Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998L0014.pdf

31998L0014

Kommissionens direktiv 98/14/EG av den 6 februari 1998 om anpassning av medlemsstaternas lagstiftning om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Text med betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 091 , 25/03/1998 s. 0001 - 0061KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/14/EG av den 6 februari 1998 om anpassning av medlemsstaternas lagstiftning om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Text med betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG (2), särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 92/55/EEG av den 18 juni 1992 om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (3), särskilt artikel 3 i detta, och

med beaktande av följande:

Genom direktiv 92/53/EEG uppmanas kommissionen att, på grundval av en rapport som skall upprättas senast den 31 december 1994, föreslå ändringar som är nödvändiga för att förbättra förfaranden för typgodkännande och för att underlätta att fordonen tas i bruk i medlemsstaterna.

Enligt artikel 9 i direktiv 70/156/EEG skall motsvarande internationella förordningar utfärdade av FN:s ekonomiska kommission för Europa som är förtecknade i bilaga IV del II till det direktivet erkännas som likvärdiga med motsvarande särdirektiv. Det är nödvändigt att ändra och hålla relevanta bilagor och jämförelsetabellen aktuella för att bevara genomsynligheten mellan förordningarna och direktiven.

Enligt artikel 10 i direktiv 70/156/EEG skall den medlemsstat som beviljar typgodkännande vidta nödvändiga åtgärder enligt bilaga X för att kontrollera att lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter överensstämmer med den godkända typen.

Det är väsentligt att kraven för kontrollen av produktionsöverensstämmelse som utförs av de godkännande myndigheterna harmoniseras. För att säkerställa en enhetlig tillämpning och tolkning är det därför nödvändigt att införa en särskild vägledning om de förfaranden som skall följas.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

"1. Ansökningar om typgodkännande av fordon skall inlämnas av tillverkaren till medlemsstatens godkännandemyndighet. Till ansökan skall bifogas ett underlag som innehåller de uppgifter som krävs enligt bilaga III och godkännandeintyg för varje tillämpligt särdirektiv enligt bilaga IV eller XI. Dessutom skall det tekniska underlaget för systemgodkännanden och godkännanden för separata tekniska enheter avseende varje särdirektiv ställas till godkännandemyndighetens förfogande fram till dess att typgodkännandet har utfärdats eller vägrats."

2. Artikel 4.1 skall ändras på följande sätt:

a) I ledet c skall "det tillämpliga särdirektivet" ersättas med "det tillämpliga särdirektivet enligt bilaga IV eller XI".

b) I ledet d skall "det tillämpliga särdirektivet" ersättas med "det tillämpliga särdirektivet enligt bilaga IV eller XI.".

c) Följande stycken skall läggas till:

"I fråga om ett fordonsgodkännande enligt bilaga XI eller artikel 8.2 c, eller i fråga om godkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet i bilaga XI eller artikel 8.2 c och inbegripet restriktioner eller undantag från vissa bestämmelser i det tillämpliga särdirektivet, skall godkännandeintyget inbegripa restriktioner om dess giltighet och beviljade undantag och skall ges ett särskilt godkännandenummer enligt bestämmelserna i bilaga VII.

När detaljer i de tekniska underlag som avses i a, b, c och d ovan avser bestämmelser för fordon för särskilda ändamål enligt relevanta kolumner i bilaga XI och dess tillägg skall typgodkännandeintyget även innehålla sådana bestämmelser och undantag."

3. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Ändringar av typgodkännanden

1. En medlemsstat som har beviljat typgodkännande skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den underrättas om varje ändring av uppgifterna i det tekniska underlaget.

2. Ansökningar om ändring av ett typgodkännande skall lämnas in uteslutande till den medlemsstat som beviljade det ursprungliga typgodkännandet.

3. Då ändringar skett av uppgifterna i tekniska underlag som avser godkännanden av system, komponenter eller separata tekniska enheter, skall godkännandemyndigheten i den berörda medlemsstaten i nödvändig utsträckning utfärda rättelseblad till det tekniska underlaget och därvid på varje rättelseblad tydligt markera vilket slag av ändring det gäller och vilken dag den reviderade versionen utfärdats även en konsoliderad, uppdaterad version av det tekniska underlaget tillsammans med en detaljerad beskrivning av ändringen skall anses uppfylla detta krav.

Varje gång rättelseblad eller en konsoliderad, uppdaterad version utfärdats, skall även index till det tekniska underlaget (som bifogas intyget om godkännande) ändras så att senaste ändringsdatum eller datum för den konsoliderade, uppdaterade versionen framgår.

Om dessutom några uppgifter i godkännandeintyget (med undantag av bilagorna) har ändrats eller om kraven i direktivet har ändrats efter det datum som senast angavs på intyget, skall ändringen betecknas som `utvidgning` och den berörda medlemsstatens godkännandemyndighet utfärda ett reviderat godkännandeintyg (med tilläggsnummer) där motivet till ändringen och datum för det utfärdandet klart skall framgå av det ändrade intyget.

Om godkännandemyndigheten i den berörda medlemsstaten finner att en ändring i ett tekniskt underlag kräver att nya provningar eller kontroller utförs, skall den underrätta tillverkaren om detta och inte utfärda de dokument som avses i första, andra och tredje styckena förrän nya provningar eller kontroller har utförts med tillfredsställande resultat.

4. Om ändringar har skett av uppgifterna i tekniska underlag som avser typgodkännanden av fordon, skall godkännandemyndigheten i den berörda medlemsstaten i nödvändig utsträckning utfärda rättelseblad till det tekniska underlaget och därvid på varje rättelseblad tydligt markera vilket slag av ändring det gäller och vilken dag den reviderade versionen utfärdats; även en konsoliderad, uppdaterad version av det tekniska underlaget tillsammans med en detaljerad beskrivning av ändringen skall anses uppfylla detta krav.

Varje gång rättelseblad eller en konsoliderad, uppdaterad version utfärdas skall även index till det tekniska underlaget (som bifogas intyget om godkännande) ändras så att senaste ändringsdatum eller datum för den konsoliderade, uppdaterade versionen framgår.

Om ytterligare inspektioner krävs eller några uppgifter i godkännandeintyget (med undantag av bilagorna) har ändrats eller om kraven i något av de särdirektiv som är tillämpliga fram till det datum då fordonet inte längre får tas i bruk för första gången har ändrats, skall ändringen betecknas som `utvidgning` och den berörda medlemsstatens godkännandemyndighet skall utfärda ett ändrat godkännandeintyg (med tilläggsnummer) där motivet till utvidgningen och datum för det nya utfärdandet klart skall framgå av det nya intyget.

Om typgodkännandemyndigheten i den berörda medlemsstaten finner att en ändring i ett tekniskt underlag kräver att nya kontroller utförs, skall den underrätta tillverkaren om detta och inte utfärda de dokument som avses i första, andra och tredje styckena förrän nya kontroller har utförts med tillfredsställande resultat. Samtliga reviderade dokument skall inom en månad sändas till de övriga ansvariga myndigheterna.

5. Om det är uppenbart att typgodkännande för ett fordon håller på att bli ogiltigt, på grund av att ett eller flera av de godkännanden enligt särdirektiv som anges i det tekniska underlaget håller på att bli ogiltigt eller på grund av införandet av ett nytt särdirektiv i bilaga IV, del I, skall godkännandemyndigheten i den medlemsstat som beviljade godkännandet meddela detta minst en månad innan typgodkännandet för fordonet upphör att gälla till de ansvariga myndigheterna i övriga medlemsstater och samtidigt ange vilket datum som avses eller identifikationsnumret på det sista fordon som producerades enligt det gamla intyget.

6. För fordonstyper som inte berörs av ändrade krav i särdirektiv eller detta direktiv krävs ingen ändring av godkännandet."

4. I artikel 6.1 skall följande nya stycke läggas till:

"Intyg om överensstämmelse skall utformas på ett sådant sätt att eventuell förfalskning förhindras. För detta ändamål skall utskrift göras på papper som antingen skyddas av färggrafik eller är vattenstämplat med tillverkarens varumärke."

5. Artikel 8.2 skall ändras på följande sätt:

a) Led b skall ändras på följande sätt:

i) I punkt 1 skall ordet "kvantitativa" utgå.

ii) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. För att punkt 1 skall kunna tillämpas på en eller flera fordonstyper inom en kategori måste tillverkaren lämna en begäran om detta till den behöriga myndighet i varje medlemsstat som har hand om ibruktagande av sådana typer av fordon. I begäran skall anges de tekniska och/eller ekonomiska skäl som ligger till grund för den.

Inom tre månader skall dessa medlemsstater besluta om och beträffande vilket antal de godkänner att den berörda fordonstypen registreras inom deras territorium.

Varje medlemsstat som berörs av ibruktagande av sådana fordonstyper skall ha ansvaret för att tillverkaren följer bestämmelserna i bilaga XII B.

Medlemsstaterna skall varje år överlämna en förteckning över beviljade undantag till kommissionen."

b) Led c skall ersättas med följande:

"c) Fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som utnyttjar teknik eller principer som genom sina speciella egenskaper inte kan uppfylla ett eller flera av kraven i ett eller flera särdirektiv.

I sådant fall kan medlemsstaten bevilja ett godkännande vars giltighet begränsas till dess eget territorium, men skall inom en månad sända en kopia av godkännandeintyget och dess bilagor till de andra medlemsstaternas ansvariga myndigheter och till kommissionen. Den skall samtidigt sända en begäran till kommissionen om att få tillstånd att bevilja ett typgodkännande i enlighet med detta direktiv. Begäran skall åtföljas av en rapport med följande uppgifter:

- En förklaring till varför tekniken eller principerna i fråga inte gör det möjligt för fordonet, komponenten eller den separata tekniska enheten att uppfylla kraven i ett eller flera tillämpliga särdirektiv.

- En beskrivning av hur säkerhets- och miljöaspekterna påverkas och vilka åtgärder som vidtagits på dessa områden.

- En redogörelse för de kontroller, inklusive resultatet av dem, som har påvisat en säkerhets- och miljöskyddsnivå som minst är likvärdig med den som krävs i eller flera av de relevanta särdirektiven.

- Förslag till ändring av de tillämpliga särdirektiven eller, där så är tillämpligt, till nya särdirektiv.

Kommissionen skall inom tre månader efter dagen för mottagandet av den fullständiga rapporten lämna ett utkast till beslut till den kommitté som avses i artikel 13. Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 13, besluta om den skall tillåta medlemsstaten att bevilja ett godkännande i enlighet med detta direktiv eller ej.

Endast begäran om att få bevilja ett godkännande och utkastet till beslut skall översändas till medlemsstaterna på deras eget/egna språk, men medlemsstaterna kan begära in alla uppgifter i rapporten på originalspråket som en förutsättning för att beslut skall kunna fattas i enlighet med förfarandet i artikel 13.

Om ett beslut fattas om att godkänna begäran, kan medlemsstaten utfärda ett typgodkännande i enlighet med det här direktivet. I sådana fall skall det i beslutet även anges om begränsningar skall förekomma (t. ex. en tidsperiod) i fråga om dess giltighet. Godkännandets giltighet skall inte i något fall vara kortare än 36 månader.

När det relevanta särdirektivet eller särdirektiven har anpassats till den tekniska utvecklingen så att de fordon, komponenter eller separata tekniska enheter för vilka godkännanden har beviljats enligt bestämmelserna i detta led överensstämmer med ändringsdirektivet eller ändringsdirektiven, skall medlemsstaterna omvandla sådana godkännanden till vanliga godkännanden och därvid ta hänsyn till den tid som krävs, t. ex. för att tillverkare skall kunna ändra godkännandemärkningar på komponenter. Detta inbegriper borttagande av eventuella hänvisningar till begränsningar eller undantag och att eventuella särskilda godkännandenummer ersätts med vanliga godkännandenummer.

Om de nödvändiga åtgärderna för att anpassa särdirektivet eller särdirektiven inte har vidtagits, kan giltigheten för de godkännanden som beviljats enligt bestämmelserna i detta led förlängas på begäran av den medlemsstat som beviljade godkännandet genom ett ytterligare beslut som fattas i enlighet med förfarandet i artikel 13."

6. I artikel 10.2 skall den andra meningen ersättas med följande:

"Kontrollen av produkternas överensstämmelse med den godkända typen skall begränsas till de metoder som anges i avsnitten 2 och 3 av bilaga X samt i de särdirektiv som innehåller särskilda sådana krav."

7. I artikel 13 skall en ny punkt med följande lydelse läggas till som punkt 5:

"5. Om kommissionen beslutar om ändringar av ett särdirektiv, skall den på grundval av samma ändringar besluta om lämpliga ändringar av tillämpliga bilagor till det här direktivet."

8. Bilagorna skall ändras enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 30 september 1998 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser för nya fordonstyper från och med den 1 oktober 1998. På begäran av tillverkaren får dock den tidigare mallen för intyg om överensstämmelse användas under ytterligare tolv månader efter detta datum för färdigbyggda fordon och 18 månader för färdigbyggda fordon med etappvis godkännande.

4. Detta direktiv skall inte ogiltigförklara eventuella godkännanden som beviljats före dess ikraftträdande, och inte heller förhindra förlängning av sådana godkännanden enligt villkoren i det direktiv enligt vilket de ursprungligen beviljades. Från och med tolv månader efter den dag som anges i punkt 3 för färdigbyggda fordon och 18 månader för färdigbyggda fordon med etappvis godkännande skall dock alla intyg om överensstämmelse som utfärdats av tillverkaren överensstämma med den mall som anges i bilaga IX till direktiv 70/156/EEG ändrat genom detta direktiv.

5. I fråga om typgodkännande av fordon skall medlemsstaterna tillämpa detta direktiv endast på fordon av kategori M1 med förbränningsmotor i avvaktan på en ändring av bilagorna i syfte att även inbegripa fordon av kategori M1 som drivs med motorer utan inre förbränning samt andra fordonskategorier. Innan denna ändring har företagits, skall bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 70/156/EEG i dess genom direktiv 87/403/EEG (4) ändrade lydelse tillämpas på typgodkännande av fordon av andra fordonskategorier.

6. Medlemsstaterna skall tillämpa artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG, ändrat genom det här direktivet, endast på begäran från tillverkaren för fordon avsedda för särskilda ändamål som anges i bilaga XI till och med den dag som anges i en ändring till det här direktivet, i syfte att inbegripa fordon av andra typer än M1.

Under tiden skall medlemsstaterna bevilja nationellt typgodkännande för, och tillåta att sådana fordon, eller komponenter och separata tekniska enheter för sådana fordon, enligt bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 70/156/EEG, saluförs och tas i bruk.

7. Till och med den 31 december 1997 för färdigbyggda fordon, till och med 31 december 1999 för färdigbyggda fordon med etappvis godkännande och till och med de datum som avses i punkt 6 för fordon avsedda för särskilda ändamål som anges i bilaga XI, skall artikel 7.1 och 7.2 i direktiv 70/156/EEG, ändrade genom detta direktiv, inte tillämpas på fordon, komponenter och separata tekniska enheter som hör till en typ för vilka ett nationellt typgodkännande har beviljats före den 1 januari 1996 för färdigbyggda fordon eller 1 januari 1998 för färdigbyggda för fordon med etappvis godkännande eller på fordon avsedda för särskilda ändamål före de datum som avses i punkt 6 eller till en typ som en medlemsstat har registrerat, tillåtit försäljning eller ibruktagande av före den 1 januari 1996 för färdigbyggda fordon eller den 1 januari 1998 färdigbyggda fordon med etappvis godkännande eller de datum som avses i punkt 6.

8. De godkännanden som utgör en del av det nationella förfarande för typgodkännande som avses i punkterna 6 och 7 ovan och som har beviljats enligt särdirektiven skall förbli i kraft efter de datum som fastställs i punkterna 6 och 7 om inte ett av de villkor som fastställs i artikel 5.3 fjärde stycket i direktiv 70/156/EEG, ändrat genom detta direktiv, tillämpas.

9. I avvaktan på harmoniseringen av registrerings- och skattesystemen i medlemsstaterna för de fordon som omfattas av detta direktiv, får medlemsstaterna använda nationella kodsystem i syfte att underlätta registrering och beskattning inom deras territorium. För detta ändamål kan medlemsstaterna indela versionerna som följer av bilaga III del II, förutsatt att de kännetecken som används för indelning uttryckligen anges i det tekniska underlaget eller kan härledas genom en enkel beräkning. Medlemsstaterna kan även begära att intyget om överensstämmelse förses med nationella kodnummer.

10. I avvaktan på en ändring av direktiv 70/156/EEG i syfte att även inbegripa fordon av andra typer än M1, kan medlemsstaterna för fordon avsedda för särskilda ändamål som anges i bilaga XI med etappvis typgodkännande, bevilja fordonsgodkännanden grundade på godkännandeintyg som beviljats tillverkaren för ett grundfordon eller ett ej färdigbyggt fordon av sådana typer där bestämmelserna i bilaga XI gör det möjligt för fordonet att uppfylla de krav som tillämpas för den typ som grundfordonet eller det ej färdigbyggda fordonet tillhör.

Tillverkare av grundfordon eller ej färdigbyggt fordon av annan typ än M1 måste dessutom, för de efterföljande registreringsförfarandena, utfärda en skriftlig förklaring i enlighet med bilaga XV.

11. Om inte annat följer av artikel 8.2 a-b i direktiv 70/156/EEG, ändrat genom detta direktiv, skall punkterna 6 och 7 inte utgöra stöd för medlemsstaterna att avvika från bestämmelserna i ett särdirektiv eller detta direktiv i vilket sådana krav fastställs som bygger på en fullständig harmonisering i fråga om typgodkännande och första ibruktagande av ett fordon, en komponent eller en separat teknisk enhet.

12. Bestämmelserna i artikel 8.2 b är, med undantag av orden "enligt artikel 5.5" och av punkt 1 andra strecksatsen, tillämpliga på fordon av kategori M1 utrustade med en förbränningsmotor som är registrerade efter de datum som anges i punkt 7 i denna artikel ovan och inte åtföljs av ett giltigt intyg om överensstämmelse.

13. Giltigheten för typgodkännanden som tidigare beviljats enligt bestämmelserna i artikel 8.2 c i direktiv 70/156/EEG kommer automatiskt att förlängas för en enda period på tolv månader från upphörandedagen.

Artikel 3

1. Senast den 31 december 2000 skall kommissionen, på grundval av tillämpliga upplysningar som översänts av godkännandemyndigheterna, upprätta en rapport om tillämpningen av det europeiska förfarandet för typgodkännande och därvid särskilt, men inte uteslutande, behandla effekterna för små och medelstora företag som är engagerade i etappvis byggande, och skall om så är lämpligt, föreslå de ändringar som erfordras för att förbättra harmoniseringsprocessen.

2. Senast den 31 december 2000 skall kommissionen upprätta en rapport om förutsättningarna i medlemsstaterna för tillämpningen av sektion B punkt 1 i bilaga II till direktiv 70/156/EEG, och skall om så är lämpligt, föreslå förenklingar.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offenliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 1998.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT L 233, 25.8.1997, s. 1.

(3) EGT L 225, 10.8.1992, s. 1.

(4) EGT L 220, 8.8.1987, s. 44.

BILAGA

1. FÖRTECKNINGEN ÖVER BILAGOR ändras på följande sätt:

I slutet av förteckningen skall följande läggas till:

"BILAGA XV:Deklaration från tillverkaren av grundfordon/ej färdigbyggda fordon av andra kategorier än M1."

2. Bilaga I ersätts med följande:

">Start Grafik>

BILAGA I(a)

FULLSTÄNDIG FÖRTECKNING ÖVER UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS VID TYPGODKÄNNANDE AV FORDON

Samtliga mallar för den tekniska dokumentationen som avses i detta direktiv och i särdirektiven skall uteslutande bestå av utdrag ur denna fullständiga förteckning och använda samma numreringssystem.)

Tillämpliga uppgifter i denna förteckning skall inlämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Eventuella ritningar skall vara i lämplig skala och tillräckligt detaljerade och lämnas i A4-format eller i vikt A 4-format. Eventuella foton skall vara tillräckligt detaljerade.

Om system, komponenter eller separata tekniska enheter är elektroniskt styrda, skall uppgifter om prestanda lämnas.

0. ALLMÄNT

0.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning): .

0.2 Typ: .

0.2.1 Handelsbeteckning(ar) (i förekommande fall): .

0.3 Typidentifikationsmärkning, som sådan finns på fordonet(b): .

0.3.1 Märkningens placering: .

0.4 Fordonskategori(c): .

0.4.1 Klassificering(ar) i fråga om det farliga gods som fordonet är avsett att transportera: .

0.5 Tillverkarens namn och adress: .

0.6 Placering av föreskrivna skyltar och uppgifter samt ...... fastsättningsmetod

0.6.1 på chassit: .

0.6.2 på karosseriet: .

0.7 För komponenter och separata tekniska enheter: placering av EEG-typgodkännandemärket och fastsättningsmetod: .

0.8 Adress(er) till monteringsanläggning(ar): .

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1 Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon: .

1.2 Måttskiss av hela fordonet: .

1.3 Antal axlar och hjul: .

1.3.1 Antal axlar med tvillingmonterade hjul och dessas placering: .

1.3.2 Antal styrda axlar och dessas placering: .

1.3.3 Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar): .

1.4 Chassi (om sådant finns) (översiktsritning): .

1.5 Material i sidobalkar(d): .

1.6 Motorns placering och montering: .

1.7 Förarhytt (frambyggd, halvframbyggd eller normal)(z): .

1.8 Styrning (höger eller vänster):(1)

1.8.1 Fordonet är utrustat för körning i höger/vänstertrafik(1)

1.9 Ange om motorfordonet är avsett för att dra påhängsvagnar eller andra släpvagnar och om släpvagnen är en påhängs-,dragstångsvagn eller släpkärra; ange fordon som är särskilt avsedda för varutransport under reglerade temperaturförhållanden: .

2. MÅTT OCH VIKTER(e) (i kg och mm) (Hänvisa till ritning i tillämpliga fall)

2.1 Hjulbas(er) (vid full vikt)(f): .

2.1.1 För påhängsvagnar

2.1.1.1 Avstånd mellan axeln hos vändskivans spindelbult och bakersta delen av påhängsvagnen: .

2.1.1.2 Största avstånd mellan axeln hos vändskivans spindelbult och godtycklig punkt i påhängsvagnens front: .

2.1.1.3 Påhängsvagn, särskild hjulbas (i enlighet med punkt 7.6.1.2 i bilaga I till direktiv 97/27/EG: .

2.2 För dragfordon med påhängsvagn: .

2.2.1 Vändskivans placering (max. och min.; ange de tillåtna värdena i fråga om ett ej färdigbyggt fordon(g): .

2.2.2 Högsta höjd för vändskiva (standardiserad(h): .

2.3 Spårvidd och axelbredd: .

2.3.1 Spårvidd för varje styraxel(i): .

2.3.2 Spårvidd för samtliga övriga axlar(i): .

2.3.3 Bredd för den bredaste bakaxeln: .

2.3.4 Bredd för den främsta axeln: .

2.4 Fordonets maximala mått (totalt):

2.4.1 För chassi utan karosseri: .

2.4.1.1 Längd(j): .

2.4.1.1.1 Högsta tillåtna längd: .

2.4.1.1.2 Minsta tillåtna längd: .

2.4.1.2 Bredd(k): .

2.4.1.2.1 Högsta tillåtna bredd: .

2.4.1.2.2 Minsta tillåtna bredd: .

2.4.1.3 Höjd (i körklart skick)(l) (vid upphängning med nivåreglering ange normal körposition): .

2.4.1.4 Främre överhäng(m): .

2.4.1.4.1 Främre infallsvinkeln(na): ...... grader

2.4.1.5 Bakre överhäng(n): .

2.4.1.5.1 Bakre yttre frigångsvinkeln(nb): ...... grader

2.4.1.5.2 Största och minsta tillåtna överhäng för kopplingspunkten(nd): .

2.4.1.6 Markfrigång (enligt definitionen i punkt 4.5.4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 70/156/EEG):

2.4.1.6.1 Mellan axlarna: .

2.4.1.6.2 Under framaxeln(-axlarna): .

2.4.1.6.3 Under bakaxeln(-axlarna): .

2.4.1.7 Rampvinkeln(nc): ...... grader

2.4.1.8 Tillåtna tyngdpunktsförskjutningar i karosseriet, inredningsdetaljer, utrustning och nyttolast: .

2.4.2 För chassi med karosseri

2.4.2.1 Längd(j): .

2.4.2.1.1 Belastningsområdets längd: .

2.4.2.2 Bredd(k): .

2.4.2.2.1 Tjocklek på väggar (i fråga om fordon avsedda för varutransport under reglerade temperaturförhållanden): .

2.4.2.3 Höjd (i körklart skick)(l) (vid upphängning med nivåreglering ange normal körposition): .

2.4.2.4 Främre överhäng(m): .

2.4.2.4.1 Främre infallsvinkeln(na): ...... grader

2.4.2.5 Bakre överhäng(n): .

2.4.2.5.1 Bakre yttre frigångsvinkeln(nb): ...... grader

2.4.2.5.2 Största och minsta tillåtna överhäng på kopplingspunkten(nd): .

2.4.2.6 Markfrigång (enligt definitionen i punkt 4.5.4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 70/156/EEG):

2.4.2.6.1 Mellan axlarna: .

2.4.2.6.2 Under framaxeln (-axlarna): .

2.4.2.6.3 Under bakaxeln (-axlarna): .

2.4.2.7 Rampvinkeln(nc): .

2.4.2.8 Tillåten tyngspunktsförskjutning på nyttolasten (i fråga om ojämn belastning) .

2.5 Det rena chassits vikt (utan hytt, kylvätska, oljor, bränsle, reservhjul, verktyg och förare): .

2.5.1 Viktens fördelning mellan axlarna: .

2.6 Fordonets vikt med karosseri, och med kopplingsanordning i fråga om körklart dragfordon för andra kategorier än M1, eller chassits vikt med hytt om tillverkaren inte tillhandahåller karosseriet eller kopplingsanordningen (inklusive kylvätska, oljor, bränsle, 100 % andra vätskor utom spillvatten, samt verktyg, reservhjul och förare) och för bussar och personvagnar, besättningens vikt (75 kg) om det i fordonet finns en sittplats avsedd för besättning(o) (maximum och minimum för varje version): .

2.6.1 Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, belastning på kopplingspunkten (maximum och minimum för varje version): .

2.7 Det färdigbyggda fordonets minimivikt enligt tillverkarens uppgifter, med avseende på ett ej färdigbyggt fordon: .

2.7.1 Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, belastning på kopplingspunkten: .

2.8 Största tekniskt tillåtna vikt inklusive last enligt tillverkarens uppgifter (maximum och minimum för varje version)(y): .

2.8.1 Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, belastning på kopplingspunkten (maximum och minimum för varje version): .

2.9 Högsta tekniskt tillåtna axeltryck/-vikt: .

2.10 Högsta tekniskt tillåtna belastning/vikt på varje axelgrupp: .

2.11 Högsta tekniskt tillåtna bogseringsvikt hos motorfordonet:

2.11.1 Släpvagn: .

2.11.2 Påhängsvagn: .

2.11.3 Släpkärra: .

2.11.3.1 Maximalt förhållande mellan kopplingsöverhänget(p) och hjulbasen: .

2.11.3.2 Största V-värde: ...... kN

2.11.4 Tekniskt tillåten maximal vikt inklusive last hos kombinationen: .

2.11.5 Fordonet är/är inte(1) lämpligt att dra last (punkt 1.2 i bilaga I till direktiv 77/389/EEG)

2.11.6 Maximal vikt för obromsad släpvagn: .

2.12 Högsta tekniskt tillåtna vikt/statiska vertikala belastning på motorfordonets kopplingspunkt:

2.12.1 på motorfordonet: .

2.12.2 på påhängsvagnen eller släpkärran: .

2.12.3 Högsta tillåtna vikt på kopplingsanordningen (im inte monterad av tillverkaren): .

2.13 Svepyta: .

2.14 Förhållande motoreffekt/största vikt ...... (kW/kg)

2.14.1 Förhållande motoreffekt/högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last hos kombinationen (enligt definition i punkt 7.10 i bilaga I till direktiv 97/27/EG): .

2.15 Förmåga att starta i motlut (ensamt fordon): ...... %

2.16 Avsedd registrering/högsta tillåtna vikter under drift (villkor: om dessa värden anges, skall de kontrolleras i enlighet med kraven i bilaga IV till direktiv 97/27/EG: .

2.16.1 Avsedd registrering/högsta tillåtna vikt inklusive last (maximum och minimum): .

2.16.2 Avsedd registrering/högsta tillåten belastningsvikt under drift på varje axel eller grupp av axlar och i fråga om påhängsvagn eller släpkärra, avsedd belastning på den kopplingspunkt som anges av tillverkaren om den är lägre än den tekniskt tillåtna högsta vikten på dess kopplingspunkt (maximum och minimum): .

2.16.3 Avsedd registering/högsta tillåtna bogseringsvikt under drift på varje grupp av axlar: .

2.16.4 Avsedd registrering/högsta tillåtna kombinationsvikt under drift: .

2.16.5 Avsedd registrering/högsta tillåtna kombinationsvikt under drift (maximum och minimum): .

3. MOTOR(q)

3.1 Tillverkare: .

3.1.1 Tillverkarens motorkod (enligt märkning på motorn eller en annan identifikationsform): .

3.2 Förbränningsmotor

3.2.1 Särskilda upplysningar om motorn

3.2.1.1 Funktionssätt: ottomotor/kompressionständning,fyrtakt/tvåtakt(1)

3.2.1.2 Antal cylindrar och cylinderarrangemang: .

3.2.1.2.1 Borrning(r): ...... mm

3.2.1.2.2 Slaglängd(r): ...... mm

3.2.1.2.3 Tändningsföljd: .

3.2.1.3 Slagvolym(s): ...... cm³

3.2.1.4 Volymkompressionsförhållande(2): .

3.2.1.5 Ritningar av förbränningsrum, kolvtopp och kolvringar: .

3.2.1.6 Tomgångsvarvtal(2): ...... min-1

3.2.1.7 Koloxidhalt i volym i avgaserna vid tomgång(2) ...... % enligt tillverkarens uppgift (endast ottomotorer)

3.2.1.8 Maximal nettoeffekt(t) ...... kW vid ...... min-1

3.2.1.9 Högsta tillåtna motorvarvtal enligt tillverkarens uppgift: ...... min-1

3.2.1.10 Maximalt nettovridmoment(t): ...... Nm vid ...... min-1 (tillverkarens deklarerade värde)

3.2.2 Bränsle: diesel/bensin/LPG/annat(1)

3.2.2.1 Oktantal, blyhaltigt: .

3.2.2.2 Oktantal, blyfritt: .

3.2.2.3 Bränslepåfyllning: begränsad öppning/märkning(1)

3.2.3 Bränsletank(ar)

3.2.3.1 Huvudbränsletank(ar)

3.2.3.1.1 Antal, kapacitet, material: .

3.2.3.1.2 Ritning och teknisk beskrivning av tanken (tankarna) med alla anslutningar och utluftnings- och ventilationsrör, lås, ventiler och fästanordningar: .

3.2.3.1.3 Ritning som tydligt visar tankens (tankarnas) placering i fordonet: .

3.2.3.2 Extra bränsletank(ar)

3.2.3.2.1 Antal, kapacitet, material: .

3.2.3.2.2 Ritning och teknisk beskrivning av tanken (tankarna) med alla anslutningar och utluftnings- och ventilationsrör, lås, ventiler och fästanordningar: .

3.2.3.2.3 Ritning som tydligt visar tankens (tankarnas) placering i forondet: .

3.2.4 Bränslematning

3.2.4.1 Med förgasare: ja/nej(1)

3.2.4.1.1 Fabrikat: .

3.2.4.1.2 Typ(er): .

3.2.4.1.3 Antal: .

3.2.4.1.4 Regleringar(2)

3.2.4.1.4.1 Munstycken: .

3.2.4.1.4.2 Venturirör: .

3.2.4.1.4.3 Flottörkammarnivå: .

3.2.4.1.4.4 Flottörvikt: .

3.2.4.1.4.5 Flottörnål: .

Eller en kurva över bränslematningen i funktion av luftinsugningen och de inställningar som krävs för att upprätthålla kurvan

3.2.4.1.5 Kallstartsystem: manuellt/automatiskt(1)

3.2.4.1.5.1 Funktionsprincip(er): .

3.2.4.1.5.2 Fuktionsgränser/-inställningar(1)(2): .

3.2.4.2 Med bränsleinsprutning (endast kompressionständning):ja/nej(1)

3.2.4.2.1 Systembeskrivning: .

3.2.4.2.2 Arbetsprincip: direktinsprutning/förkammare/virvelkammare(1)

3.2.4.2.3 Insprutningspump

3.2.4.2.3.1 Fabrikat: .

3.2.4.2.3.2 Typ(er): .

3.2.4.2.3.3 Maximal insprutad bränslemängd(1)(2) ...... mm³/takt eller varv vid en pumphastighet av: ...... min-1, alternativt karakteristikdiagram: .

3.2.4.2.3.4 Insprutningstidpunkt(2): .

3.2.4.2.3.5 Kurva för förinställd insprutning(2): .

3.2.4.2.3.6 Kalibreringsmetod: provbänk/motor(1)

3.2.4.2.4 Regulator

3.2.4.2.4.1 Typ: .

3.2.4.2.4.2 Avregleringspunkt

3.2.4.2.4.2.1 Avreglering under belastning: ...... min-1

3.2.4.2.4.2.2 Avreglering utan belastning: ...... min-1

3.2.4.2.5 Insprutningsrör

3.2.4.2.5.1 Längd: ...... mm

3.2.4.2.5.2 Invändig diameter: ...... mm

3.2.4.2.6 Insprutare

3.2.4.2.6.1 Fabrikat: .

3.2.4.2.6.2 Typ(er): .

3.2.4.2.6.3 Öppningstryck(2): ...... kPa eller karakteristik- diagram(2): .

3.2.4.2.7 Kallstartsystem

3.2.4.2.7.1 Fabrikat: .

3.2.4.2.7.2 Typ(er): .

3.2.4.2.7.3 Beskrivning: .

3.2.4.2.8 Extra starthjälp

3.2.4.2.8.1 Fabrikat: .

3.2.4.2.8.2 Typ(er): .

3.2.4.2.8.3 Systembeskrivning: .

3.2.4.3 Med bränsleinsprutning (endast styrd tändning):ja/nej(1)

3.2.4.3.1 Arbetsprincip: inloppsrör (enpunkts-/flerpunkts-(1)/direktinsprutning/annan(precisera)(1) .

3.2.4.3.2 Fabrikat: .

3.2.4.3.3 Typ(er): .

3.2.4.3.4 Systembeskrivning

3.2.4.3.4.1 Styrenhetens typ eller nummer: .

3.2.4.3.4.2 Typ av bränsleregulator: .

3.2.4.3.4.3 Typ av luftflödesavkännare: .

3.4.2.3.4.4 Typ av bränslefördelare: .

3.2.4.3.4.5 Typ av tryckregulator: .

3.2.4.3.4.6 Typ av mikroströmställare: .

3.2.4.3.4.7 Typ av tomgångsjusterskruv: .

3.2.4.3.4.8 Typ av spjällhus: .

3.2.4.3.4.9 Typ av vattentemperaturavkännare: .

3.2.4.3.4.10 Typ av lufttemperaturavkännare: .

3.2.4.3.4.11 Typ av lufttermostat: .

För system utan kontinuerlig insprutning anges motsvarande uppgifter

3.2.4.3.5 Insprutare: öppningstryck(2): ...... kPa eller karakteristikdiagram(2): .

3.2.4.3.6 Insprutningstidpunkt: .

3.2.4.3.7 Kallstartsystem

3.2.4.3.7.1 Funktionsprincip(er): .

3.2.4.3.7.2 Funktionsgränser/-inställningar(1)(2): .

3.2.4.4 Matarpump

3.2.4.4.1 Tryck(2): ...... kPa eller karakteristikdiagram(2): .

3.2.5 Elsystem

3.2.5.1 Märkspänning: ...... V, positiv/negativ jord(1)

3.2.5.2 Generator

3.2.5.2.1 Typ: .

3.2.5.2.2 Nominell effekt: ...... VA

3.2.6 Tändning

3.2.6.1 Fabrikat: .

3.2.6.2 Typ(er): .

3.2.6.3 Arbetsprincip: .

3.2.6.4 Tändförställningskurva(2): .

3.2.6.5 Statisk tändningsinställning(2): ...... grader före ÖD

3.2.6.6 Avstånd, brytarspetsar(2): ...... mm

3.2.6.7 Kamvinkel(2): ...... grader

3.2.7 Kylsystem (vätska/luft)(1)

3.2.7.1 Nominell inställning för temperaturkontrollmekanismen för motorn: .

3.2.7.2 Vätska

3.2.7.2.1 Slag av vätka: .

3.2.7.2.2 Circulationspump(ar): Ja/nej(1)

3.2.7.2.3 Egenskaper: . , eller

3.2.7.2.3.1 Fabrikat: .

3.2.7.2.3.2 Typ(er): .

3.2.7.2.4 Utväxlingsförhållande(n): .

3.2.7.2.5 Beskrivning av fläkten och dess drivmekanism: .

3.2.7.3 Luft

3.2.7.3.1 Fläkt: ja/nej(1)

3.2.7.3.2 Egenskaper: ...... , eller

3.2.7.3.2.1 Fabrikat: .

3.2.7.3.2.2 Typ(er): .

3.2.7.3.3 Utväxlingsförhållande(n): .

3.2.8 Inloppssystem

3.2.8.1 Överladdare: ja/nej(1)

3.2.8.1.1 Fabrikat: .

3.2.8.1.2 Typ(er): .

3.2.8.1.3 Systembeskrivning (t. ex. maximalt, laddtryck): ...... kPa, eventuell övertrycksventil) .

3.2.8.2 Laddluftkylare: ja/nej(1)

3.2.8.3 Insugningsundertryck vid nominell motorhastighet och 100 % belastning

tillåtet minimum: ...... kPa

tillåtet maximum: ...... kPa

3.2.8.4 Beskrivning och ritningar av inloppsrör med tillbehör (blandningskammare, uppvärmningsanordning, ytterligare luftintag osv.): .

3.2.8.4.1 Beskrivning av insugningsrör (bifoga ritningar och/eller foton): .

3.2.8.4.2 Luftrenare, ritningar: . , eller

3.2.8.4.2.1 Fabrikat: .

3.2.8.4.2.2 Typ(er): .

3.2.8.4.3 Inloppsljuddämpare, ritningar . , eller

3.2.8.4.3.1 Fabrikat: .

3.2.8.4.3.2 Typ(er): .

3.2.9 Avgassystem

3.2.9.1 Beskrivning och/eller ritning av avgasgrenrör: .

3.2.9.2 Beskrivning och/eller ritning av avgassystemet: .

3.2.9.3 Högsta tillåtna avgasmottryck vid nominellt motorvarvtal och 100 % belastning: ...... kPa

3.2.9.4 Ljuddämpare: för främre, mittre och bakre ljuddämpare: konstruktion, typ, märkning; om detta är av betydelse för yttre ljudnivå även: ljuddämpande åtgärder i motorutrymmet och på motorn: .

3.2.9.5 Placering av avgasutlopp: .

3.2.9.6 Ljuddämpare som innehåller fibermaterial: .

3.2.10 Minsta tvärsnittsarea för in- och utsugningskanaler: .

3.2.11 Ventilöppningsdata eller motsvarande

3.2.11.1 Maximal ventillyfning, öppnings- och slutningsvinklar eller tidsuppgifter för alternativa fördelningssystem i förhållande till dödpunkterna: .

3.2.11.2 Referens- och/eller inställningsområden(1): .

3.2.12 Atgärder mot luftföroreningar

3.2.12.1 Anordning för återföring av vevhusgaser (beskrivning och ritningar): .

3.2.12.2 Ytterligare anordningar mot luftföroreningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik)

3.2.12.2.1 Katalysator: ja/nej(1)

3.2.12.2.1.1 Antal katalysatorer och katalysatorelement: .

3.2.12.2.1.2 Katalysatorns dimensioner, form och volym: .

3.2.12.2.1.3 Typ av katalys: .

3.2.12.2.1.4 Totalt ädelmetallinnehåll: .

3.2.12.2.1.5 Relativ koncentration: .

3.2.12.2.1.6 Subtrat (struktur och material): .

3.2.12.2.1.7 Celltäthet: .

3.2.12.2.1.8 Typ av katalysatorhölje: .

3.2.12.2.1.9 Katalysatorns/katalysatorernas placering (placering och referensavstånd i avgasledningen): .

3.2.12.2.1.10 Värmeskydd: ja/nej(1)

3.2.12.2.2 Syreavkännare: ja/nej(1)

3.2.12.2.2.1 Typ: .

3.2.12.2.2.2 Placering: .

3.2.12.2.2.3 Arbetsintervall: .

3.2.12.2.3 Luftinsprutning: ja/nej(1)

3.2.12.2.3.1 Typ (pulserande luft, luftpump osv.): .

3.2.12.2.4 EGR (exhaust gas recirculation): ja/nej(1)

3.2.12.2.4.1 Egenskaper (flödeshastighet osv.): .

3.2.12.2.5 Anordningar för att begränsa utsläpp genom avdunstning: ja/nej(1)

3.2.12.2.5.1 Detaljerad beskrivning av anordningarna och deras inställningar: .

3.2.12.2.5.2 Ritning över systemet för att begränsa avdunstning: .

3.2.12.2.5.3 Ritning över kolbehållare: .

3.2.12.2.5.4 Vikten på torrt kol: ...... gram

3.2.12.2.5.5 Schematisk ritning över bränsletank med uppgifter om volym och material: .

3.2.12.2.5.6 Ritning över värmesköld mellan tank och avgassystem: .

3.2.12.2.6 Partikelfälla: ja/nej(1)

3.2.12.2.6.1 Partikelfällans dimensioner, form och volym: .

3.2.12.2.6.2 Partikelfällans typ och konstruktion: .

3.2.12.2.6.3 Placering (referensavstånd i avgasledningen): .

3.2.12.2.6.4 Regenereringsmetod/-system, beskrivning och/eller ritning: .

3.2.12.2.7 Andra system (beskrivning och funktion): .

3.2.13 Absorptionskoefficientsymbolens placering (endast för motorer med kompressionständning): .

3.2.14 Närmare upplysningar om eventuella anordningar för att påverka bränsleekonomin (som inte är hänförliga till andra rubriker): .

3.3 Elmotor

3.3.1 Typ (lindning, magnetisiering): .

3.3.1.1 Maximal effekt per timme: ...... kW

3.3.1.2 Driftspänning: ...... V

3.3.2 Batteri

3.3.2.1 Antal celler: .

3.3.2.2 Vikt: ...... kg

3.3.2.3 Kapacitet: ...... Ah (amperetimmar)

3.3.2.4 Placering: .

3.4 Andra förbrännings- eller elmotorer eller kombinationer av sådana (lämna närmare upplysningar om dessa förbrännings- eller elmotorers delar): .

3.5 Koldioxidutsläpp/bränsleförbrukning(u) (tillverkarens deklarerade värde)

3.5.1 Koldioxidviktutsläpp: ...... g/km

3.5.2 Bränsleförbrukning (stadstrafik): ...... l/100 km

3.5.3 Bränsleförbrukning (tät stadstrafik): ...... l/100 km

3.5.4 Bränsleförbrukning (blandad körning): ...... l/100 km

3.6 Tillåtna temperaturer enligt tillverkaren

3.6.1 Kylsystem

3.6.1.1 Vätskekylning

Högsta temperatur vid motorns utlopp: ...... °C

3.6.1.2 Luftkylning

3.5.1.2.1 Referenspunkt:

3.5.1.2.2 Högsta tempeatur vid referenspunkten: ...... °C

3.6.2 Högsta utloppstemperatur hos laddluftkylare: ...... °C

3.6.3 Högsta avgastemperatur vid den punkt i avgasröret/-rören som ligger intill avgasgrenrörets utloppsfläns(ar): ...... °C

3.6.4 Bränsletemperatur

minimum: ...... °C

maximum: ...... °C

3.6.5 Smörjmedelstemperatur

minimum: ...... °C

maximum: ...... °C

3.7 Motordriven tilläggsutrustning

Högsta tillåtna effekt som absorberas av den motordrivna tilläggsutrustning som specificeras i direktiv 80/1269/EEG, bilaga I, punkt 5.1.1, under där angivna driftbetingelser vid vart och ett av de motorvarvtal som anges i punkt 4.1 i bilaga III till direktiv 88/77/EEG

3.7.1 Tomgång: ...... kW

3.7.2 Mellan: ...... kW

3.7.3 Uppskattad: ...... kW

3.8 Smörjsystem

3.8.1 Beskrivning av systemet

3.8.1.1 Smörjmedelsbehållarens placering: .

3.8.1.2 Matningssystem (med pump/insprutning i intag/blandning med bränsle osv.)(1)

3.8.2 Smörjpump

3.8.2.1 Fabrikat: .

3.8.2.2 Typ(er): .

3.8.3 Blandning med bränsle

3.8.3.1 Procenttal: .

3.8.4 Oljekylare: ja/nej(1)

3.8.4.1 Ritning(ar): . , eller

3.8.4.1.1 Fabrikat: .

3.8.4.1.2 Typ(er) .

4. KRAFTÖVERFÖRING(v)

4.1 Ritning av kraftöverföringssystemet: .

4.2 Typ (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): .

4.2.1 En kortfattad beskrivning av de elektriska/elektroniska komponenterna (i förekommande fall): .

4.3 Motorsvänghjulets tröghetsmoment: .

4.3.1 Överskjutande tröghetsmoment utan ilagd växel: .

4.4 Koppling (typ): .

4.4.1 Maximal momentomvandling: .

4.5 Växellåda

4.5.1 Typ (manuell/automat/CVT (kontinuerligt varierbar utväxling)(1)):

4.5.2 Placering i förhållande till motorn: .

4.5.3 Manövreringsmetod: .

4.6 Utväxlingsförhållanden

>Plats för tabell>

4.7 Fordonets maximihastighet (km/tim)(w): .

4.8 Hastighetsmätare (för färdskrivare anges endast godkännandemärke): .

4.8.1 Funktionssätt och beskrivning av drivmekanismen: .

4.8.2 Instrumentkonstant: .

4.8.3 Tolerans hos hastighetsmätarens mätmekanism (enligt punkt 2.1.3 i bilaga II till direktiv 75/443/EEG): .

4.8.4 Totalt utväxlingsförhållande (enligt punkt 2.1.2 ibilaga II till direktiv 75/443/EEG) eller motsvarande uppgifter: .

4.8.5 Diagram över hastighetsmätarens skala eller andra visningssätt: .

4.9 Differentialspärr: ja/nej/valfri(1)

5. AXLAR

5.1 Beskrivning av varje axel: .

5.2 Fabrikat: .

5.3 Typ: .

5.4 Placering av lyftbar(a) axel(axlar): .

5.5 Placering av belastningsbar(a) axel(axlar): .

6. HJULUPPHÄNGNING

6.1 Ritning av hjulupphängningssystemet: .

6.2 Typ och utformning av upphängning för varje axel eller grupp av axlar eller hjul: .

6.2.1 Nivåjustering: ja/nej/valfritt (1)

6.2.2 En kortfattad beskrivning av de elektriska/elektroniska komponenterna (i förekommande fall): .

6.2.3 Luftfjädring för drivaxel(-axlar): ja/nej (1)

6.2.3.1 Upphängning för drivaxel likvärdig med luftfjädring: ja/nej (1)

6.2.3.2 Frekvens och dämpning av de fjädrande delarnas svängning: .

6.3 Uppgifter om upphängningens fjädrande delar (utformning, materialegenskaper och dimensioner): .

6.4 Krängningshämmare: ja/nej/valfritt (1)

6.5 Stötdämpare: ja/nej/valfritt (1)

6.6 Däck och hjul

6.6.1 Däck-/hjulkombinationer (ange däckens dimensionsbeteckningar, lägsta belastningstal och symbol för lägsta hastighetskategori samt hjulens fälgdimensioner och pressningsdjup)

6.6.1.1 Axlar

6.6.1.1.1 Axel 1: .

6.6.1.1.2 Axel 2: .

osv.

6.6.1.2 Reservhjul, i förekommande fall: .

6.6.2 Övre och undre gräns för däckens rullningsomkrets

6.6.2.1 Axel 1: .

6.6.2.2 Axel 2: .

osv.

6.6.3 Ringtryck enligt tillverkarens rekommendationer: ...... kPa

6.6.4 Kombination snökedja/däck/hjul för fram- och/eller bakaxel som tillverkaren rekommenderar för fordonstypen: .

6.6.5 Kort beskrivning av eventuellt reservhjul för provisorisk användning: .

7. STYRNING

7.1 Skiss av axel (axlar) med styrda hjul som visar styrinrättningens uppbyggnad: .

7.2 Kraftöverföring och manöverorgan

7.2.1 Typ av styrtransmission (ange i förekommande fall för fram- och bakhjulen): .

7.2.2 Koppling till hjulen (även icke-mekaniska system. Ange i förekommande fall för fram- och bakhjulen): .

7.2.2.1 En kortfattad beskrivning av de elektriska/elektroniska komponenterna (i förekommande fall): .

7.2.3 Eventuellt servosystem: .

7.2.3.1 Funktionssätt med diagram, fabrikat och typ(er): .

7.2.4 Skiss av hela styrsystemet som visar de olika anordningar som påverkar fordonets styrförmåga: .

7.2.5 Skiss(er) av styrorgan: .

7.2.6 Eventuella möjligheter till justering av styrorganen och intervall för denna: .

7.3 Hjulens maximala styrutslag

7.3.1 åt höger ...... °;

antal varv på ratt ...... (eller motsvarande uppgifter) .

7.3.2 åt vänster ...... °

antal varv på ratt ...... (eller motsvarande uppgifter): .

8. BROMSAR

Följandeuppgifter skall lämnas, i tillämpliga fall tillsammans med identifikationsuppgifter:

8.1 Bromsarnas typ och egenskaper (enligt definitionen av broms i bilaga I, punkt 1.6, till direktiv 71/320/EEG) med ritning (t. ex. trummor eller skivor, bromsade hjul, förbindelse till bromsade hjul, bromsbackarnas/bromsklossarnas och beläggens fabrikat och typ, effektiva bromsytor, trummornas, klossarnas eller skivornas radie, trummornas vikt, korrigeringsanordningar, relevanta delar av axeln (axlarna) och hjulupphängningen): .

8.2 Funktionsdiagram, beskrivning och/eller ritning av följande bromsanordningar (enligt definitionen i bilaga I, punkt 1.2, till direktiv 71/320/EEG) med t.ex. transmission och manöverorgan (konstruktion, korrigering, utväxlingsförhållanden, manöverorganets tillgänglighet och placering, spärrhjulsmekanism vid mekanisk transmission, egenskaperna hos de viktigaste delarna av kopplingsanordningen, cylindrar och kolvar, bromscylindrar eller motsvarande komponenter i elektriska bromssystem)

8.2.1 Färdbromssystem: .

8.2.2 Reservbromssystem: .

8.2.3 Parkeringsbromssystem: .

8.2.4 Eventuellt ytterligare bromssystem: .

8.2.5 Automatiskt bromssystem för släpvagn: .

8.3 Manöverorgan och transmission hos bromssystem för släpvagnar till fordon som är avsedda att dra släpvagnar: .

8.4 Fordonet är utrustat för att dra en släpvagn med elektrisk/pneumatisk/hydraulisk (1) färdbromsanordning: ja/nej (1)

8.5 ABS-bromsar: ja/nej/valfritt (1)

8.5.1 För fordon med antilåsningsanordning: beskrivning av funktionssätt (även för evntuell elektronik), blockdiagram över elektriska förbindelser och diagram över hydrauliskt eller pneumatiskt kretslopp: .

8.6 Beräkning och kurvor enligt tillägg till punkt 1.1.4.2 i bilaga II till direktiv 71/320/EEG (eller, i tillämpliga fall, tillägget till bilaga XI): .

8.7 Beskrivning och/eller ritning av energiförsörjningen (skall även lämnas för servobromssystem): .

8.7.1 I fråga om tryckluftsdrivna bromsanordningar, utgångstryck p2 i behållaren/behållarna: .

8.7.2 I fråga om vakuumbromsanordningar, den första energinivån i behållaren/behållarna: .

8.8 Beräkning av bromsverkan: bestämning av förhållandet mellan den totala bromskraften på hjulens rullningsomkrets och den kraft som anbringas på manöverorganet: .

8.9 Kort beskrivning av bromsanordningarna (enligt punkt 1.6 i addendum till tillägg I till bilaga IX till direktiv 71/320/EEG): .

8.10 Om undantag begärs från typ I- eller typ II-provning, ange provningsrapportens nummer enligt tillägg 2 till bilaga VII till direktiv 71/320/EEG: .

8.11 Beskrivning av typen (typerna) avseende tillsatsbromsanordningar: .

9. KAROSSERI

9.1 Typ av karosseri: .

9.2 Förekommande material samt konstruktion: .

9.3 Dörrar för förare och passagerare, dörrlås och gångjärn .

9.3.1 Dörrarnas utformning och antal: .

9.3.1.1 Mått, öppningsriktning och största öpningsvinkel: .

9.3.2 Ritning av lås och gångjärn och deras placering på dörrarna: .

9.3.3 Teknisk beskrivning av lås och gångjärn: .

9.3.4 Tillämpliga uppgifter (även om mått) om ingångar, fotsteg och nödvändiga handtag: .

9.4 Siktfält

9.4.1 Uppgifter om de primära referenspunkterna som är tillräckligt detaljerade för att man lätt skall kunna identifiera varje referenspunkt och dess läge i förhållande till övriga punkter och den R-punkt som skall kontrolleras: .

9.4.2 Ritning(ar) eller foto(n) som visar komponenternas placering inom siktfältet 180° framåt: .

9.5 Vindruta och övriga rutor

9.5.1 Vindruta

9.5.1.1 Förekommande material: .

9.5.1.2 Monteringssätt: .

9.5.1.3 Lutningsvinkel: .

9.5.1.4 Godkännandenummer:

9.5.2 Övriga rutor

9.5.2.1 Förekommande material: .

9.5.2.2 Godkännandenummer: .

9.5.2.3 En kortfattad beskrivning av de elektriska/elektroniska komponenterna (i förekommande fall) i rutornas hissmekanism: .

9.5.3 Glasruta i taklucka

9.5.3.1 Använda material: .

9.5.3.2 Godkännandenummer: .

9.5.4 Övriga glasytor

9.5.4.1 Använda material: .

9.5.4.2 Godkännandenummer: .

9.6 Vindrutetorkare

9.6.1 Detaljerad teknisk beskrivning (med foton eller ritningar): .

9.7 Vindrutespolare

9.7.1 Detaljerad teknisk beskrivning med foton eller ritningar eller godkännandenummer om anordningen är godkänd som separat teknisk enhet: .

9.8 Avfrostnings- eller avimningsanordning

9.8.1 Detaljerad teknisk beskrivning (med foton eller ritningar): .

9.8.2 Maximal elförbrukning: .

9.9 Backspeglar (uppgifter för varje spegel)

9.9.1 Farbrikat: .

9.9.2 Godkännandemärkning:

9.9.3 Variant: .

9.9.4 Ritning(ar) som visar placering i förhållande till karosseriet: .

9.9.5 Uppgifter om fästmetod samt vid vilken del av fordonet spegeln är fäst: .

9.9.6 Tilläggsutrustning som kan påverka siktfältet bakåt: .

9.9.7 En kortfattad beskrivning av de elektroniska komponenterna (i förekommande fall) i reglagesystemet: .

9.10 Inredningsdetaljer

9.10.1 Inre säkerhetsanordningar för förare och passagerare

9.10.1.1 Översiktsritning eller foton som visar läget för bifogade tvärsnitt eller projektioner: .

9.10.1.2 Foto eller ritning som visar referensområdet samt det område som skall undantas från detta enligt punkt 2.3.1 i bilaga I till direktiv 74/60/EEG): .

9.10.1.3 Foton, ritningar och/eller sprängskiss av inredningsdetaljerna som visar passagerarutrymmets delar och förekommande material med undantag av invändiga backspeglar, manöverorganens utformning, tak och soltak, ryggstöd, säten och dessas baksidor (bilaga I punkt 3.2 till direktiv 70/60/EEG): .

9.10.2 Manöverorganens, visarnas och kontrollampornas placering och märkning:

9.10.2.1 Foton och/eller ritningar av utformningen av symboler och manöverorgan, visare och kontrollampor: .

9.10.2.2 Foton och/eller ritningar av märkningen av manöverorgan, visare och kontrollampor samt i tillämplig utsträckning övriga delar av fordonet som nämns i direktiv 78/316/EEG: .

9.10.2.3 Sammanfattande tabell

Detta fordon är utrustat med följande manöverorgan, kontrollampor och visare enligt bilagorna II och III till direktiv 78/316/EEG: .

Manöverorgan, visare och kontrollampor för vilka, om de finns monterade, märkning är obligatorisk samt symboler att användas för detta syfte:

>Plats för tabell>

Manöverorgan, visare och kontrollampor för vilka, om de finns monterade, märkning är frivillig samt symboler som måste användas vid märkning

>Plats för tabell>

9.10.3 Säten

9.10.3.1 Antal: .

9.10.3.2 Placering och arrangemang: .

9.10.3.2.1 Sittplats(er) avsedd(a) för användning endast när fordonet är stillastående: .

9.10.3.3 Vikter: .

9.10.3.4 Egenskapter: för säten som inte typgodkänts som komponenter, beskrivning och ritning av:

9.10.3.4.1 sätena och deras förankringar: .

9.10.3.4.2 inställningssystemet: .

9.10.3.4.3 system för förskjutning i längdriktningen och låsning: .

9.10.3.4.4 bilbältesförankringar (om dessa ingår i säteskonstruktionen): .

9.10.3.4.5 de delar av fordonet som används som förankringar: .

9.10.3.5 Koordinater för eller ritning av R-punkten(x)

9.10.3.5.1 Förarsäte: .

9.10.3.5.2 Alla övriga sittplatser: .

9.10.3.6 Ryggstödsvinkel

9.10.3.6.1 Förarsäte: .

9.10.3.6.2 Alla övriga sittplatser: .

9.10.3.7 Inställningsmöjligheter

9.10.3.7.1 Förarsäte: .

9.10.3.7.2 Alla övriga sittplatser: .

9.10.4 Huvudstöd

9.10.4.1 Typ(er) av huvudstöd: inbyggda/löstagbara/separata(1)

9.10.4.2 Typgodkännandenummer, i förekommande fall: .

9.10.4.3 För huvudstöd som ännu inte är godkända

9.10.4.3.1 En detaljerad beskrivning av huvudstödet, där särskilt typen av vadderingsmaterial anges och, i förekommande fall, stagens och förankringspunkternas positioner och specifikationer för den typ av säte(n) som ansökan om typgodkännande avser: .

9.10.4.3.2 Vid "separat" huvudstöd

9.10.4.3.2.1 En detaljerad beskrivning av det område av karossen som huvudskyddet skall fästas vid: .

9.10.4.3.2.2 Dimensionella ritningar av de utmärkande delarna av karossen och huvudskyddet: .

9.10.5 Uppvärmningssystem för passagerarutrymme

9.10.5.1 Kort beskrivning av fordonstypen med avseende på uppvärmningssystemet om detta utnyttjar motorkylvätskans värme: .

9.10.5.2 Detaljerad beskrivning av fordonstypen med avseende på uppvärmningssystemet om kylluft eller motoravgaser utnyttjas som värmekälla, inklusive

9.10.5.2.1 skiss av uppvärmningssystemet som visar dess placering i fordonet: .

9.10.5.2.2 skiss av värmeväxlaren, om systemet utnyttjar avgaser för uppvärmningen, eller av de delar där värmeväxlingen äger rum, om systemet utnyttjar motorns kylluft: .

9.10.5.2.3 genomskärningsritning av värmeväxlaren respektive de delar där värmeväxlingen äger rum som visar väggarnas tjocklek, förekommande material och ytegenskaper: .

9.10.5.2.4 Specifikationer skall lämnas för övriga viktiga komponenter i uppvärmningssystemet, t.ex. värmefläkten, med avseende på konstruktionsmetod och tekniska data: .

9.10.5.3 Maximal elförbrukning: ...... kW

9.10.6 Komponenter som påverkar styrväxelns beteende i händelse av sammanstötning

9.10.6.1 Detaljerad beskrivning med foto(n) och/eller ritning(ar) av fordonstypen med avseende på strukturen, måtten, formgivningen och förekommande material hos den del av fordonet som befinner sig framför styrorganet, inklusive de komponenter som är avsedda att bidra till energiabsorptionen om styrorganen utsätts för stötar: .

9.10.6.2 Foto(n) och/eller ritning(ar) av andra komponenter än de som avses i 9.10.6.1 som tillverkaren med godkännande av den tekniska tjänsten anger som bidragande till styrväxelns beteende vid sammanstötning: .

9.10.7 Brandegenskaper avseende material som används inuti vissa kategorier motorfordon

9.10.7.1 Material som används för takets inklädnad

9.10.7.1.1 Komponentens typgodkännadenummer, i förekommande fall: .

9.10.7.1.2 För ej godkända material

9.10.7.1.2.1 Grundmaterial/beskrivning: ...... / ......

9.10.7.1.2.2 Sammansatt/enkelt(1) material, antal lager: .

9.10.7.1.2.3 Typ av ytbeläggning(1): .

9.10.7.1.2.4 Maximi-/minimitjocklek: ...... / ...... mm

9.10.7.2 Material som används för bak- och sidoväggar

9.10.7.2.1 Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: .

9.10.7.2.2 För ej godkända material

9.10.7.2.2.1 Grundmaterial/beskrivning: ...... / ......

9.10.7.2.2.2 Sammansatt/enkelt material, antal lager(1): .

9.10.7.2.2.3 Typ av ytbeläggning(1): .

9.10.7.2.2.4 Maximi-/minimitjocklek: ...... / ...... mm

9.10.7.3 Material som används för golvet

9.10.7.3.1 Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: .

9.10.7.3.2 För ej godkända material

9.10.7.3.2.1 Grundmaterial/beskrivning: ...... / ......

9.10.7.3.2.2 Sammansatt/enkelt material, antal lager(1): .

9.10.7.3.2.3 Typ av ytbeläggning(1): .

9.10.7.3.2.4 Maximi-/minimitjocklek: ...... / ...... mm

9.10.7.4 Material som används till sätenas stoppning

9.10.7.4.1 Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: .

9.10.7.4.2 För ej godkända material

9.10.7.4.2.1 Grundmaterial/beskrivning: ...... / ......

9.10.7.4.2.2 Sammansatt/enkelt material, antal lager(1): .

9.10.7.4.2.3 Typ av ytbeläggning(1): .

9.10.7.4.2.4 Maximi-/minimitjocklek: ...... / ...... mm

9.10.7.5 Material som används till värme- och ventilationsrören .

9.10.7.5.1 Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: .

9.10.7.5.2 För ej godkända material

9.10.7.5.2.1 Grundmaterial/beskrivning:...... / ......

9.10.7.5.2.2 Sammansatt/enkelt(1) material, antal lager: .

9.10.7.5.2.3 Typ av ytbeläggning(1): .

9.10.7.5.2.4 Maximi-/minimitjocklek: ...... / ...... mm

9.10.7.6 Material som används till bagagehylla

9.10.7.6.1 Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: .

9.10.7.6.2 För ej godkända material

9.10.7.6.2.1 Grundmaterial/beskrivning: ...... / ......

9.10.7.6.2.2 Sammansatt/enkelt(1) material, antal lager: .

9.10.7.6.2.3 Typ av ytbeläggning(1): .

9.10.7.6.2.4 Maximi-/minimitjocklek: ...... / ...... mm

9.10.7.7 Material som används för andra ändamål

9.10.7.7.1 Avsedda ändamål: .

9.10.7.7.2 Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: .

9.10.7.7.3 För ej godkända material

9.10.7.7.3.1 Grundmaterial/beskrivning: ...... / ......

9.10.7.7.3.2 Sammansatt/enkelt(1), material, antal lager: .

9.10.7.7.3.3 Typ av ytbeläggning(1): .

9.10.7.7.3.4 Maximi-/minimitjocklek: ...... / ...... mm

9.10.7.8 Komponenter som godkänts som kompletta anordningar (säten, åtskiljande väggar, bagagehyllor osv.)

9.10.7.8.1 Komponentens typgodkännandenummer: .

9.10.7.8.2 För den kompletta anordningen: säte, åtskiljande vägg, bagagehyllor osv.(1)

9.11 Utskjutande delar

9.11.1 Utformningen av fordonet som helhet (ritning eller foton) med angivande av längena för bifogade tvärsnitt och projektionsritningar: .

9.11.2 Ritningar och/eller foton av t.ex., i tillämplig utsträckning, dörr- och fönsterposter, galler till luftintag, kylargaller, vindrutetorkare, avrinningslister, handtag, glidskenor, slangskydd, gångjärn och lås på dörrar, krokar, öppningar, ornament, skyltar, emblem och falsar samt alla övriga utskjutande delar och delar av fordonets utvändiga yta som kan anses medföra fara (t.ex. belysningsanordningar). Om de delar som anges i föregående mening inte medför fara kan dokumentationen begränsas till foton, då så är nödvändigt åtföljda av måttuppgifter och/eller text: .

9.11.3 Riningar av delar av fordonets utvändiga yta enligt punkt 6.9.1 i bilaga I till direktiv 74/483/EEC: .

9.11.4 Ritning av stötfångarna: .

9.11.5 Ritning av golvlinjen: .

9.12 Bilbälten och/eller andra fasthållningsanordningar

9.12.1 Bilbältenas och fasthållningsanordningarnas antal och placering samt uppgift om vilka säten de kan användas på:

(D = förarsidan, P = passagerarsidan, C = mitt)

>Plats för tabell>

9.12.2 Typ och placering av kompletterande fasthållningsanordningar (ange ja/nej/valfritt)

(D = förarsidan, P = passagerarsidan, C = mitt)

>Plats för tabell>

9.12.3 Bilbältesförankringarnas antal och placering samt bevis om överensstämmelse med direktiv 76/115/EEC (t.ex. typgodkännandenummer eller provrapport): .....

9.12.4 En kortfattad beskrivning av de elektriska/elektroniska komponenterna (i förekommande fall): .

9.13 Bilbältesförankringar

9.13.1 Foton och/eller ritningar av karosseriet som visar de befintliga fungerande förankringarnas placering och mått, inklusive R-punkter: .

9.13.2 Ritningar av bältesförankringarna och de delar av fordonskroppen de är fästade vid (med uppgift om material): .

9.13.3 Typbeteckningar (*) för de bibälten som är godkända för montering på de förankringar fordonet är utrustat med:

>Plats för tabell>

9.13.4 Säarskild beskrivning, om bältet är av den typ som är förankrad i ryggstödet eller är försedd med energiupptagare: .

9.14 Monteringsutrymme för bakre registreringsskyltar (ange alternativa möjligheter om sådana finns; ritningar får användas då så är lämpligt)

9.14.1 Höjd över marken, övre kant: .

9.14.2 Höjd över marken, nedre kant: .

9.14.3 Mittpunktens avstånd från fordonets symmetrilängdplan: .

9.14.4 Avstånd från fordonets vänsterkant: .

9.14.5 Mått (längd × bredd): .

9.14.6 Skyltens lutning i förhållande till lodplanet: .

(*) Beträffande symboler och märken som skall användas, se bilaga III, punkterna 1.1.3 och 1.1.4 till direktiv 77/541/EEG. Vid bälten av "S-typ", ange typens (typernas) sort.9.14.7 Skyltens synbarhetsvinkel mot horisontalplanet: .

9.15 Bakre underkörningsskydd

9.15.0 Medföljer: ja/nej/ofullständigt(1)

9.15.1 Ritning av de delar af fordonet som är av betydelse för det bakre underkörningsskyddet, t.ex. ritning av fordonet och/eller chassit som visar den bakersta axelns placering och montering, ritning av monteringen av och/eller beslagen till det bakre underkörningsskydett. Om underkörningsskyddet inte är en separat anordning skall det klart framgå av ritningen att dess mått uppfyller kraven: .

9.15.2 Om underkörningsskyddet är en separat anordning skall en fullständig beskrivning och/eller ritning lämnas (även av montering och beslag) eller, om det godkänts som separat teknisk enhet, typgodkännandenummer: .

9.16 Hjulskydd

9.16.1 Kort beskrivning av fordonet med avseende på hjulskydd: .

9.16.2 Detaljerade ritningar av hjulskydden och deras placering i fordonet som visar de mått som anges i figur 1 i bilaga I till direktiv 78/549/EEG med beaktande av ytterlighetsfall i fråga om däck-/hjulkombinationer: .

9.17 Föreskrivna skyltar

9.17.1 Foton och/eller ritningar av de föreskrivna skyltarnas och märkningarnas placering samt av chassinumret: .

9.17.2 Foton och/eller ritningar av de officiella delarna av skyltarna och märkningarna (ifyllt exempel med måttangivelser): .

9.17.3 Foton och/eller ritningar av chassinumret (ifyllt exempel med måttsangivelser): .

9.17.4 Tillverkarens intyg om överensstämmelse med kravet i punkt 3 i bilaga I till direktiv 76/114/EEG:

9.17.4.1 Förklaring av tecknen i andra delen och, i tillämpliga fall, tredje delen av tillverkarskylten, som används för att uppfylla kraven i punkt 3.1.1.2: .

9.17.4.2 Om tecken i andra delen används för att uppfylla kraven i punkt 3.1.1.3 skall en förklaring av dessa ges: .

9.18 Dämpning av radiostörningar

9.18.1 Beskrivning och ritningar/foton av utformningen av och förekommande material i den del av karosseriet som utgör motorrummet och den mest närbelägna delen av passagerarutrymmet: .

9.18.2 Ritningar eller foton som visar hur de metallkomponenter som inryms i motorrummet är placerade (t.ex. värmeutrustning, reservhjul, luftfilter, styrväxel osv.): .

9.18.3 Tabell för och ritningar av avstörningsutrustningen: .

9.18.4 Uppgifter om det nominella värdet för likströmsresistanserna och, när det gäller resistiva tändkablar, om deras nominella resistans per meter: .

9.19 Sidoskydd

9.19.0 Medföljer: ja/nej/ofullständigt(1)

9.19.1 Ritning av de fordonsdelar som har betydelse för sidoskyddet, dvs. ritningar av fordonets chassi med axelns/axlarnas position och montering, ritningar av hoppassningarna och/eller sidoskyddsanordningen (-anordningarna). Om sidoskydd finns utan sidoskyddsanordning(ar), skall ritningen tydligt visa att de erforderliga måtten är uppfyllda: .

9.19.2 I fråga om sidoskyddsanordning(ar) ges en fullständig beskrivning och/eller ritning av anordningen (anordningarna) (med monteringar och hoppassningar), eller komponenternas typgodkännandenummer: .

9.20 Stänkskyddssystem

9.20.0 Medföljer: ja/nej/ofullständigt(1)

9.20.1 Kortfattad beskrivning av fordonet med avseende på stänkskyddssystemet och de ingående beståndesdelarma: .

9.20.2 Detaljerade ritningar av stänkskyddssystemet och dess position i fordonet som visar de mått som anges i figur 1-7 i bilaga III till direktiv 91/226/EEG och med beaktande av extrema däck-/hjulkombinationer: .

9.20.3 Godkännandenummer för stänkskyddsanordningar (i förekommande fall): .

9.21 Hållfasthet mot sidokollision

9.21.1 En detaljerad beskrivning med fotografier och/eller ritningar av fordonstypen vad gäller konstruktion, mått, utformning och materialsammansättning, sidoväggar i passagerarutrymmet (yttre och inre) och eventuellt med uppgifter om skyddssystemet: .

10. BELYSNING OCH LJUSSIGNALANORDNINGAR

10.1 Tabell över samtliga anordningar: antal, fabrikat, typgodkännandemärkning, helljusstrålkastarnas högsta ljusstyrka, färg, kontrollampa: .

10.2 Ritning som visar belysningens och ljussignalanordningarnas placering: .

10.3 Följande upplysningar skall lämnas (i text- eller diagramform) för samtliga lyktor och reflexanordningar som anges i direktiv 76/756/EEG (efter ändring):

10.3.1 Ritning av vilken den lysande ytans storlek framgår: .

10.3.2 Använd metod för att definiera den synliga ytan (punkt 2.10 i de dokument som anges i bilaga II til direktiv 76/756/EEG, punkt 1): .

10.3.3 Referensaxel och referenscentrum: .

10.3.4 Funktionssätt för indirekt belysning: .

10.3.5 Särskilda bestämmelser om montering och ledningar: .

10.4 Halvljusstrålkastare: grundinställning enligt punkt 6.2.6.1 i de dokument som avses i bilaga II till direktiv 76/756/EEG, punkt 1:

10.4.1 Värde för grundinställningen: .

10.4.2 Plats där detta värde anges: .

10.4.3 Beskrivning/ritning(1) och typ av anordning för nivåreglering av strålkastarna (t. ex. automatiska, stegvis, manuellt reglerbara, steglöst manuellt reglerbara): .

10.4.4 Manöverorgan: .

10.4.5 Referensmärkning: .

10.4.6 Märkning som anger lastförhållandena:

gäller endast fordon som är utrustade med en anordning för nivåreglering av strålkastarna

10.5 Kortfattad beskrivning av elektriska/elektroniska komponenter med undantag för lampor (i förekommande fall): .

11. KOPPLINGAR MELLAN DRAGFORDON OCH SLÄPVAGNAR OCH PÅHÄNGSVAGNAR

11.1 Klass och typ på den (de) kopplingsanordning (-anordningar) som är monterade eller skall monteras: .

11.2 De karakteristiska värdena D, U, S, och V för den kopplingsanordning som monterats eller minimivärdena för de karakteristiska värdena D, U, S och V för den kopplingsanordning som får monteras: ...... daN

11.3 Instruktioner för infästning av kopplingstyp till fordonet och foton eller ritningar av fästpunkterna på fordonet som ges av tillverkaren. Ytterligare information, om användningen av kopplingstypen ar begränsad till vissa variationer eller versioner av fordonstyp: .

11.4 Upplysningar om utrustning med särskilda bogseringskrokar eller monteringsplåtar: .

11.5 Typgodkännandenummer: .

12. ÖVRIGT

12.1 Ljudsignalanordning(ar):

12.1.1 Läge, monteringssätt, placering och orientering av anordningen med måttsuppgifter: .

12.1.2 Antal anordningar: .

12.1.3 Typgodkännandemärke(n): .

12.1.4 Elektriskt/pneumatiskt(1) kretsloppsdiagram: .

12.1.5 Märkspänning eller nominellt tryck: .

12.1.6 Ritning av monteringsanordningen: .

12.2 Anordningar som förhindrar otillbörlig användning av fordonet:

12.2.1 Skyddsutrustning

12.2.1.1 Detaljerad beskrivning av fordonstypen med avseende på anordning och utformning av det manöverorgan eller den enhet som skyddsutrustningen påverkar: .

12.2.1.2 Ritningar av skyddsutrustningen och dess montering i fordonet: .

12.2.1.3 Teknisk beskrivning av utrustningen: .

12.2.1.4 Uppgifter om använda låskombinationer: .

12.2.1.5 System som sätter fordonet ur funktion

12.2.1.5.1 Typgodkännandenummer, i förekommande fall: .

12.2.1.5.2 För ännu inte godkända system som sätter fordonet ur funktion

12.2.1.5.2.1 En detaljerad teknisk beskrivning av systemet som sätter fordonet ur funktion och åtgärder mot ofrivillig aktivering: .

12.2.1.5.2.2. Angivande av hur systemet som sätter fordonet ur funktion fungerar: .

12.2.1.5.2.3 Antal utbytbara koder, i tillämpliga fall: .

12.2.2 Alarmsystem, i förekommande fall:

12.2.2.1 Typgodkännandenummer, i förekommande fall: .

12.2.2.2 För alarmsystem som ännu inte är godkända:

12.2.2.2.1 En detaljerad beskrivning av alarmsystemet och de delar av fordonet som har anknytning till det installerade alarmsystemet: .

12.2.2.2.2 En förteckning över de viktigaste komponenterna i alarmsystemet: .

12.2.3 En kortfattad beskrivning över elektriska/elektroniska komponenter (i förekommande fall): .

12.3 Draganordning(ar)

12.3.1 Framtill: krok/ögla/annat(1)

12.3.2 Baktill: krok/ögla/annat/ingen(1)

12.3.3 Ritning eller foto av chassit/karosseridelen som visar bogseringsanordningens (-anordningarnas) placering, konstruktion och montering: .

12.4 Uppgifter om eventuella anordningar oberoende av motorn som är avsedda att påverka bränsleförbrukningen (om dessa inte omfattas av annan rubrik): .

12.5 Uppgifter om eventuella anordningar oberoende av motorn som är avsedda att dämpa ljudnivån (om dessa inte omfattas av annan rubrik): .

12.6 Farthållare

12.6.1 Tillverkare: .

12.6.2 Typ(er): .

12.6.3 Godkännandenummer, i förekommande fall: .

12.6.4 Hastighetsgräns eller hastighetsnivå som farthållaren skall inställas på: ...... km/tim

13. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BUSSAR OCH PERSONVAGNAR

13.1 Typ av buss eller personvagn: .

13.2 Antal permanenta platser: .

13.3 Antal passagerarplatser och platser avsedda för besättning: .

13.3.1 Sittplats avsedd för besättning: ja/nej(1)

13.4 Antal passagerardörrar: .

13.5 Antal nödutgångar (dörrar, fönster, luckor): .

13.6 Bagageutrymmets volym: ...... m3

13.7 Takyta för transport av bagage: ...... m2

13.8 Tekniska hjälpanordningar för bussar och peronvagnar (t.ex. ramp, lyftbar plattform, nigningssystem), om sådana är monterade: .

Anmärkningar

(1) Stryk vad som inte är tillämpligt (i vissa fall behöver ingenting strykas när mer än en ingång är tillämpbar).

(2) Ange tolerans.

(a) Komponenter som är typgodkända behöver inte beskrivas, förutsatt att hänvisning lämnas till godkännandet. På samma sätt behöver komponenter inte beskrivas om deras konstuktion klart framgår av bifogade scheman eller skisser.

I varje rubrik, där foton eller ritningar skall bifogas, skall samtliga bilagenummer anges.

(b) Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av denna mall för den tekniska dokumentationen, skall dessa tecken ersättas av symbolen "?" i dokumentationen (t.ex. ABC??123??).

(c) Klassificerade enligt definitionerna i bilaga II, avsnitt A.

(d) Om möjligt med Euronorm-benämning. I annat fall lämnas följande upplysningar:

- Materialbeskrivning.

- Sträckgräns.

- Högsta dragpåkänning.

- Förlängning (i %).

- Brinell-hårdhet.

(e) När det finns ett utförande med normal hytt och ett utförande med sovhytt, skall mått och vikter anges för båda

(f) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.4.

(g) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.19.

(h) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.20.

(i) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.5.

(j) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.1 och för andra fordon än dem i kategori M1: Direktiv 97/27/EG, bilaga I, punkt 2.4.1."

(k) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.2. och för andra fordon än dem i kategori M1: Direktiv 97/27/EG, bilaga I, punkt 2.4.2."

(l) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.3. och för andra fordon än dem i kategori M1: Direktiv 97/27/EG, bilaga I, punkt 2.4.3."

(m) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.6.

(n) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.7.

(na) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.10.

(nb) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.11.

(nc) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.9.

(nd) ISO-standard 612: 1978, term nr 6.18.1.

(o) Förarens vikt är fastställd till 75 kg (indelad i 68 kg förar/passagerarvikt och 7 kg bagagevikt enligt ISO standard 2416: 1992), bränsletanken är fylld till 90 % och övriga vätskesystem (utom de för spillvatten) till 100 % av den kapacitet som anges av tillverkaren.

(p) "Kopplingsöverhäng är längden mellan kopplingen på släpkärror och bakaxelns (bakaxlarnas) centrumlinje.

(q) För icke-konventionella motorer och system skall motsvarande uppgifter lämnas av tillverkaren.

(r) Detta tal skall avrundas nedåt till närmaste tiondels millimeter.

(s) Detta värde skall beräknas med p = 3,1416 och avrundas till närmaste cm3.

(t) Bestämd enligt kraven i direktiv 80/1269/EEG.

(u) Bestämd enligt kraven i direktiv 80/1268/EEG.

(v) Dessa uppgifter skall lämnas för varje föreslagen variant.

(w) 5 % tolerans medges.

(x) R-punkt eller sittreferenspunkt är en punkt i utformningen av varje säte som anges av fordonstillverkaren och som bestäms i relation till det tredimensionella referenssystemet enligt bilaga III till direktiv 77/649/EEG.

(y) I fråga om släpvagnar och påhängsvagnar samt fordon med tillkopplad släp- eller påhängsvagn där den vertikala belastningen på kopplingsanordningen är betydande skall denna belastning, dividerad med tyngdaccelerationen, ingå i högsta tekniskt tillåtna vikt.

(z) Med frontmanövrering avses en uppbyggnad i vilken motorn till mer än halv sin längd befinner sig bakom den främsta punkten i vindrutans bas och där rattnavet befinner sig i den främre fjärdedelen av fordonets längd.>Slut Grafik>

3. Bilaga II skall ändras på följande sätt:

Bilaga II.A:

1. Under rubriken i avsnitt A skall följande läggas till:

"(När hänvisning görs till `maximal vikt` i följande definitioner innebär detta `tekniskt tillåtna totalvikt` enligt definitionen i punkt 2.8 i bilaga I)."

2. Följande mening skall läggas till i avsnitt A punkt 1:

"Karosserityper och kodifieringar som hänför sig till fordon av kategori M1 anges i del C i denna bilaga och skall användas för det ändamål som anges i den delen."

3. Efter punkt 3 skall en ny rubrik med följande lydelse läggas till:

"4. Terrängfordon (symbol G)"

4. Den löpande punktnumreringen "4" skall utgå.

5. I punkt 4.4.1 skall texten efter "reservhjul" ändras på följande sätt:

". . . och förare (se fotnot (°) i bilaga I)"

6. I punkt 4.5 skall orden "främre och bakre infallsvinklarna och rampvinkeln" utgå.

7. I slutet av punkt 4.5 skall följande läggas till:

"(För definitioner av främre infallsvinkel, bakre infallsvinkel, rampvinkel se bilaga I, fotnoterna (na), (nb) och (nc))."

8. Punkterna 4.5.1, 4.5.2 och 4.5.3 skall utgå.

9. Punkterna 4.5.4 och 4.5.5 skall omnumreras till "4.5.1" respektive "4.5.2".

10. Efter omnumreringen av punkten 4.5.2 skall en ny punkt med följande lydelse läggas till:

"4.6. Kombinerad beteckning

Symbol `G` skall kombineras med antingen symbolen `M` eller `N`. Till exempel skall ett fordon av kategori N1 som lämpar sig för att användas i terräng betecknas N1G."

11. Följande nya punkt 5 skall läggas till:

>Plats för tabell>

12. Bilaga II.B:

1. Punkt 1, stycket "Variant", första strecksatsen skall ha följande lydelse:

"- karosseriform (t.ex. sedan, halvkombi, kupé, cabriolet, stationsvagn, fordon avsett för flera ändamål)."

2. Punkt 1, "Version", skall ha följande lydelse:

"Med version av en variant avses fordon som bygger på kombinationer av punkter som framgår av det tekniska underlaget underkastade föreskrifterna i bilaga VIII

Utöver de särskilda bestämmelser som anges i bilaga VIII gäller att flera alternativ inte får kombineras inom följande parametrar inom en version:

- Tekniskt tillåten största vikt inklusive last.

- Slagvolym.

- Maximal nettoeffekt.

- Typ av växellåda och antal växlar.

- Maximalt antal sittplatser såsom definierad i bilaga II.C."

3. Sista stycket skall ha följande lydelse:

"En fullständig identifiering av fordonet som uteslutande bygger på typ-, variant- och versionbeteckningarna, skall överensstämma med en exakt enhetlig definition av samtliga tekniska egenskaper som krävs för att fordonet skall få tas i bruk."

13. Efter del B i bilaga II skall följande nya del C läggas till

"C. DEFINITION AV TYP AV KAROSSERI (endast för färdigbyggda/avslutade fordon)

Typ av karosseri i bilaga, I, bilaga III del I punkt 9.1 och i bilaga IX punkt 37 skall anges med följande kodifiering:

1. Personbilar (M1)

>Plats för tabell>

2. Fordon avsedda för särskilda ändamål (M1)

>Plats för tabell>

"

4. Bilaga III skall ändras på följande sätt:

I. Del I skall ersättas med följande nya del I:

">Start Grafik>

DEL I

Tillämpliga delar av följande upplysningar skall lämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Eventuella ritningar skall vara tillräckligt detaljerade och lämnas i lämplig skala på A4-papper eller i vikt A 4-format. Eventuella foton skall vara tillräckligt detaljerade.

Om system, komponenter eller separata tekniska enheter är elektroniskt styrda, skall uppgifter om deras prestanda lämnas.

0. ALLMÄNT

0.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning): .

0.2 Typ: .

0.2.1 Handelsbeteckning(ar) (i förekommande fall): .

0.3 Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet (b): .

0.3.1 Märkningens placering: .

0.4 Fordonskategori (c): .

0.5 Tillverkarens namn och adress: .

0.8 Adress(er) till monteringsanläggning(ar): .

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1 Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon: .

1.3 Antal axlar och hjul: .

1.3.2 Antal styraxlar och dessas placering: .

1.3.3 Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar): .

1.4 Chassi (om sådant finns) (översiktsritning): .

1.6 Motorns placering och montering: .

1.8 Styrning: vänster/höger (1)

1.8.1 Fordonet är utrustat för körning i höger-/vänstertrafik

2. MÅTT OCH VIKT (e) (i kg och mm) (Hänvisa till ritning i förekommande fall)

2.1 Hjulbas(er) (vid full belastning) (f): .

2.3.1 Spårvidd för varje styraxel (i): .

2.3.2 Spårvidd för varje annan axel (i): .

2.4 Fordonets maximala mått (totalt)

2.4.2 För chassi med karosseri:

2.4.2.1 Längd (j): .

2.4.2.2 Bredd (k): .

2.4.2.3 Höjd (i körklart skick) (l) (vid upphängning med höjdnivåreglering ange normal körposition): .

2.6 Fordonets vikt med karosseri och med kopplingsanordning i fråga om dragfordon i körklart skick för andra kategorier än M1, eller chassits vikt med hytt om tillverkaren inte monterar karosseriet eller kopplingsanordningen (inklusive kylvätska, oljor, bränsle, 100 % andra vätskor utom spillvatten, samt verktyg, reservhjul och förare) och för bussar och personvagnar, besättningens vikt (75 kg) om det i fordonet finns en sittplats avsedd för besättning (o) (maximum och minimum för varje version): .

2.6.1 Viktens fördelning mellan axlarna, och i fråga om påhängsvagn eller släpkärra, belastning på kopplingspunkten (maximum och minimum för varje version): .

2.7 Det färdigbyggda fordonets minimivikt enligt tillverkaren, i fråga om ett ej färdigbyggt fordon: .

2.8 Största tekniskt tillåtna vikt inklusive last enligt tillverkarens uppgifter (y) (maximum och minimum för varje version): .

2.8.1 Denna vikt fördelning mellan axlarna (maximum och minimum för varje version): .

2.9 Högsta tillåtna axeltryck/vikt för varje axel: .

2.11 Motorfordonets tekniskt tillåtna bogseringsvikt i fråga om

2.11.1 släpvagn: .

2.11.3 släpkärra: .

2.11.4 största tågvikt: .

2.11.5 Fordonet är/är inte (1) lämpligt för att dra släpvagn (punkt 1.2 i bilaga II till direktiv 77/389/EEG)

2.11.6 Största vikt för obromsat släp: .

2.12 Högsta tekniskt tillåtna vikt/statiska vertikala belastning på motorfordonets kopplingspunkt:

2.12.1 på motorfordonet: .

3. MOTOR (q)

3.1 Tillverkare: .

3.1.1 Tillverkarens motorkod (enligt märkning på motorn eller annan identifikation): .

3.2 Förbränningsmotor

3.2.1.1 Funktionssätt: ottomotor/kompressionständning,fyrtakt/tvåtakt (1)

3.2.1.2 Antal cylindrar och dessas placering: .

3.2.1.3 Slagvolym (s): ...... cm³

3.2.1.8 Maximal nettoeffekt (t) ...... kW vid ...... min-1 (enligt tillverkarens givna värden)

3.2.2 Bränsle: diesel/bensin/LPG/annat (1)

3.2.2.1 RON, blyhaltigt: .

3.2.2.2 RON, blyfritt: .

3.2.4 Bränslematning

3.2.4.1 Med förgasare: ja/nej (1)

3.2.4.2 Med bränsleinsprutning (endast kompressionständning):ja/nej (1)

3.2.4.2.2 Arbetsprincip: direktinsprutning/förkammare/virvelkammare (1)

3.2.4.3 Med bränsleinsprutning (endast styrd tändning):ja/nej (1)

3.2.7 Kylsystem (vätska/luft) (1)

3.2.8 Inloppssystem

3.2.8.1 Överladdare: ja/nej (1)

3.2.12 Åtgärder mot luftföroreningar

3.2.12.2 Ytterligare anordningar mot luftföroreningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik)

3.2.12.2.1 Katalysator: ja/nej (1)

3.2.12.2.2 Syreavkännare: ja/nej (1)

3.2.12.2.3 Luftinsprutning: ja/nej (1)

3.2.12.2.4 EGR (exhaust gas recirculation): ja/nej (1)

3.2.12.2.5 Anordningar för att begränsa utsläpp genom avdunstning: ja/nej (1)

3.2.12.2.6 Partikelfälla: ja/nej (1)

3.2.12.2.7 Andra system (beskrivning och funktion): .

3.2.13 Absorptionskoefficientsymbolens placering (endast för motorer med kompressionständning): .

3.3 Elmotor

3.3.1 Typ (lindning, magnetisiering): .

3.3.1.1 Maximal effekt per timme: ...... kW

3.3.1.2 Driftspänning: ...... V

3.3.2 Batteri

3.3.2.4 Placering: .

4. KRAFTÖVERFÖRING (v)

4.2 Typ (mekansik, hydrauslisk, elektrisk osv.): .

4.5 Växellåda

4.5.1 Typ (manuell/automat/CVT (kontinuerligt varierbar utväxling) (1)):

4.6 Utväxlingsförhållanden

>Plats för tabell>

4.7 Fordonets maximihastighet (km/tim) (w): .

6. HJULUPPHÄNGNING

6.2 Typ och utformning av upphängning för varje axel eller hjul: .

6.2.1 Nivåjustering: ja/nej/valfritt (1)

6.6.1 Däck-/hjulkombinaton(er):

(Ange däckens dimensionsbeteckningar, lägsta belastningstal och symbol för lägsta hastighetskategori samt hjulens fälgmått och pressningsdjup.)

6.6.1.1 Axlar

6.6.1.1.1 Axel 1: .

6.6.1.1.2 Axel 2: .

osv.

6.6.1.2 Reservhjul, i förekommande fall: .

6.6.2 Övre och undre gräns för däckens rullningsomkrets

6.6.2.1 Axel 1: .

6.6.2.2 Axel 2: .

osv.

7. STYRNING

7.2 Styrväxel och -organ

7.2.1 Typ av växel (ange för front ock bak, som så är tillämpligt): .

7.2.2 Koppling tull hjul (inberipet andra detaljer än mekaniska, ange för front och bak om så är tillämpligt): .

7.2.3 Eventuellt servosystem: .

8. BROMSAR

8.5 ABS-bromsar: ja/nej/valfritt (1)

8.9 Kort beskrivning av bromsanordningarna (enligt punkt 1.6 i addendum till tillägg I till bilaga IX till direktiv 71/320/EEG): .

9. KAROSSERI

9.1 Typ av karosseri: .

9.3 Dörrar för förare och passagerare, dörrlås och gångjärn .

9.3.1 Dörrarnas utformning och antal: .

9.10 Inredningsdetaljer

9.10.3 Säten

9.10.3.1 Antal: .

9.10.3.2 Placering och arrangemang: .

9.10.3.2.1 Sittplats(er) avsedd(a) för använding endast när fordonet är stillastående: .

9.10.4 Typ av huvudstöd (uppge godkännandenummer, om sådant finns): .

9.10.4.1 Typer av huvudstöd: integrerade/löstagbara/separata (1)

9.10.4.2 Typgodkännandenummer i förekommande fall: .

9.12.2 Typ och placering av kompletterande fasthållningsanordningar (ange ja/nej/valfritt):

(D = förarsidan, P = passagerarsidan, C = mitt)

>Plats för tabell>

9.17 Föreskrivna skyltar

9.17.1 Foton och/eller ritningar av de föreskrivna skyltarnas och märkningarnas placering samt av chassinumret: .

9.17.4 Tillverkarens intyg om överensstämmelse med kravet i punkt 3 i bilaga II till direktiv 76/114/EEG: .

9.17.4.1 Förklaring av tecknen i andra delen och, i tillämpliga fall, tredje delen av tillverkarskylten, som används för att uppfylla kraven i punkt 3.1.2.2: .

9.17.4.2 Om tecken i andra delen används för att uppfylla kraven i punkt 3.1.1.3 skall en förklaring av dessa ges: .

11. KOPPLINGAR MELLAN DRAGFORDON OCH SLÄPVAGNAR ELLER PÅHÄNGSVAGNAR

11.1 Klass och typ på kopplingsanordningen(-anordningarna) som monterats eller som skall monteras: .

11.3 Instruktioner för infästning av kopplingstyp till fordonet och foton eller ritningar av fästpunkterna på fordonet som ges av tillverkaren. Ytterligare information, om användnignen av kopplingstypen är begränsad till vissa variationer eller versioner av fordonstyp.

11.4 Information om monteringen av särskilda bogseringsfästen eller bogseringsfästplattor: .

11.5 Typgodkännandenummer: .">Slut Grafik>

2. Bilaga III, del II skall ändras på följande sätt:

I andra punkten skall från "I detta direktiv avses . . ." till och med ". . . antal säten" utgå.

5. Bilaga IV skall ändras och lyda enligt följande:

"BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER KRAV I SAMBAND MED TYPGODKÄNNANDE AV FORDON

DEL I

Förteckning över särdirektiv

(I förekommande fall med beaktande av räckvidd och senaste ändring av vart och ett av nedanstående särdirektiv)

>Plats för tabell>

DEL II

Då det i artiklarna 3, 4, 5, 7, 8, eller 11 hänvisas till ett särdirektiv skall godkännanden enligt följande förordningar som utfärdats av Ekonomiska kommissionen för Europa (ECE) (med beaktande av varje förordnings räckvidd (1) och ändringarna av varje ECE-förordning som anges nedan) bedömas som likvärdig med ett godkännande som beviljats enligt det relevanta särdirektiv som anges i tabellen i del I.

>Plats för tabell>

"

(1) Om särdirektiven innehåller installationskrav gäller dessa även för komponenter och separata tekniska enheter som godkänts i enlighet med Europeiska ekonomiska kommissionens förordningar.

6. Bilaga VI skall ändras på följande sätt: Delarna I och II skall ersättas med följande nya bilaga VI med följande lydelse:

">Start Grafik>

BILAGA VI

MALL

(maxformat: A4 [210 × 297 mm])

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

(fordon)

Myndighetens stämpel

Meddelande om

av en typ av- typgodkännande (1)

- färdigbyggt fordon (1)- utvidgat typgodkännande (1)

- avslutat fordon (1)- vägrat typgodkännande (1)

- ej färdigbyggt fordon (1)- återkallat typgodkännande (1)

- fordon av färdigbyggda och ej färdigbyggda varianter (1)

- fordon av avslutade och ej färdigbyggda varianter (1)med avseende på direktiv 70/156/EEG, senast ändrat genom direktiv .../.../EG

Typgodkännande nr: .

Skäl för utvidgning: .

0.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning): .

0.2 Typ: .

0.2.1 Handelsbeteckning(ar) (2): .

0.3 Märkning av typen, om sådan finns på fordonet: .

0.3.1 Märkningens placering: .

0.4 Fordonskategori (3): .

0.5 Namn och adress till tillverkaren av det färdigbyggda fordonet (1): .

Namn och adress till tillverkaren av grundfordonet (1) (4): .

Namn och adress till tillverkaren av det ej färdigbyggda fordonets senaste tillverkningsetapp (1) (3): .

Namn och adress till tillverkaren av det avslutade fordonet (1) (3): .

0.8 Monteringsanläggningens-anläggningarnas namn och adress: .

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.(2) Om det(de) inte finns tillgängliga när typgodkännandet utfärdas skall denna uppgift ändå meddelas innan fordonen först ut på marknaden.(3) Som det definieras i bilaga II.A.(4) Se sidan 2.Jag intygar härmed att tillverkarens beskrivning i bifogade dokument med upplysningar om det ovan angivna fordonet/de ovan angivna fordonen (varav godkännandemyndigheten har tagit ut ett eller flera prov(er) som tillverkaren har tillhandahållit som prototyp(er) för fordonstypen) är riktig och att de bifogade provningsresultaten gäller denna fordonstyp.

1. För färdigbyggda och avslutade fordon/varianter (1):

Fordonstypen uppfyller/uppfyller inte (1) de tekniska kraven i samtliga tillämpliga särdirektiv enligt föreskrifterna i bilaga IV och bilaga XI (1) (3) till direktiv 70/156/EEG.

2. För ej färdigbyggda fordon/varianter (1):

Fordonstypen uppfyller/upfyller inte (1) de tekniska kraven i de särdirektiv som finns förtecknade i tabellen på sidan 2.

3. Godkännandet beviljas/vägras/återkallas (1)

4. Godkännandet beviljas i enlighet med artikel 8.2 c och giltigheten för godkännandet är således begränsad till dag/månad/år.

...............(ort) ...............(underskrift) ..................(datum)

Bilagor:

Tekniskt underlag.

Provningsresultat (se bilaga VIII).

Namn och exempel på namnteckning(ar) för den eller de personer på företaget som har befogenhet att underteckna intyg om överensstämmelse samt utlåtande om deras befattning i företaget.

Anm.:Om denna mall används för typgodkännande enligt artikel 8.2 får rubriken 'Intyg om EG-typgodkännande' endast användas då kommissionen, i det fall som avses i punkt 2 c, har godkänt rapporten.

INTYG OM EG-TYPGODKÄNNANDE

Sidan 2

Detta godkännande grundas på, i fråga om ej färdigbyggda och avslutade fordon eller varianter, följande godkännande(n) av ej färdigbyggda fordon:

Etapp 1:

Tillverkare av grundfordonet: .

Typgodkännandenummer: .

Datum: .

Tillämpligt på varianter: .

Etapp 2:

Tillverkare: .

Typgodkännandenummer: .

Datum: .

Tillämpligt på varianter: .

Etapp 3:

Tillverkare: .

Typgodkännandenummer: .

Datum: .

Tillämpligt på varianter: .

I de fall som godkännandet inbegriper en eller flera ej färdigbyggda varianter anges de varianter som är färdigbyggda eller avslutade.

Färdigbyggda/avslutade varianter: .

(1) Stryk det som inte gäller.(3) Som sidan 2.Förteckning över krav som är tillämpliga på den godkända ej färdigbyggda fordonstypen eller varianten (efter vad som är tillämpligt, med beaktande av räckvidd och senaste ändring för vart och ett av nedan angivna särdirektiv).

Punkt / Ämne / Direktiv nr / Senast ändrat / Tillämpligt på varianter

(Ange endast de ämnen för vilka det finns ett godkännande enligt särdirektiv.)

I fråga om fordon avsedda för särskilda ändamål, beviljade undantag eller särskilda bestämmelser som tillämpas i enlighet med bilaga XI och undantag som beviljats i enlighet med artikel 8.2 c.

Direktiv nr / Punkt nr / Form av undantag"

>Slut Grafik>

7. Bilaga VII skall ersättas med följande:

"BILAGA VII

NUMRERINGSSYSTEM FÖR GODKÄNNANDEINTYG (1)

(se artikel 4.3)

1. Typgodkännandenummer skall bestå av fyra avsnitt för hela fordonsgodkännanden och fem avsnitt för godkännanden av system, komponenter och separata tekniska enheter enligt beskrivning nedan. Avsnitten skall alltid åtskiljas med en asterisk.

Avsnitt 1: Bokstaven `e` följt av nationalitetsbokstav (-bokstäver) eller nummer för den medlemsstat som utfärdat godkännandet:

1 för Tyskland,

2 för Frankrike,

3 för Italien,

4 för Nederländerna,

5 för Sverige,

6 för Belgien,

9 för Spanien,

11 för Förenade kungariket,

12 för Österrike,

13 för Luxemburg,

17 för Finland,

18 för Danmark,

21 för Portugal,

23 för Grekland,

IRL för Irland.

Avsnitt 2: Grunddirektivets nummer

Avsnitt 3: Numret på det senaste ändringsdirektiv som är tillämpligt på godkännandet.

I fråga om fordonsgodkännanden innebär detta det direktiv som senast ändrat en artikel (eller flera artiklar) i direktiv 70/156/EEG.

(1) Komponenter och separata tekniska enheter skall markeras i enlighet med bestämmelserna i relevanta särdirektiv.

I fråga om godkännanden enligt särdirektiv innebär detta det senaste direktiv som innehåller aktuella bestämmelser med vilka systemet, komponenten eller den tekniska enheten överensstämmer.

Om, enligt ett direktiv, olika tekniska standarder skall börja tillämpas vid skilda tidpunkter, skall en bokstav läggas till för att ange för vilken standard godkännandet beviljats.

Avsnitt 4: Ett fyrsiffrigt följdnummer (då det är tillämpligt med nollor först) för att ange det grundläggande godkännandenumret. Nummerföljden skall börja från 0001 för varje grunddirektiv.

I fråga om inskränkande godkännande i enlighet med bilaga XI eller artikel 8.2 c, skall den första asterisken ersättas med bokstaven `D`.

Avsnitt 5: Ett tvåsiffrigt följdnummer (då det är tillämpligt med nollor först) för att ange utvidgningen. Nummerföljden skall börja från 00 för varje grundläggande godkännandenummer.

'2. Vid godkännande av ett fordon skall avsnitt 2 utelämnas. I fråga om ett fordon avsett för ett särskilt ändamål, skall den första asterisken i avsnitt 4 ersättas med bokstaven `P`.

3. Endast på fordonets föreskrivna skylt(ar), skall avsnitt 5 utelämnas.

4. Exempel på ett tredje systemgodkännande (med hittills ingen förlängning) utfärdat av Frankrike för bromsdirektivet:

e2*71/320*88/194*0003*00 eller

e2*88/77*91/542A*0003*00 i fråga om ett direktiv med två etapper för genomförande A och B.

5. Exempel på den andra förlängningen av det fjärde fordonsgodkännande som utfärdats av Förenade kungariket:

e11*92/53*0004*02

Direktiv 92/53/EEG är hittills det direktiv som senast ändrat artiklarna i direktiv 70/156/EEG.

6. Exempel på godkännandenummer som är stämplat på fordonets föreskrivna skylt(ar):

e 11*92/53*0004"

8. Bilaga VIII skall ändras på följande sätt:

>Start Grafik>

1. Efter den mening som anges i 1 ovan skall följande läggas till (i alla språkversioner):

"En kombination av flera resultat för varje version som visar det sämsta fallet är dock tillåten."

2.Asterisken efter punkt 2 och den därtill hörande fotnoten skall utgå.

3. I punkterna 2.1 och 2.2, skall följande läggas till efter "NOX":

"HC + NOX

......

......

......"

4. Punkt 3 skall ändras på följande sätt:

"3. Resultaten av tester avseende koldioxidutsläpp/bränsleförbrukning:

Variant/version

......

......

......

Vikt koldioxidutsläpp (g/km)

......

......

......

Bränsleförbrukning (stadstrafik) (l/100 km)

......

......

......

Bränsleförbrukning (utanför tätort) (l/100 km)

......

......

......

Bränsleförbrukning (kombinerad trafik) (l/100 km)

......

......

......"

5. Följande nya punkt 4 skall läggas till::

"4. Resultaten av tester avseende den fria accelerationen:

Variant/version

......

......

......

Korrigerade värde av absorptionskoefficienten (m-1)

......

......

......"

>Slut Grafik>

9. Bilaga IX del 1 skall ändras enligt följande:

>Start Grafik>

1. Rubriken efter "mall" på sidan 1 skall ändras på följande sätt:

"Största format: A4 (210×297 mm), eller ett vikt A4-format"

2. Punkt 0.2 skall ändras på följande sätt:

"0.2 Typ: .

Variant (2): .

Version (2): .

0.2.1 Handelsbeteckning(ar): ."

3. På sidan 1 i punkt 0.6 efter "Fordonets identifikationsnummer" skall följande nya punkt införas:

"Placering av fordonets identitetsnummer på chassit ."

4. Meningen "Fordonet får registreras varaktigt utan ytterligare godkännanden" skall ersättas med "Fordonet får utan ytterligare godkännanden registreras varaktigt i medlemsstater som har höger/vänstertrafik (1) och tillämpar metersystemet/brittisk standard för hastighetsmätare (1)".

5. Fotnot 2 skyll lyda på följande sätt:

"(2) Ange även den numeriska eller alfanumeriska identifikationskoden. Denna kod skall innehålla högst 25 eller 35 tecken för en variant respektive version".

6. Sidan 2 i bilaga IX, del I skall ersättas enligt följande:

"Sid 2

För färdigbyggda eller avslutade fordon av kategori M1.

(De värden och enheter som anges nedan är de som återfinns i de relevanta direktivens typgodkännandedokumentation.

I samband med prövning av översstämmelsse vid produktionen skall värdena kontrolleras i enlighet med de metoder som faställs i de relevanta direktiven, och med hänsyn tagen till de toleranser för produktionsöverensstämmelsetest som anges i dessa direktiv.)

1. Antal axlar: ........................ och hjul: .

2. Drivaxlar: .......................

3. Hjulbas: ..................... mm

5. Spårvidd för varje axel: 1. ........... mm 2. ............ mm 3. ............. mm

6.1 Längd: ...................... mm

7.1 Bredd: ...................... mm

8. Höjd: ........................ mm

11. Bakre överhäng: ...................... mm

12.1 Fordonets vikt med körklart karosseri: . kg

12.2 Fordonets vikt (utan förare, kylvätska, olja och bränsle): . kg

14.1 Största tekniskt tillåtna vikt med last: . kg

14.2 Fördelning av vikten på axlarna:

1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg

14.3 Tekniskt tillåtet tryck på varje axel:

1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg

16. Största tillåtna taklast: . kg

17. Största vikt för släpfordon

(med bromsutrustning): ........................ kg (utan bromsutrustning): . kg

18. Största vikt för kombinerat fordon: ...... kg

19.1 Största vertikala belastning på kopplingspunkten till släpfordonet: . kg

20. Motortillverkare: .

21. Motorkod: .

22. Funktionssätt: .

22.1 Direktinsprutning: ja/nej (1)

23. Cylindrar (antal och placering): .

24. Slagvolym: ...... cm3

25. Bränsle: .

26. Maximal nettoeffekt: .................................... kW vid . min-1

27. Koppling (typ): .

28. Växellåda (typ): .

29. Utväxlingsförhållanden: 1. ............ 2. ............ 3. ............ 4. ............ 5. ............ 6. ............30. Slutlig utväxling: .

32. Däck och hjul: axel 1. .................. axel 2. .................. axel 3. ..................

34. Styrning, eventuellt servosystem: .

35. Kort beskrivning av bromsutrustningen: .

37. Typ av karosseri: .

38. Fordonets färg (2): .

41. Antal dörrar och dessas placering: .

42.1 Antal säten och dessas placering: .

43.1 Godkännandemärkning för kopplingsanordning, om sådan är monterad: .

44. Maximihastighet: ........................ km/tim

45. Ljudnivå: stillastående: .................. dB(A) vid motorvarvtal: .................. min-1

under körning: .................. dB(A)

46.1 Avgasutsläpp (3):CO: .................. HC: .................. NOx: .

HC + NOx: .................. partiklar: .

46.2 Koldioxidutsläpp/bränsleförbrukning

- koldioxid: . gr/km

- stadstrafik: . l/100 km

- utanför tätort: . l/100 km

- kombinerad trafik: . l/100 km

47. Skattekoder eller nationella kodnummer:

Italien: ............Frankrike: ............Spanien: ............Belgien: ............Tyskland: ............Luxemburg: ............Danmark: ............Nederländerna: ............Grekland: ............Förenade kungariket: ............Irland: ............Portugal: ............Österrike: ............Sverige: ............Finland: ............50. Anmärkningar .

51. Undantag: .

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Ange enbart grundfärgen(-färgerna) enligt följande: vit, gul, orange, röd, purpurröd/violett, blå, grön, grå, brun eller svart.

(3) Ange direktivens nummer.">Slut Grafik>

10. Bilaga IX del II skall ändras på följande sätt:

>Start Grafik>

1. Ändra rubriken efter "mall" på sidan 1 på följande sätt:

"Maximiformat: A4 (210 × 297 mm) eller ett vikt A4-format."2. Punkt 0.2 första raden skall ändras på följande sätt:

"0.2. Typ: .".

3. Fotnot 1 skall lyda på följande sätt:

"(1) Ange även den numeriska eller alfanumeriska identifikationskoden. Denna kod skall innehålla högst 25 eller 35 tecken för en variant respektive version."

4. Sidan 2 i bilaga IX del II skall ersättas med följande:

"Sida 2

För ej färdigbyggda fordon av kategori M1

(De värden och enheter som anges nedan är de som återfinns i de relevanta direktivens typgodkännandedokumentation.)

I samband med prövning av översstämmelse vid produktionen skall värdena kontrolleras i enlighet med de metoder som faställs i de relevanta direktiven, och med hänsyn tagen till de toleranser för produktionsöverensstämmelsetest som anges i dessa direktiv.)

1. Antal axlar: .............................. och hjul: .

2. Drivaxlar: ......

3. Hjulbas: ...... mm

5. Spårvidd för varje axel: 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2 Det färdigbyggda fordonets största tillåtna längd: ...... mm

7.2 Det färdigbyggda fordonets största tillåtna bredd: ...... mm

9.1 Tyngdpunktens höjd: ...... mm

9.2 Största tillåtna höjd för tyngdpunkten i det färdigbyggda fordonet: ...... mm

9.3 Minsta tillåtna höjd för tyngdpunkten i det färdigbyggda fordonet: ...... mm

13.1. Det färdigbyggda fordonets minsta tillåtna vikt: ......

13.2. Fördelning av vikten på axlarna:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Tekniskt tillåten vikt med last: ...... kg

14.2. Fördelning av vikten på axlarna:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Tekniskt tillåten belastning på varje axel:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Största tillåtna taklast: ...... kg

17. Största vikt för släpfordon (med bromsutrustning): ...... kg (utan bromsutrustning): ...... kg

18. Största vikt för kombinerat fordon: ...... kg

19.1. Största vertikala belastning på kopplingspunkten till släpfordonet: ...... kg

20. Motortillverkare: .

21. Motorkod: .

22. Funktionssätt: .

22.1. Direktinsprutning: ja/nej (1)

23. Cylindrar (antal och placering): .

24. Slagvolym: ...... cm³

25. Bränsle: .

26. Maximal nettoeffekt: ...... kW vid ...... min-1

27. Koppling (typ): .

28. Växellåda (typ): .

29. Utväxlingsförhållanden: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Sltutlig utväxling: .

32. Däck och hjul: axel 1: ...... axel 2: ...... axel 3: ......

34. Styrning, eventuellt servosystem: .

35. Kort beskrivning av bromsutrustningen: .

41. Antal dörrar och dessas placering: .

42.1. Antal säten och dessas placering: .

43.1. Godkännandemärkning för bogseringsanordning, om sådan är monterad: .

43.3. Typer eller klasser av bogseringsanordningar som kan monteras: .

43.4. Kännetecknande värden (1): D/V/S/U

45. Ljudnivå: stillastående: ...... dB(A) vid motorvarvtal: ...... min-1

under körning: ...... dB(A)

46.1. Avgasutsläpp (2): CO: ......HC: ...... NOx: ......

HC + NOx: ......partiklar: ......

47. Skattekoder eller nationella kodnummer:

Italien: ...... Frankrike: ...... Spanien: ......

Belgien: ...... Tyskland: ...... Luxembourg: ......

Danmark: ...... Nederländerna: ...... Grekland: ......

Förenade kungariket: ...... Irland: ...... Portugal: ......

Österrike: ...... Sverige: ...... Finland: ......

49. Chassin konstruerade endast för terrängfordon: ja/nej (1)

50. Anmärkningar: .

51. Undantag: .

(1) Stryk där det inte är tillämpligt.

(2) Ange direktivens nummer.">Slut Grafik>

11. Bilaga X skall ersättas med följande:

"BILAGA X

ÖVERENSSTÄMMELSE AV PRODUKTIONSFÖRFARANDEN

0. ÖVERENSSTÄMMELSE AV PRODUKTION

Överensstämmelse av produktion för att säkerställa överensstämmelse med den godkända typ som det hänvisas till i artikel 10 i detta direktiv inbegripet kontroll av de kvalitetsledningssystem som det hänvisas till nedan såsom inledande kontroll (1) och kontroll av godkännandeämnet och den produkt som avser de kontroller som det hänvisas till nedan såsom rutiner för produktöverensstämmelse.

1. INLEDANDE KONTROLL

1.1 Innan godkännandemyndigheten i en medlemsstat beviljar typgodkännande, skall den kontrollera att det finns tillfredsställande rutiner och förfaranden som säkerställer en effektiv kontroll av att serietillverkade komponenter, system, separata tekniska enheter och fordon överensstämmer med den godkända typen.

1.2 Den myndighet som beviljar typgodkännandet skall förvissa sig om att kravet i punkt 1.1 uppfylls. Den myndigheten skall godta den inledande kontrollen och de inledande åtgärderna för produktöverensstämmelse enligt punkt 2 nedan, och skall, då detta är påkallat, ta hänsyn till någon av de åtgärder som anges i punkterna 1.2.1 till 1.2.3 nedan, eller, om så är lämpligt, en kombination av dessa åtgärder.

1.2.1 Den aktuella inledande kontrollen eller kontrollen av rutiner för produktöverensstämmelse kan utföras av den godkännandemyndighet eller den tekniska enhet som är tillsatt för detta ändamål av den godkännandemyndighet som beviljar typgodkännanden.

1.2.1.1 När omfattningen av den inledande kontrollen som skall utföras beräknas, kan godkännandemyndigheten beakta tillgänglig information angående följande:

- Tillverkarens intyg enligt beskrivning i punkt 1.2.3 nedan som inte har uppfyllt kraven eller erkänts enligt den punkten.

- I fråga om godkännande av komponent eller separat teknisk enhet, kvalitetsutvärderingar som utförts på komponenten eller separata tekniska enheten i tillverkarens lokaler av fordonstillverkaren/-tillverkarna, i enlighet med en eller flera av industrisektorns specifikationer som uppfyller kraven i harmoniserad standard EN ISO 9002:1994.

(1) En vägledning angående planeringen och bedömningarna finns i harmoniserad standard ISO 10011, del 1-3, 1991.

1.2.2 Den aktuella inledande kontrollen eller kontrollen av rutiner för produktöverensstämmelse kan även utföras av godkännandemyndighet i en annan medlemsstat eller av den tekniska enhet som är tillsatt för detta ändamål av den godkännandemyndighet som utfärdar typgodkännanden. I sådant fall skall godkännandemyndigheten i den andra medlemsstaten avge ett uttalande om överensstämmelse som sammanfattar de områden och produktionsresurser samt de direktiv som den har ansett vara tillämpliga i fråga om den produkt/de produkter som har varit föremål för typgodkännande (1). Vid mottagandet av en ansökan om ett uttalande om överensstämmelse från godkännandemyndigheten i en medlemsstat som beviljar typgodkännande, skall godkännandemyndigheten i en annan medlemsstat genast sända uttalandet om överensstämmelse eller meddela att den inte har den ställning som krävs för att kunna lämna ett sådant uttalande. Uttalandet om överensstämmelse bör omfatta:

>Plats för tabell>

1.2.3 Godkännandemyndigheten skall också godta intyg från tillverkaren som är godkänt enligt harmoniserad standard EN ISO 9002 - 1994 (som omfattar produktionens lokalisering och den produkt (de produkter) som skall godkännas) eller motsvarande harmoniserad standard som uppfyller de första utvärderingskraven i punkt 1.2. Tillverkaren skall ge närmare upplysningar om intygsutfärdandet och upplysa godkännandemyndigheten om ändringar i giltighet eller omfattning.

Med godkända intyg menas godkännande av en godkännandeorganisation enligt harmoniserad standard EN45012 och som antingen har behörighet som sådan genom godkännandemyndigheten i en medlemsstat, eller ackrediterad som sådan av en nationell ackrediteringsorganisation i en medlemsstat och erkänd av den medlemsstatens godkännandemyndighet.

Medlemsstaternas godkännandemyndigheter skall informera varandra om de godkända intygsorgan som de har gett behörighet eller erkänt enligt ovanstående, och om en eventuell ändring av giltigheten eller omfattningen av dessa organ.

1.3 För hela fordonstypgodkännandet behöver de inledande kontrollerna som utförs för beviljande av godkännanden av fordons system, komponenter och tekniska enheter inte upprepas, men skall kompletteras med en kontroll som omfattar de platser och verksamheter som rör monteringen av hela fordonet och som inte omfattas av tidigare kontroller.

2. PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

2.1 Varje fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som godkänns enligt detta direktiv eller enligt ett särdirektiv skall tillverkas på ett sådant sätt att de överensstämmer med den typ som godkänts enligt kraven i detta direktiv eller i ett särdirektiv som ingår i den fullständiga förteckning som återfinns i bilaga IV eller XI.

2.2 Då godkännandemyndigheten i en medlemsstat beviljar ett typgodkännande skall det kontrollera att det finns lämpliga rutiner och dokumenterade kontrollplaner, som vid varje enskilt godkännande fastställs i samråd med tillverkaren och i vilka anges fastställda tidsintervall för de provningar och därmed sammanhängande kontroller som är nödvändiga för att kontrollera fortlöpande överensstämmelse med den godkända typen, inklusive i tillämpliga fall sådana kontroller som anges i särdirektiven.

(1) Dvs. relevant särdirektiv om den produkt som skall godkännas är ett system, en komponent eller en teknisk enhet, och direktiv 70/156/EEG om det är ett helt fordon.

2.3 Innehavaren av godkännandet skall särskilt

2.3.1 förvissa sig om att det finns metoder för en effektiv kontroll av produkternas (fordonens, systemens, komponenternas eller de separata tekniska enheternas) överensstämmelse med den godkända typen och att dessa tillämpas,

2.3.2 ha tillgång till den utrustning som behövs för att kontrollera överensstämmelsen med varje godkänd typ eller annan lämplig utrustning,

2.3.3 se till att provningsdata eller kontrolldata arkiveras och att bilagorna ständigt hålls tillgängliga under en tidsrymd som fastställs i samråd med godkännandemyndigheten och som inte behöver överstiga tio år,

2.3.4 analysera resultaten av varje typ av provning eller kontroll för att kontrollera och säkerställa att produktens egenskaper hålls konstanta inom ramen för normala avvikelser vid serietillverkning,

2.3.5 se till att minst de kontroller utförs som föreskrivs i detta direktiv och i tillämpliga särdirektiv enligt den fullständiga förteckning som återfinns i bilaga IV eller XI,

2.3.6 se till att, om provtagningen vid en kontroll visar på bristande överensstämmelse, detta leder till förnyad provtagning och förnyade kontroller samt att alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att återställa överensstämmelse i den aktuella tillverkningen.

2.3.7 Vid typgodkännande av hela fordon skall de kontroller som avses i punkt 2.3.5 inskränkas till sådana som gäller en riktig byggspecifikation i förhållande till intyget om godkännande och särskilt till det informationsdokument som anges i bilaga III och den information som erfordras för intyg om överensstämmelse i enlighet med bilaga IX till detta direktiv.

3. FORTSATTA ÅTGÄRDER VID UTFÄRDANDE AV INTYG

3.1 Den myndighet som har beviljat typgodkännandet kan när som helst undersöka de kontrollmetoder för produktionsöverensstämmelse som används på varje produktionsenhet.

3.1.1 Normala åtgärder skall vara att styra den fortsatta effektiviteten hos de förfaranden som är fastställda enligt 1.2 (inledande kontroll och produktöverensstämmelse) till denna bilaga:

3.1.1.1 Kontrollåtgärder som utförs av ett intygsorgan (behörigt eller erkänt enligt punkt 1.2.3 i denna bilaga), skall anses uppfylla kraven enligt 3.1.1 i fråga om de förfaranden som är fastställda vid den första bedömningen (punkt 1.2.3).

3.1.1.2 Den normala frekvensen av dessa inspektioner av godkännandemyndigheten (annan än enligt 3.1.1.1) skall säkerställa att de nödvändiga kontroller som utförs enligt avsnitten 1 och 2 till denna bilaga inspekteras med tidsintervall som överensstämmer med det förtroende som godkännandemyndigheten etablerat.

3.2 Vid varje inspektion skall resultat från prover eller kontroller och produktionsjournaler hållas tillgängliga för inspektören, i synnerhet resultat från tester eller kontroller som enligt dokumenten har krävts enligt punkt 2.2 i denna bilaga.

3.3 Om det är lämpligt med hänsyn till arten av kontrollen får inspektören ta stickprover för kontroll i tillverkarens laboratorium (eller genom det tekniska organet, om detta föreskrivs i särdirektivet). Minsta antal stickprover får fastställas med hänsyn till tillverkarens egen kontroll.

3.4 Om kontrollnivån inte förefaller tillfredsställande eller om det anses nödvändigt att bestämma riktigheten av de provningar som utförts enligt punkt 3.2, skall inspektören välja ut stickprover som skall sändas till den tekniska tjänst som utförde provningarna i samband med typgodkännandet.

3.5 Godkännandemyndigheten får utföra varje slag av kontroll eller provning som föreskrivs i detta direktiv eller i tillämpliga särdirektiv enligt den fullständiga förteckningen i bilaga IV eller XI.

3.6 Om det under inspektion eller kontrollöversyn har påvisats otillfredsställande resultat skall godkännandemyndigheten se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att snarast möjligt återställa överensstämmelsen med produktionen."

12. Bilaga XI skall ändras på följande sätt:

"BILAGA XI

Form av och bestämmelser för fordon för särskilda ändamål

(se artikel 4)

Tillägg 1Campingbilar - Ambulanser - Likvagnar

>Plats för tabell>

Tillägg 2

Pansarfordon

>Plats för tabell>

"

13. I bilaga XIIB skall en ny första punkt införas med följande lydelse:

"Färdiga och färdigställda fordon som tas i bruk i varje medlemsstat enligt det förfarande som anges i artikel 8.2 b, skall begränsas på något av följande sätt som medlemsstaten får välja:

1. Det högsta antalet fordon av en eller flera typer får, i fråga om kategori M1, inte överstiga 10 % och i fråga om alla andra kategorier inte överstiga 30 % av det totala antalet fordon av samtliga berörda typer som togs i bruk i medlemsstaten i fråga under föregående år. Om 10 % respektive 30 % skulle vara färre än 100 fordon kan medlemsstaten tillåta ibruktagande av högst 100 fordon,

eller

2. Fordon av alla typer skall begränsas till fordon för vilka giltigt intyg om överensstämmelse var utfärdat på tillverkningsdagen eller senare och som var giltigt minst 3 månader efter utfärdandedagen och där intyget senare blev ogiltigt på grund av ett särdirektiv som trädde i kraft".

En särskild notering skall göras på intyget om överensstämmelse för fordon som tas i bruk enligt detta förfarande.

14. Bilaga XIV skall ändras på följande sätt:

1. Punt 1.1 andra meningen skall lyda:

Därför måste godkännandemyndigheten, innan den utfärdar första typgodkännande för den andra etappen. . .

2. Punkt 4 andra strecksatsen skall lyda:

Avsnitt 1, 3 och 4 i EG-typgodkännandenumret.

3. I tillägget skall "*01" utgå.

15. En ny bilaga XV skall införas med följande lydelse:

">Start Grafik>

BILAGA XV

Deklaration från tillverkare av grundfordon/ej färdigbyggda fordon av annan typ än M1

FORDONETS URSPRUNGSINTYG

Anmälan nummer

I enlighet med artikel 2.10 i direktiv 98/14/EG förklarar härmed undertecknad att det fordon som anges ovan har tillverkats i egen fabrik och att det är ett nytillverkat fordon.

0.1 Fabrikat (tillverkarens handelsbeteckning): .

0.2 Typ: .

0.2.1 Allmän(na) handelsbeteckning(ar): .

0.3 Typidentifikationsmärkning: .

0.8 Adress(er) till monteringsanläggning(ar): .

Dessutom förklarar undertecknad att fordonet vid leverans uppfyllde bestämmelserna i följande direktiv:

>Plats för tabell>

Denna förklaring har utfärdats i enlighet med bestämmelserna i bilaga XI till direktiv 98/14/EG

..................(ort) ..............(namnteckning) ..............(datum)

>Slut Grafik>

"