Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 94/23/EG av den 8 juni 1994 om ändring, i syfte att fastställa minimistandard för provning av bromssystem på fordon, av rådets direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 147 , 14/06/1994 s. 0006 - 0008

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0154

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0154KOMMISSIONENS DIREKTIV 94/23/EG av den 8 juni 1994 om ändring, i syfte att fastställa minimistandard för provning av bromssystem på fordon,

av rådets direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 77/143/EEG av den 29 december 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (), senast ändrat genom direktiv 92/55/EEG (), särskilt artikel 5a.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 71/320/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (), senast ändrat genom direktiv 91/422/EEG (), och

med beaktande av följande:

Direktiv 77/143/EEG föreskriver regelbunden provning av samtliga fordonskategorier som finns uppräknade i dess bilaga 1.

Enligt det direktivet skall rådet anta särdirektiv som är nödvändiga för att definiera minimistandarder och metoder för provning av de i dess bilaga 2 förtecknade enskilda punkterna, och en teknisk kommitté skall inrättas för att lämna yttrande till kommissionen innan denna antar åtgärder för att anpassa de standarder och metoder som definieras i särdirektiven med hänsyn till den tekniska utvecklingen.

Direktiv 77/143/EEG, ändrat särskilt genom rådets direktiv 92/54/EEG (), föreskriver minimistandarder för provning av bromssystem på motorfordon.

Det är nödvändigt att anpassa dessa standarder till den tekniska utvecklingen så att de också omfattar minimikrav på bromsverkan för att så långt möjligt garantera att fordon som är i trafik är säkra när det gäller bromsverkan.

Så länge provningsförfaranden och praxis inte är harmoniserade kan medlemsstaterna själva bedöma vilket provningsförfarande de önskar använda för att avgöra om ett fordon uppfyller bromskraven.

Det är ett känt faktum bland alla som har med fordonsprovning att göra att provningsmetoden, och i synnerhet huruvida fordonet provas i lastat, delvis lastat eller olastat tillstånd påverkar provningspersonalens bedömning av bromssystemets tillförlitlighet.

Fastställande av referensvärden för bromskraften hos respektive fordonstyp under olika lastningsförhållanden skulle underlätta bedömningen av denna tillförlitlighet, och detta direktiv tillåter som alternativ till provning enligt detta förfaringssätt en provning av uppfyllandet av minimivärden för bromsprestanda hos respektive fordonskategori.

Avsikten är att ytterligare ändra detta direktiv för att harmonisera och förbättra provningsmetoderna.

Detta direktiv gäller i huvudsak för fordon som har typgodkänts enligt bestämmelserna i direktiv 71/320/EEG trots att det är allmänt känt att vissa fordonstyper godkänts enligt nationella normer som kan skilja sig från kraven i detta direktiv. För fordon av historiskt intresse kan medlemsstaterna fastställa egna provningsstandarder för bromsverkan.

Även om medlemsstaterna får rätt att fastställa egna standarder för fordon av historiskt intresse, bör dessa standarder inte vara strängare än de som fordonet ursprungligen var avsett att uppfylla.

På grund av den inverkan en sådan anpassning får på det aktuella området är de gemenskapsåtgärder som föreskrivs i detta direktiv nödvändiga för att uppnå de eftersträvade målen, nämligen harmonisering på gemenskapsnivå av reglerna för provning, samt förbättring av trafiksäkerheten. Dessa mål kan inte i tillräckligt hög grad förverkligas av de enskilda medlemsstaterna var och en för sig.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om provning av motorfordons trafiksäkerhet som inrättats med stöd av artikel 5b i direktiv 77/143/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 2 till direktiv 77/143/EEG ändras på följande sätt:

"Punkter som skall kontrolleras

Orsak till underkännande

1.2.1 Prestanda

(ökas successivt till

maximal verkan)

P Otillräcklig bromsverkan på ett eller flera hjul

P Bromsverkan på ett hjul är lägre än 70 % av det högsta uppmätta värdet på ett annat hjul på samma axel. Vid bromsprov på väg avviker fordonet väsentligt från körriktningen under inbromsning

P Ingen gradvis variation i bromsverkan (hugg)

P Onormal fördröjning före bromsverkan på något hjul

P Alltför stora växlingar i bromsverkan beroende på ovala skivor eller trummor

1.2.2 Verkan

P Bromskoefficienten i förhållande till den högsta tillåtna massan eller, när det rör sig om påhängsvagnar, till summan av det tillåtna axeltrycket när detta är tillämpligt, är lägre än följande:

Minsta bromsverkan

Kategori 1: 50 % ()

Kategori 2: 43 % ()

Kategori 3: 40 % ()

Kategori 4: 50 %

Kategori 5: 45 % (4)

Kategori 6: 50 %

P eller en bromsverkan som är lägre än de av fabrikanten eventuellt fastställda referensvärdena för fordonsaxeln (5)

1.3.2 Verkan

P För alla fordonskategorier en bromskoefficient som är lägre än 50 % (6) av bromsverkan som fastställs i 1.2.2 i förhållande till den högsta tillåtna massan eller, när det rör sig om påhängsvagnar, till summan av de tillåtna axeltrycken

() 48 % för fordon av kategori 1 som inte är utrustade med ABS eller som är typgodkända före den 1 oktober 1991 (datum för förbud mot att ta i bruk utan att ha europeiskt typgodkännande) [direktiv 88/194/EEG (EGT nr L 92, 9.4.1988, s. 47)].

() 45 % för fordon som är registrerade efter 1988 eller från och med datum för antagandet av typgodkännandedirektiv 71/320/EEG, ändrat genom direktiv 85/647/EEG (EGT nr L 380, 31.12.1985, s. 1), i medlemsstaternas nationella lagstiftning, om detta datum ligger senare.

() 43 % för påhängsvagnar som är registrerade efter 1988 eller från och med datum för antagandet av typgodkännandedirektiv 71/320/EEG, ändrat genom direktiv 85/647/EEG, i medlemsstaternas nationella lagstiftning, om detta datum ligger senare.

(4) 50 % för fordon av kategori 5 som är registrerade efter 1988 eller från och med datum för antagandet av typgodkännandedirektiv 71/320/EEG, ändrat genom direktiv 85/647/EEG, i medlemsstaternas nationella lagstiftning, om detta datum ligger senare.

(5) Referensvärdet för fordonsaxeln är den bromsverkan (uttryckt i newton) som är nödvändig för att uppnå denna föreskrivna minsta bromskraft vid den särskilda vikt som fordonet har vid provningstillfället.

(6) För fordon av kategori 2 och 5 är prestanda för reservbroms (som inte berörs av direktiv 85/647/EEG) fastställd till 2,2 m/s2.

1.4.2 Verkan

P För alla fordonskategorier en bromskoefficient som är lägre än 16 % i förhållande till den högsta tillåtna massan eller, när det rör sig om motorfordon, lägre än 12 % i förhållande till fordonets högsta tillåtna kombinerade massa, om detta värde är högre."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall tillämpa lämpliga förfaranden för att så långt det är praktiskt genomförbart fastställa att bromsprestanda hos fordon som är registrerade på deras territorium uppfyller de krav som fastställs i direktiv 77/143/EEG.

Artikel 3

Medlemsstaterna får kräva högre värden för minsta bromsverkan och föreskriva om provning med större last än vad som framgår av värdena i bilaga 2, för fordon som är registrerade på deras territorium, förutsatt att sådana krav inte överskrider kraven i fordonets ursprungliga typgodkännande.

Artikel 4

Medlemsstaterna kan efter samråd med kommissionen fastställa sina egna standarder för provning av bromsverkan hos fordon som anses ha historiskt intresse.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1997 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter för hur en sådan hänvisning skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 juni 1994.

På kommissionens vägnar

Marcelino OREJA

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 47, 18.2.1977, s. 47.

() EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 68.

() EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 37.

() EGT nr L 233, 22.8.1991, s. 21.

() EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 63.