Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/24/EEG av den 31 mars 1992 om hastighetsbegränsande anordningar och liknande inbyggda hastighetsbegränsande system för vissa kategorier av motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 129 , 14/05/1992 s. 0154 - 0174

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0195

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0195RÅDETS DIREKTIV 92/24/EEG av den 31 mars 1992 om hastighetsbegränsande anordningar och liknande inbyggda hastighetsbegränsande system för vissa kategorier av motorfordon

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att vidta åtgärder i syfte att successivt upprätta den inre marknaden under tiden fram till den 31 december 1992. Den inre marknaden skall utgöra ett område utan inre gränser inom vilket fri rörlighet av varor, personer, tjänster och kapital är säkerställt.

De tekniska krav som motorfordon skall uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bland annat hastighetsbegränsning för vissa kategorier av fordon.

Dessa krav är olika från en medlemsstat till en annan. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande regler, särskilt för att för varje fordonstyp tillåta det förfarande för EEG-typgodkännande som behandlats i rådets direktiv 70/156/EEG(4).

För att förbättra trafiksäkerheten och begränsa personskadornas omfattning vid olyckor med tunga transportfordon och bussar är det synnerligen angeläget att motorfordon i dessa kategorier förses med hastighetsbegränsande anordningar.

Eftersom luftföroreningen och bränsleförbrukningen skulle minska skulle detta även gynna miljön och ekonomin.

I de fall där rådet ger kommissionen befogenhet att genomföra sådana regler som fastställts för motorfordonssektorn är det lämpligt att fastställa en procedur för hur kommissionen och medlemsstaterna skall samråda i förväg inom ramen för en Rådgivande kommitté.

Det är rimligt och praktiskt att inom ramen för DRIVE-programmet bedriva forskning i fråga om utveckling av inställbara hastighetsbegränsande anordningar som styrs av de hastighetsbegränsningar som är befogade med hänsyn till de rådande väg- och trafikförhållandena.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med

- fordon: varje motorfordon i kategori N2 och M3 med en tillåten totalvikt som är högre än 10 ton samt i kategori N3, såsom kategorierna definieras i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG, som är avsett att användas på väg och har minst fyra hjul samt är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim,

- hastighetsbegränsande anordning: varje anordning med uppgift att begränsa hastigheten som får beviljas typgodkännande som separat teknisk enhet på det sätt som avses i artikel 9a i direktiv 70/156/EEG. Inbyggda hastighetsbegränsande system som utgör en del av fordonets grundkonstruktion skall uppfylla samma krav som de hastighetsbegränsande anordningarna.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra

- att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för ett fordon, eller vägra eller förbjuda att ett fordon registreras, säljs eller tas i bruk, av skäl som berör hur fordonet är utrustat med hastighetsbegränsande anordningar, eller

- att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en hastighetsbegränsande anordning, eller förbjuda att en hastighetsbegränsande anordning säljs eller används,

om kraven i bilagorna till detta direktiv är uppfyllda.

Artikel 3

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna till detta direktiv till tekniska framsteg skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i föregående stycke skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Från och med den 1 januari 1994 får medlemsstaterna

- inte längre utfärda det dokument som avses i tredje strecksatsen av artikel 10.1 i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp vars hastighetsbegränsande anordning inte uppfyller kraven i det här direktivet.

- vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en fordonstyp vars hastighetsbegränsande anordning inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

Från och med den 1 oktober 1994 får medlemsstaterna förbjuda att fordon tas i bruk för första gången om de inte är utrustade med en hastighetsbegränsande anordning som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 mars 1992.

På rådets vägnar

Vitor MARTINS

Ordförande

(1) EGT nr C 229, 4.9.1991, s. 5.

(2) EGT nr C 13, 20.1.1992, s. 505 och EGT nr C 67, 16.3.1992.

(3) EGT nr C 40, 17.2.1992, s. 54.

(4) Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.), senast ändrat genom direktiv 87/403/EEG (EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 44.).

BILAGA 1

1. RÄCKVIDD

1.1. Detta direktiv gäller hastighetsbegränsande anordningar som har beviljats EEG-typgodkännande som separata tekniska enheter för motorfordon samt installation i de motorfordon som avses i artikel 1 av sådana godkända anordningar eller liknande hastighetsbegränsande system som uppfyller kraven i bilagorna till detta direktiv.

Kravet på installation av hastighetsbegränsande anordningar eller system gäller inte motorfordon som är konstruerade för en högsta hastighet som är lägre än den inställda hastighet som föreskrivs i rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari 1992 om installation och användning inom gemenskapen av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon(1).

Avsikten med det här direktivet är att begränsa till ett visst värde den hastighet med vilken tunga lastfordon och passagerarfordon kan framföras på väg. Detta kan uppnås med en hastighetsbegränsande anordning eller med ett inbyggt hastighetsbegränsande system som har till huvuduppgift att reglera tillförseln av bränsle till motorn.

2. DEFINITIONER

2.1. I detta direktiv avses med

2.2. begränsningshastighet V: den högsta hastighet där fordonets konstruktion eller utrustning förhindrar att ytterligare aktivering av gasreglaget får någon verkan.

2.3. inställd hastighet (Vinst): fordonets avsedda, genomsnittliga hastighet vid stabila förhållanden.

2.4. stabiliserad hastighet (Vstab): fordonets hastighet vid de förhållanden som avses i 1.1.4.2.3 i bilaga 3.

2.5. hastighetsbegränsande anordning: en anordning som har till huvuduppgift att reglera bränsletillförseln till motorn för att på så sätt begränsa fordonets hastighet till det fastställda värdet.

2.6. tjänstevikt: fordonets vikt i körklart skick, inklusive kylvätska, oljor, bränsle, verktyg och eventuellt reservhjul.

2.7. fordonstyp: fordon som inte skiljer sig från varandra i fråga om sådana väsentliga egenskaper som

2.7.1. - eventuella hastighetsbegränsande anordningars eller systems fabrikat och typ,

2.7.2. - de begränsningshastigheter som kan ställas in inom det område som gäller för det provade fordonet,

2.7.3. - förhållandet mellan den högsta motoreffekten och fordonets vikt i obelastat tillstånd skall vara mindre än eller lika med det som gäller för det provade fordonet, och

2.7.4. - förhållandet mellan det högsta motorvarvtalet och fordonets hastighet på högsta växeln skall vara mindre än det som gäller för det provade fordonet.

2.8. Typ av hastighetsbegränsande anordning: hastighetsbegränsande anordningar som inte skiljer sig från varandra i fråga om sådana väsentliga egenskaper som

- fabrikat och typ,

- de hastigheter för vilka anordningen kan ställas in, och

- metoden som används för att reglera tillförseln av bränsle till motorn.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1. Ansökan om typgodkännande för en fordonstyp i fråga om hastighetsbegränsning skall tillhandahålla av fordonstillverkaren eller dennes befullmäktigade ombud.

3.2. Ansökan skall åtföljas av följande handlingar i tre exemplar och av följande uppgifter:

3.2.1. En detaljerad beskrivning av fordonstypen och de fordonskomponenter som har samband med hastighetsbegräsningen, vilken skall omfatta de uppgifter och handlingar som avses i tillägg 1 till bilaga 2.

3.2.2. Ett fordon som är representativt för den fordonstyp som ansökan gäller skall tillhandahållas det tekniska organet som ansvarar för godkännandeprovningarna.

3.2.3. Ett fordon som saknar en eller flera av de komponenter som kännetecknar fordonstypen får tas emot för provning om tillverkaren för den behöriga myndigheten kan påvisa att avsaknaden av dessa komponenter inte har någon betydelse för de provningsresultat som berör kraven i detta direktiv.

3.3. Innan EEG-typgodkännande beviljas skall den behöriga myndigheten kontrollera att det finns fungerande system för att effektivt kontrollera överensstämmelse med godkänd typ.

4. EEG-TYPGODKÄNNANDE

4.1. Om det fordon som har tillhandahållits för godkännande i enlighet med detta direktiv uppfyller kraven i punkt 7 nedan skall godkännande beviljas för den fordonstypen.

Ett godkännande, utvidgat godkännande eller vägrat godkännande för en fordonstyp i enlighet med detta direktiv skall meddelas medlemsstaterna på en blankett som överensstämmer med förebilden i tillägg 2 till bilaga 2 till detta direktiv.

4.2. Varje godkänd typ skall tilldelas ett godkännandenummer. Medlemsstaten får inte tilldela en annan fordonstyp samma nummer.

5. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE AV EN HASTIGHETSBEGRÄNSANDE ANORDNING SOM TEKNISK ENHET

5.1. Ansökan om EEG-typgodkännande av en hastighetsbegränsande anordning som teknisk enhet skall tillhandahållas av tillverkaren eller dennes ombud.

5.2. För varje typ av hastighetsbegränsande anordning skall ansökan åtföljas av följande:

5.2.1. Handlingar i tre exemplar som beskriver den hastighetsbegränsande anordningens tekniska egenskaper samt hur den skall installeras i den eller de fordonstyper den är avsedd för.

5.2.2. Fem provexemplar av den aktuella typen av hastighetsbegränsande anordning. Provexemplaren skall vara tydligt och outplånligt märkta med den sökandes företagsnamn eller varumärke samt typbeteckning.

5.2.3. Ett fordon eller en motor (om provet skall ske i motorprovbänk) som är försett/försedd med den hastighetsbegränsande anordning som ansökan gäller och som bestämts av den sökande i samråd med det tekniska organ som ansvarar för godkännandeprovningarna.

5.3. Innan EEG-typgodkännande beviljas skall den behöriga myndigheten kontrollera att det finns tillfredsställande fungerande system för att säkerställa effektiv kontroll av överensstämmelse med godkänd typ för den hastighetsbegränsande anordningen.

6. GODKÄNNANDE

6.1. Om den hastighetsbegränsande anordning som har tillhandhållits för godkännande i enlighet med detta direktiv uppfyller kraven i punkt 7 nedan skall godkännande beviljas för den typen av hastighetsbegränsande anordning.

6.2. Varje typ av godkänd hastighetsbegränsande anordning skall tilldelas ett godkännandenummer. Numrets två första siffror (00 för direktivet i dess ursprungliga version) skall ange det antal ändringar, inklusive de senaste genomgripande tekniska ändringarna, som har gjorts i direktivet vid tidpunkten för godkännandet. En medlemsstat får inte tilldela olika typer av hastighetsbegränsande anordningar samma nummer.

6.3. Ett typgodkännande, utvidgat typgodkännande eller vägrat typgodkännande för en typ av hastighetsbegränsande anordning i enlighet med detta direktiv skall meddelas medlemsstaterna på en blankett som överensstämmer med förebilden i tillägg 4 till bilaga 2 till detta direktiv.

6.4. Varje hastighetsbegränsande anordning som överensstämmer med en typ av hastighetsbegränsande anordning som har beviljats typgodkännande i enlighet med detta direktiv skall, på den plats som anges i godkännandehandlingen, vara försedd med ett tydligt och lätt åtkomligt, internationellt godkännandemärke som består av följande:

6.4.1. En rektangel som omsluter bokstaven "e" följd av nationssiffran för det land som beviljat godkännandet.

6.4.2. Godkännandenumret på sätt som anges i EEG-typgodkännandeintyget (se tillägg 4 till bilaga 2) anbragt i närheten av godkännandemärkets rektangel.

6.5. Godkännandemärket skall vara lättläst och outplånligt.

6.6. I tillägg 5 till bilaga 2 till detta direktiv finns ett exempel på hur godkännandemärket skall utformas.

7. KRAV

7.1 Allmänt

7.1.1. Hastighetsbegränsningen skall ske på sådant sätt att fordonet vid normal användning, trots de vibrationer det kan utsättas för, uppfyller bestämmelserna i detta direktiv. Den hastighetsbegränsande anordningen skall vara konstruerad, uppbyggd och ihopmonterad på sådant sätt att ett fordon som är utrustat med den anordningen vid normal användning uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

7.1.2. Det är särskilt viktigt att den hastighetsbegränsande anordningen är konstruerad, uppbyggd och ihopmonterad på sådant sätt att den när den är monterad på fordonet kan motstå både sådan korrosion och åldrande som den kan utsättas för och otillåtna ingrepp.

7.1.2.1. Det får under inga omständigheter vara möjligt att på fordon som är i bruk höja hastighetströskeln eller tillfälligt eller permanent avlägsna hastighetsbegränsningen. Att detta inte är möjligt skall påvisas för det tekniska organet med handlingar som innehåller en analys av det felförhållande som föranleder en genomgripande undersökning av systemet.

Analysen skall med beaktande av systemets olika tillstånd visa på vilket sätt en ändring av ingångs- eller utgångstillstånden påverkar funktionen, på vilket sätt sådana ändringar kan uppstå vid fel eller otillåtna ingrepp samt möjligheten för att de skall inträffa. Analysnivån skall alltid vara det första felet.

7.1.2.2. Den hastighetsbegränsande funktionen, den hastighetsbegränsande anordningen och de anslutningar som är nödvändiga för användningen, dock med undantag för de som är nödvändiga för att framföra fordonet, skall kunna skyddas mot otillåtna ändringar och mot avbrott i energitillförseln genom plombering och/eller behovet att använda specialverktyg.

7.1.3. Den hastighetsbegränsande funktionen och den hastighetsbegränsande anordningen får inte aktivera fordonets färdbromssystem. En permanent broms (t.ex. en retarder) får endast inkluderas om den träder i funktion först efter att den hastighetsbegränsande anordningen har strypt bränsletillförseln till den minsta möjliga.

7.1.4. Den hastighetsbegränsande funktionen eller den hastighetsbegränsande anordningen skall vara sådan att gaspådrag inte påverkar fordonets hastighet på vägen om den inställda hastigheten redan är uppnådd.

7.1.5. Den hastighetsbegränsande funktionen eller den hastighetsbegränsande anordningen får göra det möjligt att använda gasreglaget på normalt sätt vid växling.

7.1.6. Inget fel eller otillåtet ingrepp får medföra att motoreffekten blir större än den som motsvaras av gasreglagets läge.

7.1.7. Om fler än ett gasreglage kan manövreras från förarsätet skall den hastighetsbegränsande funktionen erhållas oavsett vilket reglage som används.

7.1.8. Den hastighetsbegränsande funktionen eller den hastighetsbegränsande anordningen skall fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning och inte orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för något i sin omgivning.

7.1.9. Samtliga komponenter som är nödvändiga för hastighetsbegränsningen eller den hastighetsbegränsande anordningen skall aktiveras så fort fordonet körs.

7.2 Särskilda krav

7.2.1. I direktiv 92/6/EEG anges den begränsningshastighet V som skall ställas in för olika kategorier av motorfordon.

7.2.2. Hastighetsbegränsningen får erhållas genom att motorfordon utrustas med EEG-typgodkända hastighetsbegänsande anordningar eller genom likvärdiga inbyggda system som begränsar hastigheten på samma sätt.

7.2.3. Den inställda hastigheten skall anges på en skylt som placeras synligt i varje fordons förarutrymme.

8. PROV

I bilaga 3 till detta direktiv beskrivs de hastighetsbegränsningsprov som fordon och hastighetsbegränsande anordningar vilka tillhandahållits för EEG-typgodkännande skall genomgå liksom vilken begränsningsförmåga som krävs.

På begäran av tillverkaren och med typgodkännandemyndighetens samtycke får fordon vars beräknade, obegränsade maximumhastighet inte är högre än den inställda hastighet som gäller för de fordonen undantas från den provning som avses i bilaga 3 om kraven i detta direktiv är uppfyllda.

9. ÄNDRING AV FORDONSTYPEN ELLER TYPEN AV HASTIGHETSBEGRÄNSANDE ANORDNING SAMT UTVIDGNING AV EEG-TYPGODKÄNNANDE

9.1. Varje ändring av fordonstypen eller typen av hastighetsbegränsande anordning skall anmälas till den myndighet som godkände fordonstypen. Den myndigheten skall då

9.1.1. fastställa att de gjorda ändringarna knappast kommer att få någon avgörande oönskad inverkan och att fordonet eller den hastighetsbegränsande anordningen under alla omständigheter fortfarande uppfyller kraven, eller

9.1.2. begära ytterligare en provningsrapport från det tekniska organ som ansvarar för provningarna.

9.2. Beslutet om beviljat eller vägrat godkännande skall, med angivande av ändringen, meddelas medlemsstaterna i enlighet med det förfarande som anges i 4.1 ovan.

9.3. Den behöriga myndighet som utfärdar ett utvidgat godkännande skall tilldela ett löpnummer till varje upplysningsblankett som upprättas i samband med utvidgandet.

10. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

10.1. Varje fordon eller hastighetsbegränsande anordning som har godkänts i enlighet med detta direktiv skall tillverkas på ett sådant sätt att den/det överensstämmer med den godkända typen genom att uppfylla kraven i punkt 7 ovan.

10.2. För att kontrollera att kraven i 10.1 uppfylls skall produktionen kontrolleras på lämpligt sätt.

10.3. Innehavaren av godkännandet skall i synnerhet

10.3.1. tillse att det finns procedurer för effektiv kvalitetskontroll av fordonet eller den hastighetsbegränsande anordningen.

10.3.2. ha tillgång till den provutrustning som är nödvändig för att kontrollera överensstämmelsen med de godkända typerna.

10.3.3. tillse att uppgifter om provresultaten registreras och att det tillhörande tekniska underlaget finns tillgängligt under en period som fastställs i samråd med den behöriga myndigheten.

10.3.4. analysera resultaten för varje typ av prov i syfte att kontrollera och säkerställa att fordonets eller den hastighetsbegränsande anordningens egenskaper är enhetliga, dock med förbehåll för tillåtna variationer i industriell produktion.

10.3.5. säkerställa att det för varje typ av fordon eller hastighetsbegränsande anordning utförs tillräckliga kontroller och prov i enlighet med de förfaranden som den behöriga myndigheten har godkänt.

10.3.6. säkerställa att varje provserie eller provdel som uppvisar bristande överensstämmelse med den aktuella typen föranleder ytterligare en provtagning och provning. Alla åtgärder som är nödvändiga för att återställa överensstämmelse med motsvarande typ skall vidtas.

10.4. Den behöriga myndighet som har beviljat typgodkännande får när som helst granska de metoder för kontroll av överensstämmelse med godkänd typ som tillämpas vid varje produktionsenhet.

10.4.1. Vid varje inspektion skall prov- och produktionsrapporterna visas för kontrollanten.

10.4.2. Inspektören får välja ut slumpmässiga provexemplar vilka skall provas i tillverkarens laboratorium. Det minsta antalet provexemplar får fastställas med utgångspunkt från resultatet av tillverkarens egna kontroller.

10.4.3. Om kvalitetsnivån förefaller otillfredsställande eller om det framstår som nödvändigt att kontrollera att de prov som har utförts i enlighet med 10.4.2 är giltiga skall inspektören välja ut provexemplar som skickas till det tekniska organet som utförde godkännandeprovningarna.

10.4.4. Den behöriga myndigheten får utföra alla prov som föreskrivs i detta direktiv. Den normala frekvensen av inspektionstillfällen som utförs på uppdrag av den behöriga myndigheten skall vara en inspektion vartannat år. Om det påträffas otillfredsställande resultat vid en inspektion skall den behöriga myndigheten försäkra sig om att samtliga åtgärder vidtas som är nödvändiga för att så snabbt som möjligt återupprätta produktionens överensstämmelse med den godkända typen.

11. PÅFÖLJDER VID BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSE MED GODKÄND TYP

11.1. Det godkännande som beviljats för en fordonstyp eller en typ av hastighetsbegränsande anordning i enlighet med detta direktiv får återkallas om kraven i punkt 7 ovan inte är uppfyllda.

11.2. Om en medlemsstat återkallar ett EEG-typgodkännande som den tidigare har beviljat skall den genast underrätta de övriga medlemsstaterna om detta med hjälp av en kopia av det EEG-typgodkännandeintyg som överensstämmer med förebilden i tillägg 2 eller 4 till bilaga 2.

(1) EGT nr L 57, 2.3.1992, s. 27.

BILAGA 2

Tillägg 1

UPPLYSNINGSDOKUMENT NR... I enlighet med bilaga 1 till rådets direktiv 70/156/EEG om EEG-typgodkännande av en motorfordonstyp med avseende på dess hastighetsbegränsande system eller dess utrustning med hastighetsgränsande anordningar (Direktiv 92/24/EEG)

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

Tillägg 2

FÖREBILD

[maxformat: A4 (210 × 297 mm)]

EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG (fordon)

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

Tillägg 3

UPPLYSNINGSDOKUMENT NR... (a)(1*)enligt bilaga 1 till rådets direktiv 70/156/EEG om EEG-typgodkännande som separat teknisk enhet av en hastighetsbegränsande anordning för motorfordon (Direktiv 92/24/EEG)

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Tillägg 4

FÖREBILD (a)(2*)[maxformat: A4 (210 × 297 mm)] EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG (separat teknisk enhet)

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

Tillägg 5

Exempel på EEG-typgodkännandemärke för en teknisk enhet

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

(1*) Numren och nothänvisningarna i detta upplysningsdokument motsvarar dem som anges i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG, senast ändrat genom direktiv 87/403/EEG. Nummer som saknar betydelse för tillämpningen av detta direktiv har utelämnats.

(2*) Numren och nothänvisningarna i detta upplysningsdokument motsvarar dem som anges i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG, senast ändrat genom direktiv 87/403/EEG. Nummer som saknar betydelse för tillämpningen av detta direktiv har utelämnats.

BILAGA 3

PROV OCH PRESTANDA

1. PROVNING AV EN HASTIGHETSBEGRÄNSANDE ANORDNING

På begäran av den sökande skall typprovningen utföras i enlighet med 1.1, 1.2 eller 1.3 nedan.

1.1 Mätning på provbana

1.1.1 Förberedelse av fordonet

1.1.1.1. Ett fordon som är representativt för den fordonstyp eller en anordning som är representativ för den hastighetsbegränsande anordning som skall godkännas skall tillhandahållas till det tekniska organet.

1.1.1.2. Provfordonets motorinställningar, särskilt bränsletillförseln (förgasare eller insprutningssystem), skall överensstämma med fordonstillverkarens föreskrifter.

1.1.1.3. Däcken skall vara monterade på det sätt som fordonstillverkaren föreskriver. Även däcktrycket skall vara såsom fordonstillverkaren föreskriver.

1.1.1.4. Fordonets vikt skall vara den vikt i olastat tillstånd som tillverkaren uppger.

1.1.2 Provbanans egenskaper

1.1.2.1. Provbanan skall göra det möjligt att hålla en konstant hastighet och den får inte ha några ojämnheter. Stigningar på mer än 2 % får inte förekomma, och de får inte variera med mer än 1 % (effekter av vägbanans bombering oräknat).

1.1.2.2. Det får inte finnas snö, is eller stillastående vatten på provbanans yta.

1.1.3 Omgivande väderförhållanden

1.1.3.1. Vid mätning minst 1 meter över marken skall den genomsnittliga vindhastigheten vara mindre än 6 m/s och vindbyar får inte vara starkare än 10 m/s.

1.1.4 Metod för accelerationsprov

1.1.4.1. Fordonet skall köras med en hastighet som är 10 km/tim lägre än den inställda hastigheten och sedan accelereras så mycket som möjligt med full aktivering av gasreglaget.

Aktiveringen skall bibehållas i minst 30 sekunder efter det att fordonshastigheten har stabiliserats. Fordonets momentana hastighet registreras under provet i syfte att fastställa en kurva över hastigheten över tiden samt när den hastighetsbegränsande funktionen eller den hastighetsbegränsande anordningen är i bruk. Hastigheten skall mätas med en noggrannhet av ± 1 %. Tiden skall mätas med en noggrannhet av 0,1 s.

1.1.4.2. Godkännandekriterier för accelerationsprovet

Provet skall anses vara godkänt om följande krav är uppfyllda:

1.1.4.2.1. Den stabiliserade hastigheten Vstab som fordonet uppnår skall vara lika med eller lägre än den inställda hastigheten Vinst. En avvikelse på 5 % från Vinst eller på 5 km/tim (det största av de två värdena används) är dock tillåten.

1.1.4.2.2. Insvängningsreaktion (se figur 2 i tillägget)

När stabiliserad hastighet först uppnås

a) får den högsta hastigheten inte överskrida den stabiliserade hastigheten Vstab med mer än 5 %.

b) får hastigheten inte variera med mer än 0,5 m/s² när den mäts över en tidsperiod längre än 0,1 s.

c) skall de stabiliserade hastighetsförhållanden som avses i 1.1.4.2.3 inträda senast 10 sekunder efter att den stabiliserade hastigheten Vstab först uppnås.

1.1.4.2.3. Stabiliserad hastighet (se figur 2 i tillägget)

När hastigheten är stabiliserad

a) får hastigheten inte avvika med mer än 4 % från den stabiliserade hastigheten Vstab eller 2 km/tim (det största av de två värdena används).

b) får hastigheten inte variera med mer än 0,2 m/s² när den mäts över en tidsperiod längre än 0,1 s.

c) skall den stabiliserade hastigheten Vstab vara lika med den genomsnittliga hastighet som beräknats under minst 20 sekunder med början 10 sekunder efter att den stabiliserade hastigheten är uppnådd.

1.1.4.2.4. Accelerationsproven skall utföras och godkännandekriterierna kontrolleras för varje utväxlingsförhållande som medför att hastighetsgränsen överskrids.

1.1.5. Provmetod för konstanthastighet

1.1.5.1. Fordonet skall köras med full acceleration till den konstanta hastigheten och köras minst 400 meter på provbanan utan att denna hastighet ändras. Mätningen av fordonets genomsnittshastighet skall därefter upprepas med samma förfarande vid körning i motsatt riktning på samma provbana.

Medelvärdet av de två genomsnittshastigheter som uppmätts vid körning åt båda hållen på provbanan skall anses utgöra den stabiliserade hastigheten för provet. Provet skall utföras fem gånger och den stabiliserade hastigheten beräknas varje gång. Hastighetsmätningarna skall utföras med en noggrannhet av ± 1 % och tidmätningarna med en noggrannhet av 0,1 s.

1.1.5.2. Godkännandekriterier för konstanthastighetsprovet

Proven skall anses vara godkända om följande krav är uppfyllda:

1.1.5.2.1. Ingen av de stabiliserade hastigheter Vstab som uppnås får vara högre än den inställda hastigheten Vinst. En avvikelse på 5 % från Vinst eller på 5 km/tim (det största av de två används) är dock tillåten.

1.1.5.2.2. Skillnaden mellan de högsta stabiliserade hastigheter som uppnås under proven får inte vara större än 3 km/tim.

1.1.5.2.3. Konstanthastighetsprovet skall utföras och godkännandekriterierna kontrolleras för varje utväxlingsreduktionsförhållande som teoretiskt medger att hastighetsgränsen överskrids.

1.2. Provningar på chassidynamometer

1.2.1. Chassidynamometerns egenskaper

Dynamometerbanan skall simulera fordonets tröghetsmassa med en noggrannhet av ± 10 %. Fordonets hastighet skall mätas med en noggrannhet av ± 1 %. Tiden skall mätas med en noggrannhet av 0,1 s.

1.2.2. Metod för accelerationsprov

1.2.2.1. Chassidynamometerns broms skall vara inställd för att under provet ta upp en effekt som motsvarar fordonets motstånd mot rörelse framåt vid de provade hastigheterna. Denna effekt får fastställas genom beräkning och skall ställas in med en noggrannhet av ± 10 %. På begäran av den sökande och med samtycke av den behöriga myndigheten får istället värdet 0,4 Pmax ställas in för den effekt som skall tas upp (Pmax är den maximala motoreffekten). Fordonet skall köras med en hastighet som är 10 km/tim lägre än den inställda hastigheten och sedan accelereras så mycket som möjligt med full aktivering på gasreglaget. Aktiveringen skall bibehållas i minst 20 sekunder efter det att fordonets hastighet har stabiliserats. Fordonets momentana hastighet registreras under provet i syfte att fastställa en kurva över hastigheten över tiden samt när den hastighetsbegränsande anordningen är i funktion.

1.2.2.2. Godkännandekriterier för accelerationsprovet

Provet skall anses vara godkänt om följande krav är uppfyllda:

1.2.2.2.1. Den stabiliserade hastighet Vstab som fordonet uppnår skall vara lika med eller lägre än den inställda hastigheten Vinst. En avvikelse på 5 % från Vinst eller på 5 km/tim (det största av de två värdena används) är dock tillåten.

1.2.2.2.2 Korttidsreaktion (se figur 2 i tillägget)

När den stabiliserade hastigheten först har uppnåtts

a) får den högsta hastigheten inte överskrida den stabiliserade hastigheten Vstab med mer än 5 %.

b) får hastigheten inte variera med mer än 0,5 m/s² när den mäts över en tidsperiod längre än 0,1 s.

c) skall de stabiliserade hastighetsförhållanden som är angivna i 1.2.2.2.3 inträda senast 10 sekunder efter att den stabiliserade hastigheten Vstab först uppnås.

1.2.2.2.3. Stabiliserad hastighet (se figur 2 i tillägget)

När hastigheten är stabiliserad

a) får hastigheten inte avvika med mer än 4 % från den stabiliserade hastigheten Vstab eller 2 km/tim (det största av de två värdena används).

b) får hastighet inte variera med mer 0,2 m/s² när den mäts över en tidsperiod längre än 0,1 s.

1.2.2.2.4. Accelerationsproven skall utföras och godkännandekriterierna kontrolleras för varje utväxlingsförhållande som teoretiskt medger att hastighetsgränsen överskrids.

1.2.3 Provmetod för konstanthastighetsprov

1.2.3.1. Fordonet placeras på chassidynamometern. I fråga om den effekt som chassidynamometern tar upp, vilken varierar gradvis från maxeffekten Pmax till ett värde som motsvarar 0,2 Pmax, skall följande godkännandekriterier vara uppfyllda. Fordonets hastighet inom hela det effektområde som anges ovan skall registreras. Fordonets maximumhastighet skall fastställas inom detta område. Provet och registreringen skall utföras fem gånger.

1.2.3.2. Godkännandekriterier för konstanthastighetsprovet

Proverna skall anses vara godkända om följande krav är uppfyllda:

1.2.3.2.1. Ingen av de stabiliserade hastigheter Vstab som uppnås får vara högre än den angivna hastigheten Vinst. En avvikelse på 5 % från Vinst eller på 5 km/tim (det största av de två värdena används) är dock tillåten.

1.2.3.2.2. Skillnaden mellan hastigheternas extremvärden som uppnås under provet får inte vara större än 3 km/tim.

1.2.3.2.3. Konstanthastighetsprovet skall utföras och godkännandekriterierna kontrolleras för varje utväxlingsförhållande som teoretiskt medger att hastighetsgränsen överskrids.

1.3. Provning i motorprovbänk

Detta provningsförfarande får endast användas om sökanden för det tekniska organet kan påvisa att det är likvärdigt med mätning på en provbana.

2. HÅLLBARHETSPROV

Den hastighetsbegränsande anordningen skall utsättas för ett hållbarhetsprov enligt det förfarande som föreskrivs nedan. Provet är dock inte obligatoriskt om den sökande kan påvisa att anordningen är motståndskraftig mot åldringseffekter.

2.1. Anordningen skall provas i en provbänk med en provcykel som simulerar anordningens ställning och rörelse i fordonet.

2.2. En funktionscykel skall upprätthållas med hjälp av ett kontrollsystem som tillhandahålles av tillverkaren. Nedan visas ett diagram över denna cykel.

>Hänvisning till >

Nedan definieras fem typer av konditionering. Exemplaren av den hastighetsbegränsande anordningen (HBA) som har tillhandahållits för typprovning skall utsättas för de konditioneringar som anges i tabellen nedan.

>Plats för tabell>

2.2.1. Konditionering 1: provningar vid omgivningstemperatur (293 K ± 2 K). Antal provcykler: 50 000.

2.2.2. Konditionering 2: provning vid höga temperaturer.

2.2.2.1. Elektroniska komponenter

Komponenterna skall genomgå provcyklerna i en klimatkammare. Temperaturen 338 K ± 5 K skall bibehållas under hela förloppet. Antal provcykler: 12 500.

2.2.2.2. Mekaniska komponenter

Komponenterna skall genomgå provcyklerna i en klimatkammare. Temperaturen 373 K ± 5 K skall bibehållas under hela förloppet. Antal provcykler: 12500.

2.2.3 Konditionering 3: provning vid låg temperatur.

I den klimatkammare som användes vid konditionering 2 skall temperaturen 253 K ± 5 K bibehållas under hela förloppet. Antal provcykler: 12 500.

2.2.4. Konditionering 4: provning i salthaltig atmosfär. Endast för komponenter som utsätts för vägmiljön.

Anordningen skall genomgå provcyklerna i ett rum med salthaltig atmosfär. Natriumkloridhalten skall vara 5 % och temperaturen i klimatkammaren 308 K ± 2 K. Antal provcykler: 12 500.

2.2.5. Konditionering 5: vibrationsprov.

2.2.5.1. Den hastighetsbegränsande anordningen skall monteras på ett sätt som motsvarar monteringen på fordonet.

2.2.5.2. Anordningen skall utsättas för sinusformade vibrationer i samtliga tre plan. Logaritmkurvan skall vara en oktav per minut.

2.2.5.2.1. Prov 1: frekvensområde 10-24 Hz, amplitud ± 2 mm.

2.2.5.2.2. Prov 2: frekvensområde 24-1 000 Hz. För tekniska enheter monterade på chassi och förarhytt skall ingången vara 2,5 g. För tekniska enheter monterade på motorn skall ingången vara 5 g.

2.3. Godkännandekriterier för hållbarhetsprov

2.3.1. Efter hållbarhetsprovet får ingen förändring av anordningens prestanda i fråga om den inställda hastigheten kunna påvisas.

2.3.2. Om någon anordning havererar under något av hållbarhetsproven får dock tillverkaren begära att en andra anordning skall genomgå det aktuella hållbarhetsprovet.

Tillägg

>Hänvisning till >