Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 1999/99/EG av den 15 december 1999 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 80/1269/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 334 , 28/12/1999 s. 0032 - 0035KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/99/EG

av den 15 december 1999

om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 80/1269/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG(2), särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 80/1269/EEG av den 16 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/21/EG(4), särskilt artikel 3 i detta, och

av följande skäl:

1. Direktiv 80/1269/EEG är ett av särdirektiven inom ramen för förfarandet för EG-typgodkännande som fastställs i direktiv 70/156/EEG. Till följd härav gäller de bestämmelser som fastställs i direktiv 70/156/EEG beträffande fordonssystem, komponenter och enskilda tekniska enheter för detta direktiv.

2. Inom ramen för typgodkännande av gasdrivna fordon (gasol och naturgas) är det nödvändigt att i direktiv 80/1269/EEG införa bestämmelser om mätning av motoreffekten hos sådana fordon, i synnerhet vad beträffar de provningsbränslen som skall användas, enligt vad som anges i kommissionens direktiv 98/77/EG av den 2 oktober 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon(5). I detta sammanhang är det lämpligt att följa de tekniska krav som fastställts av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa i dess föreskrifter nr 85(6).

3. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen som inrättats genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 80/1269/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 januari 2000 får medlemsstaterna, av skäl som hänför sig till motoreffekten, inte

- vägra att i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG bevilja EG-typgodkännande för någon typ av motorfordon, eller

- vägra att bevilja nationellt typgodkännande, eller

- förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av fordon i enlighet med artikel 7 i direktiv 70/156/EEG,

om motoreffektuppgifterna har bestämts i enlighet med kraven i direktiv 80/1269/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv.

2. Från och med den 1 januari 2000

- skall medlemsstaterna inte längre bevilja EG-typgodkännande i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG, och

- får medlemsstaterna vägra att bevilja nationellt typgodkännande, utom i fall då bestämmelserna i artikel 8.2 i direktiv 70/156/EEG åberopas

för en viss fordonstyp om motoreffekten inte har bestämts i enlighet med kraven i direktiv 80/1269/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 1999.

På kommissionens vägnar

Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT L 11, 16.1.1999, s. 25.

(3) EGT L 375, 31.12.1980, s. 46.

(4) EGT L 125, 16.5.1997, s. 31.

(5) EGT L 286, 23.10.1998, s. 34.

(6) FN:s ekonomiska kommission för Europa, föreskrifter nr 85 (E/EGE324-E/EGE/TRANS/505/Rev.1/Add. 84), i sin ändrade lydelse.

BILAGA

ÄNDRING AV BILAGA I TILL DIREKTIV 80/1269/EEG

1) Punkt 5.3.11 skall ersättas med följande: "5.3.11. Följande bränsle skall användas:

5.3.11.1. För motorer med gnisttändning som drivs med bensin:

Det bränsle som används skall vara det som är tillgängligt på marknaden. Vid tvister skall det referensbränsle som anges i bilaga IX, första punkten, till direktiv 70/220/EEG, i sin lydelse efter senaste ändringen, användas. I stället för ovan nämnda referensbränsle kan även de referensbränslen som fastställs av CEC(1) för bensinmotorer i CEC-dokument RF-08-A-85 användas.

5.3.11.2. För motorer med gnisttändning som drivs med gasol:

5.3.11.2.1. För motorer som automatiskt anpassar sig efter bränsletyp:

Det bränsle som används skall vara det som är tillgängligt på marknaden. Vid tvister skall ett av de referensbränslen som anges i bilaga IXa till direktiv 70/220/EEG, i sin lydelse efter senaste ändringen, användas.

5.3.11.2.2. För motorer som inte automatiskt anpassar sig efter bränsletyp:

Det bränsle som används skall vara det referensbränsle som anges i bilaga IXa till direktiv 70/220/EEG, i sin lydelse efter senaste ändringen, som har lägst C3-halt, eller,

5.3.11.2.3. för motorer som är märkta för en viss bränslesammansättning,

det bränsle för vilket motorn är märkt.

5.3.11.2.4. Den använda bränsletypen skall anges i testrapporten.

5.3.11.3. För motorer med gnisttändning som drivs med naturgas:

5.3.11.3.1. För motorer som automatiskt anpassar sig efter bränsletyp:

Det bränsle som används skall vara det som är tillgängligt på marknaden. Vid tvister skall det referensbränsle som anges i bilaga IXa till direktiv 70/220/EEG, i sin lydelse efter senaste ändringen, användas.

5.3.11.3.2. För motorer som inte automatiskt anpassar sig efter bränsletyp:

Det bränsle som används skall vara det som är tillgängligt på marknaden, med ett Wobbetal på minst 52,6 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa). Vid tvister skall referensbränslet G20 som anges i bilaga IXa till direktiv 70/220/EEG, i sin lydelse efter senaste ändringen, användas, dvs. bränslet med högsta Wobbetal, eller

5.3.11.3.3. för motorer som är märkta för en viss bränsletyp,

skall det bränsle som används vara det som är tillgängligt på marknaden, med ett Wobbetal på minst 52,6 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa) om motorn är märkt för gas av H-typ, eller minst 47,2 MJm-3 (0 °C, 101,3 kPa) om motorn är märkt för gas av L-typ. Vid tvister skall referensbränslet G20 som anges i bilaga IXa till direktiv 70/220/EEG, i sin lydelse efter senaste ändringen, användas, om motorn är märkt för gas av H-typ, eller referensbränslet G23 om motorn är märkt för gas av L-typ, dvs. bränslet med högsta Wobbetal för den berörda gastypen, eller,

5.3.11.3.4. för motorer som är märkta för en viss bränslesammansättning,

det bränsle för vilket motorn är märkt.

5.3.11.3.5. Det bränsle som används skall anges i testrapporten.

5.3.11.4. För förbränningsmotorer med kompressionständning:

Det bränsle som används skall vara det som är tillgängligt på marknaden. Vid tvister skall det referensbränsle som anges i bilaga IX, andra punkten, till direktiv 70/220/EEG, i sin lydelse efter senaste ändringen, användas. I stället för ovan nämnda referensbränsle kan det referensbränsle som fastställs av CEC(2) för motorer med kompressionständning i CEC-dokumenten RF-03-A-84 användas.

5.3.11.5. Motorer med gnisttändning till fordon som både kan drivas med bensin och med gas skall testas med båda bränsletyper i enlighet med bestämmelserna i punkterna 5.3.11.1 till 5.3.11.3. Fordon som både kan drivas med bensin och med gas, men där bensinsystemet är monterat för användning i nödfall eller endast för start, och där bensintanken högst kan innehålla 15 liter bensin skall i samband med provningen anses vara fordon som endast kan drivas med gas."

2) En fotnot "(1)" med följande lydelse skall läggas till i slutet av punkt 8.1: "(1) Tillverkaren får endast ange ett visst värde så länge motoreffekten är samma för en och samma variant av motortypen. Varje variant skall definieras på ett entydigt sätt."

3) Punkt 3.2.2 i tillägg 1 skall ersättas med följande: "3.2.2. Bränsle: dieselolja/bensin/gasol/naturgas (1)"

4) Punkterna 3.2.15 och 3.2.16 i tillägg 1 läggs till enligt följande:

">PIC FILE= "L_1999334SV.003501.EPS">"

5) En fotnot "(3)" med följande lydelse skall läggas till i slutet av tillägg 1: "(3) När detta direktiv ändras till att även omfatta tankar för gasbränsle."

6) Punkt 1.1.3 i addendumet till tillägg 2 skall ersättas med följande: "1.1.3. Bränsle: dieselolja/bensin/gasol/naturgas (1)."

(1) Co-ordinating European Council for the development of Performance Tests for Lubricants and Engine Fuels.

(2) Co-ordinating European Council for the development of Performance Tests for Lubricants and Engine Fuels.