Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 93/81/EEG av den 29 september 1993 om anpassning av rådets direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 264 , 23/10/1993 s. 0049 - 0050

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0042

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0042KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/81/EEG av den 29 september 1993 om anpassning av rådets direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom direktiv 92/53/EEG(2) och särskilt artikel 13.2 i detta, och

med beaktande av följande:

I rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon(3), senast ändrat genom direktiv 91/542/EEG(4) föreskrivs minskade nivåer för gasformiga föroreningar från dieselmotorer för nya fordon, sålda, registrerade eller tagna i bruk från och med den 1 oktober 1993.

Artikel 8.2 b i direktiv 70/156/EEG ger medlemsstaterna möjlighet att för en begränsad period och för små kvantiteter bevilja undantag för restlager med fordon.

Detta undantag begränsas genom bilaga 12 B till direktiv 70/156/EEG för fordon i kategori M1.

Prognosen för den totala marknaden för tunga kommersiella fordon inom gemenskapen för 1993 kommer att vara 13 % mindre än det antal som såldes 1992. Detta utgör 25 % minskning av antalet sålda fordon över en fyraårsperiod.

Erfarenheterna visar att som ett resultat av den kraftiga nedgången på gemenskapsmarknaden för fordon med dieselmotor som omfattas av direktiv 88/77/EEG är det troligt att ett visst antal fordon som är typgodkända enligt den tidigare versionen av direktivet inte kommer att ha sålts före den 1 oktober 1993.

Eftersom det ännu inte finns något direktiv som ändrar bilaga 12 B skulle tillverkarna av sådana fordon antingen bli stående med osäljbara lager av sådana fordon eller bli tvungna att vidta ekonomiskt oförsvarliga åtgärder för att uppfylla direktivets krav.

En sådan utgång skulle orsaka ytterligare ekonomiska bördor för tillverkarna och hota deras möjlighet att investera i framtida tekniskt avancerade produkter vid en tidpunkt då gemenskapsmarknaden för sådana fordon redan befinner sig i en kraftig nedgång.

Ett liknande problem kan troligen uppstå i framtiden vad avser lätta kommersiella fordon med dieselmotor beroende på den oförmånliga utvecklingen av denna marknad.

För att råda bot på de ekonomiskt ogynnsamma effekterna som anges ovan är det nödvändigt att ändra direktiv 70/156/EEG genom att utsträcka restlagerundantaget så att det gäller för alla fordonskategorier och inte bara för fordon i kategori M1.

Det maximala antalet fordon som kan dra fördel av restlagergränser kan inte överstiga 10 % av de berörda fordonstyper som tagits i bruk i den medlemsstaten under föregående år. Den totala verkan på miljön av denna ändring kommer att vara ringa och tillfällig.

Funktionen av bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG på restlagergränser bör ytterligare klargöras för att finna en slutlig lösning som är anpassad till alla fordonskategoriers behov inbegripet etappvis sammansatta fordon. Kommissionen kommer att undersöka detta problem före den 31 mars 1994 och kommer att lägga fram förslag till medlemsstaterna senast detta datum.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen som inrättades genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del B i bilaga 12 till direktiv 70/156/EEG skall ändras genom att följande ord stryks: "Vad avser kategori M1,".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 oktober 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 1993.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 1.

(3) EGT nr L 36, 9.2.1988, s. 33.

(4) EGT nr L 295, 25.10.1991, s. 1.