Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 057 , 02/03/1992 s. 0027 - 0028

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0072

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0072RÅDETS DIREKTIV 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Ett av målen med en gemensam transportpolitik är att fastställa gemensamma regler för internationell transport inom gemenskapen och att underlätta rörligheten för fordon.

Vägtrafikens tillväxt och den ökning av faror och störningar som denna medför ställer samtliga medlemsstater inför allvarliga trafiksäkerhets- och miljöproblem.

Den motorstyrka som är nödvändig för att tunga transportfordon och bussar skall klara backtagning gör det möjligt att på plan väg framföra dem med alltför höga hastigheter som inte är förenliga med specifikationerna för andra komponenter i dessa fordon, t.ex. bromsar och däck. Av det skälet och i vissa medlemsstater av miljöskyddsskäl är hastighetsbegränsande anordningar obligatoriska för vissa kategorier av motorfordon.

De hastighetsbegränsande anordningarnas gynnsamma verkningar för miljön och energiförbrukningen, för motor- och däcksslitaget samt för trafiksäkerheten kommer att förstärkas om sådana anordningar används allmänt.

Hastighetsbegränsande anordningar är meningsfulla bara om de är så tekniskt fulländade att de ger en tillräcklig garanti mot kringgående.

Som ett första steg bör bestämmelser om detta införas endast för de tyngsta kategorierna av motorfordon, som är mest inbegripna i internationella transporter, och därefter, beroende på de tekniska möjligheterna och erfarenheterna i medlemsstaterna, bör de kunna utvidgas till att omfatta också lättare kategorier av motorfordon.

I vissa medlemsstater måste fordon som är avsedda uteslutande för transport av farligt gods vara utrustade med hastighetsbegränsande anordningar som är inställda för lägre maximihastigheter än de som föreskrivs i detta direktiv. Eftersom sådana bestämmelser, i enlighet med målen för detta direktiv, förbättrar trafiksäkerheten och allmänhetens säkerhet bör det i detta speciella fall vara tillåtet för de berörda medlemsstaterna att behålla dem för fordon som är registrerade inom deras territorier.

I fordon som tillhör kategori M3 och N3, som omfattas av detta direktiv, som har registrerats innan direktivet träder i kraft samt enbart är avsedda för inrikestransporter skulle hastighetsbegränsande anordningar kunna medföra orimligt höga kostnader i vissa medlemsstater. Det bör därför vara möjligt för dessa medlemsstater att senarelägga genomförandet av artikel 2 och 3 i detta direktiv för de berörda fordonen.

Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas befogenheter att besluta om hastighetsgränser för trafiken.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med motorfordon varje motordrivet fordon som tillhör någon av följande kategorier, som är avsett att användas på väg, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 25 km/h:

- fordon i kategori M3 med en totalvikt som överstiger 10 metriska ton,

- fordon i kategori N3,

varvid med kategori M3 och N3 avses de kategorier som anges i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG ().

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de motorfordon i kategori M3 som anges i artikel 1 endast används på väg om de är försedda med hastighetsbegränsande anordningar som är inställda för en högsta hastighet på 100 km/h.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att motorfordon i kategori N3 används på väg endast om de är utrustade med en anordning som ställts in på ett sådant sätt att fordonens hastighet inte kan överskrida 90 km/h. Med tanke på den differens som, beroende på vad som för närvarande är tekniskt möjligt, medges mellan den inställda hastigheten och den faktiska hastigheten i trafik skall anordningen ställas in för en högsta hastighet av 85 km/h.

2. Det är tillåtet för en medlemsstat att ställa in anordningen för en lägre maximihastighet än 85 km/h i fordon som uteslutande används för transport av farligt gods och som är registrerade inom dess territorium.

Artikel 4

1. Artikel 2 och 3 skall gälla för fordon som registreras från och med den 1 januari 1994.

2. Senast från och med den 1 januari 1995 skall artikel 2 och 3 även gälla för fordon som har registrerats mellan den 1 januari 1988 och den 1 januari 1994.

Om dessa fordon används uteslutande för inrikes transporter får dock artikel 2 och 3 börja tillämpas senast den 1 januari 1996.

Artikel 5

1. Fram till dess att gemenskapsbestämmelser börjar tillämpas i dessa frågor skall de hastighetsbegränsande anordningar som anges i artikel 2 och 3 uppfylla de tekniska krav som fastställts av de behöriga nationella myndigheterna.

2. Hastighetsbegränsande anordningar skall installeras av verkstäder eller organ som är godkända av medlemsstaterna.

Artikel 6

Kraven i artikel 2 och 3 gäller inte för motorfordon som används av försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret eller andra räddningstjänster och styrkor med ansvar för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Detsamma gäller för motorfordon som

- är konstruerade så att de inte kan köra fortare än vad som föreskrivs i artikel 2 och 3,

- används för vetenskapliga tester på väg,

- används uteslutande för kollektivtrafik i stadsområden.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 oktober 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 februari 1992.

På rådets vägnar

Jorge BRAGA DE MACEDO

Ordförande

() EGT nr C 225, 30.8.1991, s. 11.

() EGT nr C 13, 20.1.1992.

() EGT nr C 40, 17.2.1992.

() Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1), senast ändrat genom direktiv 87/403/EEG (EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 44).