonstyp med avseende på sidoskydd

Uttrycket fordonstyp med avseende på sidoskydd syftar på fordon som inte skiljer sig åt beträffande följande huvudegenskaper:

Spårvidd för bakaxel, karosseriets och chassits uppbyggnad, mått, form och material, hjulupphängningens egenskaper i den mån de har betydelse för kraven i punkt 2.

1.3.2 Vikt utan last avser fordonets vikt i körklart skick, obemannat och olastat men komplett med bränsle, kylmedel, smörjmedel, verktyg och reservhjul om dessa tillhandahålls av fordonstillverkaren som standardutrustning.

1.4 Fordonets placering

Vid provning av överensstämmelser med de tekniska specifikationerna i punkt 2 skall fordonet vara placerat enligt följande:

- På en horisontell och plan yta.

- Med de styrande hjulen riktade rakt framåt.

- Fordonet skall vara olastat.

- Påhängsvagnar skall stå på sina stöd så att lastytan blir horisontell.

2. Skydd på sidan med hjälp av en särskild anordning (sidoskydd)

2.1. Anordningen får inte öka fordonets totala bredd och huvuddelen av dess yttre yta får inte befinna sig mer än 120 mm innanför fordonets yttersta plan (största bredd). På vissa fordon får anordningens främre ände vara svängd inåt enligt punkterna 2.4.2 och 2.4.3. Anordningens bakre ände får inte befinna sig mer än 30 mm innanför bakdäckens ytterkant (exklusive eventuell däcksutbuktning intill marken) åtminstone vad gäller dess bakersta 250 mm.

2.2. Anordningens yttre yta skall vara slät, huvudsakligen plan eller horisontalt korrugerad och så långt som möjligt kontinuerlig från framänden till bakänden; angränsande delar får dock överlappa, förutsatt att den överlappande kanten pekar bakåt eller nedåt, eller så kan ett mellanrum på högst 25 mm tillåtas (mäts vågrätt), förutsatt att den bakre delen inte sticker ut utanför den främre; avrundade skruv- och nitskallar får sticka ut högst 10 mm från ytan och andra detaljer får sticka ut lika långt om de är släta och har liknande rundning; alla yttre kanter och hörn skall vara avrundade med en radie på minst 2,5 mm (mäts enligt direktiv 74/483/EEG(2).

2.3. Anordningen får bestå av en sammanhängande plan yta eller av en eller flera horisontella skenor eller en kombination av yta och skenor; när skenor används får dessa inte sitta mer än 300 mm från varandra och inte vara mindre än

- 50 mm i höjdled när det gäller fordon i kategorierna N2 och O3,

- 100 mm i höjdled och i huvudsak plana när det gäller fordon i kategorierna N3 och O4.

Kombinationer av ytor och skenor skall utgöra ett sammanhängande sidoskydd, om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 2.2.

2.4. Sidoskyddets framkant skall vara utformad enligt följande:

2.4.1. Dess position skall vara enligt följande:

2.4.1.1. På motorfordon: Högst 300 mm bakom ett tvärgående plan genom den bakersta delen av däcket på det hjul som sitter närmast framför skyddet.

2.4.1.2. På en släpvagn: Högst 500 mm bakom det plan som definieras i punkt 2.4.1.1.

2.4.1.3. På en påhängsvagn: Högst 250 mm bakom ett tvärgående centrumplan genom stödbenen om sådana finns; i samtliga fall gäller dock att avståndet från framkanten till ett tvärgående plan genom centrum av kopplingstappen i dess bakersta läge får vara högst 2,7 m.

2.4.2. När framkanten är placerad i ett i övrigt tomt utrymme skall den bestå av en sammanhängande vertikal balk som sträcker sig över skyddets hela höjd; balkens yttre och främre ytor skall sträcka sig minst 50 mm bakåt och vara insvängda 100 mm för N2 och O3, och sträcka sig minst 100 mm bakåt och vara insvängda 100 mm för N3 och O4.

2.4.3. På motorfordon där måttet 300 mm enligt punkt 2.4.1.1 hamnar inom förarhytten skall skyddet vara utformat så att det passar mot hyttpanelerna och vid behov vara insvängt i en vinkel som inte överstiger 45°. Ett längsgående mellanrum på 100 mm skall tillåtas mellan framkanten och hyttpanelerna i fråga om avfjädrade hytter och fällbara hytter. I detta fall gäller inte bestämmelserna i punkt 2.4.2.

2.4.4. På motorfordon där måttet 300 mm enligt punkt 2.4.2.1 hamnar bakom förarhytten och sidoskyddet är utsträckt framåt enligt punkt 2.4.3 genom tillverkarens val, måste bestämmelserna i punkt 2.4.3 uppfyllas.

2.5. Sidoskyddets bakkant får inte befinna sig mer än 300 mm framför ett tvärgående plan genom den främsta delen av däcket på det hjul som sitter närmast bakom skyddet; någon sammanhängande vertikal balk behövs inte på bakkanten.

2.6. Sidoskyddets nederkant får inte till någon del befinna sig mer än 550 mm ovanför marken.

2.7. Skyddets överkant får inte befinna sig mer än 350 mm nedanför den fordonsdel som skärs eller vidrörs av ett vertikalt plan som tangerar däckens yttersta punkter (exklusive eventuell däcksutbuktning intill marken), med undantag för följande fall:

2.7.1. När planet enligt punkt 2.7 inte skär någon fordonsdel skall överkanten befinna sig i nivå med lastplattformens yta eller 950 mm ovanför marken, beroende på vilket avstånd som är minst.

2.7.2. När planet enligt punkt 2.7 skär en fordonsdel på en nivå som ligger mer än 1,3 m ovanför marken får inte sidoskyddets överkant befinna sig mindre än 950 mm ovanför marken.

2.7.3. På fordon som särskilt utformats och konstruerats, inte bara anpassats, för transport av container eller annan löstagbar enhet, får skyddets överkant bestämmas enligt punkterna 2.7.1 och 2.7.2, varvid containern eller enheten betraktas som en del av fordonet.

2.8. Sidoskydd skall i huvudsak vara styva, vara säkert fastsatta (för att inte riskera att lossna till följd av vibrationer vid normal användning av fordonet) och skall, med undantag för de delar som anges i punkt 2.9, vara tillverkade av metall eller annat lämpligt material.

Sidoskyddet skall betraktas som ändamålsenligt om det kan motstå en horisontell statisk kraft på 1 kN, anbringad vinkelrätt mot någon del av skyddets yttre yta med hjälp av en platta vars stötyta är rund och plan och har en diameter på 220 mm ± 10 mm, så att intryckningen till följd av belastningen inte blir mer än

- 30 mm på de bakersta 250 mm av skyddet och

- 150 mm på återstoden.

2.8.1. Ovanstående krav får kontrolleras genom beräkningar.

2.9. Delar som är varaktigt fastsatta på fordonet, t. ex. batterilåda, lufttankar, bränsletankar, lampor, reflexer, reservhjul och verktygslådor, får inräknas i sidoskyddet om de uppfyller direktivets måttkrav. Beträffande mellanrum skall kraven enligt punkt 2.2 gälla.

2.10. Sidoskyddet får inte utnyttjas för fastsättning av broms-, luft- eller hydraulledningar.

3. Trots ovanstående bestämmelser, behöver fordon av följande typer endast uppfylla nedanstående krav:

3.1 En förlängningsbar släpvagn skall uppfylla alla krav i punkt 2 då den har sin minsta längd; när släpvagnen förlängs skall sidoskydden uppfylla punkterna 2.6, 2.7 och 2.8, och antingen punkt 2.4 eller 2.5 men inte nödvändigtvis båda; förlängningen av släpvagnen får inte orsaka mellanrum i sidoskydden.

3.2 Ett tankfordon som är avsett uteslutande för transport av vätska i en sluten tank som är varaktigt fastsatt på fordonet och försedd med slang- eller rörkopplingar för fyllning och tömning, skall ha sidoskydd som uppfyller kraven i punkt 2 så långt som det är praktiskt möjligt; strikt uppfyllelse får endast åsidosättas där användningen av fordonet gör det nödvändigt.

3.3. På fordon med utdragbara ben för extra stabilitet under lastning, lossning eller andra arbetsmoment för vilka fordonet konstruerats, får sidoskyddet ha extra öppningar om dessa är nödvändiga för att benen skall kunna dras ut.

3.4. På fordon med fästpunkter för rorotransport skall öppningar tillåtas i sidoskydden för att fästanordningar skall kunna anbringas och spännas.

4. Om fordonets sidor är utformade och/eller utrustade så att deras form och egenskaper medför att delarna tillsammans uppfyller kraven i punkt 2, kan de betraktas som en ersättning för sidoskydd.

5. Ansökan om EEG-typgodkännande

5.1. Ansökan om EEG-typgodkännande för en fordonstyp med avseende på sidoskyddet skall lämnas in av fordonstillverkaren eller dennes representant.

5.2. Ansökan måste följas av nedanstående dokument i tre exemplar:

5.2.1. En beskrivning av fordonet utifrån de kriterier som anges i punkt 1.4.1, tillsammans med måttritningar och antingen fotografier eller sprängskisser av fordonets sidor. Nummer och/eller symboler för identifiering av fordonstypen skall anges.

5.2.2. En teknisk beskrivning av de delar som utgör sidoskyddet, tillsammans med tillräckligt detaljerad information.

5.3. Ett fordon som är representativt för den typ som skall godkännas måste tillhandahållas den tekniska tjänst som har ansvaret för typprovningarna.

6. EEG-typgodkännande

6.1. EEG-typgodkännandeintyget för fordonstypen skall följas av en bilaga enligt den mall som visas i tillägget.

Tillägg

MALL

>Start Grafik>

[största format: A4 (210 x 297 mm)]

e...

(1)

BILAGA TILL EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG AVSEENDE SIDOSKYDD FÖR EN FORDONSTYP

(Artiklarna 4.2 och 10 i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon)

EEG-typgodkännande nr: Utvidgning:

1. Fordonets fabrikat eller varumärke:

2. Fordonets typ och kategori:

3. Tillverkarens namn och adress:

4. Namn och adress för tillverkarens representant (om sådan finns):

5. Egenskaper hos de delar som utgör sidoskydd:

6. Fordonet överlämnat för EEG-typgodkännande den:

7. Teknisk tjänst med ansvar för EEG-typprovning:

8. Datum för provningsrapport från den tekniska tjänsten:

9. Provningsrapportens beteckning hos den tekniska tjänsten:

10. Skäl för utvidgning av EEG-typgodkännande:

11. EEG-typgodkännande/utvidgning har utfärdats/avslagits(2)med avseende på sidoskydd.

12. Ort:

13. Datum:

14. Underskrift:

15. Bifogat finns en lista över de handlingar som utgör EEG-typgodkännandeakten och som förvaras hos den behöriga myndigheten som utfärdat godkännandet. En kopia kan erhållas på begäran.

16. Eventuella anmärkningar:

(1) Myndighetens namn.

(2) Stryk det som inte är tillämpligt.>Slut Grafik>

Exempel

DIREKTIV 89/297/EEG EEG-TYPGODKÄNNANDE/UTVIDGNING NR: TYP:

>Start Grafik>

Förteckning över bifogade dokument

Totalt antal sidor i akten:9

Antal sidor i beskrivningen:4

Antal sidor med ritningar:4

Antal fotografier:1

Sida

- Allmänt1

- Allmän fordonsbeskrivning2

- Mått och vikter2

- Beskrivning av sidoskydd3

Ritningar och fotografier som lämnats in:

- ritning(ar) över anordningens montering:031.3.046 (2 A4-sidor)

031.3.047 (2 A5-sidor)

- fotografi(er): 031.13.027 (1)

Alla dokument, ritningar och fotografier skall förses med numret för EEG-typgodkännandet/utvidgningen.>Slut Grafik>

(1) Detta direktiv hindrar inte någon stat från att ställa ytterligare krav på fordonsdelar framför framhjulen och bakom bakhjulen.

(2) EGT nr L 266, 2.10.1974, s. 4.