Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

26.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/49/EG

av den 25 juli 2005

om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1), särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon (2), särskilt artikel 4 i detta, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 72/245/EEG är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för typgodkännande som fastställs i rådets direktiv 70/156/EEG.

(2)

I syfte att förbättra fordonssäkerheten genom att främja utveckling och utnyttjande av teknik som använder kortdistansradarutrustning för bilar har kommissionen harmoniserat användningen av två radiofrekvensband genom kommissionens beslut 2004/545/EG av den 8 juli 2004 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 79 GHz för användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (3) och genom kommissionens beslut 2005/50/EG av den 17 januari 2005 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (4).

(3)

Frekvensbandet 79 GHz har konstaterats vara det lämpligaste frekvensbandet för utveckling och utnyttjande på lång sikt av kortdistansradarutrustning för bilar. Enligt beslut 2004/545/EG skall radiofrekvensbandet 79 GHz störningsfritt och oskyddat stå till förfogande för kortdistansradarsystem för bilar. Tekniken i radiofrekvensbandet 79 GHz håller dock fortfarande på att utvecklas och är inte omedelbart tillgängligt på ett kostnadseffektivt sätt.

(4)

Tidsbegränsad användning av radiofrekvensbandet 24 GHz för kortdistansradarutrustning för bilar har tillåtits enligt beslut 2005/50/EG. Den teknik som använder detta frekvensband är tillgänglig på kort sikt och till rimlig kostnad, vilket gör det möjligt att snabbt bedöma hur effektiv användningen av kortdistansradarutrustning för bilar är när det gäller att öka trafiksäkerheten. Användningen av radarutrustning med den tekniken måste dock begränsas för att undvika störningar för andra tillämpningar som använder radiofrekvensbandet 24 GHz.

(5)

Beslut 2005/50/EG tillåter användning av radarutrustning i frekvensbandet 24 GHz endast när den ingår i nya fordons originalutrustning eller när den ersätter sådan utrustning, och endast under en period fram till senast den 30 juni 2013. Enligt artikel 5 i beslut 2005/50/EG kan detta datum dock flyttas fram.

(6)

Enligt beslut 2005/50/EG skall medlemsstaterna inrätta ett övervakningssystem för att fastställa antalet registrerade fordon med kortdistansradarutrustning som använder frekvensbandet 24 GHz inom deras territorium. Det är därför nödvändigt att medlemsstaterna får de resurser som krävs för att utföra denna övervakning.

(7)

Direktiv 72/245/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Ändringarna av direktiv 72/245/EEG påverkar direktiv 70/156/EEG. Det är därför nödvändigt att även ändra det direktivet.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättades genom artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 72/245/EEG

Direktiv 72/245/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall följande punkter införas efter punkt 2.1.12.2:

”2.1.13

kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: en radar som följer definitionen i artikel 2.2 i kommissionens beslut 2005/50/EG (5) och som uppfyller prestandakraven i artikel 4 i det beslutet.

2.1.14

kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz: en radar som följer definitionen i artikel 2 b i kommissionens beslut 2004/545/EG (6) och som uppfyller prestandakraven i artikel 3 i det beslutet.

2.

I bilaga II A skall följande punkter införas efter punkt 12.2.7:

”12.7.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)

12.7.2

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)”.

3.

I tillägget till bilaga III A skall följande punkter föras in efter punkt 1.3:

”1.3.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)

1.3.2

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)”.

Artikel 2

Ändring av direktiv 70/156/EEG

Direktiv 70/156/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I bilagorna I och III skall följande punkter införas efter punkt 12.6.4:

”12.7.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)

12.7.2

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)”.

2.

I bilaga IX på sidan 2 i alla förlagor till intyget om överensstämmelse skall punkt 50 ersättas med följande:

”50.   Anmärkningar

50.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)

50.2

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz: Ja/Nej (stryk det som inte är tillämpligt)

50.3

Övriga anmärkningar …”.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser

1.   Med verkan från och med den 1 juli 2006 skall medlemsstaterna, om bestämmelserna i direktiv 72/245/EEG, ändrat genom detta direktiv, inte är uppfyllda, av skäl som hänför sig till elektromagnetisk kompatibilitet

a)

inte längre betrakta intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon i enlighet med bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG som giltiga för tillämpningen av artikel 7.1 i det direktivet, och

b)

få vägra registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon.

Redan utfärdade godkännanden för fordon som inte är utrustade med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz eller 79 GHz skall inte beröras.

2.   Medlemsstaterna skall från och med den 1 juli 2013 förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av fordon utrustade med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz.

3.   Om det referensdatum som anges i artikel 2.5 i beslut 2005/50/EG ändras i enlighet med artikel 5 i det beslutet skall medlemsstaterna förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av fordon utrustade med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz efter det ändrade referensdatumet.

Artikel 4

Genomförande

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2006 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över bestämmelserna i detta direktiv.

De skall dessa tillämpa bestämmelser från och med den 1 juli 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de texter till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice-President


(1)  EGT L 42, 23.2.1970, s 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/104/EG (EUT L 337, 13.11.2004, s. 13).

(2)  EGT L 152, 6.7.1972, s. 15. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/104/EG.

(3)  EUT L 241, 13.7.2004, s. 66.

(4)  EUT L 21, 25.1.2005, s. 15.

(5)  EUT L 21, 25.1.2005, s. 15.

(6)  EUT L 241, 13.7.2004, s. 66.”