Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/21/EEG av den 31 mars 1992 om vikter och dimensioner för motorfordon i kategori M1Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 129 , 14/05/1992 s. 0001 - 0010

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0042

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0042RÅDETS DIREKTIV 92/21/EEG av den 31 mars 1992 om vikter och dimensioner för motorfordon i kategori M1

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att vidta åtgärder i syfte att successivt upprätta den inre marknaden under tiden fram till den 31 december 1992. Den inre marknaden skall utgöra ett område utan inre gränser inom vilket ett fritt utbyte av varor, personer, tjänster och kapital är säkerställt.

För att den inre marknaden skall kunna genomföras med full verkan är det nödvändigt att använda metoden som innebär fullständig harmonisering.

Denna metod bör användas i samband med att hela förfarandet för EEG-typgodkännande omarbetas med beaktande av andan i rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standardisering.

De tekniska krav som motorfordon måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl. a. deras vikter och dimensioner.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande regler, särskilt för att för varje fordonstyp medge det förfarande för EEG-typgodkännande som behandlas i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(4), senast ändrat genom direktiv 87/403/EEG(5).

Detta direktiv kommer att kompletteras med direktiv om vikter och dimensioner för alla kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

Det är inte nödvändigt att fastställa krav i fråga om den dynamiska stabiliteten för kombinationer av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eftersom tillverkarna av motorfordon beaktar denna aspekt när de uppger den tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med fordon avses i detta direktiv sådana motorfordon som ingår i den kategori M1 som definieras i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG, är avsett att användas på väg och har minst fyra hjul samt är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp, eller vägra eller förbjuda att ett fordon saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till dess vikter och dimensioner om dessa uppfyller kraven i bilaga 1.

Artikel 3

Kommissionen skall anta de ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna till detta direktiv till tekniska framsteg enligt det förfarande som fastställs i artikel 13 i rådets direktiv 70/156/EEG.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

De skall tillämpa dessa bestämmelserna från och med den 1 oktober 1992.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 1992.

På rådets vägnar

Vitor MARTINS

Ordförande

(1) EGT nr C 95, 12.4.1990, s. 92.

(2) EGT nr C 284, 12.11.1990, s. 80 och beslut av den 12 februari 1992.

(3) EGT nr C 225, 10.9.1990, s. 9.

(4) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(5) EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 44.

BILAGA I

1. RÄCKVIDD

Detta direktiv gäller vikter och dimensioner för de motorfordon i kategori M1 som avses i artikel 1.

1.1. Definitioner

Med fordonets tjänstevikt avses vikten på ett fordon med karosseri i körklart skick (inklusive kylvätska, oljor, bränsle, reservhjul, verktyg och föraren).

Tillåten totalvikt: se 4.2.1.

Med tillåten totalvikt för dragfordon avses den vikt som anges i 4.2.1 inklusive

- draganordningens högsta vikt och

- den högsta tillåtna vertikala belastningen på kopplingsanordningens kopplingspunkt enligt fordonstillverkarens uppgifter när fordonet är stillastående.

2. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

2.1. Ansökan om typgodkännande för ett fordon i fråga om dess vikter och dimensioner skall lämnas in av fordonstillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud.

2.2. Ansökan skall åtföljas av följande handlingar i tre exemplar och av följande uppgifter: en beskrivning av fordonstypen som skall omfatta de uppgifter som anges i bilaga 2 samt de handlingar som krävs i enlighet med artikel 3 i direktiv 70/156/EEG.

2.3. Ett fordon som är representativt för den fordonstyp som ansökan gäller skall ställas till förfogande för den tekniska tjänst som ansvarar för typprovningen.

3. EEG-TYPGODKÄNNANDE

Ett intyg som överensstämmer med mallen i bilaga 3 skall bifogas EEG-typgodkännandehandlingen.

4. KRAV

4.1. Dimensioner

4.1.1. De största tillåtna dimensionerna för ett fordon är följande:

4.1.1.1. Längd: 12 000 mm

4.1.1.2. Bredd: 2 500 mm

4.1.1.3. Höjd: 4 000 mm

4.1.1.4. Dimensionerna skall mätas på det sätt som anges i anmärkningarna till bilaga 1 av direktiv 70/156/EEG.

4.2. Vikt

4.2.1. Den tillåtna totalvikten för ett fordon får inte vara högre än den tekniskt tillåtna totalvikt som uppges av tillverkaren.

4.2.2. Ett fordons tekniskt tillåtna totalvikt och axeltryck skall vara den/det som fastställs av tillverkaren med särskilt beaktande av de använda materialens styrka och under förutsättning att den tekniskt tillåtna totalvikt som fastställts på detta sätt inte är lägre än fordonets tjänstevikt plus 75 kg för varje passagerarsäte. Antalet säten skall uppges av tillverkaren. När den tekniskt tillåtna totalvikten och det tekniskt tillåtna axeltrycket fastställs skall vikterna för passagerare och bagage placeras på rätt plats. Antalet passagerarsäten skall anges av tillverkaren. Om fordonet skall fungera som dragfordon får tillverkaren ange ytterligare ett tillåtet axeltryck för bakaxeln(larna) som uteslutande gäller för denna särskilda användning. I detta fall skall både draganordningens totalvikt enligt tillverkarens uppgifter och den högsta tillåtna vertikala belastningen på kopplingsanordningens kopplingspunkt när fordonet är stillastående beaktas vid fastställandet av de ovannämnda totalvikterna. I tillägget till denna bilaga beskrivs hur vikterna kontrolleras. Om fordonstillverkaren utrustar fordonet med en kopplingsanordning skall det på draganordningen, i närheten av kopplingsanordningen, finnas en angivelse av den högsta tillåtna vertikala belastningen på kopplingsanordningens kopplingspunkt.

4.2.2.1. Summan av de tekniskt högsta tillåtna axeltrycken får inte vara mindre än fordonets tekniskt tillåtna totalvikt. Om fordonet och dess bakaxel är samtidigt belastade till den tekniskt tillåtna totalvikten får axeltrycket på framaxeln inte vara mindre än 30 % av fordonets tekniskt tillåtna totalvikt.

4.3. Släpvagnsvikt och vertikal belastning på kopplingsanordningen

4.3.1. Släpvagnsvikt för ett fordon avsett att dra en bromsad släpvagn.

4.3.1.1. Den högsta tillåtna släpvagnsvikten skall vara det minsta värdet av följande två:

a) Den tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikten på grundval av fordonets konstruktion och/eller den mekaniska kopplingsanordningens styrka.

b) Dragfordonets tillåtna totalvikt (motorfordon).

För de terrängfordon som definieras i direktiv 70/156/EEG får den högsta tillåtna släpvagnsvikten ökas till 1,5 gånger dragfordonets tillåtna totalvikt under förutsättning att den tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikten inte överskrids.

Släpvagnsvikten får dock inte vara högre än 3 500 kg.

4.3.1.2. Den tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikten skall vara den som uppges av tillverkaren, och släpvagnsvikten är släpvagnens faktiska vikt inklusive den faktiska vertikala belastningen på kopplingsanordningen.

4.3.2. Släpvagnsvikt för ett fordon som är avsett att dra en obromsad släpvagn.

4.3.2.1. Den tillåtna släpvagnsvikten skall vara den tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikten eller hälften av det dragande fordonets tjänstevikt. Det lägsta värdet gäller.

Släpvagnsvikten får dock aldrig vara högre än 750 kg.

4.3.3. Den högsta tillåtna vertikala belastningen på fordonets kopplingsanordning skall vara den tekniskt tillåtna vertikala belastningen. Denna utgörs av den faktiska vertikala belastning som släpvagnens dragstång, när fordonet är stillastående, utövar genom centrum av det dragande fordonets kopplingsanordning.

4.3.3.1. Den tekniskt tillåtna vertikala belastningen är den som uppges av tillverkaren. Denna belastning får inte vara mindre än 25 kg och skall ökas i takt med att släpvagnsvikten ökar. Tillverkaren skall i underhållshandboken ange den högsta tillåtna vertikala belastningen på kopplingsanordningen, kopplingsanordningens anslutningspunkt på motorfordonet och kopplingsanordningens bakre överhäng.

4.3.4. Det dragande fordonet skall kunna starta fordonskombinationen - lastad till totalvikten - fem gånger på fem minuter i en stigning på minst 12 %.

Tillägg

METOD FÖR ATT KONTROLLERA VIKTEN PÅ MOTORFORDON I KATEGORI M1

1. Fordonets vikt skall kontrolleras på följande sätt:

1.1. Tomt, körklart och utan förare.

1.2. Fullt lastat (enligt de villkor som avses i 4.2.2) beräknat med hänsyn till följande:

- Om sätet kan ställas in skall det flyttas till den bakersta, normala kör- eller sittställning som tillverkaren har uppgivit, och härvid skall endast sätets längsgående inställning beaktas, medan säten som används på annat sätt än i normal kör- eller sittställning inte skall tas med i beräkningen. Om sätet kan ställas in på annat sätt (vertikalt, vinklat, lutning etc.) skall det läge som anges av fordonstillverkaren användas. Fjädrande säten skall vara låsta i den normala körställning som tillverkaren uppger.

- Varje passagerares vikt (inklusive föraren) antas vara 75 kg (68 kg plus 7 kg bagage).

- Varje passagerares vikt placeras i R-punkten på varje säte. Bagaget skall fördelas jämnt i bagageutrymmet.

- Eventuell belastning utöver den normala skall fördelas på sätena och i bagageutrymmet i de proportioner som anges i andra strecksatsen ovan.

1.3. De angivna vikterna fastställs i enlighet med följande tabell:

>Start Grafik>

Fordonets tillstånd

Vikt (a)

tomt (b)

fullt lastat (c)

fullt lastat med belastning på kopplings-anordningen (d)

högsta tillåtna axeltryck

Framaxel

Bakaxel

Totalt>Slut Grafik>

2. KONTROLLRESULTAT

Resultaten är tillfredsställande om

- det tomma fordonets vikter (kolumn a) inte avviker med mer än 5 % från de som tillverkaren har uppgivit (om så är fallet används den vikt som tillverkaren har uppgivit för att beräkna vikterna för kolumn b och c),

- vikterna som kontrollerats vid de belastningsfall som avses i kolumn b och c inte är högre än de tillåtna totalvikter som tillverkaren har uppgivit,

- kraven i 4.2.2.1 i bilaga 1 är uppfyllda, och

- de vikter som tillverkaren har uppgivit är förenliga med belastningsegenskaperna för de däck som angetts för motorfordonet.

BILAGA 2

MALL FÖR TEKNISKT UNDERLAG (a)

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 3

MALL (största format: A4 (210 × 297 mm))

EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG (fordon)

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >