Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG av den 17 november 2003 om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och vid kollision med ett motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEGEuropeiska unionens officiella tidning nr L 321 , 06/12/2003 s. 0015 - 0025Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG

av den 17 november 2003

om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och vid kollision med ett motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) För att minska antalet trafikskadade i gemenskapen är det nödvändigt att införa åtgärder för att förbättra skyddet för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och vid en kollision med fronten på ett motorfordon.

(2) Ett paket med passiva och aktiva åtgärder för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter som till exempel fotgängare, cyklister och motorcyklister (olyckor kan undvikas och indirekta riskfaktorer minskas genom trafikdämpande åtgärder och förbättring av infrastruktur) behövs snarast inom ramen för handlingsprogrammet för trafiksäkerhet.

(3) Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser, inom vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste säkerställas, och i detta syfte har ett EG-typgodkännandesystem för fordon införts. De tekniska kraven för typgodkännande av motorfordon till skydd för fotgängare bör därför harmoniseras för att undvika att medlemsstaterna antar krav som är olika i olika medlemsstater och för att den inre marknaden skall fungera korrekt.

(4) Målen i fråga om skydd för fotgängare kan uppnås genom en kombination av aktiva och passiva säkerhetsåtgärder. Rekommendationerna från den europeiska kommittén för ökad fordonssäkerhet (European Enhanced Vehicle-safety Committee, EEVC) från juni 1999 är föremål för en bred uppslutning på detta område. Dessa rekommendationer innehåller krav på frontstrukturen hos vissa kategorier av motorfordon för att minska fronternas skadevållande egenskaper. I detta direktiv införs provningsprocedurer med tillhörande gränsvärden som grundar sig på dessa rekommendationer.

(5) Kommissionen bör undersöka om det är möjligt att utöka direktivets räckvidd till att omfatta fordon med en högsta tillåten vikt på upp till 3,5 ton, och informera Europaparlamentet och rådet om resultaten.

(6) Detta direktiv bör ses som en del av ett mer omfattande åtgärdspaket vad avser trafikanter, fordon och infrastruktur, som skall bygga på ett utbyte av bästa praxis och som gemenskapen, industrin och de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna skall åta sig att genomföra. På detta sätt kan man förbättra säkerheten för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före en kollision (aktivt), under en kollision (passivt) och efter en kollision.

(7) Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen på detta område kan industrin tillåtas att föreslå alternativa åtgärder, antingen passiva eller en kombination av aktiva eller passiva åtgärder, och som är minst lika effektiva som kraven i detta direktiv. Dessa skall utvärderas efter en genomförbarhetsbedömning utförd av oberoende experter senast den 1 juli 2004. Om alternativa åtgärder med minst likvärdig skyddsverkan införs krävs en anpassning eller ändring av detta direktiv.

(8) Mot bakgrund av den pågående forskningen och de tekniska framstegen i fråga om skydd för fotgängare, är det lämpligt att införa en grad av flexibilitet på detta område. I detta direktiv bör därför fastställas grundläggande bestämmelser om skyddet för fotgängare i form av provningar som nya fordonstyper och nya fordon skall klara. De tekniska föreskrifterna för genomförandet av dessa provningar bör antas i form av ett beslut av kommissionen.

(9) Tekniken för aktiv säkerhet utvecklas snabbt, vilket innebär att system för att förhindra eller minska risken för kollisioner skulle kunna vara till stor nytta för säkerheten, till exempel genom att kollisionshastigheten minskas och riktningen på islaget justeras. I detta direktiv bör utveckling av sådan teknik uppmuntras.

(10) De organisationer som representerar den europeiska, japanska och den koreanska fordonsindustrin har gjort åtaganden om att börja tillämpa rekommendationerna från den europeiska kommittén för ökad fordonssäkerhet ifråga om gränsvärden och provningar, eller vidta alternativa överenskomna åtgärder med minst samma verkan, från 2010, och en första uppsättning gränsvärden och prov från 2005 på nya fordonstyper, och om att tillämpa den första uppsättningen prov på 80 % av alla nya fordon från och med den 1 juli 2010, på 90 % av alla nya fordon från och med den 1 juli 2011 och på alla nya fordon från och med den 31 december 2012.

(11) Detta direktiv bör även bidra till att åstadkomma en hög skyddsnivå i samband med den internationella harmonisering av lagstiftningen på detta område som inleddes inom ramen för FN/ECE:s överenskommelse från 1998 om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon.

(12) Detta direktiv är ett av de särdirektiv som måste uppfyllas för överensstämmelse med förfarandet för EG-typgodkännande som fastställs i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(3).

(13) Direktiv 70/156/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på frontytorna på fordon. I detta direktiv avses med fordon alla motorfordon enligt artikel 2 och bilaga II till direktiv 70/156/EEG i kategori M1 med en högsta vikt på 2,5 ton samt alla fordon i kategori N1 som bygger på fordon i kategori M1 med en högsta vikt på 2,5 ton.

2. Syftet med direktivet är att minska skadorna på fotgängare och andra oskyddade trafikanter som träffas av fronten på sådana fordon som definieras i punkt 1.

Artikel 2

1. Med verkan från och med den 1 januari 2004 får medlemsstaterna inte, av skäl som hänför sig till skydd för fotgängare,

- vägra, vad avser fordonstyp, att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande, eller

- förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av fordon,

om fordonet överensstämmer med de tekniska bestämmelserna i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaga I.

2. Med verkan från och med den 1 oktober 2005 får medlemsstaterna inte längre utfärda

- EG-typgodkännande eller

- nationellt typgodkännande,

utom med åberopande av bestämmelserna i artikel 8.2 i direktiv 70/156/EEG, för någon fordonstyp av skäl som hänför sig till skydd för fotgängare, såvida inte de tekniska bestämmelserna i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaga I är uppfyllda.

3. Punkt 2 skall inte tillämpas på fordon som, med avseende på väsentliga aspekter av karosseriets konstruktion och utformning framför vindrutestolparna, inte skiljer sig från fordonstyper som har beviljats EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande före den 1 oktober 2005 och som inte redan har godkänts i enlighet med detta direktiv.

4. Med verkan från och med den 1 september 2010 får medlemsstaterna inte längre utfärda

- EG-typgodkännande eller

- nationellt typgodkännande,

utom med åberopande av bestämmelserna i artikel 8.2 i direktiv 70/156/EEG, för någon fordonstyp av skäl som hänför sig till skydd för fotgängare, om de tekniska bestämmelserna i punkt 3.2 i bilaga I till detta direktiv inte är uppfyllda.

5. Med verkan från och med den 31 december 2012 skall medlemsstaterna

- anse att intyg om överensstämmelse som medföljer nya fordon i enlighet med bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG inte längre är giltiga för de syften som avses i artikel 7.1 i det direktivet, och

- förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som saknar intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 70/156/EEG

av skäl som hänför sig till skydd för fotgängare, om de tekniska bestämmelserna i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaga I inte är uppfyllda.

6. Med verkan från och med den 1 september 2015 skall medlemsstaterna

- anse att intyg om överensstämmelse som medföljer nya fordon i enlighet med bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG inte längre är giltiga för de syften som avses i artikel 7.1 i det direktivet, och

- förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som saknar intyg om överensstämmelse i enlighet med direktiv 70/156/EEG

av skäl som hänför sig till skydd för fotgängare, om de tekniska bestämmelserna i punkt 3.2 i bilaga I inte är uppfyllda.

Artikel 3

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 2, skall medlemsstaterna se till att de provningar som föreskrivs i punkt 3.1 eller 3.2 i bilaga I genomförs enligt de tekniska föreskrifter som skall specificeras i ett beslut av kommissionen.

Artikel 4

De godkännande myndigheterna i medlemsstaterna skall var och en varje månad till kommissionen översända en kopia av typgodkännandeintyget, för vilket det finns en mall i tillägg 2 till bilaga II, för varje fordon som de har godkänt enligt detta direktiv under den månaden.

Artikel 5

1. På grundval av relevant information som de godkännande myndigheterna och berörda parter lämnar samt oberoende undersökningar, skall kommissionen övervaka de framsteg som industrin gör på området fotgängarskydd, och skall senast den 1 juli 2004 utföra en oberoende genomförbarhetsbedömning beträffande bestämmelserna i punkt 3.2 i bilaga I, och i synnerhet av alternativa åtgärder, dvs. antingen passiva eller en kombination av aktiva och passiva åtgärder, som faktiskt har minst samma verkan. Genomförbarhetsbedömningen skall basera sig på bland annat praktiska provningar och oberoende vetenskapliga studier.

2. Om det efter genomförbarhetsstudien som nämns i punkt 1 visar sig vara nödvändigt att justera bestämmelserna i bilaga I, punkt 3.2, så att de omfattar en kombination av aktiva och passiva åtgärder som säkrar en minst likvärdig skyddsverkan som de befintliga bestämmelserna i bilaga I, punkt 3.2, skall kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag om att ändra detta direktiv i enlighet därmed.

3. Så länge justeringen av detta direktiv begränsas till införandet av alternativa passiva åtgärder som säkrar en minst likvärdig skyddsverkan som de befintliga bestämmelserna i bilaga I, punkt 3.2, kan denna justering genomföras av kommittén för anpassning till teknisk utveckling i enlighet med förfarandet i artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

4. Kommissionen skall före den 1 april 2006 och därefter vartannat år avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av den övervakning som avses i punkt 1.

Artikel 6

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:

1) Följande punkter skall införas i bilaga I:

"9.23 Skydd för fotgängare

9.23.1 En detaljerad beskrivning med fotografier och/eller ritningar av fordonet vad gäller konstruktion, mått, relevanta referenslinjer och materialsammansättning i fråga om fordonets front (inre och yttre) skall tillhandahållas. Denna beskrivning skall innehålla uppgifter om aktiva skyddssystem som installerats."

2) Följande punkt skall införas i avsnitt A i bilaga III:

"9.23 Skydd för fotgängare

9.23.1 En detaljerad beskrivning med fotografier och/eller ritningar av fordonet vad gäller konstruktion, mått, relevanta referenslinjer och materialsammansättning i fråga om fordonets front (inre och yttre) skall tillhandahållas. Denna beskrivning skall innehålla uppgifter om aktiva skyddssystem som installerats."

3) Följande post 58 och fotnoter skall införas i del 1 i bilaga IV:

">Plats för tabell>"

4) Bilaga XI skall ändras på följande sätt:

- Följande post 58 skall införas i tillägg 1:

">Plats för tabell>"

- Följande post 58 skall införas i tillägg 2:

">Plats för tabell>"

- Följande post 58 skall införas i tillägg 3:

">Plats för tabell>"

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2003. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2004.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 november 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

G. Alemanno

Ordförande

(1) EUT C 234, 30.9.2003, s. 10.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 3 juli 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 4 november 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

BILAGA I

TEKNISKA BESTÄMMELSER

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Detta direktiv gäller frontytorna på fordon. I detta direktiv avses med fordon alla motorfordon enligt artikel 2 och bilaga II till direktiv 70/156/EEG i kategori M1 med en högsta vikt på 2,5 ton samt fordon i kategori N1 som bygger på fordon i kategori M1 med en högsta vikt på 2,5 ton.

2. DEFINITIONER

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

2.1 vindrutestolpar: den yttersta och främsta delen av den konstruktion som är avsedd att hålla uppe taket och som löper från karossen till taket.

2.2 stötfångare: den lägre, främre och yttre strukturen på ett fordon. Begreppet omfattar alla delar som är avsedda att skydda ett fordon i händelse av en frontalkollision med ett annat fordon i låg hastighet samt eventuella fästanordningar för dessa delar.

2.3 motorhuvens främre kant: den främre, övre strukturen, vilket även omfattar motorhuven och framskärmarna, området över och bredvid strålkastarna och eventuella övriga karossdelar.

2.4 motorhuvens ovansida: ytan på de yttre delarna framför vindrutan och vindrutestolparna. Det omfattar bland annat följande: motorhuven, framskärmarna, ventilationsluckorna, axlar för vindrutetorkare och undre delen av vindruteramen.

2.5 Prestandakriteriet för huvudet (Head Performance Criterion, HPC) är en beräkning av den maximala resulterande acceleration som sker under islaget under en angiven tidsrymd.

2.6 vindruta: fordonets främre vindruta som uppfyller alla relevanta krav i bilaga I till direktiv 77/649/EEG(1).

2.7 fordonstyp: en kategori av fordon som med avseende på partiet framför vindrutestolparna inte uppvisar sådana väsentliga skillnader i fråga om

- struktur,

- väsentliga mått,

- de material som fordonets yttre ytor består av,

- komponenternas (yttre eller inre) montering,

att de kan anses ha en negativ effekt på resultaten av de provningar avseende islag som föreskrivs i detta direktiv.

2.8 högsta vikt: största tekniskt tillåtna vikt inklusive last enligt tillverkarens uppgifter enligt punkt 2.8 i bilaga I till direktiv 70/156/EEG.

3. BESTÄMMELSER OM PROVNINGAR

3.1 Följande provningar skall utföras; de (gräns)värden som anges i punkterna 3.1.3 och 3.1.4 krävs dock endast i övervakningssyfte.

3.1.1 Provkroppen för benformen mot stötfångaren: En av de provningar som beskrivs i 3.1.1.1 eller 3.1.1.2 skall utföras:

3.1.1.1 Undre provkroppen för benformen mot stötfångaren: Provningen utförs med en islagshastighet på 40 km/tim. Knäets maximala dynamiska böjningsvinkel får inte överstiga 21,0 °, knäets maximala dynamiska skjuvning (förkjutning) får inte överstiga 6,0 mm och accelerationen uppmätt vid skenbenets övre del får inte överstiga 200 g.

3.1.1.2 Övre provkroppen för benformen mot stötfångaren: Provningen utförs med en islagshastighet på 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna i förhållande till tid får inte överstiga 7,5 kN och provkroppens böjningsmoment får inte överstiga 510 Nm.

3.1.2 Barn-/mindre vuxenhuvudformen mot motorhuvens ovansida: Provningen utförs med en islagshastighet på 35 km/tim med hjälp av en provkropp som väger 3,5 kg. HPC-värdet (prestandakriteriet för huvudet) får inte överstiga 1000 för två tredjedelar av motorhuvens provyta och 2000 för den återstående tredjedelen av provytan.

3.1.3 Övre provkroppen för benformen mot motorhuvens främre kant: Provet utförs med en islagshastighet upp till 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna ifråga om tid får inte överstiga 5,0 kN och provkroppens böjningsmoment skall registreras och jämföras med referensvärdet 300 Nm.

3.1.4 Vuxenhuvudformen mot vindrutan: Provet utförs med en islagshastighet på 35 km/tim med hjälp av en provkropp som väger 4,8 kg. HPC-värdet skall registreras och jämföras med referensvärdet 1000.

3.2 Följande provningar skall utföras.

3.2.1 Provkroppen för benformen mot stötfångaren: En av de provningar som beskrivs i 3.2.1.1 eller 3.2.1.3 skall utföras:

3.2.1.1 Undre provkroppen för benformen mot stötfångaren: Provningen utförs med en islagshastighet på 40 km/tim. Knäets maximala dynamiska böjningsvinkel får inte överstiga 15,0 °, knäets maximala dynamiska skjuvning (förskjutning) får inte överstiga 6,0 mm och accelerationen uppmätt vid skenbenets övre del får inte överstiga 150 g.

3.2.1.2 Övre provkroppen för benformen mot stötfångaren: Provningen utförs med en islagshastighet på 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna i förhållande till tid får inte överstiga 5,0 kN och provkroppens böjningsmoment får inte överstiga 300 Nm.

3.2.2 Barnhuvudformen mot motorhuvens ovansida: Provet utförs med en islagshastighet på 40 km/tim med hjälp av en provkropp som väger 2,5 kg. HPC-värdet får inte överstiga 1000 för motorhuvens hela provyta.

3.2.3 Övre provkroppen för benformen mot motorhuvens främre kant: Provet utförs med en islagshastighet upp till 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna i förhållande till tid får inte överstiga 5,0 kN och provkroppens böjningsmoment får inte överstiga 300 Nm.

3.2.4 Vuxenhuvudformen mot motorhuvens ovansida: Provet utförs med en islagshastighet på 40 km/tim med hjälp av en provkropp som väger 4,8 kg. HPC-värdet får inte överstiga 1000 för motorhuvens hela provyta.

(1) Rådets direktiv 77/649/EEG av den 27 september 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon (EGT L 267, 19.10.1977, s. 1). Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 90/630/EG (EGT L 341, 6.12.1990, s. 20).

BILAGA II

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR TYPGODKÄNNANDE

1. ANSÖKAN OM EG-TYPGODKÄNNANDE

1.1 Ansökan om EG-typgodkännande enligt artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp med avseende på skydd för fotgängare skall lämnas in av tillverkaren.

1.2 En mall för informationsdokumentet finns i tillägg 1.

1.3 Ett fordon, som är representativt för den fordonstyp som skall typgodkännas, skall inlämnas till den tekniska tjänst som har till uppgift att utföra typgodkännandeprovningen.

2. BEVILJANDE AV EG-TYPGODKÄNNANDE

2.1 Om de provningar som avses i bilaga I utförs i enlighet med specifikationerna i den bilagan och de tekniska föreskrifter som avses i artikel 3 i detta direktiv, skall EG-typgodkännande enligt artikel 4.1 och 4.3 i direktiv 70/156/EEG beviljas.

2.2 En mall för EG-typgodkännandeintyg finns i tillägg 2.

2.3 Ett godkännandenummer enligt bilaga VII till direktiv 70/156/EEG skall tilldelas varje fordonstyp som godkänns. Samma medlemsstat får inte tilldela en annan fordonstyp samma nummer.

2.4 Om tvivel uppstår skall, vid kontrollen av överensstämmelsen med provförfarandena, hänsyn tas till eventuella uppgifter eller provningsresultat som tillverkaren lämnat och som kan beaktas vid bedömningen av den godkännandeprovning som den godkännande myndigheten utfört.

3. ÄNDRING AV TYP OCH ÄNDRINGAR AV GODKÄNNANDEN

3.1 Ändringar av fordonet som påverkar frontens utformning, och som enligt myndigheten i väsentlig grad skulle påverka provningsresultaten, skall innebära att provningen upprepas.

3.2 Om en fordonstyp som godkänts enligt detta direktiv ändras, skall bestämmelserna i artikel 5 i direktiv 70/156/EEG tillämpas.

4. PRODUKTIONENS ÖVERENSSTÄMMELSE

4.1 Åtgärder för att säkra produktionens överensstämmelse skall vidtas i enlighet med artikel 10 i direktiv 70/156/EEG.

Tillägg 1 till bilaga II

>PIC FILE= "L_2003321SV.002202.TIF">

Tillägg 2 till bilaga II

>PIC FILE= "L_2003321SV.002302.TIF">

>PIC FILE= "L_2003321SV.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003321SV.002501.TIF">