Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

7.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 65/27


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/28/EG

av den 6 mars 2006

om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (1), särskilt artikel 13.2,

med beaktande av rådets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 om dämpning av radiostörningar som orsakas av ottomotorer i motorfordon (2), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 72/245/EEG är ett av särdirektiven inom ramen för det förfarande för typgodkännande som fastställs i rådets direktiv 70/156/EEG.

(2)

I syfte att förbättra fordonssäkerheten genom att främja utveckling och utnyttjande av teknik som använder kortdistansradarutrustning för bilar har kommissionen harmoniserat användningen av två radiofrekvensband genom kommissionens beslut 2004/545/EG av den 8 juli 2004 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 79 GHz för användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (3) och kommissionens beslut 2005/50/EG av den 17 januari 2005 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (4).

(3)

Enligt beslut 2005/50/EG är användningen av kortdistansradarutrustning för bilar som sänder på frekvensbandet 24 GHz tidsbegränsad och medlemsstaterna måste inrätta ett övervakningssystem för att fastställa antalet registrerade fordon med kortdistansradarutrustning som använder det frekvensbandet inom deras territorium.

(4)

Direktiv 72/245/EEG i dess ändrade lydelse enligt kommissionens direktiv 2005/49/EG (5) anger hur medlemsstaterna skall sköta övervakningen. Direktiv 70/156/EEG ändrades i enlighet med detta genom det direktivet.

(5)

Sedan dess har det blivit uppenbart att information om kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz kan samlas in på ett enklare sätt och att det inte är nödvändigt med information om kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 79 GHz i intyget om överensstämmelse utöver den om kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz, eftersom sändningar på frekvensbandet 79 GHz inte stör annan utrustning och användningen av det bandet därför inte är underkastad några begränsningar. Det är därför lämpligt att i direktiv 72/245/EEG ändra de krav som gäller kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz och stryka de krav som gäller kortdistansradarutrustning i bandet 79 GHz. Detta direktiv påverkar inte giltigheten hos godkännanden som gäller fordon utan kortdistansradar i frekvensbandet 24 GHz.

(6)

Intyg enligt förlagan i bilaga III C i direktiv 72/245/EEG utfärdas alltid av en teknisk tjänst. Ingen annan myndighet eller förvaltning deltar i processen. Det nuvarande kravet på att stämpla intyget är därför onödigt och bör utgå.

(7)

Direktiv 72/245/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Ändringarna av direktiv 72/245/EEG påverkar direktiv 70/156/EEG. Direktiv 70/156/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättades genom artikel 13 i direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 72/245/EEG

Direktiv 72/245/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I skall punkt 2.1.14 utgå.

2.

Bilaga II A skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 12.7.1 skall ersättas med följande:

”12.7.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej/Valfritt (stryk det som inte är tillämpligt)”.

b)

Punkt 12.7.2 skall utgå.

3.

Tillägget till bilaga III A skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.3.1 skall ersättas med följande:

”1.3.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej/Valfritt (stryk det som inte är tillämpligt)”.

b)

Punkt 1.3.2 skall utgå.

4.

I bilaga III C skall orden ”Administrationens stämpel” och den omgivande ramen utgå.

Artikel 2

Ändring av direktiv 70/156/EEG

Direktiv 70/156/EEG skall ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 12.7.1 skall ersättas med följande:

”12.7.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej/Valfritt (stryk det som inte är tillämpligt)”.

b)

Punkt 12.7.2 skall utgå.

2.

Avdelning A i del I av bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 12.7.1 skall ersättas med följande:

”12.7.1

Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: Ja/Nej/Valfritt (stryk det som inte är tillämpligt)”.

b)

Punkt 12.7.2 skall utgå.

3.

I bilaga IX skall sida 2 i alla förlagor till intyget om överensstämmelse ändras på följande sätt:

a)

Punkt 50 skall ersättas med följande och en fotnot enligt följande skall läggas till:

”50.

Anmärkningar (6):

b)

Punkterna 50.1, 50.2 och 50.3 skall utgå.

Artikel 3

Genomförande

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2006 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de texter till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 mars 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG (EUT L 310, 25.11.2005, s. 10).

(2)  EGT L 152, 6.7.1972, s. 15. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/83/EG (EUT L 305, 24.11.2005, s. 32).

(3)  EUT L 241, 13.7.2004, s. 66.

(4)  EUT L 21, 25.1.2005, s. 15.

(5)  EUT L 194, 26.7.2005, s. 12.

(6)  Om fordonet är utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz i enlighet med beslut 2005/50/EG skall tillverkaren här ange följande: ’Fordon utrustat med kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz’.”