Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2003/19/EG av den 21 mars 2003 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG om massa och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon för att anpassa det till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 079 , 26/03/2003 s. 0006 - 0013Kommissionens direktiv 2003/19/EG

av den 21 mars 2003

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG om massa och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon för att anpassa det till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/116/EG(2), särskilt artikel 13.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv direktiv 97/27/EG av den 22 juli 1997 om massa och dimensioner för vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG(3), ändrat genom direktiv 2001/85/EG(4), är ett av särdirektiven som ingår förfarandet för EG-typgodkännande som fastställdes i direktiv 70/156/EEG. De bestämmelser i direktiv 70/156/EEG som gäller fordonssystem, komponenter och separata tekniska enheter är därför tillämpliga på direktiv 97/27/EG.

(2) Mot bakgrund av de erfarenheter som erhållits genom tillämpningen av direktiv 97/27/EG är det nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tolkning i samtliga medlemsstater att vissa bestämmelser i det direktivet ändras och preciseras.

(3) Enligt rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen(5), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/7/EG(6), får vissa motorfordon, särskilt linjebussar och turistbussar, vara längre än de tidigare angivna största dimensionerna. För att EG-typgodkännande skall kunna beviljas fordon med maximalt tillåten längd bör kraven i direktiv 97/27/EG ändras.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättades genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I-IV till direktiv 97/27/EG skall ändras enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Om fordonen överensstämmer med kraven i direktiv 97/27/EG i dess ändrade lydelse enligt detta direktiv, får medlemsstaterna från och med den 1 oktober 2003 inte av skäl som avser massa och dimensioner

a) vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en motorfordonstyp i kategori M2, M3, N eller O, eller

b) vägra att tilldela massa vid registrering/ibruktagande enligt bestämmelserna i bilaga IV (när det krävs) för en motorfordonstyp i kategori M2, M3, N eller O, eller

c) förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av sådana fordon.

2. Från och med den 1 oktober 2004 skall medlemsstaterna inte längre bevilja EG-typgodkännande, och de får vägra bevilja nationellt typgodkännande, om fordon i kategori M2, M3, N eller O, av skäl som avser massa och dimensioner inte uppfyller kraven i direktiv 97/27/EG, i dess ändrade lydelse enligt detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv påverkar inte giltigheten av godkännanden som utfärdats enligt direktiv 97/27/EG, och hindrar inte heller att sådana godkännanden förlängs i överensstämmelse med det direktiv enligt vilket de utfärdats.

Artikel 4

Fram till den 9 mars 2005 får Förenade kungariket och Portugal inom sina respektive territorier vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en fordonstyp, eller vägra eller förbjuda saluföring, registrering, ibruktagande eller användning av ett fordon, eller anse dess intyg om överensstämmelse som ogiltigt enligt artikel 7.1 i direktiv 70/156/EEG om fordonet inte uppfyller de krav på manövreringsförmåga som anges i artikel 8 a i direktiv 96/53/EG.

Artikel 5

1. Senast den 30 september 2003 skall medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som erfordras för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2003.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT L 18, 21.1.2002, s. 1.

(3) EGT L 233, 25.8.1997, s. 1.

(4) EGT L 42, 13.2.2002, s. 1.

(5) EGT L 235, 17.9.1996, s. 59.

(6) EGT L 67, 9.3.2002, s. 47.

BILAGA

BILAGORNA I-IV TILL DIREKTIV 97/27/EG SKALL ÄNDRAS PÅ FÖLJANDE SÄTT:

A. Bilaga I skall ändras på följande sätt:

1. Efter rubriken i avsnitt 2 skall följande läggas till:

"Definitionerna i bilaga I (inklusive fotnoterna) och bilaga II till direktiv 70/156/EEG skall vara tillämpliga även på detta direktiv.".

2. Avsnitt 2.4.1 skall ändras på följande sätt:

a) Strecksatserna sex och sju skall ersättas med följande:

"- Speglar och andra anordningar för indirekt sikt.

- Sikthjälpmedel.".

b) Strecksatserna tio, elva och tolv skall ersättas med följande:

"- Fotsteg och handtag.

- Stötfångargummin och liknande utrustning.

- Lyftplattformar, lastramper och liknande utrustning i körklart läge på högst 300 mm, förutsatt att fordonets lastkapacitet inte ökas.".

c) Följande strecksatser fjorton och femton skall läggas till:

"- Strömavtagare på eldrivna fordon.

- Yttre avbländningsanordningar.".

3. Avsnitt 2.4.2 skall ändras på följande sätt:

a) Strecksats sju skall ersättas med följande:

"- Speglar och andra anordningar för indirekt sikt.".

b) Följande strecksatser elva och tolv skall läggas till:

"- Sikthjälpmedel.

- Indragbara sidostyranordningar på bussar som körs i styrda fordonssystem,om de inte är indragna.".

4. Andra strecksatsen i avsnitt 2.4.3 skall ersättas med följande:

"- Pantografer eller strömavtagare i upplyft läge.".

5. Andra strecksatsen i avsnitt 2.4.4 skall ersättas med följande:

"- de i 2.4.1 nämnda anordningarna,".

6. Avsnitt 2.5 skall ersättas med följande:

"2.5. fordonets massa i körklart skick: massa enligt definitionen i bilaga I, avsnitt 2.6 i direktiv 70/156/EEG.".

7. Andra meningen i avsnitt 2.6 skall ersättas med följande:

"Fordonskategori skall fastställas enligt bestämmelserna i bilaga II till direktiv 70/156/EEG.".

8. Avsnitten 2.7, 2.8 och 2.9 skall ersättas med följande:

"2.7 tekniskt tillåten största axelmassa (m): den massa som motsvarar högsta tillåtna statiska vertikala belastning från axeln mot vägytan på grundval av fordonets och axelns konstruktion i enlighet med fordonstillverkarens uppgifter.

För fordon i kategori N1 får den tekniskt tillåtna högsta belastningsmassan på bakaxlarna inte överskridas med mer än 15 %, och fordonets högsta tekniskt tillåtna belastningsmassa får inte överskridas med mer än 10 %, dock med högst 100 kg, vilket gäller endast dragfordon till släpvagnar, förutsatt att körhastigheten är begränsad till 80 km/tim eller lägre.

Fordonstillverkaren skall ange sådana hastighetsbegränsningar eller andra körvillkor i användarmanualen.

2.8 tekniskt tillåten största massa för en axelgrupp (μ): den massa som motsvarar högsta tillåtna statiska vertikala belastning från axelgruppen mot vägytan på grundval av både fordonets och axelgruppens konstruktion i enlighet med fordonstillverkarens uppgifter.

2.9 dragen massa: den totala belastningen från släpkärrans axel eller axlar på vägytan.".

9. Avsnitt 2.11 skall ersättas med följande:

"2.11 tekniskt tillåten största massa på ett motorfordons kopplingspunkt: den massa som motsvarar högsta tillåtna statiska vertikala belastning på kopplingspunkten baserad på motorfordonets och/eller kopplingsanordningens konstruktion och i enlighet med tillverkarens uppgifter. Definitionsmässigt innefattar denna massa inte massan för kopplingsanordningen på motorfordonet.".

10. Avsnitt 2.13 skall ersättas med följande:

"2.13 tekniskt tillåten största massa för fordonskombinationen (MC): den totala massa som kombinationen av ett motorfordon och en eller flera släpvagnar utgör enligt tillverkarens uppgifter. Största tekniskt tillåtna massa på släpvagnens axel bör användas i stället för största tekniskt tillåtna totalmassa M när kombinationerna omfattar påhängsvagnar eller släpkärror.".

11. Avsnitt 2.19 skall ersättas med följande:

"2.19 fordonstyp: fordon som inte avviker i sådana väsentliga avseenden som:

- Tillverkare.

- Väsentliga aspekter på tillverkning och konstruktion, t.ex. följande:

- För fordon i kategorierna M2 och M3:

- Chassi/självbärande karosseri, envånings/tvåvånings, stel/ledad (tydliga och grundläggande skillnader).

- Antal axlar.

- För fordon i kategori N:

- Chassi/bottenplatta (gäller tydliga och grundläggande skillnader).

- Antal axlar.

- För fordon i kategori O:

- Chassi/självbärande karosseri (tydliga och grundläggande skillnader), släpvagn med dragstång/påhängsvagn/släpkärra.

- Bromssystem: obromsad/påskjutsbroms/genomgående bromssystem.

- Antal axlar.

När det gäller detta avsnitt skall inte aspekter på konstruktion och tillverkning, särskilt axelavstånd, axelkonstruktion, fjädring, styrning, däck och motsvarande ändringar av axlarnas bromskraftsregulator, eller tillägg eller borttagande av reducerventiler med avseende på kombinationer av dragfordon för påhängsvagn och lastbilar, samt utrustning som hänför sig till chassit (t. ex. maskin, bränsletankar, transmission osv.) anses vara väsentliga.".

12. Avsnitt 7.2 skall ersättas med följande:

"7.2 Beräkning av dimensionerna:

Beräkning av den totala längden, bredden och höjden skall enligt bestämmelserna i avsnitt 2.4 göras på det eller de fordon i körklart skick som tillhandahålls i överensstämmelse med avsnitt 3.3.

Om de beräknade dimensionerna avviker mer än 1 % från dem som tillverkaren anger för motsvarande tekniska konfigurationer inom fordonstypen, skall de beräknade dimensionerna användas med avseende på kraven nedan, och den tekniska tjänsten kan i så fall, om nödvändigt, göra ytterligare mätningar på andra fordon än de som tillhandahålls enligt avsnitt 3.3. De högsta värden som fastställs i bilaga I till direktiv 96/53/EG får dock inte överskridas.".

13. Avsnitten 7.4.2.5 och 7.4.2.5.1 skall ersättas med följande:

"7.4.2.5 När fordonet är lastat till massan M i enlighet med någon av de relevanta situationer som beskrivs i 7.4.2.5.1 eller 7.4.2.5.2, får den massa som motsvarar belastningen på axeln 'i' inte överstiga massan Mi på denna axel, och den massa som motsvarar belastningen på singelaxeln eller axelgruppen 'j' får inte överstiga massan μj.

7.4.2.5.1 Jämn massafördelning innebär att fordonet i körklart skick med en massa på 75 kg placerad på varje passagerarsäte är lastat till massan M, varvid nyttolasten fördelas jämnt på den yta som är avsedd för godstransport.".

14. Avsnitten 7.4.2.5.1.1 och 7.4.2.5.1.2 skall utgå.

15. Avsnitt 7.4.2.5.2 skall ersättas med följande:

"7.4.2.5.2 För eventuella fall av extrem massafördelning (ojämnt fördelad last) måste tillverkaren ange de yttersta tillåtna gränserna för nyttolastens och/eller karosseriets och/eller utrustningens eller inredningsdetaljers tyngdpunkt (till exempel: mellan 0,50 m och 1,30 m framför den första bakaxeln), när fordonet i körklart skick med en massa på 75 kg placerad på varje passagerarsäte är lastat till massan M.".

16. Avsnitten 7.4.2.5.2.1-7.4.2.5.3.2 skall utgå.

17. Avsnitt 7.4.3.2 skall ersättas med följande:

"7.4.3.2 Fordonets massa i körklart skick plus massan Q multiplicerad med antal sittande och stående passagerare plus massan WP, B och BX enligt definitionen i avsnitt 7.4.3.3.1 plus den tekniskt tillåtna största massan på kopplingspunkten, om tillverkaren har monterat kopplingen, får inte överstiga massan M.".

18. Avsnitt 7.4.3.3.1 skall ersättas med följande:

"7.4.3.3.1 Fordonet i körklart skick är lastat med en massa motsvarande antalet sittande passagerare P, med massan Q, en massa motsvarande antalet ståplatspassagerare SP, med massan Q jämnt fördelad över den yta som är avsedd för ståplatspassagerarna S1; om lämpligt: en massa WP jämnt fördelad över den yta en rullstol upptar; en massa lika med B (kg) jämnt fördelad i bagageutrymmena, och en massa lika med BX (kg) jämnt fördelad över den takyta som är utrustad för att transportera bagage, där:

P är antalet sittplatser.

S1 är den yta som är avsedd för ståplatspassagerare. För fordon i klasserna III eller B är S1 = 0.

SP, som anges av tillverkaren, får inte överstiga värdet S1/Ssp, där Ssp är den yta som vanligen beräknas för en ståplatspassagerare och som anges i tabellen nedan.

WP (kg), är antalet enhetsytor en rullstol upptar multiplicerat med 250 kg, vilket motsvarar massan av en rullstol med användare.

B (kg), som anges av tillverkaren, skall ha ett numeriskt värde som inte understiger 100 x V. I det skall ingå bagageutrymme eller takräcke som kan fästas på fordonets utsida.

V är den totala volymen av bagageutrymmena i m3. Vid godkännande av ett fordon i klass I eller A, skall bortses från volymen av sådant bagageutrymme som endast är tillgängligt från utsidan av fordonet.

BX, som anges av tillverkaren, skall ha ett numeriskt värde på minst 75 kg/m2. Tvåvåningsfordon får inte utrustas för att bära bagage på taket och därför skall BX för tvåvåningsfordon vara noll.

Q och Ssp har de värden som anges i följande tabell:

>Plats för tabell>"

19. Följande avsnitt 7.4.3.3.2-7.4.3.3.2.3 skall läggas till:

"7.4.3.3.2 För fordon där antalet sittplatser kan varieras och som har yta tillgänglig för ståplatspassagerare (S1) och/eller är utrustat för att transportera rullstolar skall kraven i avsnitten 7.4.3.2 och 7.4.3.3, om tillämpliga, bestämmas för vart och ett av följande förhållanden:

7.4.3.3.2.1 Samtliga möjliga sittplatser är upptagna och återstående yta används av ståplatspassagerare (upp till den kapacitetsgräns som tillverkaren angett, om den uppnåtts) och om plats då återstår, yta upptagen av rullstol.

7.4.3.3.2.2 Samtliga möjliga ståplatser är upptagna (upp till den kapacitetsgräns som tillverkaren angett) och återstående tillgängliga sittplatser används samt, om plats då återstår, yta upptagen av rullstol.

7.4.3.3.2.3 Samtliga möjliga rullstolsplatser är upptagna och återstående yta används av ståplatspassagerare (upp till den kapacitetsgräns som tillverkaren angett, om den uppnåtts) och de då återstående sittplatserna är upptagna.".

20. Avsnitt 7.4.3.4 skall ersättas med följande:

"7.4.3.4 När fordonet är i körklart skick eller lastat som anges i avsnitt 7.4.3.3.1 får den massa som motsvarar belastningen på framaxeln eller framaxelgruppen inte vara mindre än den andel i procent av fordonets massa i körklart skick eller den tekniskt tillåtna största lastade massan M som anges i följande tabell:

>Plats för tabell>"

21. Följande avsnitt 7.4.3.5 skall läggas till:

"7.4.3.5 När ett fordon skall godkännas för fler än en klass skall avsnitten 7.4.3.2 och 7.4.3.3 tillämpas för varje klass.".

22. Titeln till avsnitt 7.4.4 skall ersättas med följande:

"7.4.4 Krav för husvagnar".

23. Den andra meningen i avsnitt 7.6.1 skall ersättas med följande:

"För motorfordon och påhängsvagnar med axellyftanordning (se avsnitt 2.14) skall detta krav även tillämpas på lyftbara axlar i upplyft läge eller belastningsbara axlar i olastat tillstånd. Sådana hjälpmedel för start av motorfordon som lyftbara axlar enligt kraven i avsnitt 3.5 i bilaga IV undantas från detta krav.".

24. Avsnitten 7.6.2, 7.6.3 och 7.6.4 skall ersättas med följande:

"7.6.2 Tilläggskrav för fordon i kategori N

När fordonet står stilla och har sina styrhjul riktade så att om fordonet rör sig dess främre yttersta punkt beskriver en cirkel med radien 12,5 m, skall ett vertikalt plan som tangerar den sida av fordonet som är vänd ut från cirkeln bestämmas genom att en linje markeras på marken.

När fordonet rör sig framåt och på endera sidan följer en cirkel med radien 12,5 m, får ingen del av fordonet gå utanför det vertikala planet med mer än 0,8 m (se figur B).

För fordon med axellyftanordning skall detta krav även gälla när axeln/axlarna är i upplyft läge (enligt vad som sägs i avsnitt 2.14). För fordon i kategori N med lyftbara axlar i upplyft läge eller belastningsbara axlar i olastat tillstånd skall siffran 0,8 m ersättas med 1 m.

7.6.3 Tilläggskrav för fordon i kategorierna M2 eller M3

När fordonet står stilla skall ett vertikalt plan som tangerar den sida av fordonet som är vänd ut från cirkeln bestämmas genom att en linje markeras på marken. När det gäller ledbussar skall de två stela sektionerna placeras i linje med planet. När fordonet rör sig i en rät linje som övergår i det cirkulära området som beskrivs i avsnitt 7.6.1 får ingen del av fordonet gå utanför det vertikala planet med mer än 0,6 m (se figurerna C och D).

7.6.4 Kraven i avsnitten 7.6.1-7.6.3 kan också på tillverkarens begäran kontrolleras genom en lämplig likvärdig beräkning eller geometrisk demonstration.

Om fordon i kategori N utan ledade bakaxlar på tillverkarens begäran kontrolleras på geometrisk väg skall ett fordon anses uppfylla kraven i avsnitt 7.6.2 ovan om fordonets bakre överhäng uppgår till högst 60 % av axelavståndet.".

25. Figur C till avsnitt 7.6.3 skall ersättas med följande figur:

Fig. C

>PIC FILE= "L_2003079SV.001101.TIF">

R= 12,5 m

r= 5,3 m

U= max. 0,6

26. Följande figur D till avsnitt 7.6.3 skall placeras efter figur C:

Fig. D

>PIC FILE= "L_2003079SV.001201.TIF">

R= 12,5 m

r= 5,3 m

U= max. 0,6

27. Följande avsnitt 7.6.5 skall läggas till:

"7.6.5 För ej färdigbyggda fordon skall tillverkaren ange de största tillåtna dimensioner som skall kontrolleras på fordonet med avseende på kraven i avsnitten 7.6.1-7.6.3.".

28. Avsnitten 7.8.1 och 7.8.2 skall ersättas med följande:

"7.8.1 Den tekniskt tillåtna största massan på kopplingspunkten för ett motorfordon konstruerat för att dra en släpkärra, och med en tekniskt tillåten största dragen massa som överstiger 3,5 ton, måste uppgå till minst 10 % av dess tekniskt tillåtna största massa eller till 1000 kg, varvid det lägre värdet skall tillämpas.

7.8.2 Den tekniskt tillåtna största massan på kopplingspunkten för ett motorfordon konstruerat för att dra en släpkärra, och med en tekniskt tillåten största dragen massa som inte överstiger 3,5 ton, måste uppgå till minst 4 % av dess tekniskt tillåtna största massa eller till 25 kg, varvid det högre värdet skall tillämpas.".

29. Avsnitt 7.10 skall ersättas med följande:

"7.10 Förhållandet motoreffekt/största massa

Motorfordon skall ha en motoreffekt på minst 5 kW/ton av fordonskombinationens tekniskt tillåtna största totalmassa. Vad gäller dragfordonet skall motoreffekten vara minst 2,2 kW/ton. Motoreffekten mäts i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 80/1269/EEG(1).".

B. Bilaga II skall ändras på följande sätt:

1. Avsnitt 0.2 skall ersättas med följande:

"0.2. 0.2 Typ:".

2. Avsnitt 13 skall ersättas med följande:

>PIC FILE= "L_2003079SV.001301.TIF">

C. Bilaga III skall ändras på följande sätt:

I tillägget skall följande avsnitt 1.24.3 läggas till:

"1.24.3. Antal rullstolsplatser för fordon i kategori M2 och M3 (2):".

D. Bilaga IV skall ändras på följande sätt:

1. Avsnitt 1.3.3 skall utgå.

2. Avsnitt 2.2.1 skall ändras enligt följande:

a) Punkt c skall ersättas med följande:

"c) Fordon vilkas största massa inte överstiger 3,5 ton, och som endast är avsedda att dra släpvagnar med påskjutsbromsar: fordonets största tillåtna totalmassa vid registrering/ibruktagande eller, för terränggående fordon (se avsnitt 7.5 i bilaga I), 1,5 gånger denna massa, dock högst 3,5 ton.".

b) Punkt e skall ersättas med följande:

"e) Fordon som är avsedda att dra släpvagnar, dock ej påhängsvagnar, med genomgående bromssystem: 1,5 gånger fordonets största tillåtna totalmassa vid registrering/ibruktagande.".

3. I avsnitt 2.2.1 skall den sista raden i det första stycket där det står "Ovan sagda gäller under förutsättning att alla relevanta tekniska bestämmelser i direktiv 96/53/EG är uppfyllda" utgå.

4. Andra meningen i avsnitt 3.2 skall ersättas med följande:

"Därför skall den lyftbara eller belastningsbara axeln automatiskt sänkas till marken eller belastas om den närmaste axeln eller axlarna i gruppen eller motorfordonets framaxel är lastad till den största tillåtna massan vid registrering/ibruktagande.".

5. Avsnitt 3.3 skall utgå.

6. Fjärde strecksatsen i avsnitt 3.5.1 skall ersättas med följande:

"- Efter det att motorfordonet har startats och innan det går fortare än 30 km/tim skall axeln automatiskt sänkas ner till marken igen eller åter belastas.".

(1) EGT L 375, 31.12.1980, s. 46.