Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG av den 26 juni 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om främre underkörningsskydd för motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 203 , 10/08/2000 s. 0009 - 0028Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG

av den 26 juni 2000

om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om främre underkörningsskydd för motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Rådet har genom beslut 97/836/EG(4), och med Europaparlamentets samtycke, bemyndigat gemenskapen att ansluta sig till Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännanden utfärdade i enlighet med dess föreskrifter som upprättades i Genève den 20 mars 1958 och som reviderades den 16 oktober 1995.

(2) Genom att ansluta sig till överenskommelsen har gemenskapen godtagit en bestämd förteckning över föreskrifter som upprättats i enlighet med den överenskommelsen. Förteckningen omfattar FN-ECE:s föreskrifter nr 93(5).

(3) För att minska antalet skadade i trafikolyckor i Europa, är det nödvändigt att utan dröjsmål införa de åtgärder som anges i FN-ECE:s föreskrifter nr 93 i det förfarande för EG-typgodkännande som införs genom rådets direktiv 70/156/EEG(6) för att förbättra skyddet för personer i personbilar och skåpbilar mot skador i händelse av en frontalkollision med tunga lastfordon, samt att tillverkare av sådana anordningar och av fordon som är utrustade med sådana anordningar skall kunna erhålla ett EG-typgodkännande om de uppfyller de tekniska graven i de föreskrifterna.

(4) I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen som anges i artikel 5 i fördraget kan de mål som omfattas av detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna på grund av den planerade åtgärdens omfattning och verkningar inom den berörda sektorn och kan därför bättre uppnås på gemenskapsnivå. Direktivet går inte utöver vad som är nödvändigt för att dess mål skall uppnås, nämligen EG-typgodkännande.

(5) Detta direktiv kommer att vara ett av de särdirektiv som måste följas för att förfarandet för EG-typgodkännande skall uppfyllas. Följaktligen är bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG om fordon, fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter tillämpliga på detta direktiv.

(6) Med tanke på att der sker många trafikolyckor med fordon i ykresmässig trafik med en vikt som överskrider 3,5 ton, och för att öka trafiksäkerheten, bör bestämmelserna om sådana fordon göras tvingande genom detta direktiv utan att invänta ytterligare kompletteringar av EG-typgodkännandet för denna fordonskategori.

(7) Direktiv 70/156/EEG bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med

a) fordon: ett motorfordon såsom det definieras i avsnitt A i bilaga 2 till direktiv 70/156/EEG,

b) anordning för främre underkörningsskydd: en anordning för främre underkörningsskydd som är avsedd att vara en del av ett fordon och som kan godkännas som en separat teknisk enhet enligt artikel 2 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 2

1. Med verkan från och med den 10 augusti 2001 eller, om det offentliggörande som avses i artikel 3 sker först efter den 10 februari 2001, sex månader efter dagen för nämnda offentliggörande, får medlemsstaterna inte, av skäl som hänför sig till ett fordons främe underkörningsskydd,

a) vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande, med avseende på en fordonstyp eller en typ av anordning för främre underkörningsskydd som en separat teknisk enhet,

eller

b) förbjuda att ett fordon eller anordningar för främre underkörningsskydd som separata tekniska enheter registreras, säljs eller tas i bruk

om fordonen eller de separata tekniska enheterna uppfyller kraven i detta direktiv.

2. Med verkan från och med den 10 augusti 2003

a) får medlemsstaterna inte längre bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp eller en typ av anordning för främre underkörningsskydd som en separat teknisk enhet,

b) skall medlemsstaterna förbjuda att nya fordon eller nya anordningar för främre underkörningsskydd som separata tekniska enheter registreras, säljs eller tas i bruk

av skäl som hänför sig till de främre underkörningsskyddet, om kraven i det här direktivet inte är uppfyllda.

3. De administrativa bestämmelserna för EG-typgodkännande fastställs i bilaga I.

Tillämpningsområdet för det här direktivet liksom de tekniska krav som skall vara uppfyllda för att EG-typgodkännande skall kunna erhållas anges i bilaga II.

Artikel 3

Föreskrifter nr 93, utfärdat av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa, skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning före den 10 februari 2001.

Artikel 4

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:

1. Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2.3.4 skall ersättas med följande:

"2.3.4 Bredd för den främre axeln (mätt vid däckens yttersta punkter förutom utbuktningen av däcken närmast marken): ..."

b) Följande punkter skall införas:

"9.22 Främre underkörningsskydd

9.22.1 Ritningar av de delar av fordonet som är av betydelse för det främre underkörningsskyddet, dvs. ritning av fordonet och/eller chassiet med läge och montering av den bredaste framaxeln, ritning av monteringen och/eller fastsättningen av det främre underkörningsskyddet. Om underkörningsskyddet inte är en separat anordning skall det klart framgå av ritningen att dess mått uppfyller kraven: ...

9.22.2 I fråga om en särskild anordning, fullständig beskrivning och/eller ritning av det främre underkörningsskyddet (inklusive montering och fastsättning), eller typgodkännandenumret, om anordningen är godkänd som en separat teknisk enhet: ...".

2. Bilaga 4 skall ändras på följande sätt:

a) I del I skall följande punkt läggas till:

">Plats för tabell>"

b) I del II skall följande punkt läggas till:

">Plats för tabell>"

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 10 augusti 2001. Om det offentliggörande som avses i artikel 3 görs först efter den 10 februari 2001, skall medlemsstaterna uppfylla detta åtagande inom sex månader efter offentliggörandet. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 10 augusti 2001 eller, om de dokument som avses i artikel 3 offentliggörs först efter den 10 februari 2001, sex månader efter offentliggörandet.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Talman

På rådets vägnar

J. Coelho

Ordförande

(1) EGT C 89, 30.3.1999, s. 11.

(2) EGT C 209, 22.7.1999, s. 8.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 27 oktober 1999 (EGT C 154, 5.6.2000, s. 50), rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 mars 2000 (EGT C 178, 27.6.2000, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 17 maj 2000.

(4) EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.

(5) Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa, dokument E/ECE/324.

(6) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamenets och rådets direktiv 98/91/EG (EGT L 11, 16.1.1999, s. 25).

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

>Plats för tabell>

BILAGA I

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR EG-TYPGODKÄNNANDE

1. ANSÖKAN OM TYPGODKÄNNANDE

1.1 Ansökan om EG-typgodkännande av en anordning för främre underkörningsskydd som en separat teknisk enhet.

1.1.1 Ansökan om EG-typgodkännande enligt artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG med avseende på en anordning för främre underkörningsskydd, som betraktas som en separat teknisk enhet enligt artikel 2 i direktiv 70/156/EEG, skall inlämnas av tillverkaren av anordningen för främre underkörningsskydd.

1.1.2 Tillägg 1 innehåller en mall för informationsdokumentet.

1.1.3 Ett representativt provexemplar av den typ av anordning som skall godkännas, skall inlämnas till den tekniska tjänst som har ansvar för utförande av typgodkännandeprovningarna. Denna tjänst kan, om det anses nödvändigt, begära ytterligare ett provexemplar. Provexemplar skall vara tydligt och outplånligt märkta med den sökandes handelsbeteckning eller varumärke och typbeteckningen.

1.2 Ansökan om EG-typgodkännande av en fordonstyp med avseende på installation av anordning för främre underkörningsskydd som har blivit typgodkänd som separat teknisk enhet.

1.2.1 Ansökan om EG-typgodkännande enligt artikel 3.1 i direktiv 70/156/EEG skall inlämnas av fordonstillverkaren.

1.2.2 Tillägg 2 innehåller en mall för informationsdokumentet.

1.2.3 Ett fordon som är representativt för den typ som skall godkännas skall tillsammans med ett främre underkörningsskydd för installation som har blivit godkänt som separat teknisk enhet inlämnas till den tekniska tjänst som har ansvar för utförande av provningarna för typgodkännande.

1.3 Ansökan om EG-typgodkännande av en fordonstyp med avseende på dess främre underkörningsskydd.

1.3.1 Ansökan om EG-typgodkännande enligt artikel 3.1 i direktiv 70/156/EEG skall inlämnas av fordonstillverkaren.

1.3.2 Tillägg 3 innehåller en mall för informationsdokumentet.

1.3.3 Ett fordon som är representativt för den typ som skall godkännas skall inlämnas till den tekniska tjänst som har ansvar för utförande av provningarna för typgodkännande.

2. BEVILJANDE AV EG-TYPGODKÄNNANDE

2.1 Om de relevanta kraven är uppfyllda, skall EG-typgodkännande enligt artikel 4.3 och, i förekommande fall, artikel 4.4 i direktiv 70/156/EEG beviljas.

2.2 En mall för intyget om EG-typgodkännande

2.2.1 för en anordning för främre underkörningsskydd som en separat teknisk enhet, finns i tillägg 4,

2.2.2 för en fordonstyp med avseende på installationen av en anordning för främre underkörningsskydd, som har blivit typgodkänd som en separat teknisk enhet, finns i tillägg 5,

2.2.3 för en fordonstyp med avseende på dess främre underkörningsskydd, finns i tillägg 6.

2.3 Ett typgodkännandenummer enligt bilaga 7 till direktiv 70/156/EEG skall tilldelas varje godkänd typ av anordning för främre underkörningsskydd eller varje godkänd fordonstyp. Samma medlemsstat skall inte tilldela samma nummer till en annan typ av anordning för främre underkörningsskydd eller till en annan typ av fordon.

3. EG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKNING FÖR SEPARATA TEKNISKA ENHETER

3.1 På varje anordning för främre underkörningsskydd som överensstämmer med den typ som godkänts enligt detta direktiv som en separat teknisk enhet skall finnas ett EG-typgodkännandemärke.

3.2 Detta märke skall ha formen av en rektangel runt bokstaven "e", följd av identifikationssiffran för den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet:

1 för Tyskland

2 för Frankrike

3 för Italien

4 för Nederländerna

5 för Sverige

6 för Belgien

9 för Spanien

11 för Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland

12 för Österrike

13 för Luxemburg

17 för Finland

18 för Danmark

21 för Portugal

23 för Grekland

24 för Irland

Märket skall även, i närheten av rektangeln, innehålla "grundgodkännandenumret" som finns i del 4 av det typgodkännandenummer som det hänvisas till i bilaga 7 till direktiv 70/156/EEG, föregånget av de två siffror som anger ordningstalet som tilldelats den senaste större tekniska ändringen av direktiv 2000/40/EG vid den tidpunkt då EG-typgodkännandet beviljades. I detta direktiv är ordningstalet 00.

3.3 EG-typgodkännandemärket skall fästas vid anordningen för främre underkörningsskydd på sådant sätt att det är outplånligt och tydligt läsbart även om anordningen monteras på ett fordon.

3.4 Ett exempel på EG-typgodkännandemärke ges i tillägg 7.

4. ÄNDRING AV TYP OCH ÄNDRINGAR AV GODKÄNNANDEN

4.1 Om en fordonstyp som godkänts enligt detta direktiv ändras, skall bestämmelserna i artikel 5 i direktivet 70/156/EEG tillämpas.

5. PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

5.1 Åtgärder för att säkerställa produktionsöverensstämmelse skall vidtas i enlighet med bestämmelserna i artikel 10 i direktiv 70/156/EEG.

Tillägg 1

INFORMATIONSDOKUMENT nr ...

för EG-typgodkännande av en anordning för främre underkörningsskydd som en separat teknisk enhet

(Direktiv 2000/40/EG, senast ändrat genom direktiv ...)

>PIC FILE= "L_2000203SV.001502.EPS">

Tillägg 2

INFORMATIONSDOKUMENT nr ...

enligt bilaga 1 i rådets direktiv 70/156/EEG(1) för EG-typgodkännande av en fordonstyp med avseende på installationen av anordningar för främre underkörningsskydd som har blivit typgodkända som separata tekniska enheter

(Direktiv 2000/40/EG, senast ändrat genom direktiv ...)

>PIC FILE= "L_2000203SV.001602.EPS">

>PIC FILE= "L_2000203SV.001701.EPS">

(1) Punktnumreringen och fotnoterna i detta informationsdokument motsvarar dem som finns i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG. Punkter som saknar betydelse för detta direktiv har utelämnats.

Tillägg 3

INFORMATIONSDOKUMENT nr ...

enligt bilaga 1 i rådets direktiv 70/156/EEG(1) för EG-typgodkännande av en fordonstyp med avseende på dess främre underkörningsskydd

(Direktiv 2000/40/EG, senast ändrat genom direktiv ...)

>PIC FILE= "L_2000203SV.001802.EPS">

>PIC FILE= "L_2000203SV.001901.EPS">

(1) Punktnumreringen och fotnoterna i detta informationsdokument motsvarar dem som finns i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG. Punkter som saknar betydelse för detta direktiv har utelämnats.

Tillägg 4

MALL

(Största format: A4 (210 mm × 297 mm))

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

>PIC FILE= "L_2000203SV.002002.EPS">

>PIC FILE= "L_2000203SV.002101.EPS">

Tillägg 5

MALL

(Största format: A4 [210 mm × 297 mm])

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

>PIC FILE= "L_2000203SV.002202.EPS">

>PIC FILE= "L_2000203SV.002301.EPS">

Tilläg 6

MALL

(Största format: A4 [210 mm × 297 mm])

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

>PIC FILE= "L_2000203SV.002402.EPS">

>PIC FILE= "L_2000203SV.002501.EPS">

Tillägg 7

MALL FÖR EG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKET

>PIC FILE= "L_2000203SV.002602.TIF">

Den anordning för främre underkörningsskydd som är försedd med ovanstående EG-typgodkännandemärke har godkänts i Tyskland (e 1) enligt grundgodkännandenummer 2439 på grundval av detta direktiv (00).

De använda talen tjänar endast som exempel.

BILAGA II

RÄCKVIDD OCH TEKNISKA KRAV

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Detta direktiv gäller för

1.1.1 anordningar för främre underkörningsskydd som separata tekniska enheter avsedda att monteras på fordon av kategorierna N2 och N3(1).

1.1.2 fordon av kategorierna N2 och N3 med avseende på installation av anordningar för främre underkörningsskydd som har blivit typgodkända som separata tekniska enheter,

1.1.3 fordon av kategorierna N2 och N3 med avseende på främre underkörningsskydd.

1.2 Fordon av kategori N2 med en högsta vikt som inte överkrider 7,5 ton behöver endast uppfylla kravet i detta direktiv på 400 mm markfrigång.

1.3 Kraven i detta direktiv är inte tillämpliga på

1.3.1 terrängfordon av kategorierna N2 och N3,

1.3.2 fordon, vars användning är oförenlig med bestämmelserna om främre underkörningsskydd.

2. DEFINITIONER

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

2.1 högsta vikt: den hos ett fordon högsta tekniskt tillåtna vikt med last så som denna definieras i punkt 2.8 i bilaga I till direktiv 70/156/EEG.

2.2 olastat fordon: fordon i körklart tillstånd med den vikt som definieras i punkt 2.6 i bilaga 1 till direktiv 70/156/EEG.

2.3 typ av anordning för främre underkörningsskydd: anordningar för främre underkörningsskydd som inte skiljer sig åt med avseende på sina väsentliga egenskaper, såsom form, dimensioner, fastsättning, material och den märkning som nämns i punkt 1.1.3 i bilaga 1.

2.4 främre underkörningsskydd: förekomst vid fordonets front av antingen

en speciell anordning för främre underkörningsskydd, eller

karosseri- eller chassidelar eller andra komponenter, som är sådana att de på grund av sin form och sina egenskaper kan betraktas som anordningar för främre underkörningsskydd.

2.5 fordonstyp: fordon som inte väsenligt skiljer sig åt med avseende på sådana egenskaper som

2.5.1 den främsta axelns bredd mätt vid däckens yttersta punkter förutom utbuktningen av däcken närmast marken,

2.5.2 fordonets frampartis struktur, dimensioner, form och material om dessa är av betydelse för kraven i den relevanta delen av detta direktiv,

2.5.3 den godkända anordningen för främre underkörningsskydd monterad på fordonet,

2.5.4 fordonstypens högsta vikt.

3. TEKNISKA KRAV

De tekniska krav som skall uppfyllas för att erhålla ett typgodkännande i enlighet med detta direktiv finns angivna i punkterna 6, 8 och 10 samt i bilaga 5 i de av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa antagna föreskrifter nr 93, med följande undantag:

3.1 I punkt 8.2 skall "communication document contained in annex 1" läsas som "EC type approval certificate contained in Annex I, Appendix 5".

3.2 I punkt 8.3 skall orden inom parentes "annex 1, item 9)" läsas som "(Annex I, Appendix 4, Addendum, Paragraph 1.4)".

3.3 I punkt 8.6 skall orden inom parentes "(annex 1, item 8)", läsas som "(Annex I, Appendix 1, Paragraph 2.3)".

3.4 I punkt 3.5.1 i bilaga 5 skall uttrycket "For applications pursuant to Part III" läsas som "For applications pursuant to Annex I, Paragraph 1.3".

(1) Enligt definitionen i avsnitt A i bilaga 2 till direktiv 70/156/EEG.