Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31990L0630.pdf

31990L0630

Kommissionens direktiv 90/630/EEG av den 30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/649/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 06/12/1990 s. 0020 - 0029

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0022

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0022KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 30 oktober 1990 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 77/649/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon (90/630/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/649/EEG av den 27 september 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 88/366/EEG(2), och särskilt artikel 5 i detta, och

med beaktande av följande:

Erfarenheten och den tekniska utvecklingen har visat att det nu är möjligt att öka noggrannheten vid det provningsförfarande som fastställs i bilaga 3 till direktiv 77/649/EEG, och särskilt att likrikta det med den senaste utvecklingen inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén om anpassning till teknisk utveckling av direktiv om avskaffande av tekniska handelshinder inom motorfordonssektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 3 till direktiv 77/649/EEG ändras härmed i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 maj 1991 får ingen medlemsstat av skäl som hänför sig till siktfält

- vägra att utfärda EEG-typgodkännande för en fordonstyp; alt. att utlämna kopia av det intyg som avses i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 70/156/EEG(3) eller att lämna nationellt typgodkännande, eller

- förbjuda att fordon tas i bruk,

i fall där förarens siktfält i fordon av sådan typ eller i sådana fordon konstaterats överensstämma med direktiv 77/649/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv.

2. Från och med den 1 oktober 1991:

- skall medlemsstaterna inte längre utfärda kopia av det intyg som avses i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 70/156/EEG av skäl som hänför sig till att förarens siktfält i fordon av sådan typ inte konstaterats överensstämma med direktiv 77/649/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv,

- kan medlemsstaterna vägra att utfärda nationellt typgodkännande för en fordonstyp där förarens siktfält inte konstaterats överensstämma med direktiv 77/649/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 maj 1991. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 1990.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 267, 19.10.1977, s. 1.

(2) EGT nr L 181, 12.7.1988, s. 40.

(3)EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

BILAGA

"BILAGA 3

FÖRFARANDE FÖR BESTÄMNING AV H-PUNKTEN OCH DEN FAKTISKA KROPPSVINKELN FÖR SITTPLATSER I MOTORFORDON

1. SYFTE

Det förfarande som fastställs i denna bilaga används för att bestämma H-punktens placering och den faktiska kroppsvinkeln för en eller flera sittplatser i ett motorfordon och för att kontrollera överensstämmelsen mellan mätningarna och de konstruktionsuppgifter som lämnas av tillverkaren(1).

2. DEFINITIONER

I denna bilaga används följande beteckningar med den betydelse som här anges:

2.1. Referensdata: en eller flera av följande egenskaper hos en sittplats:

2.1.1. H-punkten och R-punkten och deras inbördes förhållande.

2.1.2. Den faktiska kroppsvinkeln och den konstruktivt bestämda kroppsvinkeln och deras inbördes förhållande.

2.2. Tredimensionell H-punktsmaskin (3 DH-maskin): den anordning som används för bestämning av H-punkter och faktiska kroppsvinklar. Denna anordning beskrivs i tillägg 1 till denna bilaga.

2.3. H-punkt: centrum för ledpunkten mellan kropp och lår med 3 DH-maskinen installerad i fordonets säte enligt punkt 4 nedan. H-punkten ligger mitt på centrumlinjen hos maskinen, vilken ligger mellan syftningsknapparna för H-punkten på ömse sidor om 3 DH-maskinen. H-punkten motsvarar teoretiskt R-punkten (toleranser, se 3.2.2 nedan). När den bestämts enligt det förfarande som beskrivs i punkt 4 betraktas H-punkten som fast i förhållande till sittdynans stomme och rör sig med denna när sätet flyttas.

2.4. R-punkt eller sittreferenspunkt: en av fordonstillverkaren för varje sittplats konstruktivt bestämd punkt som fastställs inom det tredimensionella referensrutnätet.

2.5. Kroppslinje: centrum för känselkroppen i 3 DH-maskinen med känselkroppen i sitt bakersta läge.

2.6. Faktisk kroppsvinkel: vinkeln mellan en vertikal linje genom H-punkten och kroppslinjen uppmätt med hjälp av ryggvinkelkvadranten på 3 DH-maskinen. Den faktiska kroppsvinkeln motsvarar teoretiskt den konstruktivt bestämda kroppsvinkeln (toleranser, se 3.2.2 nedan).

2.7. Konstruktivt bestämd kroppsvinkel: den uppmätta vinkeln mellan en vertikal linje genom R-punkten och kroppslinjen i ett läge som motsvarar det av fordonstillverkaren i konstruktionen avsedda läget för sätets ryggstöd.

2.8. Den sittandes centrumplan (C/LO): medianplanet för 3 DH-maskinen placerad på varje avsedd sittplats. Det representeras av koordinaten för H-punkten på Y-axeln. För separata säten sammanfaller centrumplanet för sätet med det för den sittande. För andra säten anges centrumplanet av tillverkaren.

2.9. Tredimensionellt referenssystem: ett system enligt beskrivning i tillägg 2 till denna bilaga.

2.10. Referensmärken: fysiska punkter (hål, ytor, märken eller fördjupningar) i fordonets kaross som är definierade av tillverkaren.

2.11. Fordonets mätläge: fordonets läge enligt koordinaterna för referensmärkena i det tredimensionella referenssystemet.

3. KRAV

3.1. Presentation av data

För varje sittplats där det krävs referensdata för att visa överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv skall samtliga eller ett urval av följande uppgifter lämnas i den form som anges i tillägg 3 till denna bilaga:

3.1.1. Koordinaterna för R-punkten i förhållande till det tredimensionella referensrutnätet.

(1) På varje sittplats utom framsäten, där H-punkten inte kan bestämmas med hjälp av vare sig den tredimensionella H-punktsmaskinen eller de tredimensionella förfarandena, får R-punkten såsom den anges av tillverkaren tas som referens om det anses lämpligt enligt det behöriga organets bedömning.

3.1.2. Konstruktivt bestämd kroppsvinkel.

3.1.3. Alla uppgifter som behövs för att ställa in sätet (om det är justerbart) i det mätläge som anges i punkt 4.3 nedan.

3.2. Förhållande mellan uppmätta data och konstruktionsuppgifter

3.2.1. Koordinaterna för H-punkten och det värde för den faktiska kroppsvinkeln som erhålls genom det förfarande som anges i punkt 4 nedan skall jämföras med koordinaterna för R-punkten respektive den konstruktivt bestämda kroppsvinkel som anges av fordonstillverkaren.

3.2.2. De relativa lägena för R-punkten och H-punkten och förhållandet mellan den konstruktivt bestämda kroppsvinkeln och den faktiska kroppsvinkeln skall anses tillfredsställande för aktuell sittplats om H-punkten, såsom den definieras av sina koordinater, ligger inom en fyrkant med 50 mm sida med horisontella och vertikala sidor, vars diagonaler skär varandra i R-punkten, samt om den faktiska kroppsvinkeln ligger inom 5° från den konstruktivt bestämda kroppsvinkeln.

3.2.3. Om dessa villkor tillgodoses skall R-punkten och den konstruktivt bestämda kroppsvinkeln användas för att visa att bestämmelserna i detta direktiv uppfylls.

3.2.4. Om H-punkten eller den faktiska kroppsvinkeln inte uppfyller kraven i punkt 3.2.2 ovan skall H-punkten och den faktiska kroppsvinkeln bestämmas ytterligare två gånger (sammanlagt tre gånger). Om resultaten av två av dessa tre mätningar uppfyller bestämmelserna skall villkoren enligt punkt 3.2.3 ovan gälla.

3.2.5. Om resultaten av minst två av de tre mätningar som beskrivs i punkt 3.2.4 ovan inte uppfyller kraven enligt punkt 3.2.2 ovan eller om kontrollen inte kan genomföras på grund av att fordonstillverkaren inte lämnat uppgifter om läget för R-punkten eller den konstruktivt bestämda kroppsvinkeln skall mittpunkten för de tre uppmätta punkterna eller medelvärdet för de tre uppmätta vinklarna användas och betraktas som tillämpbara i alla de fall där R-punkten eller den konstruktivt bestämda kroppsvinkeln avses i detta direktiv.

4. FÖRFARANDE VID BESTÄMNING AV H-PUNKTEN OCH DEN FAKTISKA KROPPSVINKELN

4.1. Fordonet skall, om tillverkaren så begär, konditioneras vid en temperatur av 20 ± 10 °C för att säkerställa att sätesmaterialet uppnått rumstemperatur. Om ingen suttit i det säte som skall kontrolleras skall en person eller anordning på 70 till 80 kg placeras i sätet två gånger under en minut för att pressa samman dyna och ryggstöd. På tillverkarens begäran skall samtliga säten förbli obelastade under minst 30 minuter innan 3 DH-maskinen installeras.

4.2. Fordonet skall befinna sig i det mätläge som definieras i punkt 2.11 ovan.

4.3. Sätet skall, om det är justerbart, ställas in i sitt bakersta normala kör- eller åkläge, enligt tillverkarens angivelser, endast med beaktande av sätets längdinställning, bortsett från justeringsmån som används för andra ändamål än normal körning eller åkning. Om andra sätesinställningar förekommer (säteshöjd, sätesvinkel, ryggstödsvinkel osv.) skall dessa därefter ställas in i de lägen som tillverkaren anger. För fjädrande säten skall höjden spärras i fast läge som motsvarar en normal körställning enligt tillverkarens angivelse.

4.4. Den yta på sätet som berörs av 3 DH-maskinen skall täckas av bomullstyg av tillräcklig storlek och lämplig struktur, närmare bestämt en slät bomullsväv bestående av 18,9 trådar per cm² och med en vikt av 0,228 kg/m² eller tyg som är stickat eller av icke-vävt tyg med liknande egenskaper. Om provet görs på ett säte utanför fordonet skall golvet som sätet placeras på ha samma väsentliga egenskaper(1) som golvet i det fordon där sätet skall användas.4.5. Placera sitt- och ryggplattorna på 3 DH-maskinen så att den sittandes centrumplan (C/LO) överensstämmer med 3 DH-maskinens centrumplan. På tillverkarens begäran kan 3 DH-maskinen flyttas inåt med avseende på C/LO om 3 DH-maskinen är placerad så långt utåt att säteskanten inte medger att 3 DH-maskinen riktas in.

4.6. Fäst fot- och underbensenheterna vid sittplattan, antingen var för sig eller med användning av T-stången och underbensenheten. En linje genom H-punktens syftningsknappar skall vara parallell med marken och vinkelrät mot sätets längsgående centrumplan.

4.7. Ställ in fötternas och benens läge på 3 DH-maskinen enligt följande:

4.7.1. Sittplats: förarplats och yttre passagerare fram

4.7.1.1. Både fot- och underbensenheterna skall flyttas framåt så att fötterna intar naturliga platser på golvet, mellan pedalerna om så erfordras. Om möjligt skall vänster fot placeras ungefär lika långt till vänster om 3 DH-maskinens centrumplan som höger fot till höger om detsamma. Vattenpasset som visar 3 DH-maskinens placering i tvärled ställs in horisontellt genom att sittplattan vid behov justeras eller genom att fot- och underbensenheterna flyttas bakåt. Den linje som passerar genom H-punktens syftningsknappar skall hållas vinkelrät mot sätets längsgående centrumplan.

(1) Lutningsvinkel, skillnader i fråga om sätets monteringshöjd, ytstruktur osv.

4.7.1.2. Om vänster ben inte kan hållas parallellt med det högra och den vänstra foten inte får stöd av underlaget kan den vänstra foten flyttas tills den får stöd. Inriktningen av syftningsknapparna skall bibehållas.

4.7.2. Sittplats: Ytterplats bak

För säten eller extrasäten skall benen placeras enligt tillverkarens angivelser. Om fötterna då vilar på delar av golvet som ligger på olika nivå skall den fot som först kommer i kontakt med framsätet tjäna som referens och den andra foten riktas in så att tvärvattenpasset ligger i våg.

4.7.3. Andra fastställda sittlägen

Det allmänna förfarande som anges i punkt 4.7.1 ovan skall följas, bortsett från att fötterna placeras enligt fordonstillverkarens anvisningar.

4.8. Anbringa underbens- och lårvikter och rikta in 3 DH-maskinen.

4.9. Vik fram ryggplattan till främre ändläget och dra bort 3 DH-maskinen från ryggstödet med hjälp av T-stången. Flytta 3 DH-maskinen på sätet på något av följande sätt:

4.9.1. Använd följande förfarande om 3 DH-maskinen tenderar att glida bakåt: Låt 3 DH-maskinen glida bakåt tills det inte längre erfordras något hållkraft framåt på T-stången, dvs. tills sittplattan kommer i kontakt med ryggstödet. Vid behov omplaceras underbenet.

4.9.2. Använd följande förfarande om 3 DH-maskinen inte tenderar att glida bakåt: Skjut 3 DH-maskinen bakåt genom att belasta T-stången bakåt i horisontell riktning tills sittplattan kommer i kontakt med ryggstödet (se figur 2 i tillägg 1 till denna bilaga).

4.10. Belasta de hopmonterade sitt- och ryggplattorna på 3 DH-maskinen med 100 ± 10 N vid skärningspunkten mellan höftvinkelkvadranten och T-stångshuset. Belastningens riktning skall hållas längs en linje som passerar ovan angivna skärningspunkt till en punkt just ovanför lårstångshuset (se figur 2 i tillägg 1 till denna bilaga). För sedan försiktigt tillbaka ryggplattan mot ryggstödet. Försiktighet måste iakttas under återstoden av förfarandet för att hindra 3 DH-maskinen från att glida framåt.

4.11. Anbringa höger och vänster sätesdelsvikter och sedan växelvis de åtta kroppsvikterna. Håll 3 DH-maskinen i nivå.

4.12. Fäll ryggplattan framåt för att frigöra spänningen mot ryggstödet. Vicka 3 DH-maskinen från sida till sida tre kompletta cykler inom en 10° cirkelbåge (5° på vardera sidan av det vertikala centrumplanet) för att frigöra eventuell kvarvarande friktion mellan 3 DH-maskinen och sätet.

Under vickningen kan 3 DH-maskinens T-stång tendera att förskjutas från angivet horisontellt och vertikalt läge. T-stången skall därför kvarhållas genom att den belastas i sidled under vickningen. Försiktighet skall iakttas när T-stången hålls kvar och 3 DH-maskinen vickas för att säkerställa att inga oavsiktliga yttre belastningar verkar vertikalt, framåt eller bakåt.

Fötterna på 3 DH-maskinen skall inte hållas kvar under detta steg. Om fötternas läge ändras skall de tillsvidare lämnas i detta läge.

Fäll försiktigt tillbaka ryggplattan mot ryggstödet och kontrollera att de två vattenpassen intar nolläge. Om fötterna rört sig under vickningarna skall de återställas i läge på följande sätt:

Lyft växelvis varje fot så lite som möjligt från golvet tills fötterna inte rör sig ytterligare. Under denna lyftning skall fötterna tillåtas vrida sig, men ingen framåt- eller bakåtriktad belastning får anbringas. När varje fot åter sänks skall hälen komma i kontakt med därför avsedd yta.

Kontrollera att tvärvattenpasset står i våg. Vid behov belastas överdelen av ryggplattan i sidled tills 3 DH-maskinens sittplatta är i våg på sätet.

4.13. Fortsätt med följande steg, medan T-stången hålls kvar så att inte 3 DH-maskinen glider framåt på sittdynan:

a) För tillbaka ryggplattan mot ryggstödet.

b) Anbringa och frigör växelvis en belastning som inte får överstiga 25 N på ryggvinkelstången ungefär i höjd med kroppsvikterna tills höftvinkelkvadranten visar att ett stabilt läge uppnås varje gång belastningen frigörs. Försiktighet skall iakttas för att säkerställa att inga yttre belastningar neråt eller i sidled anbringas på 3 DH-maskinen. Om 3 DH-maskinen åter behöver riktas in, fäll åter ryggplattan framåt, ställ in på nytt och upprepa förfarandet från punkt 4.12.

4.14. Gör alla mätningar.

4.14.1. Koordinaterna för H-punkten mäts i förhållande till det tredimensionella referenssystemet.

4.14.2. Den faktiska kroppsvinkeln avläses i 3 DH-maskinens ryggvinkelkvadrant med känselkroppen i sitt bakersta läge.

4.15. Om 3 DH-maskinen behöver återinstalleras skall först sätet förbli obelastat under minst 30 minuter. 3 DH-maskinen skall inte lämnas aktiverad på sätet under längre tid än som krävs för att utföra provet.

4.16. Om sittplatserna i samma sätesrad kan betraktas som likvärdiga (bänksäte, identiska säten osv.) skall endast en H-punkt och en faktisk kroppsvinkel bestämmas för varje sätesrad, under förutsättning att den 3 DH-maskin som beskrivs i tillägg 1 till denna bilaga placeras på en sittplats som kan anses representativ för sätesraden. Denna plats skall vara:

4.16.1. Förarplatsen när det gäller framsäten.

4.16.2. En ytterplats när det gäller den eller de bakre raderna.

Tillägg 1

BESKRIVNING AV DEN TREDIMENSIONELLA H-PUNKTSMASKINEN(1)

(3 DH-MASKIN)

1. Rygg- och sittplattor

Rygg- och sittplattorna består av förstärkt plast och metall. De simulerar en människas kropp och lår och är mekaniskt ledade i H-punkten. En kvadrant är fäst vid den känselkropp som är ledad vid H för att mäta den faktiska kroppsvinkeln. En justerbar lårstång som är fäst vid sittplattan utgör lårens centrumlinje och tjänar som baslinje för höftvinkelkvadranten.

2. Kroppens och benens beståndsdelar

Underbensenheterna är fästa vid sittplattan vid den T-stång, som förbinder knäna och som utgör en förlängning i sidled av den justerbara lårstången. Kvadranter är inbyggda i underbensenheterna för att mäta knävinklar. Sko- och fotenheterna är kalibrerade för att fotvinkeln skall kunna mätas. Två vattenpass riktar in anordningen i rummet. Vikter placeras i motsvarande kroppsdelars tyngdpunkter för att belastningen på sätet skall motsvara en manlig person med en vikt på 76 kg. Kontrollera att alla ledpunkter på 3 DH-maskinen rör sig fritt utan märkbar friktion.

(1) Maskinen motsvarar den som beskrivs i ISO-standard 6549-1980. Detaljer om konstruktionen av 3 DH-maskinen kan erhållas från Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, Amerikas Förenta Stater.

Figur 1

3 DH-MASKINENS BESTÅNDSDELAR>Hänvisning till >

Figur 2

MÅTT OCH VIKTFÖRDELNING FÖR 3 DH-MASKINENS BESTÅNDSDELAR>Hänvisning till >

Tillägg 2

TREDIMENSIONELLT REFERENSSYSTEM

1. Det tredimensionella referenssystemet definieras av tre rätvinkliga plan som fastställs av fordonstillverkaren (se figur)(1).

2. Fordonets mätläge fastställs genom att fordonet placeras på stödytan så att referensmärkenas koordinater motsvarar de värden som tillverkaren anger.

3. Koordinaterna för R-punkten och H-punkten fastställs i förhållande till de referensmärken som anges av fordonstillverkaren.>Hänvisning till >

(1) Referenssystemet motsvarar ISO-standard 4130-1978.

Tillägg 3

REFERENSDATA FÖR SITTPLATSER

>Start Grafik>

1. Kodning av referensdata

Referensdata anges i en följd för varje sittplats. Sittplatserna anges med en tvåställig kod. Det första tecknet är en arabisk siffra som anger sätesraden räknat framifrån i fordonet. Det andra tecknet är en stor bokstav som anger sittplatsens placering i en rad sett i fordonets färdriktning framåt. Följande bokstäver skall användas:

- L= vänsterplats

- C= mittplats

- R= högerplats

2. Beskrivning av fordonets mätläge

2.1. Koordinater för referensmärken:

X

Y

Z

3. Förteckning över referensdata

3.1. Sittplats:

3.1.1. Koordinater för R-punkten

X

Y

Z

3.1.2. Konstruktivt bestämd kroppsvinkel:

3.1.3. Uppgifter om sätets justerbarhet(1)

Längdled:

Höjdled:

Vinkel:

Kroppsvinkel:

Anmärkning: Förteckna referensdata för ytterligare sittplatser under punkt 3.2, 3.3 etc.

(1) Stryk det som inte gäller.>Slut Grafik>

"