Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/54/EEG av den 22 juni 1992 om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (bromsutrustning)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 225 , 10/08/1992 s. 0063 - 0067

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0111

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0111RÅDETS DIREKTIV 92/54/EEG av den 22 juni 1992 om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (bromsutrustning)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I direktiv 77/143/EEG () fastställs föreskrifter för regelbunden provning av samtliga fordonskategorier som är upptagna i dess bilaga 1.

Enligt det direktivet skall särdirektiv antas som gäller provning av de enskilda punkter som anges i direktivets bilaga 2 och en teknisk kommitté inrättas som skall lämna yttrande till kommissionen innan denna antar åtgärder för att anpassa provningen av köregenskaper med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

De flesta medlemsstater har infört förfaranden för provning av tunga fordon i yrkesmässig trafik med avseende på bromsutrustningen.

Flera medlemsstater har nationella regler för provning av lättare fordon, även personbilar, och dessa regler överensstämmer med det system som beskrivs i detta direktiv.

En bedömning av förfarandena vid typgodkännande av samtliga fordonstyper med avseende på dessas bromsutrustning visar att dessa förfaranden endast med svårighet kan tillämpas vid provning av köregenskaper.

Provningen av fordon som tagits i bruk bör vara förhållandevis enkel, snabb och billig.

I detta skede är det ännu för tidigt att ange minimivärden för bromsverkan, lufttrycksinställning och aktiveringstid med hänsyn till de skillnader som finns inom gemenskapen mellan den utrustning och de metoder som används vid provning. Syftet med provning av bromsverkan måste vara att ge underlag för en realistisk bedömning av om fordonet vid provningstillfället med en belastning inom ramen för dess tillåtna bruttovikt skulle vara säkert och tillförlitligt i trafiken, och därvid bör de fordon godkännas som motsvarar de tekniska normerna i rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ().

Medlemsstaterna får utvidga tillämpningen av bromsprovningen till fordon eller kontrollpunkter utanför detta direktivs räckvidd.

Medlemsstaterna får införa strängare regler för bromsprovningen eller tätare kontroller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till direktiv 77/143/EEG ändras på följande sätt:

1. Den inledande anmärkningen och de båda spalterna under rubrik 1 (bromsutrustning) skall ersättas med den text som anges i bilagan till detta direktiv.

2. Under rubrik 1 skall följande rubriker införas högst upp i de båda spalterna:

FORDON AV FORDON AV

KATEGORI KATEGORI

1, 2, 3 och 4 5 och 6

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom ett år efter det att det har antagits. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar sådana bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 22 juni 1992.

På rådets vägnar

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

Ordförande

()) EGT nr C 189, 20.7.1991, s. 16.

()) EGT nr C 94, 13.4.1992.

()) EGT nr C 49, 24.2.1992, s. 64.

()) EGT nr L 47, 18.2.1977, s. 47. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 91/328/EEG (EGT nr L 178, 6.7.1991, s. 29).

()) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 37. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 91/422/EEG (EGT nr L 233, 22.8.1991, s. 21).

BILAGA

"BILAGA 2

Provningen skall omfatta minst de punkter som anges nedan då dessa avser utrustning som är obligatorisk för det kontrollerade fordonet i den berörda medlemsstaten.

De provningar som behandlas i denna bilaga får utföras genom okulärbesiktning utan att fordonsdelar monteras isär.

Om fordonen befinns ha brister i fråga om nedanstående punkter skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna fastställa ett förfarande för att bestämma på vilka villkor fordonet får användas innan det har godkänts vid förnyad provning.

FORDON AV KATEGORI 1, 2, 3, 4, 5 OCH 6

1 BROMSUTRUSTNING

Följande punkter skall kontrolleras vid provning av fordonens bromssystem. De provningsresultat som uppnås vid kontroll av bromssystemen skall så långt möjligt motsvara de tekniska normerna i direktiv 71/320/EEG.

Punkter som skall kontrolleras Orsak till underkännande

1.1 Mekaniskt tillstånd och funktion

1.1.1 Fotbromsens pedalaxel P för trögrörlig

P slitet lager

P för stor förslitning/svängning

1.1.2 Pedalens tillstånd och manöverorganets slaglängd P för stor eller för liten tillgänglig slaglängd

P manöverorganet utväxlar inte korrekt

P halkskyddsbeläggning på bromspedalen saknas, har lossnat eller slitits ned

1.1.3 Vakuumpump eller kompressor och behållare P för lång aktiveringstid för arbetstryck/vakuum

P otillräckligt lufttryck/vakuum för att aktivera bromsen minst två gånger efter det att larmsystemet utlösts (eller manometerutslaget ligger utanför det tillförlitliga området)

P läckage som orsakar märkbar trycksänkning eller hörbar luftutströmning

1.1.4 Kontrollampa för otillräckligt tryck eller manometer P kontrollampa/manometer felaktig eller skadad

1.1.5 Handmanövrerad bromsventil P manöverorganet spräckt, skadat eller förslitet

P bromsventilen defekt

P manöverorganet otillräckligt fastgjort på ventilspindeln eller otillräckligt fastsatt ventil

P lösa kopplingar eller läcka i systemet

P otillfredsställande funktion

1.1.6 Parkeringsbroms, kolvstång, låsmekanism för parkeringsbroms P parkeringsbromsens låsmekanism otillräcklig

P för stor förslitning av kolvstångens axel eller låsmekanismen

P kolvstångens slaglängd för stor, vilket indikerar att inställningen är felaktig

Punkter som skall kontrolleras Orsak till underkännande

1.1.7 Bromsventiler (bottenventiler, avstängningsventiler, reglerventiler etc.) P skadade, för stor luftutströmning

P kompressorns oljeförbrukning för stor

P felaktig eller otillräcklig montering

P utsläpp av bromsvätska

1.1.8 Förbindelser med påhängsvagnens bromsanordning P losskopplingstappar eller självslutande ventil defekta

P otillräcklig/felaktig montering

P för stor otäthet

1.1.9 Energiackumulator, tryckluftsbehållare P skadad, frätt, otät

P avtappningsanordning fungerar inte

P otillräcklig/felaktig montering

1.1.10 Servostyrenheter, huvudcylinder (hydrauliska system) P servostyrenhet defekt eller otillräcklig

P huvudcylinder defekt eller otät

P huvudcylinder otillräckligt fastsatt

P för liten mängd bromsvätska

P lock på huvudcylindern saknas

P kontrollampan för bromsvätska lyser eller är defekt

P bristande funktion hos varningsanordningen för bromsvätskenivån

1.1.11 Bromsrör P risk för utmattning och brott

P otätheter i rör eller kopplingar

P skadade eller starkt frätta

P felmonterade

1.1.12 Bromsslangar P risk för utmattning eller brott

P skadade, skavda, för korta, snodda

P otätheter i slangar eller kopplingar

P utvidgas under tryck

P porösa

1.1.13 Bromsbelägg (bromsbackar) P för stor förslitning

P nedsmutsade (olja, fett osv.)

1.1.14 Bromstrummor, bromsskivor P för stor förslitning eller repning, sprickor, ej tillräckligt fastmonterade, brott

P nedsmutsade (olja, fett osv.)

P bromsskölden ej tillräckligt fastmonterad

1.1.15 Bromskablar, stänger, spakar, kopplingar P kablar skadade eller hopknutna

P alltför förslitna eller frätta

P kablar eller stänger för löst monterade

P felaktig kabelstyrning

P begränsning i bromssystemets rörlighet

P onormala rörelser hos spakar/stänger/kopplingar som tyder på felaktig montering eller för stor förslitning

1.1.16 Aktivatorer (även fjäderbromsar och hydrauliska cylindrar) P spruckna eller skadade

P otäta

P otillräckligt eller felaktigt monterade

P starkt frätta

P för stor slaglängd hos bromscylindern eller membranet

P dammskydd saknas eller är alltför skadat

Punkter som skall kontrolleras Orsaker till underkännande

1.1.17 Lastavkänningsventil P defekt förbindelse

P felaktig inställning

P låst, fungerar inte

P saknas

1.1.18 Automatiska bromsjusterare P låsta eller rör sig onormalt efter alltför stor förslitning eller felaktig inställning

P defekta

1.1.19 Retarder (om sådan monterats eller föreskrivs) P lös förbindelse eller montering

P defekt

1.2 Färdbromsens prestanda och verkan

1.2.1 Prestanda (ökas gradvis till full effekt) P låg eller ingen bromsverkan på ett eller flera hjul

P bromsverkan på något hjul är lägre än 70 % av det högsta uppmätta värdet hos ett hjul på samma axel (om vägprov krävs kommer fordonets avvikelse från körriktningen att vara för stor vid inbromsning)

P bromsverkan ökar inte gradvis (hugg)

P onormal tidsåtgång före bromsverkan på något hjul

P alltför stora växlingar av bromsverkan på grund av ovala skivor eller trummor

1.2.2 Verkan P bromsverkan otillräcklig, minimikraven uppfylls inte

1.3 Reservbromsens prestanda och verkan (vid separata system)

1.3.1 Prestanda P broms(ar) fungerar inte på en sida

P bromsverkan på något hjul är lägre än 70 % av det högsta uppmätta värdet hos ett hjul på samma axel

P bromsverkan ökar inte gradvis (hugg)

P påhängsvagnens automatiska bromssystem fungerar inte

1.3.2 Verkan P bromsverkan otillräcklig, minimikraven uppfylls inte

1.4 Parkeringsbromsens prestanda och verkan

1.4.1 Prestanda P bromsen fungerar inte på en sida

1.4.2 Verkan P bromsverkan otillräcklig, minimikraven uppfylls inte

1.5 Retarderns eller motorbromsens prestanda P bromsverkan ökar inte gradvis (retarder)

P defekt

1.6 Antilåsningsanordning P varningssystemet för antilåsningsanordningen defekt

P antilåsningsanordningen defekt"