Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2003/76/EG av den 11 augusti 2003 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 206 , 15/08/2003 s. 0029 - 0030Kommissionens direktiv 2003/76/EG

av den 11 augusti 2003

om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003(2), särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/80/EG(4), särskilt artikel 5 i detta, och

av följande skäl:

(1) Direktiv 70/220/EEG är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för EG-typgodkännande som fastställs i direktiv 70/156/EEG.

(2) Genom direktiv 70/220/EEG, i sin ändrade lydelse enligt direktiv 2002/80/EG, infördes särskilda krav för typgodkännandet av gasdrivna fordon som körs med ett eller två bränslen med avseende på deras system för omborddiagnos (OBD). Bestämmelser infördes också för att medge typgodkännande under en begränsad tid av gasdrivna fordon med OBD-system som har smärre brister. Dessa bestämmelser måste kompletteras med ytterligare tekniska bestämmelser som gäller överföringen av diagnossignaler för att undvika att hinder uppstår för handeln på grund av nyligen utvecklad OBD-teknik för gasdrivna fordon som i övrigt överensstämmer med kraven i direktiv 70/220/EEG.

(3) Genom direktiv 70/220/EEG, i sin ändrade lydelse enligt direktiv 2002/80/EG, infördes särskilda krav för EG-typgodkännandet av ersättningskatalysatorer. Dessa krav bör ändras så att en ersättningskatalysator kan typgodkännas som en separat teknisk enhet när denna är av samma typ som en originalkatalysator eller en originalersättningskatalysator som redan är typgodkänd.

(4) Direktiv 70/220/EEG bör därför ändras.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättats genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna XI och XIII till direktiv 70/220/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 4 september 2004 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 4 september 2004.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 augusti 2003.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 36.

(3) EGT L 76, 6.4.1970, s. 1.

(4) EGT L 291, 28.10.2002, s. 20.

BILAGA

Bilagorna XI och XIII till direktiv 70/220/EEG ändras på följande sätt:

A. Bilaga XI ändras på följande sätt:

1. Avsnitt 3.3.3.4 skall ersättas med följande:

"3.3.3.4 Om det är aktiverat på valt bränsle, andra utsläppsbegränsande komponenter eller system, eller utsläppsrelaterade framdrivningskomponenter eller framdrivningssystem som är kopplade till en dator, som om fel uppstår kan orsaka avgasutsläpp som överstiger gränsvärdena i avsnitt 3.3.2.".

2. Avsnitt 4.5.2 skall ersättas med följande:

"4.5.2 Med avvikelse från kraven i avsnitt 6.6 i tillägg 1 till denna bilaga och på ansökan från tillverkaren skall typgodkännandemyndigheten anse att kraven i denna bilaga för utvärdering och överföring av diagnossignaler är uppfyllda trots följande brister:

- Överföring av diagnossignaler för aktuellt drivmedel från en enda källadress.

- Enhetlig utvärdering av diagnossignalerna för bägge drivmedlen (i likhet med utvärderingen på ett gasfordon som körs på ett bränsle, och oberoende av vilket drivmedel som används).

- Val av diagnossignaler (kopplade till ett av drivmedlen) genom omställning av bränsleväljaren.

- Enhetlig utvärdering och överföring av diagnossignalerna för bägge drivmedlen till datorn till bensinsystemet oberoende av vilket drivmedel som används. Datorn till gassystemet kommer bara att utvärdera och överföra de diagnossignaler som hänför sig till gassystemet och lagra data om vilket drivmedel som använts.

Tillverkaren får ansöka om överseende med andra brister, vilket typgodkännandemyndigheten får bevilja.".

3. I tillägg 1 skall avsnitt 6.6 ersättas med följande:

"6.6 Särskilda krav rörande överföringen av diagnossignaler från gasfordon som körs på två bränslen.

6.6.1 För gasfordon som körs på två bränslen där de specifika signalerna för de olika bränslesystemen lagras i samma dator gäller att diagnossignalerna från bensinkörning alternativt gaskörning skall utvärderas och överföras oberoende av varandra.

6.6.2 För gasfordon som körs på två bränslen där de specifika signalerna för de olika bränslesystemen lagras i olika datorer gäller att diagnossignalerna från bensinkörning alternativt gaskörning skall utvärderas och överföras från datorn för ifrågavarande bränsle.

6.6.3 Som svar på en sökning med diagnosverktyg skall diagnossignaler från fordonet när det körs på bensin, överföras till en källadress, medan diagnossignalerna när det körs på gas skall överföras till en annan källadress. För en beskrivning av hur källadresser används se ISO DIS 15031-5 'Road vehicles - Communication between vehicle and external test equipment for emissions-related diagnostics - Part 5: Emissions-related diagnostic services', 1 november 2001.".

B. I bilaga XIII skall följande avsnitt 4.4 läggas till:

"4.4 Om den som ansöker om typgodkännande kan visa för typgodkännandemyndigheten eller den tekniska tjänsten att ersättningskatalysatorn är av en typ som anges i avsnitt 1.10 i tillägget till bilaga X till det här direktivet, är det inte nödvändigt att kontrollera att kraven i avsnitt 6 är uppfyllda för att ett typgodkännandeintyg skall kunna meddelas.".