Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

25.11.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/37


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/66/EG

av den 26 oktober 2005

om användningen av frontskydd på motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Utrustning som förstärker fronten på motorfordon har blivit allt vanligare på senare år. Vissa av dem innebär en säkerhetsrisk för fotgängare och andra trafikanter vid en kollision. Därför krävs det åtgärder för att skydda allmänheten mot sådana risker.

(2)

Frontskydd kan förekomma som originalutrustning eller som separata tekniska enheter. De tekniska kraven för typgodkännande av motorfordon vad gäller frontskydd som kan monteras på fordonet bör harmoniseras för att undvika att medlemsstaterna antar olika bestämmelser och för att den inre marknaden skall fungera korrekt. Av samma skäl är det nödvändigt att harmonisera de tekniska kraven för typgodkännande av frontskydd som separata tekniska enheter i den mening som avses i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (3).

(3)

Det är nödvändigt att kontrollera användningen av frontskydd och fastställa de krav för tester, tillverkning och montering som frontskydden måste uppfylla både om de monteras som en originalutrustning och om de saluförs som en separat teknisk enhet. Tester bör säkerställa att frontskydd utformas för att förbättra fotgängarsäkerheten och minska antalet skador.

(4)

Dessa krav bör också betraktas i samband med skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter och med hänvisning till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG av den 17 november 2003 om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och vid kollision med ett motorfordon (4). Det här direktivet bör ses över mot bakgrund av ytterligare forskning och den erfarenhet som erhålls under de fyra första tillämpningsåren.

(5)

Detta direktiv är ett av de särdirektiv om EG-typgodkännande som har fastställts genom direktiv 70/156/EEG.

(6)

Kommissionen bör övervaka effekten av detta direktiv och rapportera till Europaparlamentet och rådet. Om så anses nödvändigt för att ytterligare förbättra fotgängarskyddet bör kommissionen lägga fram förslag till ändring av detta direktiv i enlighet med den tekniska utvecklingen.

(7)

Det är dock klart att vissa fordon som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde och på vilka frontskydd kan monteras inte omfattas av direktiv 2003/102/EG. Beträffande sådana fordon är det möjligt att kraven på övre bentest i detta direktiv inte kan genomföras tekniskt. För att med avseende på skallskador bidra till en förbättrad säkerhet för fotgängare kan det vara nödvändigt att tillåta alternativa krav på övre bentest som endast bör tillämpas på dessa fordon, samtidigt som det garanteras att monteringen av frontskydd inte ökar risken för benskador på fotgängare eller andra oskyddade trafikanter.

(8)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv och för dess anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör vidtas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(9)

Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att främja fotgängares och andra oskyddade trafikanters säkerhet genom fastställande av tekniska krav för typgodkännande av motorfordon vad gäller frontskydd, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(10)

Detta direktiv är en del av det europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet och det kan kompletteras med nationella åtgärder för att förbjuda eller begränsa användningen av frontskydd som finns på marknaden före direktivets ikraftträdande.

(11)

Direktiv 70/156/EEG bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med detta direktiv är att förbättra fotgängarsäkerheten och fordonssäkerheten genom passiva åtgärder. I direktivet fastställs tekniska krav för typgodkännande av motorfordon vad gäller frontskydd vilka monteras som originalutrustning eller som en separat teknisk enhet.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner samt definitionerna i punkt 1 i bilaga I:

1.

fordon: motorfordon tillhörande kategori M1 i enlighet med definitionen i artikel 2 i direktiv 70/156/EEG och i bilaga II till detta med en tillåten totalvikt på högst 3,5 ton och motorfordon tillhörande kategori N1 i enlighet med definitionen i artikel 2 i direktiv 70/156/EEG och i bilaga II till detta,

2.

separat teknisk enhet: en separat teknisk enhet i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 70/156/EEG avsedd att monteras och användas på en eller flera typer av motorfordon.

Artikel 3

Regler för typgodkännande

1.   Då det gäller en ny fordonstyp utrustad med ett frontskydd som uppfyller bestämmelserna i bilagorna I och II, får medlemsstaterna från och med den 25 augusti 2006 i fråga om frontskydd inte

a)

vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande,

b)

förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande.

2.   Då det gäller nya frontskydd som saluförs som en separat teknisk enhet och som uppfyller kraven i bilagorna I och II, får medlemsstaterna från och med den 25 augusti 2006 inte

a)

vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande,

b)

förbjuda försäljning eller ibruktagande.

3.   Då det gäller en ny fordonstyp utrustad med frontskydd eller ett nytt slags frontskydd monterat som en separat teknisk enhet som inte uppfyller bestämmelserna i bilagorna I och II, skall medlemsstaterna från och med den 25 november 2006 vägra att bevilja såväl EG-typgodkännande som nationellt typgodkännande.

4.   Då det gäller ett fordon som inte uppfyller bestämmelserna i bilagorna I och II, skall medlemsstaterna från och med den 25 maj 2007 i fråga om frontskydd

a)

betrakta de intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon i enlighet med direktiv 70/156/EEG som inte längre giltiga för tillämpningen av artikel 7.1 i det direktivet,

b)

vägra registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som inte åtföljs av ett intyg om överensstämmelse i enlighet med bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG.

5.   Från och med den 25 maj 2007 skall kraven i bilagorna I och II vad gäller frontskydd som separata tekniska enheter gälla för tillämpningen av artikel 7.2 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 4

Genomförandeåtgärder och ändringar

1.   Detaljerade tekniska bestämmelser för test enligt punkt 3 i bilaga I skall antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 13.3 i direktiv 70/156/EEG.

2.   De ändringar som krävs för att anpassa detta direktiv skall antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 13.3 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 5

Översyn

Senast den 25 augusti 2010 skall kommissionen mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och erfarenheterna se över de tekniska bestämmelserna i detta direktiv och särskilt villkoren för krav på testet för provkroppen för den övre benformen mot frontskyddet, införandet av testet för vuxenhuvudformen mot frontskyddet och specifikationer för testet för barnhuvudformen mot frontskyddet. Resultaten av översynen skall redovisas i en rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet.

Om det som ett resultat av översynen konstateras att de tekniska bestämmelserna i detta direktiv bör anpassas skall denna anpassning utföras i enlighet med förfarandet i artikel 13.3 i direktiv 70/156/EEG.

Artikel 6

Ändring av direktiv 70/156/EEG

Bilagorna I, III, IV och XI till direktiv 70/156/EEG skall ändras i enlighet med bilaga III till detta direktiv.

Artikel 7

Genomförande

1.   Medlemsstaterna skall senast den 25 augusti 2006 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 25 augusti 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Separata tekniska enheter

Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas behörighet att förbjuda eller begränsa användningen av frontskydd som saluförts som separata tekniska enheter innan detta direktiv trädde i kraft.

Artikel 9

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 10

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 26 oktober 2005.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

D. ALEXANDER

Ordförande


(1)  EUT C 112, 30.4.2004, s. 18.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 26 maj 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 11 oktober 2005.

(3)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/49/EG (EUT L 194, 26.7.2005, s. 12).

(4)  EUT L 321, 6.12.2003, s. 15.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

BILAGA I

Tekniska bestämmelser

BILAGA II

Administrativa bestämmelser för typgodkännande

Tillägg 1

Informationsdokument (fordon)

Tillägg 2

Informationsdokument (separata tekniska enheter)

Tillägg 3

Intyg om EG-typgodkännande (fordon)

Tillägg 4

Intyg om EG-typgodkännande (separata tekniska enheter)

Tillägg 5

Exempel på märke för EG-typgodkännande

BILAGA III

Ändringar i direktiv 70/156/EEG

BILAGA I

TEKNISKA BESTÄMMELSER

1.   DEFINITIONER

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1.1

fordonstyp: en motorfordonskategori som med avseende på partiet framför vindrutestolparna inte uppvisar sådana väsentliga skillnader i fråga om

a)

struktur,

b)

väsentliga mått,

c)

de material som fordonets yttre ytor består av,

d)

komponenternas (yttre eller inre) montering,

e)

sättet att fästa ett frontskydd,

att de kan anses få en inverkan på giltigheten för resultaten av de test avseende islag som föreskrivs i detta direktiv.

Då frontskydd skall typgodkännas som separata tekniska enheter, kan en hänvisning till ett fordon tolkas som en hänvisning till den ram på vilken frontskyddet monteras för testning och som anses beteckna yttermåtten på den fordontyps frontparti för vilket frontskyddet skall typgodkännas.

1.2

normalt körläge: fordonets läge på marken i körklart skick; däcken skall ha rekommenderat lufttryck, framhjulen skall vara riktade rakt fram, alla vätskor som behövs för fordonets drift skall vara maximalt påfyllda, fordonet skall vara försett med den standardutrustning som tillverkaren tillhandahåller, på förarsätet respektive främre passagerarsätet skall det finnas en vikt på vardera 75 kg, fjädringen skall vara inställd för en hastighet på 40 km/tim eller 35 km/tim vid normala driftsvillkor enligt anvisningar från tillverkaren (gäller särskilt fordon med aktiva fjädringssystem och fordon utrustade med nivåreglering).

1.3

utvändig yta: fordonets utsida framför vindrutestolparna, inklusive motorhuv, framskärmar, belysning och ljussignalering och de synliga förstärkningskomponenterna.

1.4

krökningsradie: radien för den cirkelbåge som bäst stämmer överens med den avrundade formen hos den aktuella delen.

1.5

yttersta, utvändiga kant: i relation till fordonets sidor, det plan som är parallellt med fordonets längsgående mittplan och som sammanfaller med dess yttre sidokant och i relation till fordonets front- och bakparti, dess vinkelräta tvärplan som sammanfaller med den yttersta kanten baktill och framtill, bortsett från utskjutningar från

a)

däcken nära kontaktytan med marken och anslutningar för däcktrycksmätare,

b)

eventuella halkskyddsanordningar som kan vara monterade på hjulen,

c)

backspeglar,

d)

körriktningsvisare, markeringslyktor, främre och bakre (på sidorna) positionslyktor samt parkeringslyktor,

e)

för fram- och baksidans vidkommande, delar monterade på stötfångarna, kopplingsanordningar och avgasrör.

1.6

stötfångare: den främre, lägre och yttre strukturen på ett typgodkänt fordon. Begreppet omfattar alla delar på fordonet som är avsedda att skydda fordonet i händelse av en frontalkollision med ett annat fordon i låg hastighet samt eventuella fästanordningar för dessa delar, såsom fästanordningar för registreringsskyltar. Begreppet omfattar inte utrustning som monterats på fordonet efter typgodkännande och som syftar till att ge fordonet ytterligare frontskydd.

1.7

frontskydd: anordning eller anordningar, t.ex. viltfångare, eller en extra stötfångare som är avsedd att skydda fordonets utvändiga yta, över och/eller under de ursprungliga stötfångarna, vid en eventuell kollision. Utrustning med en högsta vikt under 0,5 kg som är avsedda att skydda enbart strålkastarna undantas från denna definition.

1.8

referenslinje för motorhuvens främre kant: den geometriska förbindningslinjen för kontaktpunkterna mellan en rak 1 000 mm lång stav och motorhuvens främre yta, när den raka staven, som hålls parallellt med bilens längsgående vertikalplan och böjs 50o bakåt och dess undre del befinner sig 600 mm ovanför marken, förs över motorhuvens främre kant utan att förlora kontakt med den. I fråga om fordon vars motorhuv är vinklad i 50o, vilket innebär att den raka staven har ständig kontakt med motorhuven, eller åtminstone flera kontaktpunkter med denna, skall den raka staven böjas bakåt i 40o. I fråga om fordon som har en sådan form att den nedre änden av staven först kommer i kontakt med fordonet, skall den beröringspunkten anses vara referenslinje för motorhuvens främre kant. I fråga om fordon som har en sådan form att den övre änden av staven först kommer i kontakt med fordonet, skall omslutningsavståndet på 1 000 mm, som definieras i punkt 1.13, anses vara referenslinje för motorhuvens främre kant. Stötfångarens övre kant skall också anses vara motorhuvens främre kant om den vidrörs av den raka staven vid detta försök.

1.9

frontskyddets övre referenslinje: den övre gräns där fotgängaren med kraft träffas av frontskyddet eller fordonet. Linjen definieras som den geometriska förbindningslinjen för de övre kontaktpunkterna mellan en rak 700 mm lång stav och frontskyddet (beroende på var kontakten sker), när den raka staven, som hålls parallellt med bilens vertikala längsgående plan och böjs 20o bakåt, förs tvärs över bilens front utan att förlora kontakten med marken, frontskyddet eller fordonet.

1.10

frontskyddets nedre referenslinje: den nedre gräns där fotgängaren med kraft träffas av frontskyddet eller fordonet. Linjen definieras som den geometriska förbindningslinjen för de nedre kontaktpunkterna mellan en rak 700 mm lång stav och frontskyddet, när den raka staven, som hålls parallellt med bilens vertikala längsgående plan och böjs 25o framåt, förs tvärs över bilens front utan att förlora kontakten med frontskyddet eller fordonet.

1.11

övre frontskyddshöjden: det vertikala avståndet mellan marken och frontskyddets övre referenslinje, definierad i punkt 1.9, med fordonet i normalt körläge.

1.12

nedre frontskyddshöjden: det vertikala avståndet mellan marken och frontskyddets nedre referenslinje, definierad i punkt 1.10, med fordonet i normalt körläge.

1.13

1 000 mm omslutningsavstånd: den geometriska linje som blir resultatet i slutet av ett 1 000 mm långt böjligt måttband som hålls vertikalt längs fordonet och förs över motorhuven, stötfångaren och frontskyddet. Måttbandet skall ha markkontakt under hela mätningen och hållas sträckt med ena änden lodrätt under stötfångarens framkant och med den andra änden på frontens ovansida. Fordonet skall befinna sig i normalt körläge.

1.14

referenslinje för frontskyddets främre kant: den geometriska förbindningslinjen för kontaktpunkterna mellan en rak 1 000 mm lång stav och frontskyddets främre yta, när den raka staven, som hålls parallellt med bilens längsgående vertikalplan och böjs 50o bakåt förs över frontskyddets främre kant utan att förlora kontakt med det. I fråga om fordon vars frontskydd är vinklat i 50o, vilket innebär att den raka staven har ständig kontakt med frontskyddet, eller åtminstone flera kontaktpunkter med detta, skall den raka staven böjas bakåt i 40o.

1.15

Huvudresultatkriteriet (HPC) skall beräknas med följande formel:

där a är resultanten av accelerationen i tyngdpunkten i huvudet (m/s2 som en multipel av G inspelat över tiden och filtrerat vid en kanalfrekvens av klass 1 000 Hz; t1 och t2 är de två tidpunkter som markerar början och slutet på den relevanta registreringsperioden för vilken HPC-värdet är ett maximum mellan det första och det sista kontaktögonblicket. HPC-värden där tidsintervallet (t1 - t2) är högre än 15 ms beaktas inte vid beräkningen av maximivärdet.

2.   TILLVERKNINGS- OCH MONTERINGSBESTÄMMELSER

2.1

Frontskydd

Följande krav gäller lika för frontskydd som monteras på nya fordon och frontskydd som monteras som separata tekniska enheter på särskilda fordon.

Efter tillstånd från den behöriga godkännandemyndigheten kan kraven i punkt 3 dock betraktas som helt eller delvis uppfyllda om liknande test gjorts på frontskyddet i enlighet med ett annat direktiv för typgodkännande.

2.1.1

Komponenterna i frontskyddet skall konstrueras så att alla hårda ytor vilka kan beröras av en sfärisk kula på 100 mm har en minimiradie på minst 5 mm.

2.1.2

Frontskyddets sammanlagda vikt, inklusive konsoler och fästen, får inte överstiga 1,2 % av fordonets tjänstevikt, dock maximalt 18 kg.

2.1.3

Då frontskyddet monteras på ett fordon får det aldrig befinna sig 50 mm högre än referenslinjen för motorhuvens främre kant såsom den definieras i punkt 1.8 mätt vid ett vertikalt längsgående plan vid den punkten på bilen.

2.1.4

Frontskyddet får inte vara bredare än det fordon på vilket det monteras. Om frontskyddet är 75 % bredare än fordonet, skall skyddets ändar böjas mot den utvändiga ytan för att minimera risken att något fastnar. Detta krav anses uppfyllt om frontskyddet antingen är försänkt eller inbyggt i karossen eller ändarna vända så att det inte kan beröras med en sfär med diametern 100 mm och mellanrummet mellan ändarna på systemet och den omgivande karossen inte överstiger 20 mm.

2.1.5

Om inte annat följer av punkt 2.1.4 får mellanrummet mellan frontskyddet och den underliggande utvändiga ytan inte överstiga 80 mm. Oregelbundenheter i den underliggande karossens kontur (som mellanrum i galler, luftintag etc.) skall inte räknas.

2.1.6

Från varje punkt på sidan av fordonet får det längsgående avståndet mellan punkten längst fram på stötfångaren och punkten längst fram på frontskyddet inte överstiga 50 mm för att fordonets stötfångare skall vara till nytta.

2.1.7

Frontskyddet får inte på ett avgörande sätt minska effektiviteten hos stötfångaren. Detta krav anses vara uppfyllt om det inte finns fler än två vertikala komponenter och inga horisontella komponenter hos frontskyddet som överlappar stötfångaren.

2.1.8

Frontskyddet får inte böjas framför vertikalen. Frontskyddets övre delar får inte befinna sig uppåt eller bakåt (mot vindrutan) mer än 50 mm från motorhuvens referenslinje, såsom den definieras i punkt 1.8, då frontskyddet inte är monterat. Samtliga mätpunkter befinner sig på ett vertikalt längsgående plan genom fordonet vid denna punkt.

2.1.9

Förenligheten med krav i andra direktiv om typgodkännande för fordon får inte påverkas av monterat frontskydd.

2.2

Frontskydd som separata tekniska enheter får inte distribueras, erbjudas till försäljning eller säljas utan en förteckning över fordonstyper med typgodkänt frontskydd och tydliga monteringsföreskrifter. Dessa skall innehålla särskilda monteringsanvisningar, inklusive anvisningar om hur komponenten skall fästas på fordon för vilka komponenten har godkänts och för att göra det möjligt att godkända komponenter monteras på det fordonet på ett sätt som stämmer överens med punkt 2.1.

3.   BESTÄMMELSER OM TESTER

3.1

För att godkännas måste frontskydd klara följande test:

3.1.1

Provkroppen för den nedre benformen mot frontskyddet. Detta test utförs med en islagshastighet på 40 km/tim. Knäets maximala böjningsvinkel får inte överstiga 21,0o. Knäets maximala dynamiska skjuvning får inte överstiga 6,0 mm. Accelerationen som uppmäts vid skenbenets övre del på provkroppen får inte överstiga 200 g.

3.1.1.1

Vad gäller frontskydd som godkänts som särskilda tekniska enheter som enbart får användas på särskilda fordon med en tillåten totalvikt på högst 2,5 ton och som typgodkänts före den 1 oktober 2005 eller fordon med en tillåten totalvikt som överstiger 2,5 ton får bestämmelserna i punkt 3.1.1 ersättas av bestämmelserna i punkt 3.1.1.1.1 eller punkt 3.1.1.1.2.

3.1.1.1.1

Detta test utförs med en islagshastighet på 40 km/tim. Knäets maximala böjningsvinkel får inte överstiga 26,0o. Knäets maximala dynamiska skjuvning får inte överstiga 7,5 mm, och accelerationen som uppmäts vid skenbenets övre del på provkroppen får inte överstiga 250 g.

3.1.1.1.2

Dessa test skall utföras på fordon med frontskydd och på fordon utan frontskydd med en islagshastighet på 40 km/tim. Dessa två test skall utföras under likadana omständigheter som godkänts av den behöriga testmyndigheten. Värdena för knäets maximala böjningsvinkel, knäets maximala dynamiska skjuvning och accelerationen som uppmäts vid skenbenets övre del på provkroppen skall registreras. I samtliga fall skall värdet för fordonet med frontskydd inte överstiga 90 procent av värdet för fordonet utan frontskydd.

3.1.1.2

Om den nedre frontskyddshöjden är mer än 500 mm måste detta test ersättas av ett test gällande provkroppen för den övre benformen mot frontskyddet i enlighet med punkt 3.1.2.

3.1.2

Provkroppen för den övre benformen mot frontskyddet. Testet utförs med en islagshastighet på 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna i fråga om tid får inte överstiga 7,5 kN och provkroppens böjningsmoment får inte överstiga 510 Nm.

Testet för provkroppen för den övre benformen mot frontskyddet utförs om provkroppen för den övre benformen mot frontskyddet är mer än 500 mm i testläget.

3.1.2.1

Vad gäller frontskydd som godkänts som särskilda tekniska enheter som enbart får användas på särskilda fordon med en tillåten totalvikt på högst 2,5 ton och som typgodkänts före den 1 oktober 2005 eller fordon med en tillåten totalvikt som överstiger 2,5 ton kan bestämmelserna i punkt 3.1.2 ersättas av bestämmelserna i punkt 3.1.2.1.1 eller punkt 3.1.2.1.2.

3.1.2.1.1

Detta test utförs med en islagshastighet på 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna i fråga om tid får inte överstiga 9,4 kN och provkroppens böjningsmoment får inte överstiga 640 Nm.

3.1.2.1.2

Dessa test skall utföras på fordon med frontskydd och på fordon utan frontskydd med en islagshastighet på 40 km/tim. Dessa två test skall utföras under likadana omständigheter som godkänts av den behöriga testmyndigheten. Värdena för den momentana summan av islagskrafterna och provkroppens böjningsmoment skall registreras. I samtliga fall skall värdet för fordonet med frontskydd inte överstiga 90 procent av värdet för fordonet utan frontskydd.

3.1.2.2

Om det nedre frontskyddet är mindre än 500 mm behöver testet inte utföras.

3.1.3

Provkroppen för den övre benformen mot främre delen av frontskyddet. Detta test utförs vid islagshastigheten 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna i fråga om tid, mot toppen och provkroppens nedre del bör inte överstiga målvärdet 5,0 kN och provkroppens böjningsmoment bör inte överstiga målvärdet 300 Nm. Bägge resultaten skall registreras endast för övervakningsändamål.

3.1.4

Barn-/mindre vuxenhuvudformen mot frontskyddet. Detta test utförs vid en islagshastighet på 35 km/tim med hjälp av en barn-/mindre vuxenprovkropp vars huvud väger 3,5 kg. Prestandakriteriet för huvudet (HPC), beräknat på resultatet från tidsangivelserna från accelerometern i enlighet med punkt 1.15, får i samtliga fall inte överstiga 1 000.

BILAGA II

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER FÖR TYPGODKÄNNANDE

1.   ANSÖKAN OM EG-TYPGODKÄNNANDE

1.1

Ansökan om EG-typgodkännande för en fordonstyp som utrustats med frontskydd

1.1.1

En förlaga till informationsdokumentet enligt artikel 3.1 i direktiv 70/156/EEG finns i tillägg 1.

1.1.2

Ett fordon som är representativt för den fordonstyp utrustat med frontskydd som ansökan om godkännande gäller skall sändas till typgodkännandemyndigheten. På dennas begäran skall särskilda komponenter eller prov på använda material likaså lämnas in.

1.2

Ansökan om EG-typgodkännande för ett fordon som utrustats med frontskydd som anses vara en separat teknisk enhet.

1.2.1

En förlaga till informationsdokumentet enligt artikel 3.4 i direktiv 70/156/EEG finns i tillägg 2.

1.2.2

Ett exemplar av den typ av frontskydd som skall godkännas skall sändas till typgodkännandemyndigheten. Om nödvändigt kan denna begära ytterligare exemplar. Exemplaren skall vara tydligt och beständigt märkta med sökandes firmanamn eller varumärke och typbeteckning. EG-typgodkännandemärket måste placeras synligt.

2.   BEVILJANDE AV EG-TYPGODKÄNNANDE

2.1

Förlagor till intygen om EG-godkännande enligt artikel 4.3, och i tillämpliga fall 4.4, i direktiv 70/156/EEG finns i

a)

tillägg 3 för ansökningar som avses i punkt 1.1,

b)

tillägg 4 för ansökningar som avses i punkt 1.2.

3.   EG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKE

3.1

Varje frontskydd som stämmer överens med den typ som godkänts enligt detta direktiv skall förses med ett EG-typgodkännandemärke.

3.2

Märket skall bestå av

3.2.1

en rektangel som omger bokstaven ”e” följt av numret eller bokstäverna för den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet:

1.

Tyskland

2.

Frankrike

3.

Italien

4.

Nederländerna

5.

Sverige

6.

Belgien

9.

Spanien

11.

Förenade kungariket

12.

Österrike

13.

Luxemburg

17.

Finland

18.

Danmark

21.

Portugal

23.

Grekland

IRL

Irland

49.

Cypern

8.

Tjeckien

29.

Estland

7.

Ungern

32.

Lettland

36.

Litauen

50.

Malta

20.

Polen

27.

Slovakien

26.

Slovenien

3.2.2

I närheten av rektangeln skall anges ”basgodkännandenumret” i avsnitt 4 i det typgodkännandenummer som avses i bilaga VII till direktiv 70/156/EEG. Det skall föregås av de två siffror som anger sekvensnumret för den senaste tekniska ändringen av detta direktiv vid det datum då EG-typgodkännandet beviljades. I det här direktivet är sekvensnumret 01.

En asterisk efter sekvensnumret betyder att frontskyddet godkänts utifrån en bedömning av det test av provkroppar för benformen som anges i punkt 3.1.1.1 eller 3.1.2.1 i bilaga I. Om godkännandemyndigheten inte gjort en sådan bedömning skall asterisken ersättas av ett mellanslag.

3.3

Märket för EG-typgodkännande skall fästas på frontskyddet på ett sådant sätt att det är beständigt och lätt att läsa även då det är monterat på fordonet.

3.4

Ett exempel på ett märke för EG-typgodkännande ges i tillägg 5.

Tillägg 1

INFORMATIONSDOKUMENT nr […]

i enlighet med bilaga I till rådets direktiv 70/156/EEG angående EG-typgodkännande av fordon med avseende på frontskydd

Tillämpliga uppgifter skall inlämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Medföljande ritningar skall vara i lämplig skala och med tillräcklig detaljrikedom i format A4 eller vikt A4. Eventuella fotografier skall vara tillräckligt detaljerade.

Om det i frontskydden, komponenterna eller de separata tekniska enheterna ingår särskilda material skall information lämnas om deras prestanda.

0.   ALLMÄNT

0.1

Fabrikat (tillverkarens varumärke):

0.2

Typ och allmän(na) handelsbeteckning(ar):

0.3

Metod för typidentifikation, om markerat på fordonet:

0.3.1

Märkets placering:

0.4

Fordonskategori:

0.5

Tillverkarens namn och adress:

0.8

Monteringsfabrikens adress(er):

1.   FORDONETS ALLMÄNNA KONSTRUKTION

1.1

Foton eller ritningar av ett representativt fordon:

2.   VIKTER OCH MÅTT (i kg och mm)

2.8

Tillåten totalvikt enligt tillverkarens uppgifter (max. och min.):

2.8.1

Viktens fördelning på axlarna (max. och min.):

9.   KAROSSERI

9.1

Typ av kaross:

9.[11]

Frontskydd

9.[11].1

Modell av fordonet (ritningar eller foton) som visar frontskyddens placering och fastsättning:

9.[11].2

Ritningar eller foton av galler för luftintag, kylargaller, vindrutetorkare, dropplister, handtag, skenor, dörrupphängning och lås, krokar, öppningar, dekorlister, skyltar, emblem och urtag samt alla andra utskjutande delar och delar av exteriören som kan medföra fara (t.ex. belysningsanordningar). Om delarna i föregående mening inte medför fara kan dokumentationen begränsas till foton, då så är nödvändigt åtföljda av måttuppgifter eller text:

9.[11].3

Fullständiga monteringsuppgifter och instruktioner, inklusive åtdragningsmoment, för monteringen:

9.[11].4

Ritning av stötfångarna:

9.[11].5

Ritningar av golvlinjen vid fordonets främre del:

Datum:

Tillägg 2

INFORMATIONSDOKUMENT nr […]

EG-typgodkännande av frontskydd som separata tekniska enheter (2005/66/EG)

Tillämpliga uppgifter i denna förteckning skall inlämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Medföljande ritningar skall vara i lämplig skala och med tillräcklig detaljrikedom i format A4 eller vikt A4. Eventuella fotografier skall vara tillräckligt detaljerade.

Om det i frontskydden, komponenterna eller de separata tekniska enheterna ingår särskilda material, skall det lämnas information om hur dessa fungerar.

0.   ALLMÄNT

0.1

Fabrikat (tillverkarens varumärke):

0.2

Typ och allmän(na) handelsbeteckning(ar):

0.5

Tillverkarens namn och adress:

0.7

Placering och sätt att fästa EG-typgodkännandemärket:

1.   BESKRIVNING AV SYSTEMET

1.1

Detaljerad teknisk beskrivning (med foton eller ritningar):

1.2

Monteringsföreskrifter, inklusive åtdragningsmoment:

1.3

Förteckning över fordon på vilka det får monteras:

1.4

Restriktioner för användning och villkor för montering:

Tillägg 3

(FÖRLAGA)

(maximalt format: A4 [210 x 297 mm])

INTYG OM EG-TYPGODKÄNNANDE

MYNDIGHETENS STÄMPEL

Meddelande om

typgodkännande

utökning av typgodkännande

avslag på ansökan om typgodkännande

indragning av typgodkännande

för en fordonstyp med frontskydd monterat enligt direktiv 2005/66/EG.

Typgodkännandenummer:

Skäl till utökningen:

AVSNITT I

0.1

Fabrikat (tillverkarens varumärke):

0.2

Typ och allmän(na) handelsbeteckning(ar):

0.3

Metod för typidentifikation, om fordonet är märkt med sådan:

0.3.1

Märkets placering:

0.4

Fordonskategori:

0.5

Tillverkarens namn och adress:

0.7

När det gäller frontskyddet, placering och sätt att fästa EG-typgodkännandemärket:

0.8

Monteringsfabrikens adress(er):

AVSNITT II

1.

Eventuell ytterligare information: se addendum

2.

Teknisk tjänst med ansvar för utförandet av godkännandetesten:

3.

Datum för testrapporten:

4.

Testrapportens nummer:

5.

Eventuella anmärkningar: se addendum

6.

Ort:

7.

Datum:

8.

Underskrift:

9.

Innehållsförteckningen till det informationspaket som lämnats till den godkännande myndigheten, och som kan erhållas på begäran, bifogas.

Addendum

till intyg om EG-typgodkännande nr […]

beträffande typgodkännande fordon vad gäller montering av frontskydd

1.

Eventuell ytterligare information:

2.

Anmärkningar:

3.

Testresultat enligt punkt 3 i bilaga I

Test

Registrerade värden

Godkänd/Ej godkänd

Provkroppen för den nedre benformen mot frontskyddet

3 testpositioner

(om detta utförts)

Böjningsvinkel

……

…… grader

……

Skjuvning

……

…… mm

……

Acceleration vid skenbenet

……

…… G

……

Provkroppen för den övre benformen mot frontskyddet

3 testpositioner

(om detta utförts)

Summan av islagskrafterna

……

…… kN

……

Böjningsmoment

……

…… Nm

……

Provkroppen för den övre benformen mot främre delen av frontskyddet

3 testpositioner

(enbart övervakning)

Summan av islagskrafterna

……

…… kN

……

Böjningsmoment

……

…… Nm

……

Barn-/mindre vuxenhuvudformen ((3,5 kg) mot frontskyddet

HPC-värden

(minst 3 värden)

……

……

……

Tillägg 4

(FÖRLAGA)

(maximalt format: A4 [210 x 297 mm])

INTYG OM EG-TYPGODKÄNNANDE

MYNDIGHETENS STÄMPEL

Meddelande om

typgodkännande

utökning av typgodkännande

avslag på ansökan om typgodkännande

indragning av typgodkännande

för ett frontskydd som en separat teknisk enhet enligt direktiv 2005/66/EG.

Typgodkännandenummer

Skäl till utökningen

AVSNITT I

0.1

Fabrikat (tillverkarens varumärke):

0.2

Typ och allmän(na) handelsbeteckning(ar):

0.3

Metod för typidentifikation, om frontskyddet är märkt med sådan:

0.3.1

Märkets placering:

0.5

Tillverkarens namn och adress:

0.7

Placering och sätt att fästa EG-typgodkännandemärket:

0.8

Monteringsfabrikens adress(er):

AVSNITT II

1.

Ytterligare information: se addendum

2.

Teknisk tjänst med ansvar för utförandet av godkännandeproven:

3.

Datum för testrapporten:

4.

Testrapportens nummer:

5.

Eventuella anmärkningar: se addendum

6.

Ort:

7.

Datum:

8.

Underskrift:

9.

Innehållsförteckningen till det informationspaket som lämnats till den godkännande myndigheten, och som kan erhållas på begäran, bifogas.

Addendum

till intyg om EG-typgodkännande nr [...]

för typgodkännande av frontskydd enligt direktiv 2005/66/EG

1.

Ytterligare upplysningar:

1.1

Fastsättningsmetod:

1.2

Monteringsföreskrifter:

1.3

En förteckning över de fordon som ett frontskydd kan monteras på, restriktioner för användning och nödvändiga villkor för montering:

2.

Anmärkningar:

3.

Testresultat enligt punkt 3 i bilaga I

Test

Registrerade värden

Godkänd/Ej godkänd

Provkroppen för den nedre benformen mot frontskyddet

3 testpositioner

(om detta utförts)

Böjningsvinkel

……

…… grader

……

Skjuvning

……

…… mm

……

Acceleration vid skenbenet

……

…… G

……

Provkroppen för den övre benformen mot frontskyddet

3 testpositioner

(om detta utförts)

Summan av islagskrafterna

……

…… kN

……

Böjningsmoment

……

…… Nm

……

Provkroppen för den övre benformen mot främre delen av frontskyddet

3 testpositioner

(enbart övervakning)

Summan av islagskrafterna

……

…… kN

……

Böjningsmoment

……

…… Nm

……

Barn-/mindre vuxenhuvudformen ((3,5 kg) mot frontskyddet

HPC-värden

(minst 3 värden)

……

……

……

Tillägg 5

Exempel på märke för EG-typgodkännande

(a ≥ 12 mm)

EG-typgodkännandemärket för frontskydd ovan är avsett för ett frontskydd typgodkänt i Tyskland (e1) enligt detta direktiv (01) under basgodkännandenumret 1471.

Asterisken anger att frontskyddet godkänts utifrån en bedömning av det test av provkroppar för benformen som anges i punkt 3.1.1.1 eller 3.1.2.1 i bilaga I. Om godkännandemyndigheten inte gjort en sådan bedömning skall asterisken ersättas av ett mellanslag.

BILAGA III

ÄNDRINGAR TILL DIREKTIV 70/156/EEG

Bilagorna till direktiv 70/156/EEG skall ändras på följande sätt:

1)

Följande punkter skall införas i bilaga I:

9.[24]

”Frontskydd

9.[24].1

En detaljerad beskrivning med fotografier eller ritningar av fordonet vad gäller konstruktion, mått, relevanta referenslinjer och materialsammansättning i frontskydd och fordonets front skall tillhandahållas.

9.[24].2

En detaljerad beskrivning med fotografier eller ritningar av sättet att montera frontskyddet på fordonet skall tillhandahållas. Beskrivningen skall innehålla alla dimensioner på bultar och erfordrade åtdragningsmoment.”

2)

I bilaga III skall följande punkter införas i del I, avsnitt A:

”9.[24]

9.[24].1

En detaljerad beskrivning med fotografier eller ritningar av fordonet vad gäller konstruktion, mått, relevanta referenslinjer och materialsammansättning i frontskydd och fordonets front skall tillhandahållas.

9.[24].2

En detaljerad beskrivning med fotografier eller ritningar av sättet att montera frontskyddet på fordonet skall tillhandahållas. Beskrivningen skall innehålla alla dimensioner på bultar och erfordrade åtdragningsmoment.”

3)

I bilaga IV, del I, skall följande läggas till:

Ämne

Direktiv

Hänvisning till EUT

Tillämplighet

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”[60] Frontskydd

2005/66/EG

L 309, 25.11.2005, s. 37

X (1)

-

-

X

-

-

4)

Bilaga XI skall ändras enligt följande:

a)

I tillägg 1 skall följande punkt läggas till:

Punkt

Ämne

Direktiv

M1 ≤ 2 500(1) kg

M1 > 2 500(1) kg

M2

M3

”[60]

Frontskydd

2005/66/EG

X

X (2)

-

-”

b)

I tillägg 2 skall följande punkt läggas till:

Punkt

Ämne

Direktiv

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”[60]

Frontskydd

2005/66/EG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-”

c)

I tillägg 3 skall följande punkt läggas till:

Post

Ämne

Direktiv

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

”[60]

Frontskydd

2005/66/EG

-

-

-

-

-

-

-

-

-”


(1)  Med en tillåten totalvikt på 3,5 ton.”

(2)  Med en tillåten totalvikt på 3,5 ton.