Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0072.pdf

19.8.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 227/43


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/72/EG

av den 18 augusti 2006

om ändring för anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG (1), särskilt artikel 17,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon (2), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 97/24/EG är ett särdirektiv inom ramen för det förfarande för EG-typgodkännande som fastställs i direktiv 2002/24/EG.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG (3) infördes nya gränsvärden för utsläpp från tvåhjuliga motorcyklar i två steg.

(3)

De enhetliga tekniska föreskrifterna nr 2 från FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) – ”Mätmetoder för tvåhjuliga motorcyklar som är utrustade med en motor med gnisttändning eller kompressionständning med avseende på förorenande avgasutsläpp, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning” – har antagits för att skapa en världsmarknad för motorcyklar. De syftar till att skapa en internationell harmonisering av rutinerna för avgasprov vid typgodkännande av motorcyklar. Dessutom är de anpassade till den senaste tekniska utvecklingen och tar hänsyn till motorcyklarnas särskilda egenskaper.

(4)

I enlighet med artikel 8.5 i direktiv 2002/51/EG bör provningsförfarandet för de enhetliga tekniska föreskrifterna nr 2 införas tillsammans med en ny uppsättning gränsvärden. Provningsförfarandet bör införas som ett alternativt typgodkännandeförfarande, i enlighet med vad varje tillverkare själv väljer, för det andra obligatoriska steget enligt direktiv 2002/51/EG. De nya gränsvärdena bör fastställas i samband med det andra obligatoriska steget enligt direktiv 2002/51/EG. Kraven för motorcykelutsläpp kommer således inte att bli mindre stränga.

(5)

Direktiv 97/24/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättades genom rådets direktiv 70/156/EEG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall före den 1 juli 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 124, 9.5.2002, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/30/EG (EUT L 106, 27.4.2005, s. 17).

(2)  EGT L 226, 18.8.1997, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/27/EG (EUT L 66, 8.3.2006, s. 7).

(3)  EGT L 252, 20.9.2002, s. 20.

(4)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG (EUT L 161, 14.6.2006, s. 12).


BILAGA

Bilaga II till kapitel 5 i direktiv 97/24/EG skall ändras på följande sätt:

1.

I punkt 2.2.1.1 skall följande stycke läggas till:

”Tillverkare får välja om de för motorcyklar vill använda provningsförfarandet i de enhetliga tekniska föreskrifterna nr 2 (1) från FN:s ekonomiska kommission för Europa som ett alternativ till de provningsförfaranden som avses ovan. Om provningsförfarandet enligt de enhetliga tekniska föreskrifterna nr 2 används skall fordonet uppfylla utsläppsgränserna i rad C i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 samt alla övriga bestämmelser i detta direktiv utom punkterna 2.2.1.1.1–2.2.1.1.4 i denna bilaga.

(1)  De enhetliga tekniska föreskrifterna nr 2 från FN:s ekonomiska kommission för Europa om mätmetoder för tvåhjuliga motorcyklar som är utrustade med en motor med gnisttändning eller kompressionständning med avseende på förorenande avgasutsläpp, koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (ECE/TRANS/180/Add2 av den 30 augusti 2005).”"

2.

Under rubriken ”Gränsvärden för tvåhjuliga motorcyklar för typgodkännande och tillverkningens överensstämmelse” i tabellen i punkt 2.2.1.1.5 skall följande rad C läggas till efter rad B:

”C (2006 – FN/ECE enhetliga tekniska föreskrifter nr 2)

vmax < 130 km/h

2,62

0,75

0,17

vmax ≥ 130 km/h

2,62

0,33

0,22”