Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/23/EEG av den 31 mars 1992 om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 129 , 14/05/1992 s. 0095 - 0153

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0136

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0136RÅDETS DIREKTIV 92/23/EEG av den 31 mars 1992 om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Åtgärder bör vidtas för att gradvis upprätta den inre marknaden under en period som löper ut den 31 december 1992. Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser, inom vilket fri rörlighet av varor, personer, tjänster och kapital skall säkerställas.

Det är nödvändigt att använda en fullständig harmoniseringsmetod för att den inre marknaden skall uppnås.

Denna metod kommer att behöva användas då hela EEG-typgodkännandeförfarandet skall revideras, med beaktande av rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny inriktning när det gäller teknisk harmonisering och standardisering.

De tekniska krav som motorfordon och släpvagnar till dessa fordon skall uppfylla i enlighet med nationell lagstiftning avser bland annat däck.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att samtliga medlemsstater antar samma krav antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande regler, för att möjliggöra att varje fordonstyp genomgår det EEG-typgodkännandeförfarande, som fastställs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(4) senast ändrat genom direktiv 87/403/EEG(5).

Bestämmelserna om däck bör fastställa gemensamma krav inte bara för däckens egenskaper utan också för däckutrustningen på fordon och släpvagnar.

Följaktligen bör ett gemensamt förfarande fastställas för EEG-märkning av varje däcktyp som uppfyller de gemensamma kraven när det gäller egenskaper och provning. För att säkerställa fria varurörelser när det gäller däck inom gemenskapen skall däckens överensstämmelse med de gemensamma kraven markeras genom att varje däck förses med ett EEG-märke, som lämnats till däcktillverkaren i enlighet med ovannämnda förfarande. Varje medlemsstat får när som helst kontrollera att däcken överensstämmer med de gemensamma kraven. Om brist på överensstämmelse konstateras skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att däcken uppfyller kraven. Dessa åtgärder kan innefatta att ovannämnda EEG-märkning dras in.

Det är önskvärt att beakta de tekniska krav som antagits av Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa i förordning nr 30 ("Enhetliga bestämmelser för godkännande av luftfyllda däck för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon") i dess ändrade lydelse(6), i förordning nr 54 ("Enhetliga bestämmelser för godkännande av luftfyllda däck för nyttofordon och släpvagnar till dessa fordon")(7) och i förordning nr 64 ("Enhetliga bestämmelser för godkännande av fordon utrustade med tillfälliga reservhjul/-däck")(8), som bifogas överenskommelsen av den 20 mars 1958 om antagande av enhetliga godkännandevillkor och ömsesidigt erkännande av godkännande för motorfordonsutrustning och -delar.

Tillnärmningen av nationell lagstiftning rörande motorfordon för med sig att medlemsstaterna ömsesidigt erkänner de kontroller som utförs av var och en av dem med utgångspunkt från de gemensamma kraven.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med

- däck: varje nytt luftfyllt däck som är konstruerat för fordon som omfattas av rådets direktiv 70/156/EEG,

- fordon: varje fordon som omfattas av rådets direktiv 70/156/EEG,

- tillverkare: innehavaren av handelsbeteckningen- eller varumärket för fordon eller däck.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall bevilja EEG-typgodkännande enligt de villkor som anges i bilaga 1 för varje däcktyp som motsvarar kraven i bilaga 2 och skall bevilja EEG-typgodkännandenummer i enlighet med bilaga 1.

2. Medlemsstaterna skall bevilja EEG-typgodkännande för ett fordon med avseende på dess däck enligt de villkor som anges i bilaga 3 för varje fordon vars samtliga däck (inklusive eventuellt reservdäck) motsvarar kraven i bilaga 2 och även kraven för fordon i bilaga 4 och skall bevilja EEG-typgodkännandenummer i enlighet med bilaga 3.

Artikel 3

Den godkännande myndigheten i en medlemsstat skall inom en månad från beviljandet eller vägran av ett EEG-typgodkännande av komponent (däck) eller fordon sända en kopia på tillämpligt intyg, för vilka mallar visas i tilläggen till bilaga 1 och bilaga 3, till övriga medlemsstater och på begäran provrapport för varje godkänd däcktyp.

Artikel 4

Ingen medlemsstat får förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden av däck försedda med EEG-typgodkännandemärke.

Artikel 5

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon av skäl som hänför sig till dess däck om dessa är försedda med EEG-typgodkännandemärke och har monterats i enlighet med kraven i bilaga 4.

Artikel 6

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda att ett fordon saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig dess däck om dessa är försedda med EEG-typgodkännandemärke och har monterats i enlighet med kraven i bilaga 4.

Artikel 7

1. Om en medlemsstat på sannolika grunder anser att en däcktyp eller en fordonstyp är farlig, trots att den uppfyller kraven i detta direktiv, kan den inom sitt eget territorium tillfälligt förbjuda att produkten släpps ut på marknaden eller införa särskilda villkor för detta. Den skall genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om detta samt ange skälen för sitt beslut.

2. Kommissionen skall inom sex veckor rådgöra med berörda medlemsstater och därefter utan dröjsmål avge sitt yttrande och vidta nödvändiga åtgärder.

3. Om kommissionen anser att direktivet behöver anpassas tekniskt skall sådana anpassningar beslutas antingen av kommissionen eller av rådet i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 10. I detta fall får den medlemsstat som vidtagit förebyggande åtgärder behålla dem till dess att anpassningarna träder i kraft.

Artikel 8

1. Den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande för komponent (däck) eller fordon skall om det är nödvändigt vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera att produktionsexemplaren överensstämmer med den typ som godkänts, vid behov i samarbete med godkännandemyndigheterna i de andra medlemsstaterna. I detta syfte får denna medlemsstat när som helst kontrollera att däcken eller fordonen överensstämmer med kraven i detta direktiv. Sådana kontroller skall begränsas till stickprov.

2. Om denna medlemsstat finner att ett antal däck eller fordon med samma godkännandemärkning inte överensstämmer med den godkända typen skall den vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa denna överensstämmelse hos produktionsexemplaren. Om bristen på överensstämmelse visar sig vara genomgående skall dessa åtgärder utsträckas till att EEG-typgodkännandet dras in. Nämnda myndigheter skall vidta samma åtgärder om de av godkännandemyndigheterna i en annan medlemsstat underrättas om sådan brist på överensstämmelse.

3. Godkännandemyndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad underrätta varandra om varje sådan indragning av ett EEG-typgodkännande och ange orsakerna till åtgärden, med användning av tillämpligt formulär i tilläggen till bilaga 1 och bilaga 3.

Artikel 9

Varje beslut som fattas enligt föreskrifter meddelade vid tillämpningen av detta direktiv och som innebär att ett EEG-typgodkännande för ett däck eller EEG-typgodkännande för ett fordon beträffande montering av däck vägras eller återkallas och som innebär förbud mot utsläppande på marknaden eller användning, skall ange i detalj de skäl på vilka beslutet grundas. Den berörda parten skall underrättas om beslutet och samtidigt upplysas om vilka möjligheter till prövning av beslutet som står till buds inom ramen för medlemsstaternas lagstiftning och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 10

Sådana ändringar som krävs för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall införa och offentliggöra de bestämmelser som krävs för att följa detta direktiv före den 1 juli 1992 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna vidtar dessa åtgärder skall bestämmelserna innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning då de offentliggörs. Tillvägagångssättet vid sådan hänvisning skall fastställas av medlemsstaterna.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 1993.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 1992.

På rådets vägnar

Vitor MARTINS

Ordförande

(1) EGT nr C 95, 12.4.1990, s. 101.

(2) EGT nr C 284, 12.11.1990, s. 81 och beslut den 12 februari 1992.

(3) EGT nr C 225, 10.9.1990, s. 9.

(4) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(5) EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 44.

(6) Ekonomiska kommissionen för Europa, dokument E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 1 - ADD 29, 1.4.1975 och dess ändringar 01, 02 och tillägg.

(7) Ekonomiska kommissionen för Europa, dokument E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 1 - ADD 53 och tillägg.

(8) Ekonomiska kommissionen för Europa, dokument E/ECE/324 (E3/ECE/TRANS/505) REV 1 - ADD 63 och tillägg.

LISTA ÖVER BILAGOR

BILAGA 1 Administrativa bestämmelser för typgodkännande av däck

Tillägg 1 Informationshandling för däck

Tillägg 2 EEG-typgodkännandeintyg för däck

BILAGA 2(1) Krav på däck

Tillägg 1 Förklarande figur

Tillägg 2 Symbolförteckning över belastningsindex (li) och motsvarande maxbelastning (kg)

Tillägg 3 Däckmärkningens utförande

Tillägg 4 Förhållandet mellan tryckindex och tryckenheter

Tillägg 5

Mätning av fälg, ytterdiameter och profilbredd på däck med vissa dimensionsangivelser

Tillägg 6 Mätmetod för däckdimensioner

Tillägg 7 Förfarande för belastnings- och hastighetsprovning

Tillägg 8 Belastningsförmåga beroende av hastigheten

BILAGA 3 Administrativa bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på däckmonteringen

Tillägg 1 Informationshandling för fordon

Tillägg 2 EEG-typgodkännandeintyg för fordon

BILAGA 4 Krav på fordon med avseende på däckmonteringen

(1) De tekniska kraven för däck motsvarar dem i förordning nr 30 och 54 från Ekonomiska kommissionen för Europa.

BILAGA 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR TYPGODKÄNNANDE AV DÄCK

1. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE FÖR EN DÄCKTYP

1.1. Ansökan om EEG-typgodkännande för en däcktyp skall inlämnas av däcktillverkaren eller av dennes representant.

1.2. Ansökan skall åtföljas av en beskrivning i tre exemplar av däcket i enlighet med informationshandlingen i bilaga 1.

1.3. På typgodkännandemyndighetens begäran skall däcktillverkaren eller dennes representant dessutom inlämna en fullständig teknisk beskrivning för varje däcktyp med provrapporter, ritningar eller fotografier (tre kopior) av däcksidorna och slitbanan hos däcket, liksom en måttskiss av däckets profil och/eller ett eller två exemplar av varje däcktyp. Fotografierna eller ritningarna skall visa den föreslagna placeringen av EEG-typgodkännandemärket.

1.4. Tillverkaren eller dennes representant får ansöka om att EEG-typgodkännandet utvidgas till att även omfatta ändrade däcktyper.

2. INSKRIPTION

De exemplar av en däcktyp som inlämnas för EEG-typgodkännande skall vara tydligt och outplånligt märkta med sökandens varumärke eller firmabeteckning och skall ha tillräckligt utrymme för inskriptionen av EEG-typgodkännandemärket. Detta utrymme skall markeras i de handlingar som anges i 1.2.

3. EEG-TYPGODKÄNNANDE AV DÄCK

3.1. EEG-typgodkännande beviljas och typgodkännandenummer tilldelas varje däcktyp som lämnas in för godkännande i enlighet med 1.1 och som uppfyller kraven i detta direktiv.

3.2. Medlemsstaterna underrättar om typgodkännande eller utökat eller vägrat typgodkännande för en däcktyp enligt detta direktiv i form av ett formulär som överensstämmer med mallen i tillägg 2.

3.3. Ett typgodkännandenummer tilldelas varje godkänd däcktyp. En och samma medlemsstat får inte tilldela en annan däcktyp samma nummer.

4. EEG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKNING AV DÄCK

4.1. Varje däck som överensstämmer med en däcktyp för vilken typgodkännande beviljats enligt detta direktiv skall vara försett med EEG-typgodkännandemärke.

4.2. EEG-typgodkännandemärkningen utgörs av en rektangel som omger den gemena bokstaven "e" följd av de bokstäver eller siffror som anger vilken medlemsstat som utfärdat typgodkännandet: 1 för Tyskland, 2 för Frankrike, 3 för Italien, 4 för Nederländerna, 6 för Belgien, 9 för Spanien, 11 för Storbritannien, 13 för Luxemburg, 18 för Danmark, 21 för Portugal, IRL för Irland, EL för Grekland. EEG-typgodkännandenumret består av det typgodkännandenummer som framgår av det ifyllda intyget för denna typ, föregånget av två siffror som är ordningsnumret för den senaste ändringen av detta rådsdirektiv vid det datum då EEG-typgodkännandet beviljades. Ordningsnumret för ändring i detta direktiv är 00 för däck för nyttofordon och 02 för personbilsdäck.

4.3. EEG-typgodkännandemärket och -numret, liksom ytterligare märkning enligt krav i bilaga 2 avsnitt 3 skall placeras i enlighet med föreskrifterna i det avsnittet.

4.4. Den rektangel som utgör EEG-märkningen skall ha en minsta längd av 12 mm och en minsta höjd av 8 mm. Bokstäver och siffror skall vara minst 4 mm höga.

>Hänvisning till >

5. ÄNDRING AV EN DÄCKTYP

5.1. Underrättelse om ändring av en däcktyp skall lämnas till den myndighet som godkänt däcktypen. Godkännandemyndigheten kan då antingen

5.1.1. anse att ändringarna troligen inte har någon märkbar negativ inverkan och att däcket fortfarande ändå uppfyller ställda krav, eller

5.1.2. kräva ytterligare en provrapport från den tekniska tjänst som ansvarar för proven.

5.2. En ändring i ett däcks slitbanemönster kräver inte att de prov som föreskrivs i bilaga 2 görs om.

5.3. Övriga medlemsstater underrättas om bekräftat eller vägrat godkännande med angivande av ändringarna enligt det förfarande som anges i 3.2.

6. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

6.1. Varje däck i produktion som är försett med EEG-typgodkännandemärke i enlighet med detta direktiv skall vara tillverkat på ett sådant sätt att det uppfyller alla tillämpliga krav i detta direktiv.

6.2. För att kontrollera att kraven i 6.1 följs skall lämpliga prov göras i produktionen.

6.3. Innehavaren av godkännandet skall särskilt

6.3.1. säkerställa att effektiva metoder finns för att kontrollera kvaliteten på produkterna,

6.3.2. ha tillgång till den kontrollutrustning som behövs för att kontrollera överensstämmelsen med varje godkänd typ,

6.3.3. säkerställa att data från dessa prov registreras och att tillhörande dokument hålls tillgängliga under en period som fastställs i samråd med godkännandemyndigheten,

6.3.4. analysera resultaten av varje prov för att kontrollera och säkerställa att produktens egenskaper är stabila med hänsyn till normala industriella tillverkningsvariationer,

6.3.5. säkerställa att för varje däcktyp åtminstone de prov utförs som föreskrivs i detta direktiv,

6.3.6. säkerställa att varje exemplar eller prov som kontrolleras och som visar sig inte uppfylla aktuella krav leder till ytterligare provtagning och ytterligare prov. Alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att återställa överensstämmelsen mellan produktionen och den godkända typen.

6.4. Den myndighet som beviljat typgodkännandet får när som helst kontrollera de metoder som används när överensstämmelsen kontrolleras vid varje produktionsenhet.

6.4.1. Vid varje inspektion skall provhandlingar och redogörelser för produktionskontroller överlämnas till inspektören.

6.4.2. Inspektören får ta slumpvisa prov som sedan provas i tillverkarens laboratorium. Det minsta antal prov som tas bestäms utifrån resultaten av tillverkarens egna kontroller.

6.4.3. Om kvalitetsnivån förefaller otillfredsställande eller när det tycks nödvändigt att kontrollera giltighet hos de prov som utfördes i samband med 6.4.2 skall inspektören välja ut provexemplar som skall sändas till den tekniska tjänst som utfört typgodkännandeproven.

6.4.4. Den godkännande myndigheten får utföra vilket som helst av de prov som föreskrivs i detta direktiv.

6.4.5. Normala intervaller för inspektioner av godkännandemyndigheten är en gång per år. Om negativa resultat framkommer vid ett av dessa kontrollbesök skall godkännandemyndigheten säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att så snabbt som möjligt återställa överensstämmelsen mellan produktionen och den godkända typen.

7. PRODUKTIONENS DEFINITIVA UPPHÖRANDE

Om innehavaren av ett godkännande helt upphör med tillverkningen av en däcktyp som godkänts i enlighet med detta direktiv skall denne underrätta den myndighet som utfärdat godkännandet. När informationen når myndigheten skall den underrätta övriga godkännandemyndigheter genom att sända en kopia av godkännandeintyget, som i slutet försetts med en signerad och daterad påskrift med stora bokstäver lydande PRODUKTIONEN HAR UPPHÖRT.

Tillägg 1

INFORMATIONSHANDLING NR... OM EEG-TYPGODKÄNNANDE FÖR DÄCK (DIREKTIV 92/23/EEG)

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Tillägg 2

MALL

(största format: A4 [210 ×297 mm])

EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG (däck)

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

AVSNITT 2

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA 2

KRAV PÅ DÄCK

1. DEFINITIONER

2. I detta direktiv avses med

2.1 däcktyp: en däckkategori som inte skiljer sig i sådana väsentliga avseenden som:

2.1.1. tillverkarens namn eller varumärke,

2.1.2. däckdimensionsangivelse,

2.1.3. användningsområde

- normal: för normal användning på väg,

- special: för speciella ändamål, t.ex. däck för blandad användning (på väg och i terräng) och vid begränsad hastighet,

- vinterdäck,

- reservdäck för tillfälligt bruk,

2.1.4. uppbyggnad (diagonaldäck, diagonalbältdäck, radialdäck),

2.1.5. hastighetskategori,

2.1.6. belastningsindex,

2.1.7. däckprofil,

2.2. vinterdäck: ett däck vars slitbanemönster och uppbyggnad i huvudsak är utformade för att ge bättre prestanda i modd och nysnö eller smältande snö än ett normalt däck. Mönstret hos ett vinterdäck består i allmänhet av spår och/eller mönsterblock, som ligger längre isär än på ett normalt däck,

2.3. uppbyggnad: däckstommens tekniska egenskaper. I huvudsak kan följande uppbyggnader särskiljas:

2.3.1. diagonaldäck: en däckuppbyggnad där kordlagren löper fram till vulsten och i alternerande vinklar som avsevärt understiger 90° mot slitbanans centrumlinje,

2.3.2. diagonalbältdäck: en däckuppbyggnad av diagonaltyp där stommen hålls samman av ett bälte som består av två eller flera lager av stabilt icke-elastiskt kordmaterial och som lagts i alternerande vinklar som ligger nära vinklarna i stommen,

2.3.3. radialdäck: en däckuppbyggnad där kordlagren löper fram till vulsterna och i huvudsak ligger i 90° vinkel mot däckmönstrets centrumlinje, och där stommen stabiliseras av ett i stort sett icke-elastiskt längs omkretsen löpande bälte,

2.3.4. förstärkt: en däckuppbyggnad där stommen har större motståndskraft än ett motsvarande standarddäck,

2.3.5. reservdäck för tillfälligt bruk: ett däck som skiljer sig från de däck som normalt är avsedda för fordonet under normala körförhållanden och som bara är avsett för tillfälligt bruk under begränsade körförhållanden,

2.3.6. reservdäck av T-typ för tillfälligt bruk: en typ av reservdäck för tillfälligt bruk som är avsett att köras med högre tryck än de som fastställts för standarddäck och förstärkta däck,

2.4. vulst: den del av ett däck som har sådan form och uppbyggnad att den passar mot fälgen och håller kvar däcket på den(1),

2.5. kord: de trådar som bildar väven i däckstommens lager(2),

2.6. lager: ett parallellt gummitäckt kordlager(3),

2.7. stomme: den del av ett däck, bortsett från slitbanan och däcksidorna av gummi, som när den är luftfylld bär upp belastningen(4),

2.8. mönster/slitbana: den del av ett däck som har kontakt med marken(5),

2.9. däcksida: den del av däcket mellan slitbanan och fälgen som syns från sidan när däcket monterats på en fälg(6),

2.10. nedre däcksida: den yta under mittpunkten på däckprofilen som syns från sidan när däcket monterats på en fälg(7),

2.11. mönsterspår: utrymmet mellan närliggande ribbor eller block i däckmönstret (8),

2.12. profilbredd: det linjära avståndet mellan ytterkanterna på däcksidorna hos ett luftfyllt däck, exklusive förhöjningar på grund av märkning, utsmyckning, skyddsband eller -ribbor (9),

2.13. total profilbredd: det linjära avståndet mellan ytterkanterna på däcksidorna hos ett luftfyllt däck, inklusive märkning, utsmyckning, skyddsband eller -ribbor (10);

2.14. profilhöjd: ett avstånd motsvarande halva skillnaden mellan däckets ytterdiameter och den nominella fälgdiametern (11),

2.15. nominell däckprofil Ra: etthundra gånger det tal som erhålls när det tal som uttrycker den nominella profilhöjden i millimeter divideras med det tal som uttrycker den nominella profilbredden i millimeter,

2.16. ytterdiameter: den totala diametern hos ett nytt luftfyllt däck(12),

2.17. däckdimension:

2.17.1. en beteckning som visar

2.17.1.1. den nominella profilbredden; denna bredd skall uttryckas i mm, utom för de däck vars dimensioner visas i första kolumnen av tabellerna i tillägg 5,

2.17.1.2. den nominella däckprofilen, utom för de däck vars dimensioner visas i första kolumnen av tabellerna i tillägg 5,

2.17.1.3. ett konventionellt "d"-nummer ("d"-symbolen) som anger den nominella fälgdiametern och som motsvarar fälgens diameter antingen uttryckt i tum (tal under 100 - se tabell) eller i mm (tal över 100), men inte bägge delarna.

Den kompletta uppsättningen värden framgår av följande tabell:

>Plats för tabell>

2.17.1.4. bokstaven "T" framför den nominella profilbredden för reservhjul av T-typ för tillfälligt bruk,

2.18. nominell fälgdiameter (d): diametern hos den fälg däcket är avsett att monteras på(13),

2.19. fälg: stödet för en däck- och slangenhet, eller för ett slanglöst däck de stöd mot vilka däckets vulster vilar(14),

2.20. teoretisk fälg: den tänkta fälg, vars bredd vore x gånger däckets nominella profilbredd, värdet "x" skall anges av däcktillverkaren,

2.21. mätfälg: den fälg som däcket skall monteras på vid bestämning av dimensioner,

2.22. provfälg: den fälg som däcket skall monteras på vid provning,

2.23. slitbanelösrivning: bitar av gummi lossnar från däckmönstret,

2.24. kordseparering: korden separerar från sitt gummihölje,

2.25. lagerseparering: närliggande lager separerar,

2.26. slitbaneseparering: slitbanan lossnar från stommen,

2.27. mönsterdjupsmarkeringar: upphöjningar i mönstrets spår avsedda att ge en visuell varning om däckets förslitning,

2.28. belastningsindex: en eller två siffror som anger den belastning däcket tål i enkelmontage eller enkel- och dubbelmontage vid en hastighet som motsvarar tillhörande hastighetskategori när det används enligt tillverkarens anvisningar. En förteckning över dessa index och motsvarande massor ges i bilaga 2 tillägg 2,

2.28.1. på personbilsdäck skall bara ett belastningsindex anges,

2.28.2. på nyttofordonsdäck kan två belastningsindex anges, det första för enkelmontage och det andra, när det förekommer, för dubbelmontage, i vilket fall dessa bägge index skiljs med ett snedstreck (/),

2.28.3. en däcktyp kan ha antingen en eller två uppsättningar belastningsindex beroende på om bestämmelserna i avsnitt 6.2.5 tillämpas eller inte,

2.29. hastighetskategori: uttrycks av hastighetskategorisymbolen enligt tabellen under punkt 2.29.3,

2.29.1. för personbilsdäck, den högsta hastighet däcket tål,

2.29.2. för nyttofordonsdäck, den hastighet vid vilken däcket kan bära upp den massa som motsvarar belastningsindex,

2.29.3. Hastighetskategorierna framgår av följande tabell:

>Plats för tabell>

2.29.4. däck anpassade för hastigheter över 240 km/tim märks med bokstavskoden "Z" placerad inom däckets dimensionsbeteckning,

2.29.5. en däcktyp kan antingen ha en eller två uppsättningar hastighetskategorisymboler beroende på om bestämmelserna i avsnitt 6.2.5 tillämpas eller inte,

2.30. Belastningsförmåga beroende av hastigheten: tabellen i bilaga 2 tillägg 8 visar de belastningsvariationer som ett däck tål när det används vid andra hastigheter än den som motsvarar dess hastighetskategorisymbol, som en funktion av belastningsindex och hastighetskategori,

2.30.1. belastningsvariationerna gäller inte personbilsdäck, inte heller för nyttofordonsdäck beträffande de ytterligare belastningsindex och den ytterligare hastighetskategori när bestämmelserna i avsnitt 6.2.5 tillämpas,

2.31. maxbelastning: den största massa däcket är avsett att bära upp,

2.31.1. för personbilsdäck som inte är lämpade för hastigheter över 210 km/tim får inte maxbelastningen överstiga värdet för däckets belastningsindex;

2.31.2. för personbilsdäck som är lämpade för hastigheter över 210 km/tim, men inte över 240 km/tim (däck i hastighetskategori "V") får inte den procentandel av däckets belastningsindex, som anges i maxbelastningen överstiga värdet i följande tabell, med hänvisning till hastighetsresurserna hos det fordon som däcket monterats på.

>Plats för tabell>

För mellanliggande maxhastigheter tillåts linjär interpolation mellan maxbelastningarna,

2.31.3. för hastigheter över 240 km/tim ("Z"-däck) får inte maxbelastningen överstiga det värde som anges av däcktillverkaren, med hänvisning till hastighetsresurserna hos det fordon som däcket monterats på,

2.31.4. för nyttofordonsdäck får inte maxbelastningen vare sig för singel- eller dubbelmontage överstiga den procentandel av däckets belastningsindex, som anges i tabellen "Belastningsförmåga beroende av hastigheten" (se 2.30), med hänvisning till däckets hastighetskategori och hastighetsresurserna hos det fordon som däcket monterats på; om ytterligare belastningsindex och hastighetskategorier gäller anses även dessa bestämma däckets maxbelastning,

2.32. personbilsdäck: ett däck som i första hand, men inte enbart, är avsett för personbilar (motorfordon i kategori M1) och släpvagnar till dessa fordon (01 och 02);

2.33. nyttofordonsdäck: ett däck som i första hand, men inte enbart, är avsett för andra fordon än personbilar (motorfordon i kategori M2, M3, N) och släpvagnar till dessa fordon (03, 04);

2.34. däckets marktryck (F/Ac): den medelbelastning som däcket genom sin kontaktyta utövar på marken uttryckt som förhållandet mellan den vertikala kraften (F) på hjulets axel under statiska förhållanden och däckets kontaktyta (Ac) uppmätt med ett däck som pumpats till det kalla ringtryck som rekommenderas för avsett användningsområde; det uttrycks i kN/m2,

2.35. däckets kontaktyta (Ac): ytan hos den plana yta som begränsas av den virtuella omkretsen hos däckavtrycket mot marken; den uttrycks i m2,

2.36. virtuell omkrets hos däckavtrycket mot marken: den konvexa polygona kurva som omskriver den minsta yta som innehåller alla kontaktpunkter mellan däcket och marken,

2.37. kallt ringtryck: det inre trycket i ett däck av omgivningstemperatur exklusive den tryckökning som uppstår vid användning. Det uttrycks i kPa.

3. MÄRKNINGSKRAV

3.1. Däck skall vara försedda med

3.1.1. tillverkarens namn eller varumärke,

3.1.2. däckdimension enligt definition i avsnitt 2.17,

3.1.3. en angivelse av däckets uppbyggnad enligt följande

3.1.3.1. på diagonaldäck, ingen märkning eller bokstaven "D",

3.1.3.2. på radialdäck, bokstaven "R" placerad framför den nominella fälgdiametern eller, valfritt, ordet "RADIAL",

3.1.3.3. på diagonalbältdäck, bokstaven "B" placerad framför den nominella fälgdiametern och, dessutom, ordet "BIAS-BELTED",

3.1.4. en angivelse av däckets hastighetskategori med den symbol som framgår av avsnitt 2.29; för däck som är lämpliga för hastigheter över 240 km/tim skall däckets hastighetskategori anges med koden "Z" framför angivelsen av uppbyggnaden (se avsnitt 3.1.3),

3.1.5. på vinterdäck, inskriptionen "M+S" eller "M. S." eller "M & S",

3.1.6. belastningsindex enligt definition i avsnitt 2.28,

3.1.6.1. angivelsen av belastningsindex får dock utelämnas för däck som är lämpliga för hastigheter över 240 km/tim,

3.1.7. ordet "TUBELESS" om däcket är avsett att användas utan innerslang,

3.1.8. ordet "REINFORCED" om det är ett förstärkt däck,

3.1.9. tillverkningsdatum i form av en tresiffrig kod, där de första två anger veckan och den sista tillverkningsåret,

3.1.10. på ett nyttofordonsdäck där mönstret kan fördjupas genom urfräsning symbolen "-" minst 20 mm i diameter eller ordet "REGROOVABLE" präglat i eller på bägge däcksidorna,

3.1.11. på ett nyttofordonsdäck en angivelse intill "PSI"-index (se tillägg 4) av det ringtryck som skall användas vid belastnings- och hastighetsproven enligt tillägg 7 del B,

3.1.12. det/de extra belastningindex och den extra hastighetskategorisymbolen om bestämmelserna i avsnitt 6.2.5 tillämpas.

3.2. I tillägg 3 ges exempel på däckmärkningen.

3.3. Däcket skall också vara försett med EEG-typgodkännandemärke, för vilket en mall ges i bilaga 1 avsnitt 4.5.

MÄRKNINGENS PLACERING

3.4. Den märkning som anges i avsnitt 3.1 och 3.3 skall vara klart och läsligt vulkaniserade på eller inpräglad i bägge däcksidorna och åtminstone på den ena nedre däcksidan enligt följande:

3.4.1. på symmetriska däck, skall alla ovan nämnda märkningar vara placerade på bägge däcksidorna, utom de märkningar som anges i avsnitt 3.1.9, 3.1.11 och 3.3, vilka får placeras endast på en däcksida,

3.4.2. på asymmetriska däck skall all märkning vara placerad åtminstone på den yttre däcksidan.

4.

5.

6.

6.1 Dimensionskrav

6.1.1 Däckets profilbredd

6.1.1.1. Förutom det som anges i avsnitt 6.1.1.2, beräknas profilbredden med följande formel:

S = S1 + K (A - A1),

där:

S = "profilbredden" uttryckt i mm(15) och uppmätt på mätfälgen;

S1 = "nominell profilbredd" i mm enligt angivelse på däcksidan i enlighet med föreskrifterna för dimensionsangivelsen,

A = mätfälgens bredd (uttryckt i mm) enligt tillverkarens uppgifter (se avsnitt 6.11 i tillägg a bilaga 1),

A1 = teoretisk fälgbredd (uttryckt i mm), den antas vara lika med S1 multiplicerad med faktorn x enligt angivelse av däcktillverkaren (se avsnitt 6.15 tillägg 1 till bilaga 1),

K = sätts till 0,4.

6.1.1.2. För de däcktyper vars däckdimension anges i den första kolumnen i tabellerna i tillägg 5 A eller 5 B är dock mätfälgens bredd (A) och profilbredden (S) de som anges invid däckdimensionerna i dessa tabeller.

6.1.2. Däckets ytterdiameter

6.1.2.1. Förutom vad som anges i avsnitt 6.1.2.2 beräknas ett däcks ytterdiameter med följande formel:

D = d + 0,02 H

där:

D är ytterdiametern uttryckt i mm,

d är det vanliga mått uttryckt i mm som definieras i avsnitt 2.17.1.3,

H är den nominella profilhöjden i mm som är lika med S1 x 0,01 Ra;

där:

Ra är den nominella däckprofilen,

samtliga enligt dimensionsangivelse på däcksidan enligt kraven i avsnitt 3.

6.1.2.2. För de däcktyper vars däckdimension anges i den första kolumnen i tabellerna i tillägg 5 är dock ytterdiametern den som anges invid däckdimensionerna i dessa tabeller.

6.1.3. Metod för mätning av däckdimensioner

Mätning av däckdimensioner skall utföras enligt bestämmelser i tillägg 6.

6.1.4. Däckets profilbredd: toleransangivelse

6.1.4.1. Den totala profilbredden hos ett däck kan understiga den profilbredd som bestäms i enlighet med avsnitt 6.1.1 eller som visas i tillägg 5.

6.1.4.2. Det värdet får inte överskridas med mer än följande:

6.1.4.2.1. för diagonaldäck: 6 % för personbilsdäck, 8 % för nyttofordonsdäck,

6.1.4.2.2. för radialdäck: 4 %, och

6.1.4.2.3. dessutom, om däcket är försett med en speciell skyddskant får ovan nämnda toleranser överskridas med 8 mm,

6.1.4.2.4. för däck med en profilbredd som överstiger 305 mm och som är avsedda för dubbelmontage får dock inte det nominella värdet överskridas med mer än 2 % för radialdäck och 4 % för diagonaldäck.

6.1.5. Däckets ytterdiameter: toleransangivelse

Däckets ytterdiameter skall inte ligga utanför värdena för Dmin och Dmax som erhålls med följande formler:

Dmin = d + (2H x a)

Dmax = d + (2H x b)

6.1.5.1. för dimensioner som förtecknas i tillägg 5:

H = 0,5 (D - d) (se förklaringar i avsnitt 6.1.2.2).

6.1.5.2. för dimensioner som inte förtecknas i tillägg 5:

"H" och "d" definieras enligt avsnitt 6.1.2.1.

6.1.5.3. koefficienterna "a" respektive "b" är:

6.1.5.3.1. koefficient "a" = 0,97,

6.1.5.3.2. koefficient "b" för normala däck, specialdäck, vinterdäck eller reservdäck för tillfälligt bruk

>Plats för tabell>

6.1.5.4. ytterdiametern (Dmax) för vinterdäck fastställd enligt ovanstående får överskridas med 1 %.

6.2. Krav vid belastnings- och hastighetsprov

6.2.1. Däcket skall genomgå belastnings- och hastighetsprov enligt anvisning i tillägg 7.

6.2.2. Ett däck som efter belastnings- och hastighetsprov inte uppvisar någon slitbaneseparation, lagerseparation, kordseparation, slitbanelösrivning eller något brott i korden skall anses ha klarat provet.

6.2.3. Däckets ytterdiameter uppmätt sex timmar efter belastnings- och hastighetsprovet får inte med mer än 3,5 % överstiga den ytterdiameter som uppmättes före provet.

6.2.4. Om ansökan om godkännande avser en typ av nyttofordonsdäck gäller de belastnings- och hastighetskombinationer som anges i tabellen i tillägg 8 och då behöver inte de belastnings- och hastighetsprov som föreskrivs i avsnitt 6.2.1 utföras för andra belastningar och hastigheter än de nominella.

6.2.5. Om ansökan om godkännande (se avsnitt 6.13 i bilaga 1 tillägg 1) avser en typ av nyttofordonsdäck med en belastnings- och hastighetskombination utöver den variation av belastning med hastigheten, som anges i tabellen i tillägg 8, skall de belastnings- och hastighetsprov som föreskrivs i avsnitt 6.2.1 även utföras på ett andra däck av samma typ vid den tillkommande belastnings- och hastighetskombinationen.

6.2.6. Om en däcktillverkare framställer en serie däcktyper behöver inte belastnings- och hastighetsprov utföras på samtliga däcktyper i serien. Det sämsta fallet kan väljas ut enligt typgodkännandemyndighetens bedömning.

6.3. Mönsterdjupsmarkeringar

6.3.1. För personbilsdäck skall slitbanan innehålla minst sex tvärgående rader av mönsterdjupsmarkeringar, som är ungefär jämnt utspridda och placerade i de breda spåren i mittdelen av slitbanan, vilken omfattar ungefär tre fjärdedelar av slitbanans bredd. Mönsterdjupsmarkeringarna skall vara utförda så att de inte kan förväxlas med de gummiåsar som löper mellan ribborna eller blocken i slitbanan.

6.3.2. För däck med dimensioner avsedda för montering på fälgar med en nominell diameter av 12" eller mindre skall fyra rader av mönsterdjupsmarkeringar vara godtagbart.

6.3.3. Mönsterdjupsmarkeringarna skall ge visuell varning när djupet hos motsvarande spår i slitbanan minskat till 1,6 mm med en tolerans av + 0,6/ 0 mm.

Tillägg 1 Förklarande figur (se bilaga 2 avsnitt 2 och 6.1)

>Hänvisning till >

Tillägg 2 SYMBOLFÖRTECKNING ÖVER BELASTNINGSINDEX (LI) OCH MOTSVARANDE MAXBELASTNING (KG) (Se bilaga 2 avsnitt 2.28)

>Plats för tabell>

Tillägg 3 DÄCKMÄRKNINGENS UTFÖRANDE (Se bilaga 2 avsnitt 3.2)

DEL A: PERSONBILSDACK

>Hänvisning till >

Däcket definieras av följande märkning:

- nominell profilbredd 185,

- nominell däckprofil 70,

- av radialtyp (R),

- nominell fälgdiameter 14,

- med en belastningskapacitet av 580 kg motsvarande belastningsindex 89 i tillägg 2,

- klassificerad i hastighetskategori T (maxhastighet 190 km/tim),

- för montering utan innerslang (slanglös, "TUBELESS"),

- av vinterdäckstyp,

- tillverkad under vecka 25 år 1993.

Placeringen och ordningen på de märkningar som utgör däckbeteckningen skall vara följande:

a) däckdimensionen omfattande den nominella profilbredden, den nominella däckprofilen, symbolen för typ av uppbyggnad (i förekommande fall) och den nominella fälgdiametern skall grupperas i enlighet med ovanstående exempel: 185/70 R14,

b) belastningsindex och hastighetskategorisymbolen placeras i närheten av däckdimensionen. De kan stå antingen före, efter, under eller över däckdimensionen.

c) beteckningarna "TUBELESS", "REINFORCED" och "M + S" får placeras ett stycke ifrån däckdimensionen.

DEL B: NYTTOFORDONSDACK

>Hänvisning till >

>Plats för tabell>

Däcket definieras av följande märkning:

- nominell profilbredd 250,

- nominell däckprofil 70,

- av radialtyp (R),

- nominell fälgdiameter 508 mm, för vilken symbolen är 20,

- belastningskapacitet 3 250 kg vid enkelmontage och 2 900 kg vid dubbelmontage, vilket motsvaras av belastningsindex 149 respektive 145 enligt tillägg 2,

- klassificerat i nominell hastighetskategori J (referenshastighet 100 km/tim),

- även användbart i hastighetskategori L (referenshastighet 120 km/tim med en belastningskapacitet av 3 000 kg vid enkelmontage och 2 725 kg vid dubbelmontage, vilket motsvaras av belastningsindex 146 respektive 143 enligt tillägg 2,

- för montering utan innerslang (slanglös, "TUBELESS"),

- av vinterdäckstyp,

- tillverkad under vecka 25 år 1991, och

- med krav på ett ringtryck av 620 kPa under belastnings- och hastighetsprov, för vilket PSI-symbolen är 90.

Placeringen och ordningen på de märkningar som utgör däckbeteckningen skall vara följande:

a) däckdimensionen omfattande den nominella profilbredden, den nominella däckprofilen, symbolen för typ av uppbyggnad (i förekommande fall) och den nominella fälgdiametern skall grupperas i enlighet med ovanstående exempel: 250/70 R20,

b) belastningsindex och hastighetskategorisymbolen placeras tillsammans i närheten av däckdimensionen. De kan stå antingen före, efter, under eller över däckdimensionen,

c) beteckningarna "TUBELESS", "M + S" och "REGROOVABLE" får placeras ett stycke ifrån däckdimensionen.

d) om avsnitt 6.2.5 i bilaga 2 tillämpas skall tillkommande symboler för belastningsindex och hastighetskategori placeras inuti en cirkel i närheten av nominella belastningsindex och hastighetskategorisymbolen på däcksidan.

Tillägg 4 FÖRHÅLLANDET MELLAN TRYCKINDEX OCH TRYCKENHETER (Se bilaga 2 tillägg 7 del B avsnitt 1.3)

>Plats för tabell>

Tillägg 5 MÄTNING AV FÄLG, YTTERDIAMETER OCH PROFILBREDD PÅ DÄCK MED VISSA DIMENSIONSANGIVELSER (Se bilaga 2 avsnitt 6.1.1.2 och 6.1.2.2)

DEL A: PERSONBILSDÄCK

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

DEL B: DÄCK FÖR NYTTOFORDON

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Tillägg 6 MÄTMETOD FÖR DÄCKDIMENSIONER (se bilaga 2 avsnitt 6.1.3)

DEL A: PERSONBILSDÄCK

1.1. Däcket monteras på den mätfälg som tillverkaren anger i enlighet med avsnitt 6.11 i tillägg 1 till bilaga 1 tillägg 1.

1.2. Ringtrycket justeras sedan enligt följande:

1.2.1. för standard diagonalbältdäck: till 1,7 bar,

1.2.2. för diagonaldäck ringtryck i bar enligt nedan:

>Plats för tabell>

1.2.3. för standard radialdäck: till 1,8 bar,

1.2.4. för förstärkta däck: till 2,3 bar, och

1.2.5. för reservdäck av T-typ för tillfälligt bruk: till 4,2 bar.

2. Däcket konditioneras monterat på sin fälg vid rumstemperatur under minst 24 timmar, med det undantag som anges i avsnitt 6.2.3 i bilaga 2.

3. Trycket återställs till den nivå som anges i punkt 1.2.

4. Däckets totala profilbredd mäts med skjutmått vid sex jämnt utspridda punkter, varvid tjockleken hos skyddsribbor eller skyddsband medräknas. Det största värde som erhålls vid mätningarna skall utgöra den totala profilbredden.

5. Ytterdiametern bestäms genom mätning av den största omkretsen som sedan delas med ð (3,1416).

DEL B: NYTTOFORDONSDÄCK

1. Däcket monteras på den mätfälg som tillverkaren anger i enlighet med avsnitt 6.11 i tillägg 1 till bilaga 1 och pumpas till det tryck som tillverkaren anger i enlighet med avsnitt 6.12 i tillägg 1 till bilaga 1.

2. Däcket konditioneras monterat på sin fälg vid rumstemperatur på laboratoriet under minst 24 timmar.

3. Trycket återställs till den nivå som anges i punkt 1.

4. Däckets totala profilbredd mäts med skjutmått vid sex jämnt utspridda punkter, varvid tjockleken hos skyddsribbor eller skyddsband medräknas. Det största värde som erhålls vid mätningarna skall utgöra den totala profilbredden.

5. Ytterdiametern bestäms genom mätning av den största omkretsen som sedan delas med ð (3,1416).

Tillägg 7 FÖRFARANDE FÖR BELASTNINGS- OCH HASTIGHETSPROVNING (16) (se bilaga 2 avsnitt 6.2)

DEL A: PERSONBILSDÄCK

1. Förberedelser på däcket

1.1. Montera ett nytt däck på den provfälg som tillverkaren anger i enlighet med avsnitt 6.11 i tillägg 1 till bilaga 1.

1.2. Pumpa däcket till lämpligt ringtryck enligt nedanstående tabell:

Provtryck (bar)

>Plats för tabell>

1.3. Tillverkaren får, med angivande av skälen, begära att få använda ringtryck som avviker från dem som anges i punkt 1.2. Däcket pumpas i så fall till det trycket (se avsnitt 6.14 i tillägg 1 till bilaga 1).

1.4. Hjulet konditioneras vid provrummets temperatur under minst tre timmar.

1.5. Ringtrycket återställs till den nivå som anges i punkt 1.2 eller 1.3.

2. Provförfarande

2.1. Montera hjulet på en provaxel och pressa det mot utsidan av en slät provrulle med diametern 1,70 m ± 1 % eller 2 m ± 1 %.

2.2. Påför provaxeln en belastning som åtminstone är lika med 80 % av:

2.2.1. för däck i hastighetskategori L till och med H däckets maximalt tillåtna belastning motsvarande dess belastningsindex,

2.2.2. för däck i hastighetskategori V däckets maximalt tillåtna belastning motsvarande en högsta hastighet av 240 km/tim (se avsnitt 2.31.2 i bilaga 2).

2.3. Under hela provet får ringtrycket inte justeras och provbelastningen skall hållas konstant.

2.4. Under provet skall temperaturen i provlokalen vara mellan 20 °C och 30 °C, eller högre om tillverkaren så medger.

2.5. Genomför provet utan uppehåll i enlighet med följande anvisningar:

2.5.1. tid som åtgår för att gå från stillastående till den första provhastigheten: 10 minuter,

2.5.2. första provhastighet: tillåten maxhastighet för däcktypen minskad med 40 km/tim om den släta provrullens diameter är 1,70 m ± 1 %, eller minskad med 30 km/tim om den släta provrullens diameter är 2 m ± 1 %,

2.5.3. stegvis hastighetsökning: 10 km/tim,

2.5.4. varaktigheten hos proven vid alla hastigheter utom den sista: 10 minuter;

2.5.5. varaktigheten hos provet vid den sista hastigheten: 20 min,

2.5.6. högsta provhastighet: tillåten maxhastighet för däcktypen minskad med 10 km/tim om den släta provrullens diameter är 1,7 m ± 1 %, eller den tillåtna maxhastigheten för däcktypen om den släta provrullens diameter är 2 m ± 1 %.

3. Likvärdiga provmetoder

Om en annan metod används än den som anges i avsnitt 2 skall den bevisas vara likvärdig.

DEL B: NYTTOFORDONSDÄCK (17)

1. Förberedelser på däcket

1.1. Montera ett nytt däck på den provfälg som tillverkaren anger i enlighet med avsnitt 6.11 i tillägg 1 till bilaga 1.

1.2. Använd ny innerslang eller kombination av innerslang, ventil och klaff (efter behov) vid prov på däck med innerslang.

1.3. Pumpa däcket till ett ringtryck som motsvarar det tryckindex som tillverkaren anger enligt avsnitt 6.14 i tillägg 1 till bilaga 1.

1.4. Konditionera hjulet vid provrummets temperatur under minst tre timmar.

1.5. Återställ ringtrycket till den nivå som anges i punkt 1.3.

2. Provförfarande

2.1. Montera hjulet på en provaxel och pressa det mot utsidan av en slät provrulle med diametern 1,70 m ± 1 % vars anliggningsyta är minst lika bred som däckets slitbana.

2.2. Påför provaxeln en serie provbelastningar, uttryckta som en procentsats av den belastning som anges i tillägg 2, invid det belastningsindex som präglats i däcksidan och i enlighet med det program för belastnings- och hastighetsprov som framgår av nedanstående tabell. Om däcket har belastningsindex för både enkel- och dubbelmontage skall den angivna belastningen för enkelmontage ligga som grund för provbelastningarna.

2.3. Under hela provet får ringtrycket inte justeras och provbelastningen skall hållas konstant under de tre provstegen.

2.4. Under provet skall temperaturen i provlokalen vara mellan 20 °C och 30 °C, eller högre om tillverkaren så medger.

2.5. Belastnings- och hastighetsprovprogrammet skall genomföras utan uppehåll.

3. Likvärdiga provmetoder

Om en annan metod används än den som anges i avsnitt 2 skall den bevisas vara likvärdig.

>Plats för tabell>

Tillägg 8 BELASTNINGSFÖRMÅGA BEROENDE AV HASTIGHETEN Däck för nyttofordon RADIAL- OCH DIAGONALDÄCK (se bilaga 2 avsnitt 2.30, 2.31 och 6.2.4)

>Plats för tabell>

(1) Se förklarande figur i tillägg 1.

(2) Se förklarande figur i tillägg 1.

(3) Se förklarande figur i tillägg 1.

(4) Omräkningsfaktorn från tum till mm är 25,4.

(5*) Dimensionsangivelser gäller för vissa befintliga däcktyper. För nya godkännanden gäller dimensioner beräknade enligt avsnitt 6.1.1.1 och 6.1.2.1 i bilaga 2.

(6*) Dimensionsangivelser gäller för vissa befintliga däcktyper. För nya godkännanden gäller beräknande dimensioner enligt avsnitt 6.1.1.1 och 6.1.2.1 i bilaga 3.

(7) I fråga om personbilsdäck för fordon avsedda för högre maxhastighet än 240 km/tim (däckkategori Z), skall tillverkaren i väntan på att enhetliga provförfaranden fastställs övertyga den tekniska tjänsten om att tillämpat provförfarande och provresultat är godtagbara

(8) I fråga om nyttofordonsdäck för fordon avsedda för högre maxhastighet än 150 km/tim, skall tillverkaren i väntan på att enhetliga provförfaranden fastställs övertyga den tekniska tjänst om att tillämpat provförfarande och provresultat är godtagbara.

BILAGA 3

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR TYPGODKÄNNANDE AV FORDON MED AVSEENDE PÅ MONTERINGEN AV DERAS DÄCK

1. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE FÖR EN FORDONSTYP

1.1. Ansökan om EEG-typgodkännande för en fordonstyp med avseende på dess däck inlämnas av fordonstillverkaren eller dennes representant.

1.2. Ansökan skall åtföljas av en beskrivning i tre exemplar av fordonstypen och av dess däck med dimensionsangivelse, hastighetskategori och belastningsindex, inklusive reservdäck (ett eller flera) för tillfälligt bruk, som fordonet kan vara utrustat med enligt beskrivning i informationshandlingen i tillägg 1.

1.3. Ett fordon som är representativt för den fordonstyp som skall typprovas skall inlämnas till den tekniska tjänst som svarar för typprovningen.

1.4. Fordonstillverkaren eller dennes representant kan ansöka om att EEG-typgodkännandet för fordon utvidgas till att även omfatta däck med andra dimensionsbeteckningar, hastighetskategorier och belastningsindex eller extra reservdäck (ett eller flera) för tillfälligt bruk.

2. EEG-TYPPROVNING AV ETT FORDON

2.1. EEG-typgodkännande beviljas och EEG-typgodkännandenummer utfärdas för varje fordonstyp som lämnas in i enlighet med avsnitt 1 och som uppfyller kraven i detta direktiv.

2.2. Medlemsstaterna underrättas om godkännande eller utvidgat eller vägrat godkännande för en fordonstyp enligt detta direktiv i form av ett formulär som överensstämmer med mallen i tillägg 2.

2.3. Ett typgodkännandenummer utfärdas för varje typgodkänd fordonstyp. En och samma medlemsstat får inte utfärda samma nummer för en annan fordonstyp.

3. ÄNDRING AV FORDONSTYP

3.1. Godkännandemyndigheten skall underrättas om varje ändring av en fordonstyp. Godkännandemyndigheten kan då antingen:

3.1.1. anse att de ändringar som gjorts troligen inte har någon märkbar negativ inverkan och att fordonet ändå uppfyller kraven eller

3.1.2. vägra att godkänna ändringen.

3.2. Övriga medlemsstater skall underrättas om bekräftat eller vägrat godkännande, med angivande av ändringarna enligt det förfarande som anges i avsnitt 2.2.

4. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

4.1. Varje fordon i produktion som omfattas av detta direktiv skall vara tillverkat på ett sådant sätt att det uppfyller alla tillämpliga krav i detta direktiv.

4.2. För att kontrollera att kraven i avsnitt 4.1 följs skall lämpliga kontroller utföras i produktionen.

4.3. Innehavaren av godkännandet skall särskilt säkerställa att effektiva metoder finns för att kontrollera att specifikationerna för fordonet och de däck som monteras överensstämmer med de krav som fastlagts i detta direktiv.

4.4. Myndigheten som har beviljat typgodkännandet får när som helst kontrollera de metoder som används när överensstämmelsen med godkänd typ kontrolleras vid varje produktionsenhet.

4.4.1. Vid varje inspektion skall provhandlingar och redogörelser för produktionskontroller överlämnas till inspektören.

4.5. Normala intervaller för inspektioner av godkännandemyndigheten är en gång per år. Om negativa resultat framkommer vid en av dessa inspektioner skall godkännandemyndigheten säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att så snabbt som möjligt återställa överensstämmelsen mellan produktionen och den godkända typen.

5. PRODUKTIONENS DEFINITIVA UPPHÖRANDE

Om innehavaren av ett godkännande helt upphör med tillverkningen av en fordonstyp som godkänts i enlighet med detta direktiv skall denne underrätta den myndighet som utfärdat godkännandet. När informationen når myndigheten skall den underrätta övriga godkännandemyndigheter genom att sända en kopia av godkännandeintyget, som i slutet försetts med en signerad och daterad påskrift med stora bokstäver lydande PRODUKTIONEN HAR UPPHÖRT.

Tillägg 1

INFORMATIONSHANDLING NR... I ENLIGHET MED BILAGA 1 TILL RÅDETS DIREKTIV 70/156/EEG OM EEG-TYPGODKÄNNANDE AV EN FORDONSTYP MED AVSEENDE PÅ MONTERINGEN AV DESS DÄCK (DIREKTIV 92/23/EEG)

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Tillägg 2

MALL

(största format: A4 [210 × 297 mm])

EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG (fordon)

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

AVSNITT 2

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

BILAGA 4

KRAV PÅ FORDON MED AVSEENDE PÅ DÄCKMONTERINGEN

1. DEFINITIONER

2. I detta direktiv avses med:

2.1. godkännande av fordon: typgodkännande av ett fordon med avseende på dess däck, inklusive reservdäck för tillfälligt bruk,

2.2. fordonstyp: en modellserie av ett fordon som inte skiljer sig påtagligt, åtminstone vad gäller varianterna av fordonstypen, i sådana avgörande avseenden så att det påverkar däckdimensionen, hastighetskategorisymbolen eller belastningsindex,

2.3. hjul: ett komplett hjul omfattande fälg och hjulplatta,

2.4. reservhjul för tillfälligt bruk: ett hjul som skiljer sig från de normala hjulen hos fordonstypen,

2.5. enhet: enheten hjul och däck,

2.6. normal enhet: en enhet som kan monteras på fordonet för normal körning,

2.7. reservenhet: en enhet som är avsedd att ersätta en normal enhet i händelse av fel på den senare. En reservenhet kan vara något av följande:

2.7.0. normal reservenhet: en enhet som motsvarar fordonets normala enhet,

2.7.1. reservenhet för tillfälligt bruk: en enhet som skiljer sig från de normala enheterna för fordonstypen med avseende på deras främsta egenskaper (t. ex. däckdimensioner, funktionella mått, villkor för användning eller konstruktion). Avsedd för tillfälligt bruk under begränsade omständigheter. Reservenheter för tillfälligt bruk kan vara av följande kategorier:

2.7.1.1. kategori 1

en enhet bestående av ett hjul som överensstämmer med en normal hjulenhet samt ett däck vars främsta egenskaper (t. ex. dimension, konstruktion) skiljer sig från det normala däckets,

2.7.1.2. kategori 2

en enhet bestående av ett hjul och ett däck där egenskaperna för bägge skiljer sig från den normala enhetens och som skall medföras i fordonet pumpat till det tryck som anges för tillfälligt bruk,

2.7.1.3. kategori 3

en enhet bestående av ett normalt hjul och ett däck vars främsta egenskaper skiljer sig från ett normalt däcks och som skall medföras i fordonet med däcket vikt och opumpat,

2.7.1.4. kategori 4

en enhet bestående av ett hjul och ett däck där egenskaperna för bägge skiljer sig från den normala enhetens och som skall medföras i fordonet med däcket vikt och opumpat,

2.8. totalvikt: det högsta tekniskt tillåtna värde på fordonets massa som anges av fordonstillverkaren,

2.9. högsta axeltryck: det högsta tekniskt tillåtna värde på den totala lodräta kraften mellan kontaktytan på däcken på ifrågavarande axel och marken och som uppstår genom den del av fordonets massa som belastar denna axel. Summan av axeltrycken kan överstiga det värde som motsvarar fordonets totalvikt,

2.10. funktionella mått: mått som härletts av dimensionsangivelserna hos hjulen och/eller däcken (t. ex. diametern, bredden, profilen) samt från monteringen av enheten på fordonet (t. ex. hjulets förskjutning),

2.11. högsta konstruktiva hastigheten: den maxhastighet som godkänts för fordonstypen inklusive de toleranser som tillåts vid kontroll av överensstämmelse mellan serietillverkning och godkänd typ.

3. KRAV PÅ FORDON MED AVSEENDE PÅ DÄCKMONTERINGEN

3.1 Allmänt

3.1.1. Enligt bestämmelserna i avsnitt 3.7.4 skall varje däck som monteras på ett fordon, inklusive alla reservdäck, vara försedda med EEG-typgodkännandemärke eller det typgodkännandemärke som anger att däcket uppfyller ECE-förordning nr 30 eller 54 enligt hänvisning i ingressen till detta direktiv.

3.2. Däckmontering

3.2.1. Samtliga däck som monteras på ett fordon, exklusive reservdäck för tillfälligt bruk, skall ha samma uppbyggnad (se avsnitt 2.3 i bilaga 2).

3.2.2. Samtliga däck som monteras på en axel skall vara av samma typ (se avsnitt 2.1 i bilaga 2).

3.2.3. Det utrymme där hjulet roterar skall medge ohindrad rörelse när största tillåtna däckstorlek används inom de begränsningar som anges av fordonstillverkaren med hänsyn till hjulupphängning och styrning.

3.3. Belastningsförmåga

3.3.1. Enligt bestämmelserna i avsnitt 3.7 skall den högsta tillåtna belastningen på varje däck som monteras på ett fordon (se avsnitt 2.31 i bilaga 2), inklusive reservdäck, om sådant finns, vara:

3.3.1.1. för ett fordon med enkelmonterade däck av samma typ: minst lika med halva det maximala axeltrycket (se avsnitt 2.9) för den mest belastade axeln, enligt fordonstillverkarens angivelse;

3.3.1.2. för ett fordon med enkelmonterade däck av mer än en typ: minst lika med halva det maximala axeltrycket (se avsnitt 2.9) för den aktuella axeln, enligt fordonstillverkarens angivelse;

3.3.1.3. för ett fordon med dubbelmonterade personbilsdäck: minst lika med 0,27 gånger det maximala axeltrycket för den aktuella axeln, enligt fordonstillverkarens angivelse;

3.3.1.4. för ett fordon med dubbelmonterade nyttofordonsdäck: minst lika med 0,25 gånger det maximala axeltrycket för den aktuella axeln, med hänsyn till belastningsindex för dubbelmonterade däck och enligt fordonstillverkarens angivelse;

3.4. Hastighetskapacitet

3.4.1. Varje däck som normalt monteras på ett fordon skall vara försett med en hastighetskategorisymbol (se avsnitt 2.29 i bilaga 2) som överensstämmer med fordonets högsta konstruktiva hastighet (enligt fordonstillverkarens angivelse) eller gällande kombination av belastning och hastighet (se avsnitt 2.30 i bilaga 2).

3.4.2. Ovanstående angivelse gäller inte:

3.4.2.1. för reservenheter för tillfälligt bruk, för vilka avsnitt 3.8 är tillämpligt;

3.4.2.2. för fordon som normalt utrustas med normala däck och som ibland levereras med vinterdäck.

I detta fall skall emellertid hastighetskategorisymbolen för vinterdäcken motsvara en hastighet som antingen överstiger fordonets högsta konstruktiva hastighet (enligt fordonstillverkarens angivelse) eller lägst 160 km/tim (eller bådadera).

Om fordonet högsta konstruktiva hastighet likväl överstiger den hastighet som motsvarar vinterdäckens hastighetskategorisymbol, skall en varningsskylt med vinterdäckens högsta möjliga hastighet anbringas inuti fordonet på en plats som är väl synlig för föraren.

3.5. Reservdäck

3.5.1. För fordon som förses med reservhjul skall dess däck:

3.5.1.1. vara av samma typ som ett av de däck som monteras på eller typgodkänts för fordonet, eller

3.5.1.2. vara ett reservdäck för tillfälligt bruk av en typ som är lämpligt att användas på fordonet i varje läge. Bara på fordon i kategori M1 får reservhjul för tillfälligt bruk monteras.

3.5.2. Varje fordon som förses med reservenhet för tillfälligt bruk skall förses med ytterligare information som är permanent synlig på reservenheten för tillfälligt bruk eller på fordonet i närheten av reservenheten eller i förarens instruktionsbok. Minst följande information skall lämnas:

3.5.2.1. en instruktion om att föraren skall köra försiktigt när reservenheten för tillfälligt bruk är monterad, samt att en normal enhet skall monteras så snart som möjligt,

3.5.2.2. en angivelse att fordonet inte får köras med mer än en reservenhet för tillfälligt bruk monterad åt gången;

3.5.2.3. en tydlig angivelse av det ringtryck för däcket på reservenheten för tillfälligt bruk som anges av fordonstillverkaren,

3.5.2.4. för fordon utrustade med reservenheter för tillfälligt bruk av kategori 3 eller 4, en beskrivning av förfarandet vid pumpning av däcket till det tryck som anges för tillfälligt bruk med hjälp av den anordning som anges i avsnitt 3.6.

3.6. Pumpningsanordning för reservenhet för tillfälligt bruk

3.6.1. Om fordonet är försett med en reservenhet för tillfälligt bruk av kategori 3 eller 4 skall fordonet vara försett med en anordning, varmed däcket pumpas upp till det ringtryck som anges för tillfälligt bruk inom högst fem minuter.

3.7. Särskilda fall

3.7.1. För släpfordon av kategori 01 och 02 med en hastighet begränsad till 100 km/tim eller lägre och försedda med enkelmonterade personbilsdäck skall maxbelastningen för varje däck minst vara lika med 0,45 gånger totalvikten på den mest belastade axeln, enligt släptillverkarens angivelse. För dubbelmonterade däck är denna faktor 0,24.

3.7.2. För vissa specialfordon utrustade med nyttofordonsdäck gäller inte tabellen "Belastningsförmåga beroende av hastigheten" (se avsnitt 2.30 och tillägg 8 till bilaga 2). I sådana fall bestäms de maxbelastningar som skall kontrolleras mot de maximala axeltrycken (se avsnitt 3.3.1.2 och 3.3.1.4 i denna bilaga) genom att den belastning som motsvarar belastningsindex multipliceras med en lämplig koefficient, som är relaterad till fordonstypen och dess användning, snarare än till fordonets högsta konstruktiva hastighet. I sådana fall gäller inte avsnitt 3.4.1 i denna bilaga. Koefficienter är följande:

3.7.2.1. 1,10 för fordon av kategori M3 när fordonet befordrar stående passagerare och fordonets hastighet inte överstiger 60 km/tim. Av körtekniska skäl kan emellertid medlemsstaterna medge att hastigheten ökas till 80 km/tim;

3.7.2.2. 1,15 för sådana fordon av kategori M3 som enbart är avsedda för trafik i tättbebyggt område med täta stopp;

3.7.2.3. 1,10 för allmänna nyttofordon av kategori N som används vid låga hastigheter under korta sträckor i tättbebyggda områden och förortsområden, exempelvis sopmaskiner och sopbilar.

3.7.3. När ett motorfordon av kategori M1 drar ett släpfordon får den extra belastningen på släpets kopplingsanordning förorsaka att maxbelastningen överskrids, men inte med mer än 15 %, under förutsättning att hastigheten begränsas till 100 km/tim eller lägre samt att ringtrycket ökas med minst 0,2 bar.

3.7.4. För ett fordon som utrustas med däck som varken är personbilsdäck eller nyttofordonsdäck beroende på speciella användningsområden (t. ex. jordbruksdäck, däck för industritruck, motorcykeldäck), gäller inte kraven enligt bilaga 2 under förutsättning att godkännandemyndigheten anser att de monterade däcken är lämpliga för fordonets användningsområde.

3.8. Specifikation för reservenheter för tillfälligt bruk

3.8.1. Hastighetskategorin för varje reservdäck för tillfälligt bruk skall minst motsvara 120 km/tim (hastighetskategorisymbol L).

3.8.2. När det monteras för tillfälligt bruk på ett fordon skall den hjulsida som vetter utåt uppvisa en speciell färg eller färgmönster, som klart avviker från den/de på de normala enheterna. Om det är möjligt att fästa en hjultallrik på reservenheten för tillfälligt bruk får inte det speciella färgmönstret skylas av denna hjultallrik.

>Hänvisning till >