Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/55/EEG av den 22 juni 1992 om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (avgasutsläpp)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 225 , 10/08/1992 s. 0068 - 0071

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 23 s. 0150

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 23 s. 0150RÅDETS DIREKTIV 92/55/EEG av den 22 juni 1992 om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (avgasutsläpp)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I direktiv 77/143/EEG(4) föreskrivs att samtliga fordonskategorier som upptas i dess bilaga 1 skall genomgå regelbunden provning.

Enligt det direktivet skall särdirektiv antas som gäller provningen av överensstämmelse med de normer för de kontrollpunkter som anges i direktivets bilaga 2, samt en teknisk kommitté inrättas som skall lämna yttrande till kommissionen innan denna antar åtgärder för att anpassa fordonsprovningen med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Syftet med detta direktiv är att genom regelbunden provning av avgasutsläpp säkerställa att dessa utsläpp hålls på en låg nivå under hela den tid fordonet används samt att starkt luftförorenande fordon tas ur bruk till dess att de återställts i godtagbart skick.

De flesta medlemsstater har antagit förfaranden för provning av tunga fordon i yrkesmässig trafik med avseende på avgasutsläppens täthet.

Flera medlemsstater har nationella regler för provning av gasformiga utsläpp från lättare fordon, särskilt personbilar.

En bedömning av förfarandena för typgodkännande med avseende på gasformiga utsläpp och dieselrök från alla typer av fordon visar att dessa förfaranden endast med svårighet kan tillämpas vid fordonsprovning.

Provningen under fordonets brukstid bör vara förhållandevis enkel, snabb och billig.

Genom felaktig inställning och otillräckligt underhåll skadas inte endast motorn utan även miljön, eftersom detta medför ökad luftförorening och bränsleförbrukning.

Det är viktigt att miljövänliga transportformer kan utvecklas.

Då det gäller kompressionständning (dieselmotorer) anses mätning av avgasutsläppens täthet ge tillräckliga indikationer om fordonets skick med avseende på utsläpp.

Då det gäller bensinmotorer med styrd tändning anses mätning av koloxidutsläppen från avgasröret under tomgång ge tillräckliga indikationer om fordonets skick med avseende på utsläpp.

Det kan antas att ett stort antal av de fordon som inte underhållits regelbundet kommer att underkännas vid avgaskontrollen.

Då det gäller fordon med bensinmotor som enligt normerna endast får typgodkännas om de är utrustade med avancerade system för avgasrening, som t. ex. trevägskatalysatorer som styrs med lambdasond, bör normerna vid den återkommande avgaskontrollen vara strängare än för fordon av konventionell typ.

Detta direktiv skall fortlöpande anpassas med hänsyn till utvecklingen, såväl den fordonstekniska, som kan komma att underlätta provningen av fordon i trafik, som utvecklingen mot kontrollmetoder som bättre återspeglar de verkliga körförhållandena.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till direktiv 77/143/EEG ändras på följande sätt:

1) De båda spalterna i avsnitt 8.2 (avgasemissioner) skall ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

2) Efter avsnitt 8.2 skall följande rubriker införas i de båda spalterna:

>Plats för tabell>

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom ett år efter det att det antagits. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. De skall tillämpa dessa bestämmelser senast från och med

- den 1 januari 1994, för sådana fordon som avses i avsnitt 8.2.1 a i bilaga 2,

- den 1 januari 1996, för sådana fordon som avses i avsnitt 8.2.2 i bilaga 2,

- den 1 januari 1997, för sådana fordon som avses i avsnitt 8.2.1 b i bilaga 2.

3. När medlemsstaterna antar sådana bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

4. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 22 juni 1992.

På rådets vägnar

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

Ordförande

(1) EGT nr L 189, 20.7.1991, s. 20.

(2) EGT nr C 150, 15.6.1992.

(3) EGT nr C 49, 24.2.1992, s. 64.

(4) EGT nr L 47, 18.2.1977, s. 47. Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 91/328/EEG (EGT nr L 178, 6.7.1991, s. 29).

BILAGA

"FORDON AV KATEGORI 1, 2, 3, 4, 5 och 6

8.2 Avgasutsläpp

8.2.1 Motorfordon med motorer med styrd tändning (bensinmotorer)

a) Om avgasutsläppen inte kontrolleras genom ett avancerat system för avgasrening, som t. ex. trevägskatalysator med lambdasond:

1. Okulärbesiktning av avgassystemet för kontroll av att det inte finns några läckor.

2. I tillämpliga fall okulärbesiktning av avgaskontrollsystemet för att kontrollera att den nödvändiga utrustningen har monterats.

Efter rimlig uppvärmningstid (med beaktande av tillverkarens rekommendationer) mäts halten koloxid (CO) i avgaserna under tomgång (utan last).

Högsta tillåtna CO-halt i avgaserna är den som anges av fordonstillverkaren. Om ett sådant värde inte finns att tillgå, eller om de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna beslutar att inte använda det som referensvärde, får CO-halten inte överstiga följande värden:

- För fordon som registrerats eller tagits i bruk för första gången mellan det datum från och med vilket medlemsstaterna har krävt att fordon skall uppfylla kraven i direktiv 70/220/EEG(1) och den 1 oktober 1986:

CO - 4,5 volymprocent.

- För fordon som registrerats eller tagits i bruk för första gången efter den 1 oktober 1986:

CO - 3,5 volymprocent.

b) Om avgasutsläppen kontrolleras genom ett avancerat system för avgasrening, som t. ex. trevägskatalysator med lambdasond:

1. Okulärbesiktning av avgassystemet för kontroll av att det inte finns några läckor samt av att alla delar är kompletta.

2. Okulärbesiktning av avgaskontrollsystemet för att kontrollera att den nödvändiga utrustningen har monterats.

3. Bestämning av effektiviteten hos fordonets system för avgasrening genom mätning av avgasernas lambdavärde och CO-halt enligt avsnitt 4 eller med de förfaranden som föreslås av tillverkaren och som godkänts i samband med typgodkännandet. Vid varje prov värms motorn först upp enligt tillverkarens rekommendationer.

4. Utsläpp från avgasröret - gränsvärden:

- Mätning vid tomgångshastighet:

Högsta tillåtna CO-halt är den som anges av tillverkaren. Om denna uppgift saknas får CO-halten inte överstiga 0,5 volymprocent.

- Mätning vid hög tomgångshastighet, motorhastighet minst 2 000 varv per minut:

>Plats för tabell>

8.2.2 Motorfordon med motorer med kompressionständning (dieselmotorer)

Mätning av avgasernas täthet vid fri acceleration (utan last från tomgång till maximivarvtal). Ljusabsorptionen får inte överstiga den nivå som enligt direktiv 72/306/EEG(2) har angivits på märket. Om denna uppgift inte finns att tillgå, eller om de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna beslutar att inte använda den som referensvärde, är gränsvärdena för absorptionskoefficienten följande:

(1) Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföroreningar genom avgaser från motorfordon (EGT nr L 76, 9.3.1970, s. 1). Detta direktiv är senast ändrat genom direktiv 91/441/EEG (EGT nr L 242, 30.8.1991, s. 1).

(2) Rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselbränsle som används i fordon (EGT nr L 190, 20.8.1972, s. 1). Detta direktiv är senast ändrat genom kommissionens direktiv 89/491/EEG (EGT nr L 238, 15.8.1989, s. 43).

Högsta absorptionskoefficient för

>Plats för tabell>

eller motsvarande värden om utrustningen är av annan typ än den som används vid EEG - typgodkännande.

Fordon som registrerades eller togs i bruk för första gången före den 1 januari 1980 är befriade från dessa krav.

8.2.3 Provningsutrustning

Kontrollen av fordonens avgasutsläpp skall ske med en utrustning som gör det möjligt att med noggrannhet bestämma om de gränsvärden som föreskrivs, eller som har angivits av tillverkaren, iakttas.

8.2.4 Om en fordonstyp vid EEG - typgodkännandet befinns inte motsvara de gränsvärden som fastställs i detta direktiv får medlemsstaterna fastställa högre gränsvärden för denna fordonstyp med stöd av bevisning från tillverkaren. De skall genast meddela detta till kommissionen som i sin tur skall underrätta övriga medlemsstater."