Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG av den 14 december 1998 om motorfordon och släpvagnar till dessa fordon avsedda för transport av farligt gods på väg och om ändring av direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 16/01/1999 s. 0025 - 0036EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/91/EG av den 14 december 1998 om motorfordon och släpvagnar till dessa fordon avsedda för transport av farligt gods på väg och om ändring av direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189 b i fördraget (3),

med beaktande av rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (4), genom vilket bestämmelserna i Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) överförs till gemenskapsrätten, och

av följande skäl:

Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser, inom vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste säkerställas.

Det är nödvändigt med total harmonisering av de tekniska kraven för fordon avsedda för transport av farligt gods på väg för att detta mål helt skall kunna uppnås.

Sådana tekniska handelshinder som gäller bestämmelserna om EG-typgodkännande av fordon avsedda för transport av farligt gods på väg bör undanröjas för att göra det möjligt för marknadsorganisationen i fråga att fungera på ett smidigt sätt.

Det är därför nödvändigt att, inom ramen för den inre marknaden, harmonisera normerna för sätten att transportera farligt gods på väg.

Det är nödvändigt att harmonisera typgodkännandeförfarandena i medlemsstaterna.

Detta direktiv är ett av de särdirektiv som måste efterlevas för att följa det förfarande för EG-typgodkännande som fastställs genom rådets direktiv 70/156/EEG (5) och för att säkerställa att fordon uppfyller kraven för det EG-typgodkännandeförfarande som fastställs genom direktiv 70/156/EEG. Bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG om fordon är därför tillämpliga på det här direktivet.

Artikel 3.4 och artikel 4.3 i direktiv 70/156/EEG innehåller krav på att det till varje särdirektiv skall fogas ett tekniskt underlag som innehåller de tillämpliga punkterna i bilaga I till det direktivet samt ett typgodkännandeintyg baserat på bilaga VI till det direktivet, så att typgodkännandet kan datoriseras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på fordon i kategorierna N och O, såsom dessa definieras i artikel 2 och i bilaga II till direktiv 70/156/EEG, avsedda för transport av farligt gods på väg inom eller mellan medlemsstater.

Räckvidden, definitionerna, klassificeringen och kraven med avseende på sådana fordon och de administrativa bestämmelserna för EG-typgodkännande av dessa anges i bilagorna I och II till detta direktiv.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

- farligt gods: ämnen och föremål enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 94/55/EG,

- transport: vägtransporter enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 94/55/EG.

Artikel 3

Direktiv 70/156/EEG skall ändras genom att:

a) följande text skall läggas till i bilaga I:

>Start Grafik>

"14. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FORDON SOM ÄR AVSEDDA FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. Elektrisk utrustning enligt direktiv 94/55

14.1.1. Skydd mot överhettning av ledare:

14.1.2. Typ av kretsskydd:

14.1.3. Typ av huvudströmbrytare och dess funktion:

14.1.4. Beskrivning och placering av skyddsbarriär för färdskrivare:

14.1.5. Beskrivning av installationer som är permanent under spänning. Ange vilken EN-standard som används:

14.1.6. Konstruktion och skydd av elektriska installationer bakom förarhytten:

14.2. Förebyggande av brandrisker

14.2.1. Typ av icke lättantändliga material i förarhytten:

14.2.2. Typ av överhettningsskärm bakom förarhytten (i förekommande fall):

14.2.3. Motorns placering och överhettningsskydd:

14.2.4. Avgassystemets placering och överhettningsskydd:

14.2.5. Typ och modell av överhettningsskydd för tillsatsbromssystemet:

14.2.6. Förbränningsvärmarnas typ, modell och placering:

14.3. Speciella krav på eventuellt karosserie, i förekommande fall, enligt direktiv 94/55/EG

14.3.1. Beskrivning av åtgärder för att uppfylla kraven på fordon av typ EX/II och typ EX/III:

14.3.2. För fordon av typ EX/III, motståndskraft mot hetta utifrån:

";>Slut Grafik>

b) följande text läggs till i del I i bilaga IV:

>Plats för tabell>

Artikel 4

1. Medlemsstaterna får inte

- vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp, eller

- förbjuda att basfordon eller kompletta fordon enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 70/156/EEG registreras, säljs eller tas i bruk

på grunder som har samband med transport av farligt gods, om kraven i bilagorna till detta direktiv är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna får inte, på grunder som har samband med basfordonet och med transport av farligt gods, förbjuda att ett fordon som har färdigställts utifrån ett basfordon enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 70/156/EEG registreras, säljs eller tas i bruk

- om basfordonet uppfyller kraven enligt bilagorna till det här direktivet och färdigställandet av basfordonet inte har ändrat detta förhållande, eller

- om det färdigställda fordonet uppfyller kraven i bilagorna till det här direktivet.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 16 januari 2000, och genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT C 29, 30.1.1997, s. 17,

och EGT C 207, 3.7.1998, s. 18.

(2) EGT C 296, 29.9.1997, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 19 februari 1998 (EGT C 80, 16.3.1998, s. 209), rådets gemensamma ståndpunkt av den 29 juni 1998 (EGT C 262, 19.8.1998, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 20 oktober 1998 (EGT C 341, 9.11.1998). Rådets beslut av den 7 december 1998.

(4) EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet ändrat genom direktiv 96/86/EG (EGT L 335, 24.12.1996, s. 43).

(5) Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 1). Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/14/EG (EGT L 91, 25.3.1998, s. 1).

BILAGA I

RÄCKVIDD, DEFINITIONER, KLASSIFICERING, KRAV

1. RÄCKVIDD

1.1 Detta direktiv skall tillämpas på alla fordon avsedda för transport av farligt gods på väg, vare sig de är kompletta (t.ex. skåpbilar, lastbilar, traktorer, släpvagnar), ej färdigbyggda (t.ex. chassier med hytt, släpvagnschassier) eller färdigbyggda (t.ex. chassier och chassier med hytt med tillbyggt karosseri).

2. DEFINITION

2.1 Med fordonstyp avses fordon som inte skiljer sig från varandra i åtminstone följande väsentliga avseenden.

- Tillverkare.

- Tillverkarens typbeteckning.

- Kategori.

- Väsentliga aspekter av fordonets konstruktion och utformning med hänsyn till de tekniska föreskrifterna i tillägg B 2 till bilaga B till direktiv 94/55/EG.

3. KLASSIFICERING AV FORDON AVSEDDA FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ VÄG

3.1 Fordon avsedda för transport av farligt gods på väg klassificeras enligt marginalnummer 220 301 i bilaga B till direktiv 94/55/EG på följande sätt:

3.1.1 EX/II för fordon avsedda att transportera explosiva ämnen för vilka det erfordras en transportenhet av typ II,

3.1.2 EX/III för fordon avsedda att transportera explosiva ämnen för vilka det erfordras en transportenhet av typ III,

3.1.3 FL för fordon avsedda att transportera flytande ämnen med en flampunkt av 61°C eller lägre eller brandfarliga gaser, i tankcontainrar med en kapacitet överstigande 3 000 liter, fasta eller avmonterbara tankar och för batterifordon med en kapacitet överstigande 1 000 liter avsedda för transport av brandfarliga gaser,

3.1.4 OX för fordon avsedda för transport av ämnen i klass 5.1, marginalnummer 2501, ämnesnummer 1 a), i tankcontainrar med en kapacitet överstigande 3 000 liter, fasta eller avmonterbara tankar,

3.1.5 AT för fordon, som är av annan typ än FL eller OX, avsedda för transport av farligt gods i tankcontainrar med en kapacitet överstigande 3 000 liter, fasta eller avmonterbara tankar och för batterifordon med en kapacitet överstigande 1 000 liter, som är av annan typ än FL.

4. KRAV

Konstruktionskraven för fordon avsedda för transport av farligt gods på väg skall uppfyllas, liksom i förekommande fall de bestämmelser om fordonens typgodkännande som fastställs i marginalnummer 220 500-220 540 i bilaga B till direktiv 94/55/EG.

BILAGA II

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FÖR EG-TYPGODKÄNNANDE

1. ANSÖKAN OM EG-TYPGODKÄNNANDE

1.1 Ansökan om EG-typgodkännande i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG av en fordonstyp avsedd för transport av farligt gods på väg skall inlämnas av tillverkaren.

1.2 En mall för det tekniska underlaget återfinns i tillägg 1.

1.3 Ett eller flera fordon som överensstämmer med de egenskaper som beskrivs i tillägg 1 till detta direktiv och som av det tekniska organ som svarar för godkännandetesten eller provningarna valts ut som representativt för den typ som skall godkännas, skall lämnas in till detta tekniska organ.

2. BEVILJANDE AV EG-TYPGODKÄNNANDE

2.1 Om de föreskrivna kraven uppfylls, skall EG-typgodkännande beviljas enligt artikel 4.3 och, i förekommande fall, enligt artikel 4.4 i direktiv 70/156/EEG.

2.2 En mall för EG-typgodkännandeintyget återfinns i tillägg 2.

2.3 Ett godkännandenummer i enlighet med bilaga VII till direktiv 70/156/EEG skall tilldelas varje fordonstyp som godkänns. Samma medlemsstat skall inte tilldela en annan fordonstyp samma nummer.

3. ÄNDRING AV TYPEN OCH TILLÄGG TILL GODKÄNNANDEN

3.1 Om en fordonstyp som godkänts i enlighet med att det här direktivet ändras, skall bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 70/156/EEG tillämpas.

3.2 En partiell provning kan utföras på grundval av att de utförda ändringarna avgränsas av det tekniska organet.

4. PRODUKTIONENS ÖVERENSSTÄMMELSE

Åtgärder för att säkerställa produktionens överensstämmelse skall vidtas i enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 70/156/EEG.

Tillägg 1

TEKNISKT UNDERLAG nr. . . i enlighet med bilaga I till direktiv 70/156/EEG om EG-typgodkännande av fordon avsedda för transport av farligt gods på väg

>Start Grafik>

Tillämpliga uppgifter i denna förteckning skall inlämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Eventuella ritningar skall vara i lämplig skala och tillräckligt detaljerade och lämnas i A4-format (210 mm × 297 mm) eller i vikt A4-format. Eventuella fotografier skall vara tillräckligt detaljerade.

Om systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna har elektroniska kontroller, skall information om deras prestanda tillhandahållas.

0.

ALLMÄNT

0.1

Fabrikat (tillverkarens firmanamn):

0.2

Typ:

0.2.1

Allmän(na) handelsbeteckning(ar) (om tillämpligt):

0.3

Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet (b) (1):

0.3.1

Märkningens placering:

0.4

Fordonskategori (c):

0.4.1

Klassificering(ar) i fråga om det farliga gods som fordonet avser att transportera:

0.5

Tillverkarens namn och adress:

0.8

Adress(er) till monteringsanläggning(ar):

1.

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1

Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon:

1.6

Motorns placering och montering:

2.

MÅTT OCH VIKTER (e) (i kg och mm)

2.8

Största tillåtna vikt inklusive last enligt tillverkarens uppgifter (maximum och minimum för varje version) (y):

2.9

Högsta tekniskt tillåtna axeltryck/-vikt:

2.10

Högsta tekniskt tillåtna belastning/vikt på varje axelgrupp:

3.

MOTOR (q)

3.2

Förbränningsmotor

3.2.2

Bränsle: diesel/bensin/LPG/annat (2)

3.2.3.1

Huvudbränsletankar

3.2.3.1.2

Ritning och teknisk beskrivning av tanken (tankarna) med alla anslutningar och utluftnings- och ventilationsrör, lås, ventiler, och fästanordningar:

(1) Den punktnumrering och de fotnoter som används i detta tekniska underlag motsvarar dem som används i bilaga I till direktiv 70/156/EEG. Punkter som inte är relevanta för direktiv 98/.../EG har utelämnats.

(2) Stryk det som inte är tillämpligt.

3.2.3.1.3

Ritning som tydligt visar tankens (tankarnas) placering i fordonet:

3.2.3.2

Extra bränsletank(ar)

3.2.3.2.2

Ritning och teknisk beskrivning av tanken (tankarna) med alla anslutningar och utluftnings- och ventilationsrör, lås, ventiler, och fästanordningar:

3.2.3.2.3

En ritning som tydligt visar tankens (tankarnas) placering i fordonet:

8.

BROMSAR

8.5

ABS-bromsar: ja/nej/valfritt (1)

8.5.1

För fordon med antilåsanordning: beskrivning av funktionssätt (även för eventuell elektronik), blockdiagram över elektriska förbindelser och diagram över hydrauliskt eller pneumatsikt kretslopp:

8.9

En kort beskrivning av bromsanordningarna (enligt punkt 1.6 i addendum till tillägg I till bilaga IX till direktiv 71/320/EEG):

8.11

Typdata för tillsatsbromssystem:

9.

KAROSSERI

9.1

Typ av karosseri

9.2

Förekommande material samt konstruktion:

12.

ÖVRIGT

12.6

Farthållare

12.6.1

Tillverkare:

12.6.2

Typ(er):

12.6.3

Godkännandenummer, i förekommande fall:

14.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FORDON SOM ÄR AVSEDDA FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1

Elektrisk utrustning enligt direktiv 94/55/EG:

14.1.1.

Skydd mot överhettning av ledare:

14.1.2

Typ av kretsskydd:

14.1.3

Typ av huvudströmbrytare och dess funktion:

14.1.4

Beskrivning och placering av skyddsbarriär för färdskrivare:

14.1.5

Beskrivning av installationer som är permanent under spänning. Ange vilken EN-standard som används:

14.1.6

Konstruktion och skydd av elektriska installationer bakom förarhytten:

14.2

Förebyggande av brandrisker:

14.2.1

Typ av icke lättantändliga material i förarhytten:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

14.2.2

Typ av överhettningsskärm bakom förarhytten (i förekommande fall):

14.2.3

Motorns placering och överhettningsskydd:

14.2.4

Avgassystemets placering och överhettningsskydd:

14.2.5

Typ och modell av överhettningsskydd för tillsatsbromssystemet:

14.2.6

Förbränningsvärmarnas typ, modell och placering:

14.3

Speciella krav på eventuellt karosseri, i förekommande fall, enligt direktiv 94/55/EG:

14.3.1

Beskrivning av åtgärder för att uppfylla kraven på fordon typ EX/II och typ EX/III:

14.3.2

För fordon av typ EX/III, motståndskraft mot hetta utifrån:

>Slut Grafik>

Tillägg 2

MALL

(Största format A4 [210 × 297 mm])

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

>Start Grafik>

Myndighetens stämpel

Meddelande om

- typgodkännande (1),

- utökat typgodkännande (1),

- ej beviljat typgodkännande (1),

- återkallat typgodkännande (1),

för en fordonstyp/komponent/separat teknisk enhet (1) enligt direktiv 98/91/EG om motorfordon och släpvagnar till dessa fordon för transport av farligt gods på väg och ändring av direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon.

EG-typgodkännandenummer:

Skäl för utökning:

DEL I

0.1

Fabrikat (tillverkarens firmanamn):

0.2

Typ av fordon:

0.2.1

Handelsbeteckning(ar) (i förekommande fall):

0.3

Typbeteckning, om den anges på fordonet/komponenten/den seperata tekniska enheten (2):

0.3.1

Typbeteckningens placering:

0.4

Fordonskategori (3):

0.5

Tillverkarens namn och adress:

Namn och adress för tillverkaren av den senaste byggda etappen av fordonet:

0.8

Namn och adress(er) för monteringsanläggning(ar):

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Om typbeteckningen innehåller tecken som inte är relevanta för att beskriva de typer av fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som omfattas av detta typgodkännandeintyg skall sådana tecken i dokumentationen återges med symbolen "?" (exempelvis ABC??123??).

(3) Enligt definitionen i bilaga II A till direktiv 70/156/EEG.

DEL II

1.

Kompletterande information (i förekommande fall) se addendum

2.

Tekniskt organ som utfört proven:

3.

Datum för provningsrapporten:

4.

Provningsrapportens nummer:

5.

Eventuella anmärkningar (se addendum):

6.

Ort:

7.

Datum:

8.

Underskrift:

9.

En innehållsförteckning bifogas över den dokumentation om typgodkännandet som lämnats in till de behöriga myndigheterna. Denna kan erhållas på begäran.

Addendum

till EG-typgodkännandeintyg nr . . . om typgodkännande av ett fordon avsett för transport av farligt gods på väg enligt direktiv 98/91/EG

1.

Kompletterande upplysningar (1)

1.1

Klassificering enligt punkt 3 i bilaga I:

1.2

Kort beskrivning av fordonstypen med avseende på uppbyggnad, dimensioner och konstruktionsmaterial:

1.3

Motorns placering (för typ EX/II och typ EX/III inbegripet placering framför eller under lastutrymmet):

5.

Anmärkningar: ".

(1) Vid behov kan hänvisning göras till informationsbladet.

>Slut Grafik>