Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/328/EEG av den 21 juni 1991 om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 178 , 06/07/1991 s. 0029 - 0030

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0118

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0118RÅDETS DIREKTIV av den 21 juni 1991 om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (91/328/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Den 19 december 1984 antog rådet och representanterna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, vid ett sammanträde med rådet, en resolution om trafiksäkerhet(4).

I rådets direktiv 77/143/EEG(5) föreskrivs regelbunden trafiksäkerhetsprovning endast för vissa fordon (bussar, tunga lastfordon, släpvagnar och påhängsvagnar över 3,5 ton, taxibilar och ambulanser).

Genom direktiv 88/449/EEG(6) utökades trafiksäkerhetsprovningen till att även omfatta motorfordon med en totalvikt på högst 3 500 kg (lätta lastfordon) som normalt används för godstransport på väg, dock inte traktorer och maskiner som används inom jordbruket, och för dessa fordon kompletterades de obligatoriska punkter som skall provas i enlighet med bilaga 2 till direktiv 77/143/EEG.

I syfte att fullfölja gemenskapsharmoniseringen av bestämmelserna om trafiksäkerhetsprovning är det önskvärt att utöka provningen till att även omfatta personbilar.

De system för provning av personbilar som finns i dag har stora olikheter. Det är därför lämpligt att inte endast införa obligatorisk provning utan också att så långt som möjligt harmonisera provningsintervallen och de punkter för vilka provning skall vara obligatorisk.

Det datum som fastställs för vidtagandet av de åtgärder som avses i detta direktiv bör väljas så att det finns tid att genomföra eller förbättra de tekniska och administrativa arrangemang som är nödvändiga för att utföra provningarna, särskilt i de medlemsstater som ännu inte har några bestämmelser för provningarna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/143/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande punkt skall läggas till i artikel 7:

"3. För de fordon som avses i punkt 6 i bilaga 1 skall punkt 1 tillämpas fram till och med den 1 januari 1994.

I de medlemsstater som, för denna typ av fordon, den 31 december 1991 ännu inte har något system för regelbunden trafiksäkerhetsprovning som är likvärdigt med det som avses i detta direktiv skall dock punkt 1 tillämpas fram till och med den 1 januari 1998."

2. Följande punkt skall läggas till i bilaga 1:

">Plats för tabell>

"

3. I bilaga 2 skall rubriken över den högra spalten ersättas med följande: "FORDON I KATEGORI 5 OCH 6".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall efter samråd med kommissionen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast två år efter dess anmälan(7).

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de åtgärder som de har vidtagit för att följa detta direktiv.

Artikel 3

Senast den 31 december 1998 skall kommissionen till rådet överlämna en rapport om genomförandet av detta direktiv tillsammans med ett förslag till åtgärder som behöver vidtas, särskilt i fråga om provningarnas intervall och utformning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 21 juni 1991.

På rådets vägnar

R. GOEBBELS

Ordförande

(1) EGT nr C 133, 31.5.1986, s. 3.

(2) EGT nr C 76, 23.3.1987, s. 194.

(3) EGT nr C 333, 29.12.1986, s. 7.

(4) EGT nr C 341, 21.12.1984, s. 1.

(5) EGT nr L 47, 18.2.1977, s. 47.

(6) EGT nr L 222, 12.8.1988, s. 10.

(7) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 1 juli 1991.