Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

27.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/17


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/30/EG

av den 22 april 2005

om ändring, för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen, av Europarlamentets och rådets direktiv 97/24/EG och 2002/24/EG avseende typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon (1), särskilt artikel 7 i detta,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (2), särskilt artikel 17 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 97/24/EG är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för EG typgodkännande som fastställs i direktiv 2002/24/EG.

(2)

Tekniska regler för typgodkännande av ersättningskatalysatorer som separata tekniska enheter bör införas för att säkerställa att utsläppen håller en lämplig nivå. Regler bör införas för att främja tillämpningen i medlemsstaterna genom krav på märkning av ersättningskatalysatorer och deras förpackningar.

(3)

Typgodkännandekoden för medlemsstaterna Malta och Cypern i bilaga V till direktiv 2002/24/EG bör uppdateras.

(4)

Direktiven 97/24/EG och 2002/24/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Texten som bifogas direktiv 97/24/EG skall ändras i enlighet med bilaga I till det här direktivet.

Artikel 2

Bilagorna II och V till direktiv 2002/24/EG skall ändras i enlighet med bilaga II till det här direktivet.

Artikel 3

1.   När det gäller nya ersättningskatalysatorer som är avsedda att monteras på fordon som har erhållit typgodkännande i enlighet med direktiv 97/24/EG, får medlemsstaterna från och med den 18 maj 2006 inte längre

a)

vägra att bevilja EG-typgodkännande i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 2002/24/EG, eller

b)

förbjuda försäljning eller installation i fordon.

2.   Från och med den 18 maj 2006 får medlemsstaterna inte längre, av skäl som hänför sig till åtgärder mot luftföroreningar, tillåten ljudnivå eller åtgärder för att förhindra otillåtna förändringar, bevilja EG-typgodkännande enligt artikel 4.1 i direktiv 2002/24/EG för en ny ersättningskatalysator om den inte uppfyller bestämmelserna i direktiv 97/24/EG, ändrat genom det här direktivet.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 17 maj 2006. De skall genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 18 maj 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av det här direktivet.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 april 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 226, 18.8.1997, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2003/77/EG (EUT L 211, 21.8.2003, s. 24).

(2)  EGT L 124, 9.5.2002, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA I

ÄNDRINGAR AV DIREKTIV 97/24/EG

1.   Kapitel 5 i direktiv 97/24/EG ändras på följande sätt:

a)

I ”FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR” skall följande nya referenser läggas till:

”BILAGA VII

Typgodkännande av ersättningskatalysator som separat teknisk enhet till två- och trehjuliga motorfordon …

Tillägg 1

Informationsdokument beträffande ersättningskatalysator som separat teknisk enhet till viss typ av två- eller trehjuligt motorfordon …

Tillägg 2

Typgodkännandeintyg för ersättningskatalysator som separat teknisk enhet till viss typ av två- eller trehjuligt motorfordon …

Tillägg 3

Exempel på typgodkännandemärkning …”

b)

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

i)

Följande punkter skall läggas till som punkt 1.4, 1.5 och 1.6:

”1.4

’Originalkatalysator’: katalysator eller katalysatorutrustning som omfattas av det typgodkännande som meddelats för fordonet.

1.5

’Ersättningskatalysator’: katalysator eller katalysatorutrustning avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon som är typgodkänt i överensstämmelse med detta kapitel, vilken kan typgodkännas som separat teknisk enhet enligt definitionen i artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG.

1.6

’Originalersättningskatalysator’ katalysator eller katalysatorutrustning vars typ anges i punkt 5 i bilaga VI, men som säljs som separat teknisk enhet av den som innehar typgodkännandet för fordonet.”

ii)

Följande punkt skall läggas till som punkt 2.3:

”2.3   Diagram och märkning

2.3.1

Ett diagram och en profilritning som anger originalkatalysatorns (-katalysatorernas) dimensioner (om tillämpligt) skall bifogas de dokument som avses i bilaga V.

2.3.2

Alla originalkatalysatorer skall vara märkta med bokstaven ’e” följd av koden för det land som beviljat typgodkännandet. Denna hänvisning skall vara tydlig och outplånlig samt synlig (där detta är möjligt) på det avsedda monteringsstället.”

iii)

Följande punkt skall läggas till som punkt 5:

”5.   ERSÄTTNINGSATALYSATORER OCH ORIGINALERSÄTTNINGSKATALYSATORER

5.1   Ersättningskatalysatorer avsedda att monteras på fordon som är typgodkända enligt detta kapitel skall provas i enlighet med bilaga VII.

5.2   Originalersättningskatalysatorer av en typ som omfattas av punkt 5 i bilaga VI, vilka är avsedda att monteras på fordon som avses i det relevanta typgodkännandet, behöver inte uppfylla kraven i bilaga VII till detta direktiv förutsatt att de uppfyller kraven i punkterna 5.2.1 och 5.2.2.

5.2.1   Märkning

Originalersättningskatalysatorer skall åtminstone vara märkta med information om följande:

5.2.1.1

Fordonstillverkarens namn eller varumärke.

5.2.1.2

Fabrikat och nummer som identifierar komponenten.

5.2.2   Dokumentation

Originalersättningskatalysatorer skall åtföljas av nedanstående uppgifter

5.2.2.1

Fordonstillverkarens namn eller varumärke.

5.2.2.2

Fabrikat och nummer som identifierar komponenten.

5.2.2.3

De fordon, för vilka originalersättningskatalysatorn är av en typ som omfattas av punkt 5 i bilaga VI.

5.2.2.4

Monteringsanvisningar, där så erfordras.

5.2.2.5

Dessa uppgifter skall lämnas antingen på ett lösblad som medföljer originalersättningskatalysatorn, på den förpackning som originalersättningskatalysatorn säljs i, eller på annat ändamålsenligt sätt.”

c)

Bilaga II skall ändras på följande sätt:

i)

Följande punkter skall läggas till som punkt 1.7, 1.8 och 1.9 med följande lydelse skall införas:

”1.7

’Originalkatalysator’: katalysator eller katalysatorutrustning som omfattas av det typgodkännande som meddelats för fordonet.

1.8

’Ersättningskatalysator’: katalysator eller katalysatorutrustning avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon som är typgodkänt i överensstämmelse med detta kapitel, vilken kan typgodkännas som separat teknisk enhet enligt definitionen i artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG.

1.9

’Originalersättningskatalysator’: katalysator eller katalysatorutrustning av typ som anges i punkt 5 i bilaga VI, men som säljs som separat teknisk enhet av den som innehar typgodkännandet för fordonet.”

ii)

Följande punkt skall läggas till som punkt 2.4:

”2.4   Diagram och märkning

2.4.1

Ett diagram och en profilritning som anger originalkatalysatorns ( katalysatorernas) dimensioner (om tillämpligt) skall bifogas de dokument som avses i bilaga V.

2.4.2

Alla originalkatalysatorer skall vara märkta med bokstaven ’e’ följd av koden för det land som beviljat typgodkännandet. Denna hänvisning skall vara tydlig och outplånlig samt synlig (där detta är möjligt) på det avsedda monteringsstället.”

iii)

Följande punkt skall läggas till som punkt 5:

”5.   ERSÄTTNINGSATALYSATORER OCH ORIGINALERSÄTTNINGSKATALYSATORER

5.1   Ersättningskatalysatorer avsedda att monteras på fordon som är typgodkända enligt detta kapitel skall provas i enlighet med bilaga VII.

5.2   Originalersättningskatalysatorer av en typ som omfattas av punkt 5 i bilaga VI, vilka är avsedda att monteras på fordon som avses i det relevanta typgodkännandet, behöver inte uppfylla kraven i bilaga VII, förutsatt att de uppfyller kraven i punkterna 5.2.1 och 5.2.2 i denna bilaga.

5.2.1   Märkning

Originalersättningskatalysatorer skall åtminstone vara märkta med information om följande:

5.2.1.1

Fordonstillverkarens namn eller varumärke.

5.2.1.2

Fabrikat och nummer som identifierar komponenten.

5.2.2   Dokumentation

Varje originalersättningskatalysator skall åtföljas av information om följande:

5.2.2.1

Fordonstillverkarens namn eller varumärke.

5.2.2.2

Fabrikat och nummer som identifierar komponenten.

5.2.2.3

De fordon, för vilka originalersättningskatalysatorn är av en typ som omfattas av punkt 5 i bilaga VI.

5.2.2.4

Monteringsanvisningar, där så erfordras.

5.2.2.5

Denna information skall lämnas antingen på ett lösblad som medföljer originalersättningskatalysatorn, på den förpackning som originalersättningskatalysatorn säljs i, eller på annat ändamålsenligt sätt.”

d)

I bilaga VI skallföljande punkt läggas till som punkt 4a:

”4a   Katalysatorer

4a.1

Fabrikat och typ(er) av originalkatalysator enligt 3.2.12.2.1 i bilaga V (informationsdokumentet).

4a.2

Fabrikat och typ(er) av originalersättningskatalysator enligt 3.2.12.2.1 i bilaga V (informationsdokumentet).”

e)

En ny bilaga VII skall läggas till enligt följande:

BILAGA VII

TYPGODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSKATALYSATOR SOM SEPARAT TEKNISK ENHET TILL TVÅ- OCH TREHJULIGA MOTORFORDON

Denna bilaga gäller typgodkännande av katalysatorer som separata tekniska enheter, enligt definitionen i artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG, avsedda att monteras som ersättningskomponenter i en eller flera typer av två- eller trehjuliga motorfordon.

1.   DEFINITIONER

I denna bilaga används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.1   ’Originalkatalysator’: katalysator eller katalysatorutrustning som omfattas av det typgodkännande som meddelats för fordonet.

1.2   ’Ersättningskatalysator’: katalysator eller katalysatorutrustning avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon som är typgodkänt enligt detta kapitel, vilken kan typgodkännas som separat teknisk enhet enligt definitionen i artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG.

1.3   ’Originalersättningskatalysator’: katalysator eller katalysatorutrustning vars typ anges i punkt 5 i bilaga VI, men som säljs som separat teknisk enhet av den som innehar typgodkännandet för fordonet.

1.4   ’Typ av katalysator’: katalysatorer vilka inte skiljer sig åt i väsentliga avseenden som:

1.4.1

Antal belagda grundstommar, struktur och material.

1.4.2

Typ av katalytisk aktivitet (oxidering, trevägs- e.d.).

1.4.3

Volym, förhållande mellan frontytan och längden på grundstommarna.

1.4.4

Innehåll av katalysatormaterial.

1.4.5

Förhållandet mellan olika katalysatormaterial.

1.4.6

Celltäthet.

1.4.7

Dimensioner och form.

1.4.8

Termiskt skydd.

1.5   ’Fordonstyp med avseende på motorns avgasutsläpp’: två- eller trehjuliga motorfordon som inte skiljer sig åt på avsevärt sätt, i synnerhet vad beträffar:

1.5.1

Likvärdig svängmassa definierad i förhållande till referensmassan, enligt moment 5.2 i tillägg 1 i bilaga I eller II (beroende på fordonstyp).

1.5.2

Motorns och det två- eller trehjuliga motorfordonets egenskaper såsom de definieras i bilaga V.

1.6   ’Gasformiga föroreningar’: kolmonoxid, kolväten och kväveoxider uttryckta i motsvarande kvävedioxidvärden (NO2).

2.   ANSÖKAN OM TYPGODKÄNNANDE

2.1   Ansökan om typgodkännande av en viss typ av ersättningskatalysator som separat teknisk enhet skall lämnas av tillverkaren eller av dennes ombud.

2.2   En mall för informationsdokumentet finns i tillägg 1.

2.3   För varje typ av katalysator för vilken typgodkännande söks, måste ansökan åtföljas av följande dokument i tre exemplar, och av följande uppgifter:

2.3.1

En beskrivning av den eller de fordonstyper som anordningen är avsedd för, med avseende på egenskaperna i punkt 1.1 i bilaga I eller II (beroende på fordonstyp).

2.3.2

De siffror eller symboler som är specifika för motor- och fordonstypen.

2.3.3

Beskrivning av ersättningskatalysatorn med angivande av den relativa placeringen av varje komponent, samt monteringsanvisningar.

2.3.4

Ritningar av alla komponenter för att underlätta deras lokalisering och identifiering, samt uppgifter om använda material. Dessa ritningar skall också ange tänkt placering av det obligatoriska typgodkännandenumret.

2.4   Sökanden skall förse den tekniska tjänst som är ansvarig för typgodkännandeprovet med följande:

2.4.1.

Ett eller flera fordon av en typ som är godkänd i överensstämmelse med detta kapitel och som är utrustat (utrustade) med en ny originalkatalysator. Detta (dessa) fordon skall väljas ut av sökanden i samförstånd med den tekniska tjänsten. Det (de) skall uppfylla kraven i punkt 3 i tillägg 1 till bilaga I, II eller III (beroende på fordonstyp).

Provfordonet (-fordonen) får inte ha några defekter i utsläppskontrollsystemet. Kraftigt slitna eller defekta utsläppsrelaterade originaldelar skall repareras eller bytas ut. Provfordonet (-fordonen) skall vara riktigt avstämt (avstämda) och inställt (inställda) enligt tillverkarens specifikationer innan provet genomförs.

2.4.2

Ett exemplar av denna typ av ersättningskatalysator. Detta exemplar skall ha en tydligt läsbar och outplånlig märkning med sökandens varumärke eller handelsbeteckning.

3.   BEVILJANDE AV TYPGODKÄNNANDE

3.1

Efter fullföljande av de provningar som fastställs i denna bilaga skall den behöriga myndigheten utfärda ett intyg baserat på mallen i tillägg 2.

3.2

Ett godkännandenummer enligt bilaga V till direktiv 2002/24/EG skall tilldelas varje typ av ersättningskatalysator som godkänts. Samma medlemsstat får inte ge samma nummer till en annan typ av ersättningskatalysator. Samma typgodkännandenummer kan täcka användningen av den aktuella typen av ersättningskatalysatorer i ett antal olika fordonstyper.

4.   MÄRKNINGSKRAV

4.1   Alla ersättningskatalysatorer som överensstämmer med den typ som godkänts enligt detta direktiv som separat teknisk enhet, men inte upphängningsdelar och rör, skall förses med ett typgodkännandemärke i enlighet med kraven i artikel 8 i direktiv 2002/24/EG, kompletterat med de ytterligare upplysningar som avses i punkt 4.2 i denna bilaga. Typgodkännandemärket skall placeras så att det är lätt läsbart, outplånligt och synligt på det avsedda monteringsstället.

Höjden på bokstaven ’a’ skall vara ≥ 3 mm.

4.2   Ytterligare upplysningar i typgodkännandemärket

4.2.1   Av typgodkännandemärket skall det dessutom framgå vilka kapitelnummer som typgodkännandet grundar sig på. Detta gäller för alla ersättningskatalysatorer, men inte för upphängningsdelar och rör.

4.2.1.1   Ersättningskatalysator bestående av en enda komponent som innehåller både katalysator och avgassystem (ljuddämpare)

Det typgodkännandemärke som avses i punkt 4.1 skall följas av två cirklar som omger siffrorna 5 respektive 9.

4.2.1.2   Ersättningskatalysator som är skild från avgassystemet (ljuddämparen)

Det typgodkännandemärke som avses i punkt 4.1 och som anbringas på ersättningskatalysatorn skall följas av en cirkel som omger siffran 5.

Exempel på typgodkännandemärkning ges i bilaga 3.

5.   KRAV

5.1   Allmänna krav

Ersättningskatalysatorn skall utformas, konstrueras och monteras på ett sådant sätt att följande gäller:

5.1.1

Fordonet i normal användning, trots de skakningar det kan utsättas för, uppfyller kraven i bilagan.

5.1.2

Ersättningskatalysatorn uppvisar en rimlig motståndskraft mot sådan korrosion som den utsätts för, med beaktande av fordonets normala användning.

5.1.3

Den markfrigång som fastställts med originalkatalysatorn och fordonets maximala lutning inte reduceras.

5.1.4

Temperaturen på utsidan inte blir för hög.

5.1.5

Det finns inga utskjutande delar eller vassa kanter.

5.1.6

Stötdämpare och fjädring har tillräcklig frihöjd.

5.1.7

Tillräckligt säkerhetsavstånd har lämnats för rören.

5.1.8

Dess slagtålighet är förenlig med klart definierade krav för underhåll och montering.

5.1.9

Om originalkatalysatorn var försedd med termoskydd skall ersättningskatalysatorn vara försedd med motsvarande skydd.

5.1.10

Om syresensor(er) eller andra sensorer ursprungligen varit monterade på avgassystemet skall ersättningskatalysatorn placeras i exakt samma position som originalkatalysatorn, och sensorernas placering på avgassystemet får inte ändras.

5.2   Krav beträffande utsläpp

5.2.1   Det fordon som avses i punkt 2.4.1, och som är utrustat med en ersättningskatalysator av den typ för vilken godkännande söks, skall genomgå de prov som fastställs i tilläggen 1 och 2 till bilaga I, II eller III (beroende på fordonets typgodkännande) (1).

5.2.1.1   Bedömning av utsläpp av föroreningar från fordon som är utrustade med en ersättningskatalysator

Kraven beträffande utsläpp bedöms som uppfyllda om det provfordon som är utrustat med ersättningskatalysatorn inte överskrider gränsvärdena i bilaga I, II eller III (beroende på fordonets typgodkännande) (2).

Om typgodkännande söks för olika fordonstyper från samma tillverkare och under förutsättning att dessa olika fordonstyper är utrustade med samma typ av originalkatalysator, kan typ I-provet begränsas till minst två fordon som väljs i samförstånd med den tekniska tjänst som är ansvarig för godkännandet.

5.2.2   Krav beträffande tillåten ljudnivå

Det fordon som avses i punkt 2.4.1, och som är utrustat med en ersättningskatalysator av den typ för vilken godkännande söks, skall uppfylla kraven i punkt 3 i bilaga II, III eller IV till kapitel 9 (beroende på fordonets typgodkännande). Provresultatet för fordon i rörelse och för stillastående fordon skall ingå i provningsrapporten.

5.3   Provning av fordonets prestanda

5.3.1

Ersättningskatalysatorn skall vara sådan att fordonets prestanda säkert är jämförbara med de prestanda som uppnås med originalkatalysatorn.

5.3.2

Ersättningskatalysatorn skall jämföras med en originalkatalysator, också i nytt skick, monterad på det fordon som avses i punkt 2.4.1.

5.3.3

Denna provning utförs genom mätning av motorns effektkurva. Den maximala nettoeffekt och den maximala hastighet som uppmäts med ersättningskatalysatorn får inte avvika mer än ± 5 % från motsvarande värden uppmätta under samma förhållanden med originalkatalysatorn.

6.   PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

Bestämmelserna i bilaga VI till direktiv 2002/24/EG gäller för kontroll av produktionsöverensstämmelsen.

För kontroll av den överensstämmelse som beskrivs ovan skall en proversättningskatalysator tas från produktionslinjen för den typ som godkänts i enlighet med denna bilaga.

Tillverkningen får anses överensstämma med bestämmelserna i denna bilaga om kraven i punkterna 5.2 (krav beträffande utsläpp) och 5.3 (provning av fordonets prestanda) är uppfyllda.

7.   DOKUMENTATION

7.1   Varje ny ersättningskatalysator skall åtföljas av följande information:

7.1.1

Katalysatortillverkarens namn eller varumärke.

7.1.2

Fordon (med tillverkningsår) som ersättningskatalysatorn är godkänd för.

7.1.3

Monteringsanvisningar, där så erfordras.

7.2   Denna information skall lämnas antingen på ett lösblad som medföljer ersättningskatalysatorn, på förpackningen som ersättningskatalysatorn säljs i, eller på annat ändamålsenligt sätt.

Tillägg 1

Informationsdokument beträffande ersättningskatalysator som separat teknisk enhet till viss typ av två- eller trehjuligt fordon

Löpnummer (anges av sökanden) ...

Ansökan om typgodkännande av ersättningskatalysator till en viss typ av två- eller trehjuligt fordon skall innehålla följande uppgifter:

1.

Fabrikat: ...

2.

Typ: ...

3.

Tillverkarens namn och adress: ...

...

4.

Namn och adress till tillverkarens eventuella ombud: ...

...

5.

Fabrikat och typ(er) av fordon som anordningen är avsedd för (3 4):

6.

Ritningar över ersättningskatalysatorn som särskilt visar alla de karakteristika som nämns i punkt 1.4 i bilaga VII till kapitel 5 som bifogas direktiv 97/24/EC: ...

...

7.

Beskrivning och ritningar som visar ersättningskatalysatorns placering i förhållande till motorns avgassystem och eventuell syresensor: ...

8.

Eventuella begränsningar avseende användning samt monteringsanvisningar: ...

9.

De uppgifter som förtecknas i följande punkter i del 1 A i bilaga II till direktiv 2002/24/EG:

0.1,

0.2,

0.5,

0.6,

2.1,

3,

3.0,

3.1,

3.1.1,

3.2.1.7,

3.2.12,

4–4.4.2,

4.5,

4.6,

5.2.

Tillägg 2

Typgodkännandeintyg för ersättningskatalysator till viss typ av två- eller trehjuligt fordon

Myndighetens namn

Rapport nr ... från den tekniska tjänsten ... den ... (datum)

Typgodkännande nr: ... Utvidgning nr: ...

1.

Fabrikat: ...

2.

Typ: ...

3.

Tillverkarens namn och adress: ...

...

4.

Namn och adress till tillverkarens eventuella ombud:...

...

5.

Fabrikat och typ(er) och eventuella varianter och versioner av fordon som anordningen är avsedd för: ...

...

6.

Inlämnad för provning den: ...

7.

Typgodkännande beviljas/beviljas ej (3 4):

8.

Ort: ...

9.

Datum: ...

10.

Underskrift: ...

Tillägg 3

Exempel på typgodkännandemärkning

Ovanstående typgodkännandemärkning utfärdades av Tyskland [e1] med nummer 1230 för ersättningskatalysator som består av en enda komponent som innehåller både katalysator och avgassystem (ljuddämpare).

Ovanstående typgodkännandemärkning utfärdades av Tyskland [e1] med nummer 1230 för ersättningskatalysator som inte ingår i avgassystemet (katalysator och ljuddämpare ingår inte i samma komponent).

Ovanstående typgodkännandemärkning utfärdades av Tyskland [e1] med nummer 1230 för ljuddämpare som inte är original och som inte är integrerad med en katalysator (katalysatorn och ljuddämparen ingår inte i samma komponent eller fordonet är inte utrustat med en katalysator) (se kapitel 9).

2.   Kapitel 7 som bifogas direktiv 97/24/EG ändras enligt följande:

a)

Punkt 1.10 skall ersättas med följande:

”1.10.

’Avgassystem’ avser kombinationen av avgasrör, expansionskärl, avgasljuddämpare och katalysator (i förekommande fall).”

b)

Följande punkt skall införas som punkt 3.10.1.3.7a:

”3.10.1.3.7a

katalysator(er) (endast om den/de inte är integrerad[-e] i ljuddämparen)”

3.   Kapitel 9 som bifogas direktiv 97/24/EG ändras enligt följande:

a)

I ”FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR” skall följande hänvisning införas mellan bilaga VI och bilaga VII:

”Tillägg

Exempel på typgodkännandemärkning …”

b)

I bilaga II skall följande punkt läggas till som punkt 3.5.5:

”3.5.5   Bedömning av utsläpp av föroreningar från fordon som är utrustade med en ersättningsljuddämpare.

Det fordon som avses i punkt 3.2.3.3, och som är utrustat med en ljuddämpare av den typ för vilken typgodkännande söks, skall genomgå typ I- och typ II-prov enligt de villkor som beskrivs i tillämplig bilaga till kapitel 5 i detta direktiv, beroende på fordonets typgodkännande.

Kraven beträffande utsläpp skall bedömas som uppfyllda om de gränsvärden som gäller för fordonets typgodkännande iakttas.”

c)

I bilaga III skall följande punkt läggas till som punkt 3.5.5:

”3.5.5   Bedömning av utsläpp av föroreningar från fordon som är utrustade med en ersättningsljuddämpare.

Det fordon som avses i punkt 3.2.3.3, och som är utrustat med en ljuddämpare av den typ för vilken typgodkännande söks, skall genomgå typ I- och typ II-prov enligt de villkor som beskrivs i tillämplig bilaga till kapitel 5 i detta direktiv, beroende på fordonets typgodkännande.

Kraven beträffande utsläpp skall bedömas som uppfyllda om de gränsvärden som gäller för fordonets typgodkännande iakttas.”

d)

I bilaga IV skall följande punkt läggas till som punkt 3.5.5:

”3.5.5   Bedömning av utsläpp av föroreningar från fordon som är utrustade med en ersättningsljuddämpare.

Det fordon som avses i punkt 3.2.3.3, och som är utrustat med en ljuddämpare av den typ för vilken typgodkännande söks, skall genomgå typ I- och typ II-prov enligt de villkor som beskrivs i tillämplig bilaga till kapitel 5 i detta direktiv, beroende på fordonets typgodkännande.

Kraven beträffande utsläpp skall bedömas som uppfyllda om de gränsvärden som gäller för fordonets typgodkännande iakttas.”

e)

Bilaga VI skall ändras enligt följande:

i)

Punkt 1.3 skall ersättas med följande:

”1.3

typgodkännandemärke som utformas och anbringas i överensstämmelse med kraven i artikel 8 i direktiv 2002/24/EG, med tillägg av de ytterligare upplysningar som avses i punkt 6. Texthöjden för bokstaven ’a’ skall vara ≥ 3 mm.”

ii)

Följande punkt skall läggas till som punkt 6:

”6.   YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR I TYPGODKÄNNANDEMÄRKET

6.1   Av typgodkännandemärket på ingående komponenter i avgassystem som inte är original, med undantag av monteringsdelar och rör, skall det också framgå vilka kapitelnummer som ligger till grund för typgodkännandet, med de undantag som anges i punkt 6.1.3.

6.1.1   Avgassystem som inte är original och som består av en enda komponent som innehåller både ljuddämpare och katalysator

Det typgodkännandemärke som avses i punkt 1.3 skall följas av två cirklar som omger siffrorna 5 respektive 9.

6.1.2   Avgassystem som inte är original och som är skilt från katalysatorn

Det typgodkännandemärke som avses i punkt 1.3 och som anbringas på ljuddämparen skall följas av en cirkel som omger siffran 9.

6.1.3   Avgassystem som inte är original och som består av en enda komponent (ljuddämpare) för fordon som inte är typgodkända enligt kapitel 5

Det typgodkännandemärke som avses i punkt 1.3 och som anbringas på ljuddämparen får inte följas av ytterligare information.

Exempel på typgodkännandemärkning ges i tillägget.”

iii)

Följande tillägg skall läggas till:

”Tillägg

Exempel på typgodkännandemärkning

Ovanstående typgodkännandemärkning utfärdades av Frankrike [e2] med nummer 6789 för ett avgassystem som inte är original och som består av en enda komponent som innehåller både ljuddämpare och katalysator.

Ovanstående typgodkännandemärkning utfärdades av Frankrike [e2] med nummer 6789 för en ljuddämpare som inte är original och som inte innehåller en katalysator (katalysator och ljuddämpare ingår inte i samma komponent eller fordonet är inte utrustat med katalysator).

Ovanstående typgodkännandemärkning utfärdades av Frankrike [e2] med nummer 6789 för en ersättningskatalysator som inte ingår i avgassystemet (katalysator och ljuddämpare ingår inte i samma komponent) (se kapitel 5).

Ovanstående typgodkännandemärkning utfärdades av Frankrike [e2] med nummer 6789 för ett avgassystem som inte är original och som består av en enda komponent (ljuddämpare) avsedd att monteras på fordon som inte är typgodkända enligt kapitel 5.”


(1)  Enligt vad som föreskrivs i den version av direktivet som gällde för fordonets typgodkännande.

(2)  Enligt vad som föreskrivs i den version av direktivet som gällde för fordonets typgodkännande.

(3)  Stryk det som ej är tillämpligt.

(4)  Stryk det som ej är tillämpligt.


BILAGA II

ÄNDRINGAR AV DIREKTIV 2002/24/EG

Direktiv 2002/24/EG ändras enligt följande:

a)

I bilaga II skall punkt 3.2.12 ersättas med följande:

”3.2.12   Åtgärder mot luftföroreningar:

3.2.12.1   Anordning för återföring av vevhusgaser (endast för fyrtaktsmotorer) (beskrivning och ritningar):

3.2.12.2   Extra reningsanordningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik):

3.2.12.2.1   Katalysator: ja/nej (1)

3.2.12.2.1.1   Antal katalysatorer och katalysatorelement:

3.2.12.2.1.2   Katalysatorns (katalysatorernas) dimensioner, form och volym:

3.2.12.2.1.3   Typ av katalys:

3.2.12.2.1.4   Total mängd ädelmetall:

3.2.12.2.1.5   Relativ koncentration:

3.2.12.2.1.6   Grundstommar (struktur och material):

3.2.12.2.1.7   Celltäthet:

3.2.12.2.1.8   Typ av katalysatorhölje:

3.2.12.2.1.9   Placering av katalysator(er) (placering och referensavstånd i avgassystemet):

3.2.12.2.2   Syresensor: ja/nej (1)

3.2.12.2.2.1   Typ:

3.2.12.2.2.2   Placering:

3.2.12.2.2.3   Reglerområde:

3.2.12.2.3   Luftinsprutning: ja/nej (1)

3.2.12.2.3.1   Typ (pulserande luft, luftpump osv.):

3.2.12.2.4   Avgasåterföring (EGR): ja/nej (1)

3.2.12.2.4.1   Egenskaper (flödeshastighet osv.):

3.2.12.2.5   Andra system (beskrivning och funktion):

b)

Bilaga V ändras enligt följande:

i)

I listan i del A punkt 1 avsnitt 1 skall texten ”CY för Cypern” och ”MT för Malta” ersättas av ”49 för Cypern” respektive ”50 för Malta”.

ii)

I listan i del B punkt 1.1 skall texten ”CY för Cypern” och ”MT för Malta” ersättas av ”49 för Cypern” respektive ”50 för Malta”.


(1)  Stryk det som ej är tillämpligt.”