Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001L0100.pdf

32001L0100

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EG av den 7 december 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 016 , 18/01/2002 s. 0032 - 0034Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EG

av den 7 december 2001

om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 70/220/EEG(4) är ett av särdirektiven inom det typgodkännandeförfarande som fastställts i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(5).

(2) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG(6) infördes specifika gränsvärden för kolmonoxid och kolväten i kombination med ett nytt test för att mäta dessa utsläpp vid låga temperaturer för att anpassa funktionen hos utsläppskontrollsystemet hos fordon i kategori M1 1 och kategori N1, klass I, och som är utrustade med motorer med styrd tändning till de omgivande villkor som råder i praktiken.

(3) Kommissionen har fastställt lämpliga gränsvärden för utsläpp vid låga temperaturer för fordon i kategori N1 klass II och III och som är utrustade med motorer med styrd tändning. Det är nu lämpligt att låta provet vid låga temperaturer omfatta även fordon i kategori M1 som är utrustade med motorer med styrd tändning och som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon i kategori M1 som är utrustade med motorer med styrd tändning och vars maximala vikt överstiger 2500 kg. Dessa fordon omfattades tidigare inte av provet vid låga temperaturer.

(4) Med tanke på deras utsläppskaraktäristik är det lämpligt att undanta fordon med motorer med styrd tändning som drivs enbart med gasformigt bränsle (gasol eller naturgas) från lågtemperatursprovet. Fordon som har ett bränslesystem där bensindriften endast skall användas i nödfall och vid start, och som har en bensintank som rymmer högst 15 liter bränsle, skall anses som fordon som enbart kan drivas med ett gasformigt bränsle.

(5) Det är lämpligt att anpassa provet för utsläpp vid låga temperaturer till provet för utsläpp vid normal omgivande temperatur. Provet vid låg temperatur är därför begränsat till fordon i kategori M och N med en maximal vikt på högst 3500 kg.

(6) Direktiv 70/220/EEG bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och VII till direktiv 70/220/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast nio månader efter ikraftträdandet. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 2001.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

I. Durant

Ordförande

(1) EGT C 365 E, 19.12.2000, s. 268.

(2) EGT C 139, 11.5.2001, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 15 maj 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 16 oktober 2001 (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets beslut av den 14 november 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 76, 6.4.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG (EGT L 35, 6.2.2001, s. 34).

(5) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG (EGT L 203, 10.8.2000, s. 9).

(6) EGT L 350, 28.12.1998, s. 1.

BILAGA

ÄNDRINGAR AV BILAGA I TILL DIREKTIV 70/220/EEG

1. Tabell 1.5.2 klass VI skall ersättas med följande tabell:

">Plats för tabell>"

2. Avsnitt 5.3.5 skall ändras enligt följande:

Fotnotshänvisningen 1 och fotnot 1 skall utgå.

3. Avsnitt 5.3.5.1 skall ersättas med följande: "5.3.5.1. Provet måste utföras på alla fordon i kategori M1 och N1 som är utrustade med motorer med styrd tändning, förutom fordon som drivs enbart med ett gasformigt bränsle (gasol eller naturgas). Fordon som kan drivas med både bensin och ett gasformigt bränsle, men där bensindriften endast skall användas i nödfall och vid start, och som har en bensintank som rymmer högst 15 liter bränsle, skall vid typ VI-provet anses som fordon som enbart kan drivas med gas.

Fordon som kan drivas med bensin och antingen gasol eller naturgas skall i typ VI-provet endast provas med bensin.

Detta avsnitt gäller alla nya typer av fordon i kategori M1 och kategori N1, klass I, förutom fordon som är avsedda för fler än sex passagerare och fordon vars maximala vikt överstiger 2500 kg(1).

Från och med den 1 januari 2003 gäller detta avsnitt alla nya typer av fordon i kategori N1 klass II och III, nya fordonsklasser i kategori M1 som är avsedda för fler än sex passagerare och nya fordonsklasser i kategori M1 vars maximala vikt överstiger 2500 kg och upp till och inkluderande 3500 kg."

4. TABELLEN I AVSNITT 5.3.5.2 SKALL ERSÄTTAS MED FÖLJANDE TABELL:

">Plats för tabell>"

ÄNDRINGAR AV BILAGA VII TILL DIREKTIV 70/220/EEG

5. Den första meningen i avsnitt 1 skall ändras enligt följande: "1. Denna bilaga gäller endast fordon med motorer med styrd tändning i enlighet med avsnitt 5.3.5 i bilaga I."

6. Den första meningen i avsnitt 2.1.1 skall ändras enligt följande: "2.1.1 Detta kapitel behandlar den utrustning som krävs för att utföra provet för utsläpp från avgasröret vid låg omgivande temperatur på fordon med motorer med styrd tändning i enlighet med avsnitt 5.3.5 i bilaga I."

7. I avsnitt 4.3.3 skall fotnotshänvisningen 1 och fotnot 1 utgå.

(1) Detta avsnitt gäller för nya fordonstyper från och med den 1 januari 2002.