Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008R1060.pdf

31.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1060/2008

av den 7 oktober 2008

om ersättning av bilagorna I, III, IV, VI, VII, XI och XV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”Ramdirektiv”)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (1), särskilt artikel 39.2, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (2) ersattes av direktiv 2007/46/EG i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter (3).

(2)

Sedan processen för att anta direktiv 2007/46/EG inleddes har nya direktiv och förordningar trätt i kraft genom vilka bilagorna till direktiv 70/156/EEG har ändrats. Dessa ändringar kunde inte återspeglas i direktiv 2007/46/EG. Detta gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG av den 11 februari 2004 om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon (4), Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/11/EG av den 11 februari 2004 om ändring av rådets direktiv 92/24/EEG om hastighetsbegränsande anordningar och liknande inbyggda hastighetsbegränsande system för vissa kategorier av motorfordon (5), Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon (6), kommissionens direktiv 2005/78/EG av den 14 november 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon och om ändring av bilagorna I–IV samt bilaga VI till det direktivet (7), kommissionens direktiv 2004/104/EG av den 14 oktober 2004 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (8), Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/64/EG av den 26 oktober 2005 om typgodkännande av motorfordon med avseende på återanvändning, materialåtervinning och återvinning samt om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (9), Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/66/EG av den 26 oktober 2005 om användningen av frontskydd på motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (10), kommissionens direktiv 2006/28/EG av den 6 mars 2006 om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) hos fordon och av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (11), Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av den 17 maj 2006 om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG (12) och dess genomförandeakt, kommissionens direktiv 2007/37/EG av den 21 juni 2007 om ändring av bilagorna I och III till rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (13), kommissionens förordning (EG) nr 706/2007 av den 21 juni 2007 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av administrativa bestämmelser för EG-typgodkännande av fordon och ett harmoniserat provningsförfarande för mätning av läckage från vissa luftkonditioneringssystem (14), kommissionens direktiv 2007/34/EG av den 14 juni 2007 om ändring av rådets direktiv 70/157/EEG vad gäller tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon för att anpassa direktivet till den tekniska utvecklingen (15) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (16).

(3)

Sedan processen för att anta direktiv 2007/46/EG inleddes har Europeiska gemenskapen anslutit sig till föreskrifterna från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa i Genève (FN/ECE): föreskrifter nr 112 (strålkastare), föreskrifter nr 123 (justerbara framljussystem), föreskrifter nr 125 (främre siktfält framåt), föreskrifter nr 121 (identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare), föreskrifter nr 122 (värmesystem), föreskrifter nr 102 (länkkopplingssystem), föreskrifter nr 107 (bussar och långfärdsbussar) och föreskrifter nr 105 (fordon avsedda för transport av farligt gods). Dessutom har det trätt i kraft nya ändringsserier av föreskrifter nr 83 (utsläpp), föreskrifter nr 34 (bränsletankar), föreskrifter nr 11 (dörrlås och gångjärn), föreskrifter nr 13 (bromsutrustning), föreskrifter nr 18 (stöldskydd), föreskrifter nr 97 (fordonslarmsystem), föreskrifter nr 17 (sätenas hållfasthet och kombinerade huvudstöd), föreskrifter nr 26 (utskjutande delar), föreskrifter nr 14 (bilbältesförankringar), föreskrifter nr 48 (montering av belysnings- och ljussignalanordningar), föreskrifter nr 1, nr 8 och nr 20 (strålkastare), föreskrifter nr 44 (fasthållningsanordningar för barn), föreskrifter nr 49 (utsläpp från tunga fordon) och föreskrifter nr 64 (reservdäck/hjul för tillfälligt bruk), som gemenskapen redan anslutit sig till. I enlighet med artikel 4.4 i rådets beslut 97/836/EG av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) (17) har gemenskapen beslutat att dessa FN/ECE-föreskrifter ska ingå i gemenskapslagstiftningen. Det är därför nödvändigt att ändra del II av bilaga IV så att de ingår i den förteckning över likfärdiga föreskrifter som föreskrivs i artikel 35.2.

(4)

Vidare innebär den vetenskapliga och tekniska utvecklingen att direktiv 2005/55/EG, direktiv 2005/64/EG, direktiv 2005/66/EG, direktiv 2006/40/EG och förordning (EG) nr 715/2007 kan tillämpas på fordon som hör till kategori M1 och tillverkas i små serier samt på fordon avsedda för särskilda ändamål. På samma sätt innebär den att direktiv 2003/97/EG kan tillämpas på fordon avsedda för särskilda ändamål. Det är därför nödvändigt att ändra tillägget till del I av bilaga IV och tillägg 1, 2, 3, 4 och 5 till bilaga XI.

(5)

För att gemenskapens process för typgodkännande ska fungera väl bör därför bilagorna till direktiv 2007/46/EG uppdateras och anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

(6)

Bilagorna I, III, IV, VI, VII, XI och XV till direktiv 2007/46/EG bör ersättas i enlighet med detta.

(7)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2007/46/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ersättas med bilaga I till denna förordning.

2.

Bilaga III ska ersättas med bilaga II till denna förordning.

3.

Bilaga IV ska ersättas med bilaga III till denna förordning.

4.

Bilaga VI ska ersättas med bilaga IV till denna förordning.

5.

Bilaga VII ska ersättas med bilaga V till denna förordning.

6.

Bilaga XI ska ersättas med bilaga VI till denna förordning.

7.

Bilaga XV ska ersättas med bilaga VII till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(3)  EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

(4)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 36.

(5)  EUT L 44, 14.2.2004, s. 19.

(6)  EUT L 275, 20.10.2005, s. 1.

(7)  EUT L 313, 29.11.2005, s. 1.

(8)  EUT L 337, 13.11.2004, s. 13.

(9)  EUT L 310, 25.11.2005, s. 10.

(10)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 37.

(11)  EUT L 65, 7.3.2006, s. 27.

(12)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 12.

(13)  EUT L 161, 22.6.2007, s. 60.

(14)  EUT L 161, 22.6.2007, s. 33.

(15)  EUT L 155, 15.6.2007, s. 49.

(16)  EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

(17)  EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.


BILAGA I

BILAGA I

FULLSTÄNDIGT INFORMATIONSDOKUMENT FÖR ANVÄNDNING VID EG-TYPGODKÄNNANDE AV FORDON (1)

Samtliga mallar för den tekniska dokumentation som avses i detta direktiv och i särdirektiven eller förordningarna ska uteslutande bestå av utdrag ur denna fullständiga förteckning och använda samma numreringssystem.

Följande upplysningar ska lämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Eventuella ritningar ska vara i lämplig skala och tillräckligt detaljerade och lämnas i A4-format eller i vikt A4-format. Eventuella foton ska vara tillräckligt detaljerade.

Om de system, komponenter eller separata tekniska enheter som avses i denna bilaga är elektroniskt styrda, ska uppgifter om deras prestanda lämnas.

0.   ALLMÄNT

0.1

Fabrikat (tillverkarens varumärke): …

0.2

Typ: …

0.2.0.1

Chassi: …

0.2.0.2

Kaross/färdigbyggt fordon: …

0.2.1

Varumärke(n) (i förekommande fall): …

0.3

Identifiering av typ, om sådan finns märkt på fordonet (2): …

0.3.0.1

Chassi: …

0.3.0.2

Kaross/färdigbyggt fordon: …

0.3.1

Märkningens placering: …

0.3.1.1

Chassi: …

0.3.1.2

Kaross/färdigbyggt fordon: …

0.4

Fordonskategori (3): …

0.4.1

Klassificering(ar) beroende på det farliga gods som fordonet är avsett att transportera: …

0.5

Tillverkarens namn och adress: …

0.6

Placering av föreskrivna skyltar samt fastsättningsmetod och placering av fordonets identifieringsnummer: …

0.6.1

På chassit: …

0.6.2

På karosseriet: …

0.7

(Ej tilldelat)

0.8

Namn på och adress(er) till monteringsanläggning(ar): …

0.9

Namn på och adress till tillverkarens eventuella företrädare: …

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1

Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon: …

1.2

Måttskiss av hela fordonet: …

1.3

Antal axlar och hjul: …

1.3.1

Antal axlar med tvillingmonterade hjul och deras placering: …

1.3.2

Antal styrda axlar och deras placering: …

1.3.3

Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar): …

1.4

Chassi (om sådant finns) (översiktsritning): …

1.5

Material i sidobalkar (4): …

1.6

Motorns placering och montering: …

1.7

Förarhytt (frambyggd eller normal) (5): …

1.8

Styrning: (höger eller vänster) (6).

1.8.1

Fordonet är utrustat för körning i höger/vänstertrafik (6).

1.9

Ange om motorfordonet är avsett att dra påhängsvagnar eller andra släpvagnar och om släpvagnen är en påhängsvagn, släpvagn med ledad dragstång eller släpkärra; ange fordon som är särskilt avsedda för temperaturreglerad varutransport: …

2.   MÅTT OCH VIKTER (7) (8)

(i kg och mm) (Hänvisa till ritning i tillämpliga fall)

2.1   Hjulbas(er) (vid full last) (9):

2.1.1

För tvåaxliga fordon: …

2.1.1.1

För fordon med tre eller flera axlar

2.1.1.1.1

Avstånd mellan intilliggande axlar, angivet från främsta till bakersta axel: …

2.1.1.1.2

Totalt axelavstånd: …

2.2   Vändskiva

2.2.1

För påhängsvagnar

2.2.1.1

Avstånd mellan kopplingstappens centrum och bakersta delen av påhängsvagnen: …

2.2.1.2

Största avstånd mellan kopplingstappens centrum och godtycklig punkt i påhängsvagnens front: …

2.2.1.3

Påhängsvagnens särskilda hjulbas (i enlighet med punkt 7.6.1.2 i bilaga I till direktiv 97/27/EG): …

2.2.2

För dragfordon med påhängsvagn

2.2.2.1

Vändskivans placering i förhållande till bakaxeln (max. och min.; i fråga om ett ej färdigbyggt fordon ska de tillåtna värdena anges (10): …

2.2.2.2

Högsta höjd för vändskiva (standardiserad) (11): …

2.3   Spårvidd och axelbredd

2.3.1

Spårvidd för varje styraxel (12): …

2.3.2

Spårvidd för samtliga övriga axlar (12): …

2.3.3

Bredd för den bredaste bakaxeln: …

2.3.4

Bredd för den främsta axeln (mätt vid däckens yttersta punkter förutom utbuktningen av däcken närmast marken): …

2.4   Fordonets maximala mått (totalt)

2.4.1

För chassi utan karosseri

2.4.1.1

Längd (13): …

2.4.1.1.1

Högsta tillåtna längd: …

2.4.1.1.2

Minsta tillåtna längd: …

2.4.1.1.3

För släpvagnar, dragstångens högsta tillåtna längd (14): …

2.4.1.2

Bredd (15): …

2.4.1.2.1

Högsta tillåtna bredd: …

2.4.1.2.2

Minsta tillåtna bredd: …

2.4.1.3

Höjd (i körklart skick) (16) (vid fjädring med nivåreglering ange normal körposition): …

2.4.1.4

Främre överhäng (17): …

2.4.1.4.1

Främre infallsvinkeln (18): … grader.

2.4.1.5

Bakre överhäng (19): …

2.4.1.5.1

Bakre yttre frigångsvinkeln (20): … grader.

2.4.1.5.2

Största och minsta tillåtna överhäng på kopplingspunkten (21): …

2.4.1.6

Markfrigång (enligt definitionen i punkt 4.5 i avsnitt A i bilaga II)

2.4.1.6.1

Mellan axlarna: …

2.4.1.6.2

Under framaxeln (-axlarna): …

2.4.1.6.3

Under bakaxeln (-axlarna): …

2.4.1.7

Rampvinkeln (22): … grader.

2.4.1.8

Tillåtna gränsvärden för tyngdpunktens placering för karosseriet, inredningsdetaljer, utrustning och nyttolast: …

2.4.2

För chassi med karosseri

2.4.2.1

Längd (13): …

2.4.2.1.1

Lastytans längd: …

2.4.2.1.2

För släpvagnar, dragstångens högsta tillåtna längd (14): …

2.4.2.2

Bredd (15): …

2.4.2.2.1

Tjocklek på väggar (i fråga om fordon avsedda för temperaturreglerad varutransport): …

2.4.2.3

Höjd (i körklart skick) (16) (vid fjädring med nivåreglering ange normal körposition): …

2.4.2.4

Främre överhäng (17): …

2.4.2.4.1

Främre infallsvinkeln (18): … grader.

2.4.2.5

Bakre överhäng (19): …

2.4.2.5.1

Bakre yttre frigångsvinkeln (20): … grader.

2.4.2.5.2

Största och minsta tillåtna överhäng på kopplingspunkten (21): …

2.4.2.6

Markfrigång (enligt definitionen i punkt 4.5 i avsnitt A i bilaga II)

2.4.2.6.1

Mellan axlarna: …

2.4.2.6.2

Under framaxeln (framaxlarna): …

2.4.2.6.3

Under bakaxeln (bakaxlarna): …

2.4.2.7

Rampvinkeln (22): … grader.

2.4.2.8

Tillåten tyngdpunktsförskjutning på nyttolasten (i fråga om ojämn belastning): …

2.4.2.9

Läget av tyngdpunkten för fordonet (i kategori M2 och M3) i dess högsta tekniskt tillåtna vikt i längsgående, tvärgående och vertikal riktning: …

2.4.3

För karosser godkända utan chassin (fordon i kategori M2 och M3)

2.4.3.1

Längd (13): …

2.4.3.2

Bredd (15): …

2.4.3.3

Höjd (i körklart skick) (16) i fråga om tilltänkta chassityper (vid fjädring med nivåreglering ange normal körposition): …

2.5

Det rena chassits vikt (utan hytt, kylvätska, oljor, bränsle, reservhjul, verktyg och förare):

2.5.1

Fördelning av vikten på axlarna: …

2.6   Vikt i körklart skick

Fordonets vikt med karosseri – för dragfordon i andra kategorier än M1, med kopplingsanordning, om den är fabriksmonterad – i körklart skick, eller vikten av chassit eller av chassit med hytt utan kaross och/eller kopplingsanordning om karossen och/eller kopplingsanordningen inte är fabriksmonterade (inklusive vätskor, verktyg, reservhjul, om monterat, och förare, och för bussar och turistbussar, vikten av en besättningsmedlem om det i fordonet finns en sittplats avsedd för besättning) (23) (maximum och minimum för varje variant): …

2.6.1

Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, belastning på kopplingspunkten (maximum och minimum för varje variant): …

2.7

Det färdigbyggda fordonets minimivikt enligt tillverkaren, med avseende på ett ej färdigbyggt fordon: …

2.7.1

Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, belastning på kopplingspunkten: …

2.8

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last enligt tillverkaren (24) (25): …

2.8.1

Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, belastning på kopplingspunkten (25): …

2.9

Högsta tekniskt tillåtna axeltryck: …

2.10

Högsta tekniskt tillåtna belastning/vikt på varje axelgrupp: …

2.11

Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt hos motorfordonet i fråga om

2.11.1

Släpvagn: …

2.11.2

Påhängsvagn: …

2.11.3

Släpkärra: …

2.11.3.1

Maximalt förhållande mellan kopplingsöverhänget (26) och hjulbasen: …

2.11.3.2

Största V-värde: … kN.

2.11.4

Högsta tekniskt tillåtna tågvikt inklusive last för varje version (25): …

2.11.5

Fordonet är/är inte (6) lämpligt att dra last (punkt 1.2 i bilaga II till direktiv 77/389/EEG).

2.11.6

Högsta vikt för obromsad släpvagn: …

2.12   Högsta tekniskt tillåtna vikt/statiska vertikala belastning på motorfordonets kopplingspunkt

2.12.1

På motorfordonet: …

2.12.2

På påhängsvagnen eller släpkärran: …

2.12.3

Högsta tillåtna vikt på kopplingsanordningen (om den inte är fabriksmonterad): …

2.13

Bakre utsvängningsradie (punkterna 7.6.2 och 7.6.3 i bilaga I till direktiv 97/27/EG): …

2.14

Förhållande motoreffekt/största vikt … kW/kg.

2.14.1

Förhållande motoreffekt/högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last hos kombinationen (punkt 7.10 i bilaga I till direktiv 97/27/EG): … kW/kg.

2.15

Förmåga att starta i motlut (ensamt fordon) (27): … %.

2.16   Avsedd högsta tillåtna massa vid registrering/ibruktagande (villkor: om dessa värden anges, ska de kontrolleras i enlighet med kraven i bilaga IV till direktiv 97/27/EG)

2.16.1

Avsedd högsta tillåtna massa vid registrering/ibruktagande inklusive last (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (28)): …

2.16.2

Avsedd högsta tillåtna belastning per axel vid registrering/ibruktagande och i fråga om påhängsvagn eller släpkärra, avsedd belastning på den kopplingspunkt som anges av tillverkaren om den är lägre än den tekniskt tillåtna högsta belastningen på kopplingspunkten (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (28)): …

2.16.3

Avsedd högsta tillåtna belastning på varje axelgrupp vid registrering/ibruktagande (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (28)): …

2.16.4

Avsedd högsta tillåtna släpvagnsvikt vid registrering/ibruktagande (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (28)): …

2.16.5

Avsedd högsta tillåtna tågvikt vid registrering/ibruktagande (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (28)): …

3.   MOTOR (29)

3.1   Tillverkare av motorn: …

3.1.1

Tillverkarens motorkod (enligt märkning på motorn eller annan identifiering): …

3.1.2

Godkännandenummer (i förekommande fall) med identifieringsmärkning för bränsle …

(endast tunga fordon)

3.2   Förbränningsmotor

3.2.1   Särskilda upplysningar om motorn

3.2.1.1

Funktionssätt: ottomotor/kompressionständning (6)

cykel: fyrtakt/tvåtakt/rotation (6)

3.2.1.2

Antal cylindrar och cylinderarrangemang: …

3.2.1.2.1

Borrning (30): … mm

3.2.1.2.2

Slaglängd (30): … mm

3.2.1.2.3

Tändningsföljd: …

3.2.1.3

Slagvolym (31): … cm3

3.2.1.4

Volymkompressionsförhållande (32): …

3.2.1.5

Ritningar av förbränningsrum, kolvtopp och, i fråga om ottomotorer, kolvringar: …

3.2.1.6

Normalt tomgångsvarvtal (32): … min-1

3.2.1.6.1

Förhöjt tomgångsvarvtal (32): … min-1

3.2.1.7

Koloxidhalt i volym i avgaserna vid tomgång (32): … % enligt tillverkaren (endast ottomotorer)

3.2.1.8

Maximal nettoeffekt (33): …… kW vid …… min-1 (enligt tillverkaren)

3.2.1.9

Högsta tillåtna motorvarvtal enligt tillverkaren: ... min-1

3.2.1.10

Maximalt nettovridmoment (33): … Nm vid … min-1 (enligt tillverkaren)

3.2.2   Bränsle

3.2.2.1

Lätta fordon: diesel/bensin/LPG/naturgas eller biometan/etanol (E85)/biodiesel/väte (6) (34)

3.2.2.2

Tunga fordon: diesel/bensin/LPG/naturgas-H/naturgas-L/naturgas-HL/etanol (6) (34)

3.2.2.3

Bränslepåfyllning: begränsad öppning/märkning (6)

3.2.2.4

Fordonets bränsletyp: enbränsle, tvåbränsle, flexbränsle (6)

3.2.2.5

Högsta tillåtna mängd biobränsle i bränslet (enligt tillverkaren) … vol-%

3.2.3   Bränsletank(ar)

3.2.3.1

Huvudbränsletank(ar)

3.2.3.1.1

Antal och kapacitet för varje tank: …

3.2.3.1.1.1

Material: …

3.2.3.1.2

Ritning och teknisk beskrivning av tanken (tankarna) med alla anslutningar och utluftnings- och ventilationsrör, lås, ventiler och fästanordningar: …

3.2.3.1.3

Ritning som tydligt visar tankens (tankarnas) placering i fordonet: …

3.2.3.2

Extra bränsletank(ar)

3.2.3.2.1

Antal och kapacitet för varje tank: …

3.2.3.2.1.1

Material: …

3.2.3.2.2

Ritning och teknisk beskrivning av tanken (tankarna) med alla anslutningar och utluftnings- och ventilationsrör, lås, ventiler och fästanordningar: …

3.2.3.2.3

Ritning som tydligt visar tankens (tankarnas) placering i fordonet: …

3.2.4   Bränslematning

3.2.4.1

Med förgasare: ja/nej (6)

3.2.4.2

Med bränsleinsprutning (endast kompressionständning): ja/nej (6)

3.2.4.2.1

Systembeskrivning: …

3.2.4.2.2

Funktionssätt: direktinsprutning/förkammare/virvelkammare (6)

3.2.4.2.3

Insprutningspump

3.2.4.2.3.1

Fabrikat: …

3.2.4.2.3.2

Typ(er): …

3.2.4.2.3.3

Maximal insprutad bränslemängd (6) (32): …… mm3/takt eller varv vid en pumphastighet av: … min-1, alternativt karakteristikdiagram:

(Om systemet har laddtrycksreglering, uppge bränsleförsörjning och laddtryck som en funktion av motorvarvtalet)

3.2.4.2.3.4

Statisk insprutningstidpunkt (32): …

3.2.4.2.3.5

Kurva för förinställd insprutning (32): …

3.2.4.2.3.6

Kalibreringsmetod: provbänk/motor (6)

3.2.4.2.4

Regulator

3.2.4.2.4.1

Typ: …

3.2.4.2.4.2

Avregleringspunkt

3.2.4.2.4.2.1

Varvtal då begränsningen inleds vid belastning: …… min-1

3.2.4.2.4.2.2

Högsta varvtal vid obelastad motor: … min-1

3.2.4.2.4.2.3

Tomgångsvarvtal: … min-1

3.2.4.2.5

Insprutningsrör (endast tunga fordon)

3.2.4.2.5.1

Längd: … mm

3.2.4.2.5.2

Invändig diameter: … mm

3.2.4.2.5.3

Common rail, fabrikat och typ: …

3.2.4.2.6

Insprutare

3.2.4.2.6.1

Fabrikat: …

3.2.4.2.6.2

Typ(er): …

3.2.4.2.6.3

Öppningstryck (32): … kPa eller karakteristikdiagram (32): …

3.2.4.2.7

Kallstartsystem

3.2.4.2.7.1

Fabrikat: …

3.2.4.2.7.2

Typ(er): …

3.2.4.2.7.3

Beskrivning: …

3.2.4.2.8

Extra starthjälp

3.2.4.2.8.1

Fabrikat: …

3.2.4.2.8.2

Typ(er): …

3.2.4.2.8.3

Systembeskrivning: …

3.2.4.2.9

Elektroniskt styrd insprutning: ja/nej (6)

3.2.4.2.9.1

Fabrikat: …

3.2.4.2.9.2

Typ(er): …

3.2.4.2.9.3

Systembeskrivning (För system utan kontinuerlig insprutning ska motsvarande uppgifter anges): …

3.2.4.2.9.3.1

Styrenhet (ECU), fabrikat och typ: …

3.2.4.2.9.3.2

Bränsleregulator, fabrikat och typ: …

3.2.4.2.9.3.3

Luftflödesavkännare, fabrikat och typ: …

3.2.4.2.9.3.4

Bränslefördelare, fabrikat och typ: …

3.2.4.2.9.3.5

Spjällhus, fabrikat och typ: …

3.2.4.2.9.3.6

Vattentemperaturavkännare, fabrikat och typ: …

3.2.4.2.9.3.7

Lufttemperaturavkännare, fabrikat och typ: …

3.2.4.2.9.3.8

Lufttrycksmätare, fabrikat och typ: …

3.2.4.2.9.3.9

Identifieringsnummer för kalibrering av programvaran: …

3.2.4.3

Med bränsleinsprutning (endast styrd tändning): ja/nej (6)

3.2.4.3.1

Funktionssätt: inloppsrör (enpunkts-/flerpunkts-/direktinsprutning (6) /annan (precisera): …

3.2.4.3.2

Fabrikat: …

3.2.4.3.3

Typ(er): …

3.2.4.3.4

Systembeskrivning (För system utan kontinuerlig insprutning ska motsvarande uppgifter anges): …

3.2.4.3.4.1

Styrenhet (ECU), fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.2

Bränsleregulator, fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.3

Luftflödesavkännare, fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.4

Bränslefördelare, fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.5

Tryckregulator, fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.6

Mikroströmställare, fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.7

Tomgångsjusterskruv, fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.8

Spjällhus, fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.9

Vattentemperaturavkännare, fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.10

Lufttemperaturavkännare, fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.11

Lufttryckavkännare, fabrikat och typ: …

3.2.4.3.4.12

Identifieringsnummer för kalibrering av programvaran: …

3.2.4.3.5

Insprutare: Öppningstryck (32): … kPa eller karakteristikdiagram: …

3.2.4.3.5.1

Fabrikat: …

3.2.4.3.5.2

Typ: …

3.2.4.3.6

Insprutningstidpunkt: …

3.2.4.3.7

Kallstartsystem

3.2.4.3.7.1

Funktionsprincip(er): …

3.2.4.3.7.2

Funktionsgränser/-inställningar (6) (32): …

3.2.4.4

Matarpump

3.2.4.4.1

Tryck (32) … kPa eller karakteristikdiagram (32): …

3.2.5   Elsystem

3.2.5.1

Märkspänning: … V, positiv/negativ jord (6)

3.2.5.2

Generator

3.2.5.2.1

Typ: …

3.2.5.2.2

Nominell effekt: … VA

3.2.6   Tändningssystem (endast för motorer med gnisttändning)

3.2.6.1

Fabrikat: …

3.2.6.2

Typ(er): …

3.2.6.3

Funktionssätt: …

3.2.6.4

Tändningsförinställningskurva eller tändningsförinställningsdiagram (32):…

3.2.6.5

Statisk tändningsinställning (32): … grader före ÖD (övre dödpunkt)

3.2.6.6

Tändstift

3.2.6.6.1

Fabrikat: …

3.2.6.6.2

Typ: …

3.2.6.6.3

Gnistgap: … mm

3.2.6.7

Tändspole(ar)

3.2.6.7.1

Fabrikat: …

3.2.6.7.2

Typ: …

3.2.7   Kylsystem: vätska/luft (6)

3.2.7.1

Nominell inställning för temperaturkontrollmekanismen för motorn: …

3.2.7.2

Vätska

3.2.7.2.1

Slag av vätska: …

3.2.7.2.2

Cirkulationspump(ar): ja/nej (6)

3.2.7.2.3

Egenskaper: … eller

3.2.7.2.3.1

Fabrikat: …

3.2.7.2.3.2

Typ(er): …

3.2.7.2.4

Utväxlingsförhållande(n): …

3.2.7.2.5

Beskrivning av fläkten och dess drivmekanism: …

3.2.7.3

Luft

3.2.7.3.1

Fläkt: ja/nej (6)

3.2.7.3.2

Egenskaper: … eller

3.2.7.3.2.1

Fabrikat: …

3.2.7.3.2.2

Typ(er): …

3.2.7.3.3

Utväxlingsförhållande(n): …

3.2.8   Inloppssystem

3.2.8.1

Överladdare: ja/nej (6)

3.2.8.1.1

Fabrikat: …

3.2.8.1.2

Typ(er):…

3.2.8.1.3

Systembeskrivning (t.ex. maximalt laddtryck: … kPa, eventuell övertrycksventil): …

3.2.8.2

Laddluftkylare: ja/nej (6)

3.2.8.2.1

Typ: luft-luft/luft-vatten (6)

3.2.8.3

Insugningsundertryck vid nominell motorhastighet och 100 % belastning (endast för motorer med kompressionständning)

3.2.8.3.1

tillåtet minimum: … kPa

3.2.8.3.2

tillåtet maximum: … kPa

3.2.8.4

Beskrivning och ritningar av inloppsrör med tillbehör (blandningskammare, uppvärmningsanordning, ytterligare luftintag osv.): …

3.2.8.4.1

Beskrivning av insugningsrör (bifoga ritningar och/eller foton): …

3.2.8.4.2

Luftfilter, ritningar: … eller

3.2.8.4.2.1

Fabrikat: …

3.2.8.4.2.2

Typ(er): …

3.2.8.4.3

Inloppsljuddämpare, ritningar: … eller

3.2.8.4.3.1

Fabrikat: …

3.2.8.4.3.2

Typ(er): …

3.2.9   Avgassystem

3.2.9.1

Beskrivning och/eller ritning av avgasgrenrör: …

3.2.9.2

Beskrivning och/eller ritning av avgassystemet: …

3.2.9.3

Högsta tillåtna avgasmottryck vid nominellt motorvarvtal och 100 % belastning (endast för motorer med kompressionständning): … kPa

3.2.9.4

Ljuddämpare, typ, märkning: …

Om av betydelse för yttre ljudnivå, ljuddämpande åtgärder i motorutrymmet och på motorn: …

3.2.9.5

Placering av avgasutlopp: …

3.2.9.6

Ljuddämpare som innehåller fibermaterial: …

3.2.9.7

Avgassystem, volym: … dm3

3.2.10

Minsta tvärsnittsarea för in- och utsugningskanaler:

3.2.11   Ventilinställning eller motsvarande uppgifter

3.2.11.1

Maximal ventillyftning, öppnings- och slutningsvinklar eller tidsuppgifter för alternativa fördelningssystem i förhållande till dödpunkterna: system för variabla ventiltider, min. och max. tid: …

3.2.11.2

Referens- och/eller inställningsområden (6): …

3.2.12   Åtgärder mot luftföroreningar

3.2.12.1

Anordning för återföring av vevhusgaser (beskrivning och ritningar): …

3.2.12.2

Ytterligare utsläppsbegränsande anordningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik)

3.2.12.2.1

Katalysator: ja/nej (6)

3.2.12.2.1.1

Antal katalysatorer och katalysatorelement (ange uppgifterna nedan för varje separat enhet): …

3.2.12.2.1.2

Dimensioner, form och volym på katalysatorn/katalysatorerna: …

3.2.12.2.1.3

Typ av katalys: …

3.2.12.2.1.4

Totalt ädelmetallinnehåll: …

3.2.12.2.1.5

Relativ koncentration: …

3.2.12.2.1.6

Substrat (struktur och material): …

3.2.12.2.1.7

Celltäthet: …

3.2.12.2.1.8

Typ av hölje på katalysatorn/katalysatorerna: …

3.2.12.2.1.9

Katalysatorns/katalysatorernas placering (placering och referensavstånd i avgasledningen): …

3.2.12.2.1.10

Värmesköld: ja/nej (6)

3.2.12.2.1.11

Regenereringssystem/metod för avgasefterbehandlingssystem, beskrivning: …

3.2.12.2.1.11.1

Antalet körcykler av typ I (eller motsvarande cykler i motorprovningsbänk) mellan två cykler då regenereringsfaser inträffar under samma förutsättningar som för typ 1-test (avstånd D i figur 1 i bilaga 13 till FN/ECE-föreskrifter nr 83): …

3.2.12.2.1.11.2

Beskrivning av den metod som används för att fastställa antalet cykler mellan två cykler då regenereringsfaser inträffar: …

3.2.12.2.1.11.3

Parametrar för att bestämma den belastningsnivå som krävs innan regenerering inträffar (dvs. temperatur, tryck osv.): …

3.2.12.2.1.11.4

Beskrivning av den metod som används för att belasta systemet under det provningsförfarande som beskrivs i punkt 3.1 i bilaga 13 till FN/ECE-föreskrifter nr 83: …

3.2.12.2.1.11.5

Normalintervall för drifttemperatur: … K

3.2.12.2.1.11.6

Förbrukningsbart reagens: ja/nej (6)

3.2.12.2.1.11.7

Typ och koncentration av det reagens som behövs för katalysen: …

3.2.12.2.1.11.8

Normalintervall för reagensets temperatur under drift: … K

3.2.12.2.1.11.9

Internationell standard: …

3.2.12.2.1.11.10

Hur ofta reagens ska fyllas på: kontinuerligt/service (6)

3.2.12.2.1.12

Katalysator, fabrikat: …

3.2.12.2.1.13

Delens identifieringsnummer: …

3.2.12.2.2

Syreavkännare: ja/nej (6)

3.2.12.2.2.1

Fabrikat: …

3.2.12.2.2.2

Placering: …

3.2.12.2.2.3

Arbetsintervall: …

3.2.12.2.2.4

Typ: …

3.2.12.2.2.5

Delens identifieringsnummer: …

3.2.12.2.3

Luftinsprutning: ja/nej (6)

3.2.12.2.3.1

Typ (pulserande luft, luftpump osv.): …

3.2.12.2.4

Avgasåterföring (EGR, exhaust gas recirculation): ja/nej (6)

3.2.12.2.4.1

Egenskaper (fabrikat, typ, flöde osv.): …

3.2.12.2.4.2

Kylsystem, vattenkylning: ja/nej (6)

3.2.12.2.5

Anordningar för att begränsa utsläpp genom avdunstning: ja/nej (6)

3.2.12.2.5.1

Detaljerad beskrivning av anordningarna och deras inställningar: …

3.2.12.2.5.2

Ritning över systemet för att begränsa avdunstning: …

3.2.12.2.5.3

Ritning över kolbehållare: …

3.2.12.2.5.4

Vikten på torrt kol: … g.

3.2.12.2.5.5

Schematisk ritning över bränsletank med uppgifter om volym och material: …

3.2.12.2.5.6

Ritning över värmesköld mellan tank och avgassystem: …

3.2.12.2.6

Partikelfälla: ja/nej (6)

3.2.12.2.6.1

Partikelfällans dimensioner, form och volym: …

3.2.12.2.6.2

Partikelfällans konstruktion: …

3.2.12.2.6.3

Placering (referensavstånd i avgasledningen): …

3.2.12.2.6.4

Regenereringsmetod/regenereringssystem, beskrivning och/eller ritning: …

3.2.12.2.6.4.1

Antalet körcykler av typ I (eller motsvarande cykler i motorprovningsbänk) mellan två cykler då regenereringsfaser inträffar under samma förutsättningar som för typ 1-test (avstånd D i figur 1 i bilaga 13 till FN/ECE-föreskrifter nr 83): …

3.2.12.2.6.4.2

Beskrivning av den metod som används för att fastställa antalet cykler mellan två cykler då regenereringsfaser inträffar: …

3.2.12.2.6.4.3

Parametrar för att bestämma den belastningsnivå som krävs innan regenerering inträffar (dvs. temperatur, tryck osv.): …

3.2.12.2.6.4.4

Beskrivning av den metod som används för att belasta systemet under det provningsförfarande som beskrivs i punkt 3.1 i bilaga 13 till FN/ECE-föreskrifter nr 83: …

3.2.12.2.6.5

Partikelfälla, fabrikat: …

3.2.12.2.6.6

Delens identifieringsnummer: …

3.2.12.2.6.7

Normalintervall för drifttemperatur: … (K) och tryckområde … (KPa)

(endast tunga fordon)

3.2.12.2.6.8

Vid periodisk regenerering (endast tunga fordon)

3.2.12.2.6.8.1

Antal ETC-provcykler mellan två regenereringar (n1): …

3.2.12.2.6.8.2

Antal ETC-provcykler under regenereringen (n2): …

3.2.12.2.7

Omborddiagnossystem (OBD): ja/nej (6): …

3.2.12.2.7.1

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av felindikering: …

3.2.12.2.7.2

Förteckning över och syfte med alla komponenter som styrs av OBD-systemet: …

3.2.12.2.7.3

Skriftlig beskrivning (allmän funktionssätt) för

3.2.12.2.7.3.1

Ottomotorer

3.2.12.2.7.3.1.1

Övervakning av katalysator: …

3.2.12.2.7.3.1.2

Upptäckt av feltändning: …

3.2.12.2.7.3.1.3

Övervakning av syreavkännare: …

3.2.12.2.7.3.1.4

Övriga komponenter som övervakas av OBD-systemet: …

3.2.12.2.7.3.2

Motorer med kompressionständning: …

3.2.12.2.7.3.2.1

Övervakning av katalysator: …

3.2.12.2.7.3.2.2

Övervakning av partikelfälla: …

3.2.12.2.7.3.2.3

Övervakning av det elektroniska bränsleinsprutningssystemet: …

3.2.12.2.7.3.2.4

Kontroll av deNOx-system: …

3.2.12.2.7.3.2.5

Övriga komponenter som övervakas av OBD-systemet: …

3.2.12.2.7.4

Kriterier för aktivering av felindikering (fast antal körcykler eller statistisk metod): …

3.2.12.2.7.5

Förteckning över alla OBD-koder och -format som används (med förklaring av samtliga): …

3.2.12.2.7.6

Följande ytterligare information ska lämnas av fordonstillverkaren för att det ska vara möjligt att tillverka ersättnings- eller servicekomponenter samt diagnosverktyg och provningsutrustning som är OBD-kompatibla.

3.2.12.2.7.6.1

En beskrivning av typ och antal konditioneringscykler som används för det ursprungliga typgodkännandet.

3.2.12.2.7.6.2

En beskrivning av typ av OBD-demonstrationscykel som används för det ursprungliga typgodkännandet av fordonet för den komponent som kontrolleras av OBD-systemet.

3.2.12.7.6.3

En uttömmande beskrivning av alla komponenter som felsökningsfunktionen känner av och för vilka felindikeringen aktiveras (grundat på fast antal körcykler eller statistisk metod), inklusive en förteckning över relevanta sekundära parametrar för varje komponent som kontrolleras av OBD-systemet. En förteckning över OBD-systemets utkoder och format som används (med en förklaring av var och en) och som har samband med enskilda utsläppsrelaterade framdrivningskomponenter och enskilda icke-utsläppsrelaterade komponenter, där komponenten kontrolleras för att avgöra om felindikeringen ska aktiveras. En uttömmande förklaring av de uppgifter, som ges i service $05 Test ID $21 till FF och de uppgifter som ges i service $06, ska i synnerhet lämnas.

När det gäller fordonstyper som använder en kommunikationslänk i enlighet med ISO 15765–4 ’Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems’, ska en uttömmande beskrivning av de uppgifter, som i service $06 Test ID $00 till FF ges för varje ID-stödd övervakning med omborddiagnos, lämnas.

3.2.12.2.7.6.4

De uppgifter som krävs ovan kan definieras t.ex. genom att fylla i nedanstående tabell.

3.2.12.2.7.6.4.1

Lätta fordon

Komponent

Felkod

Övervaknings-strategi

Felsöknings-kriterier

Kriterier för aktivering av felfunktions-indikatorn

Sekundära parametrar

Förkondi-tionering

Demonstrations-provning

Katalysator

P0420

Signaler från syreavkännare 1 och 2

Skillnad mellan signalerna från syreavkännare 1 och 2

3:e cykeln

Motorvarv-tal, motorbelast-ning, A/F-läge, katalysator-temperatur

Två cykler av typ I

Typ I

3.2.12.2.7.6.4.2

Tunga fordon

Komponent.

Felkod

Övervaknings-strategi

Felsöknings-kriterier

Kriterier för aktivering av felfunktions-indikatorn

Sekundära parametrar

Förkondi-tionering

Demonstrations-provning

SCR-katalysator

Pxxx

Signal från NOx-mätare nr 1 och nr 2

Skillnad mellan signalerna från syreavkännare 1 och 2

3:e cykeln

Motorvarv-tal, motorbelast-ning, katalysator-temperatur, reagens-dosering

Tre OBD-testcykler (tre korta ESC-cykler)

OBD-testcykel (kort ESC-cykel)

3.2.12.2.8

Andra system (beskrivning och funktion): …

3.2.12.2.9

Momentbegränsare: ja/nej (6)

3.2.12.2.9.1

Beskrivning av hur momentbegränsaren aktiveras (endast tunga fordon): …

3.2.12.2.9.2

Beskrivning av begränsningen av fullbelastningskurvan (endast tunga fordon): …

3.2.13   Röktäthet

3.2.13.1

Absorptionskoefficientsymbolens placering (endast för motorer med kompressionständning): …

3.2.13.2

Motoreffekt vid sex mätpunkter (se punkt 2.1 i bilaga III till direktiv 72/396/EEG i dess ändrade lydelse)

3.2.13.3

Motoreffekt uppmätt i provbänk/på fordonet (6)

3.2.13.3.1

Uppgivna varvtal och effekter

Mätpunkter

Motorvarvtal (min-1)

Effekt (kW)

1……

 

 

2……

 

 

3……

 

 

4……

 

 

5……

 

 

6……

 

 

3.2.14

Närmare upplysningar om eventuella anordningar för att påverka bränsleekonomin (som inte kan hänföras till andra rubriker): …

3.2.15   LPG-bränslesystem: ja/nej (6)

3.2.15.1

Typgodkännandenummer enligt direktiv 70/221/EEG (när direktivet ändrats så att det omfattar behållare för gasformiga bränslen) eller godkännandenummer enligt FN/ECE-föreskrifter nr 67 (EGT L 76, 6.4.1970, s. 23): …

3.2.15.2

Kontrollenhet för elektronisk motorstyrning för LPG-drift

3.2.15.2.1

Fabrikat: …

3.2.15.2.2

Typ(er): …

3.2.15.2.3

Justeringsmöjligheter som påverkar utsläpp: …

3.2.15.3

Ytterligare dokumentation

3.2.15.3.1

Beskrivning av skyddet av katalysatorn vid omkoppling från bensindrift till LPG-drift och tillbaka: …

3.2.15.3.2

Systemutformning (elektriska anslutningar, vakuumanslutningar, utjämningsslangar osv.): …

3.2.15.3.3

Teckning av symbolen: …

3.2.16   Naturgasbränslesystem: ja/nej (6)

3.2.16.1

Typgodkännandenummer enligt direktiv 70/221/EEG (när direktivet ändrats så att det omfattar behållare för gasformiga bränslen) eller godkännandenummer enligt FN/ECE:s föreskrifter nr 110 (EUT L 72, 14.3.2008, s. 113):

3.2.16.2

Kontrollenhet för elektronisk motorstyrning för naturgasbränslen

3.2.16.2.1

Fabrikat: …

3.2.16.2.2

Typ(er): …

3.2.16.2.3

Justeringsmöjligheter som påverkar utsläpp: …

3.2.16.3

Ytterligare dokumentation

3.2.16.3.1

Beskrivning av skyddet av katalysatorn vid omkoppling från bensindrift till naturgasdrift och tillbaka: …

3.2.16.3.2

Systemutformning (elektriska anslutningar, vakuumanslutningar, utjämningsslangar, etc.): …

3.2.16.3.3

Teckning av symbolen: …

3.2.17   Särskild information om gasdrivna motorer till tunga fordon. (Ange motsvarande information när det rör sig om system som är uppbyggda på annat sätt)

3.2.17.1

Bränsle: LPG/naturgas-H/naturgas-L/naturgas-HL (6)

3.2.17.2

Tryckregulator(er) eller förångare/tryckregulator(er) (6)

3.2.17.2.1

Fabrikat: …

3.2.17.2.2

Typ(er): …

3.2.17.2.3

Antal tryckreduceringssteg: …

3.2.17.2.4

Tryck i slutsteget:

minimum: … kPa – maximum: … kPa

3.2.17.2.5

Antal huvudinställningspunkter: …

3.2.17.2.6

Antal inställningspunkter för tomgång: …

3.2.17.2.7

Typgodkännandenummer…

3.2.17.3

Bränslesystem: blandarenhet/gasinsprutning/vätskeinsprutning/direktinsprutning (6)

3.2.17.3.1

Reglering av bränsle-luftförhållandet: …

3.2.17.3.2

Systembeskrivning och/eller diagram och ritningar: …

3.2.17.3.3

Typgodkännandenummer: …

3.2.17.4.

Blandarenhet

3.2.17.4.1

Antal: …

3.2.17.4.2

Fabrikat: …

3.2.17.4.3

Typ(er): …

3.2.17.4.4

Placering: …

3.2.17.4.5

Inställningsmöjligheter: …

3.2.17.4.6

Typgodkännandenummer: …

3.2.17.5

Insprutning via inloppsgrenrör

3.2.17.5.1

Insprutning: enpunkts/flerpunkts (6)

3.2.17.5.2

Insprutning: kontinuerlig/simultan/sekventiell (6)

3.2.17.5.3

Insprutningsutrustning

3.2.17.5.3.1

Fabrikat: …

3.2.17.5.3.2

Typ(er): …

3.2.17.5.3.3

Inställningsmöjligheter: …

3.2.17.5.3.4

Typgodkännandenummer: …

3.2.17.5.4

Matarpump (i tillämpliga fall)

3.2.17.5.4.1

Fabrikat: …

3.2.17.5.4.2

Typ(er): …

3.2.17.5.4.3

Typgodkännandenummer: …

3.2.17.5.5

Insprutare…

3.2.17.5.5.1

Fabrikat: …

3.2.17.5.5.2

Typ(er): …

3.2.17.5.5.3

Typgodkännandenummer: …

3.2.17.6

Direktinsprutning

3.2.17.6.1

Insprutningspump/tryckregulator (6)

3.2.17.6.1.1

Fabrikat: …

3.2.17.6.1.2

Typ(er): …

3.2.17.6.1.3

Insprutningstidpunkt: …

3.2.17.6.1.4

Typgodkännandenummer: …

3.2.17.6.2

Insprutare…

3.2.17.6.2.1

Fabrikat: …

3.2.17.6.2.2

Typ(er): …

3.2.17.6.2.3

Öppningstryck eller karakteristikdiagram (32): …

3.2.17.6.2.4

Typgodkännandenummer: …

3.2.17.7

Elektronisk styrenhet (ECU)

3.2.17.7.1

Fabrikat: …

3.2.17.7.2

Typ(er): …

3.2.17.7.3

Inställningsmöjligheter: …

3.2.17.7.4

Identifieringsnummer för kalibrering av programvaran: …

3.2.17.8

Specifik utrustning för naturgas

3.2.17.8.1

Version 1 (gäller endast i fråga om typgodkännande av motorer för flera olika bränslesammansättningar)

3.2.17.8.1.1

Bränslesammansättning:

metan (CH4):

basvärde: …… mol-%

min. …… mol-%

max. …… mol-%

etan (C2H6):

basvärde: …… mol-%

min. …… mol-%

max. …… mol-%

propan (C3H8):

basvärde: …… mol-%

min. …… mol-%

max. …… mol-%

butan (C4H10):

basvärde: …… mol-%

min. …… mol-%

max. …… mol-%

C5/C5+:

basvärde: …… mol-%

min. …… mol-%

max. …… mol-%

syrgas (O2):

basvärde: …… mol-%

min. …… mol-%

max. …… mol-%

inerta gaser (N2, He, osv.):

basvärde: …… mol-%

min. …… mol-%

max. …… mol-%

3.2.17.8.1.2

Insprutare

3.2.17.8.1.2.1

Fabrikat: …

3.2.17.8.1.2.2

Typ(er): …

3.2.17.8.1.3

Andra (i tillämpliga fall): …

3.2.17.8.2

Variant 2 (endast i fråga om godkännanden för flera specifika bränslesammansättningar)

3.3   Elmotor

3.3.1

Typ (lindning, magnetisering): …

3.3.1.1

Maximal effekt per timme: … kW

3.3.1.2

Driftspänning: … V

3.3.2

Batteri

3.3.2.1

Antal celler: …

3.3.2.2

Vikt: … kg

3.3.2.3

Kapacitet: … Ah (amperetimmar)

3.3.2.4

Placering: …

3.4   Förbrännings- eller elmotorer eller kombinationer av sådana

3.4.1

Elektriskt hybridfordon: ja/nej (6)

3.4.2

Kategori av elektriskt hybridfordon: extern uppladdning/ej extern uppladdning av fordonet: (6)

3.4.3   Strömställare för driftsinställning: med/utan (6)

3.4.3.1

Valbara inställningar

3.4.3.1.1

Endast elektrisk drift: ja/nej (6)

3.4.3.1.2

Endast bränsledrift: ja/nej (6)

3.4.3.1.3

Hybridinställningar: ja/nej (6) (om ja, kort beskrivning): …

3.4.4   Beskrivning av anordning för lagring av energi: (batteri, kondensator, svänghjul/generator)

3.4.4.1

Fabrikat: …

3.4.4.2

Typ(er): …

3.4.4.3

Identifikationsnummer: …

3.4.4.4

Slag av elektrokemisk koppling: …

3.4.4.5

Energi: … (för batteri: spänning och laddning Ah i 2 tim., för kondensator: J,…)

3.4.4.6

Laddare: i fordonet/extern/utan (6)

3.4.5   Elektrisk motor (beskriv varje typ av elektrisk motor separat)

3.4.5.1

Fabrikat: …

3.4.5.2

Typ: …

3.4.5.3

Primär användning: dragmotor/generator (6)

3.4.5.3.1

Vid användning som dragmotor: en motor/flera motorer (antal) (6): …

3.4.5.4

Maximal effekt: … kW

3.4.5.5

Funktionssätt

3.4.5.5.5.1

Likström/växelström/antal faser: …

3.4.5.5.2

Separat excitering/serieexcitering/kombinerad excitering (6)

3.4.5.5.3

Synkron/asynkron (6)

3.4.6   Styrenhet

3.4.6.1

Fabrikat: …

3.4.6.2

Typ(er): …

3.4.6.3

Identifikationsnummer: …

3.4.7   Effektregulator

3.4.7.1

Fabrikat: …

3.4.7.2

Typ: …

3.4.7.3

Identifikationsnummer: …

3.4.8

Fordonets elektriska räckvidd: … km enligt bilaga 7 i föreskrifter nr 101: …

3.4.9

Tillverkarens rekommendation för förkonditionering:

3.5   Koldioxidutsläpp/bränsleförbrukning  (35) (enligt tillverkaren)

3.5.1   Koldioxidviktutsläpp

3.5.1.1

Koldioxidviktutsläpp (stadstrafik): ……….. g/km

3.5.1.2

Koldioxidviktutsläpp (landsvägskörning): ……….. g/km

3.5.1.3

Koldioxidviktutsläpp (blandad körning): ……….. g/km

3.5.2   Bränsleförbrukning (ange uppgifter för varje provat referensbränsle)

3.5.2.1

Bränsleförbrukning (stadstrafik): ……….. l/100 km/m3/100 km (6)

3.5.2.2

Bränsleförbrukning (landsvägskörning): ……….. l/100 km/m3/100 km (6)

3.5.2.3

Bränsleförbrukning (blandad körning): ……….. l/100 km/m3/100 km (6)

3.6   Tillåtna temperaturer enligt tillverkaren

3.6.1   Kylsystem

3.6.1.1   Vätskekylning

Högsta temperatur vid motorns utlopp: … K

3.6.1.2   Luftkylning

3.6.1.2.1

Referenspunkt: …

3.6.1.2.2

Högsta temperatur vid referenspunkten: … K

3.6.2

Högsta utloppstemperatur hos laddluftkylare: … K

3.6.3

Högsta avgastemperatur vid den punkt i avgasröret/avgasrören som befinner sig vid avgasgrenrörets eller turboladdarens utloppsfläns(ar): … K

3.6.4   Bränsletemperatur

minimum: … K – maximum: … K

Vid insprutningspumpens inlopp i fråga om dieselmotorer, vid tryckregulatorns tryck i slutsteget i fråga om gasdrivna motorer.

3.6.5   Smörjmedelstemperatur

minimum: … K – maximum: … K

3.6.6   Bränsletryck

minimum: … kPa – maximum: … kPa

vid tryckregulatorns tryck i slutsteget, i fråga om naturgasdrivna motorer.

3.7   Motordriven tilläggsutrustning

Den effekt som absorberas av de hjälpaggregat som krävs för motorns drift som specificeras i direktiv 80/1269/EEG, punkt 5.1.1 i bilaga I, under där angivna driftsbetingelser.

Utrustning

Den effekt (kW) som absorberas vid olika motorvarvtal

Tomgång

Lågt varvtal

Högt varvtal

Varvtal A (36)

Varvtal B (36)

Varvtal C (36)

Referens-varvtal C (37)

P(a)

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpaggregat som krävs för motorns drift (effekten ska subtraheras från den uppmätta motoreffekten) se punkt 6.1 i bilaga 1.

 

 

 

 

 

 

 

3.8   Smörjsystem

3.8.1   Systembeskrivning

3.8.1.1

Smörjmedelsbehållarens placering: …

3.8.1.2

Matningssystem (med pump/insprutning i intag/blandning med bränsle osv.) (6)

3.8.2   Smörjpump

3.8.2.1

Fabrikat: …

3.8.2.2

Typ(er): …

3.8.3   Blandning med bränsle

3.8.3.1

Procenttal: …

3.8.4   Oljekylare: ja/nej (6)

3.8.4.1

Ritning(ar): … eller

3.8.4.1.1

Fabrikat: …

3.8.4.1.2

Typ(er): …

4.   KRAFTÖVERFÖRING (38)

4.1

Ritning av kraftöverföringssystemet:

4.2

Typ (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.):

4.2.1

En kortfattad beskrivning över elektriska/elektroniska komponenter (i förekommande fall): …

4.3

Motorsvänghjulets tröghetsmoment:

4.3.1

Överskjutande tröghetsmoment utan ilagd växel: …

4.4   Koppling

4.4.1

Typ: …

4.4.2

Maximal momentomvandling: …

4.5   Växellåda

4.5.1

Typ (manuell/automat/CVT (kontinuerligt varierbar utväxling) (6)

4.5.2

Placering i förhållande till motorn: …

4.5.3

Manövreringsmetod: …

4.6   Utväxlingsförhållanden

Växel

Intern utväxling (förhållandet mellan motorvarvtalet och varvtalet på växellådans utgående axel)

Slutlig utväxling (förhållandet mellan varvtalet på växellådans utgående axel och de drivande hjulens varvtal)

Total utväxling

Maximivärde för CVT (39)

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

...

 

 

 

Minimivärde för CVT (39)

 

 

 

Backväxel

 

 

 

4.7

Fordonets maximihastighet (km/tim) (40): …

4.8.   Hastighetsmätare

4.8.1

Funktionssätt och beskrivning av drivmekanismen: …

4.8.2

Instrumentkonstant: …

4.8.3

Tolerans hos hastighetsmätarens mätmekanism (enligt punkt 2.1.3 i bilaga II till direktiv 75/443/EEG): …

4.8.4

Totalt utväxlingsförhållande (enligt punkt 2.1.2 i bilaga II till direktiv 75/443/EEG) eller motsvarande uppgifter: …

4.8.5

Diagram över hastighetsmätarens skala eller andra visningssätt: …

4.9   Färdskrivare: ja/nej (6)

4.9.1

Typgodkännandemärke: …

4.10

Differentialspärr: ja/nej/tillval (6)

5.   AXLAR

5.1

Beskrivning av varje axel: …

5.2

Fabrikat: …

5.3

Typ: …

5.4

Placering av lyftbar(a) axel(axlar): …

5.5

Placering av belastningsbar(a) axel(axlar): …

6.   HJULUPPHÄNGNING

6.1

Ritning av hjulupphängningssystemet: …

6.2

Typ och utformning av upphängning för varje axel eller grupp av axlar eller hjul: …

6.2.1

Nivåjustering: ja/nej/tillval (6)

6.2.2

En kortfattad beskrivning över elektriska/elektroniska komponenter (i förekommande fall): …

6.2.3

Luftfjädring för drivaxel(drivaxlar): ja/nej (6)

6.2.3.1

Upphängning av drivaxel likvärdig med luftfjädring: ja/nej (6)

6.2.3.2

Frekvens och dämpning av de fjädrande delarnas svängning: …

6.2.4

Luftfjädring för drivaxel(drivaxlar): ja/nej (6)

6.2.4.1

Upphängning av drivaxel likvärdig med luftfjädring: ja/nej (6)

6.2.4.2

Frekvens och dämpning av de fjädrande delarnas svängning: …

6.3

Uppgifter om upphängningens fjädrande delar (utformning, materialegenskaper och dimensioner): …

6.4

Krängningshämmare: ja/nej/tillval (6)

6.5

Stötdämpare: ja/nej/tillval (6)

6.6   Däck och hjul

6.6.1   Däck-/hjulkombination(er)

a)

Ange däckens dimensionsbeteckningar, belastningstal, symbol för hastighetskategori och rullmotstånd enligt ISO 28580 (i tillämpliga fall) (41).

b)

Ange hjulens fälgdimensioner och pressningsdjup.

6.6.1.1

Axlar

6.6.1.1.1

Axel 1: …

6.6.1.1.2

Axel 2: …

osv.

6.6.1.2

Reservhjul, i förekommande fall: …

6.6.2   Övre och undre gräns för däckens rullningsradier

6.6.2.1

Axel 1: …

6.6.2.2

Axel 2: …

6.6.2.3

Axel 3: …

6.6.2.4

Axel 4: …

osv.

6.6.3

Ringtryck enligt tillverkarens rekommendationer: … kPa

6.6.4

Kombination snökedja/däck/hjul för fram- och/eller bakaxel som tillverkaren rekommenderar för fordonstypen:

6.6.5

Kort beskrivning av eventuellt nödreservhjul:

7.   STYRNING

7.1

Skiss av axel (axlar) med styrda hjul som visar styrinrättningens uppbyggnad:

7.2   Styrtransmission och manöverorgan

7.2.1

Typ av styrtransmission (ange i förekommande fall för fram- och bakhjulen): …

7.2.2

Koppling till hjulen (även icke-mekaniska system. Ange i förekommande fall för fram- och bakhjulen): …

7.2.2.1

En kortfattad beskrivning över elektriska/elektroniska komponenter (i förekommande fall): …

7.2.3

Eventuellt servosystem: …

7.2.3.1

Funktionssätt med diagram, fabrikat och typ(er): …

7.2.4

Skiss av hela styrsystemet som visar de olika anordningar som påverkar fordonets styrförmåga: …

7.2.5

Skiss(er) av styrorgan: …

7.2.6

Eventuella möjligheter till justering av styrorganen och intervall för denna: …

7.3   Hjulens maximala styrutslag

7.3.1

åt höger … o; antal rattvarv … (eller motsvarande uppgifter): …

7.3.2

åt vänster: … o; antal rattvarv … (eller motsvarande uppgifter): …

8.   BROMSAR

(Följande uppgifter ska lämnas, i tillämpliga fall tillsammans med identifikationsuppgifter)

8.1

Bromsarnas typ och egenskaper enligt definitionen i punkt 1.6 i bilaga I till rådets direktiv 71/320/EEG (EGT L 205, 6.9.1971, s. 37) med närmare uppgifter och ritningar av trummor, skivor, slangar, bromsbackarnas/bromsklossarnas och/eller beläggens fabrikat och typ, effektiva bromsytor, trummornas, klossarnas eller skivornas radie, trummornas vikt, justeringsanordningar, relevanta delar av axeln (axlarna) och hjulupphängningen: …

8.2

Funktionsdiagram, beskrivning och/eller ritning av bromsanordningarna enligt definitionen i punkt 1.2 i bilaga I till direktiv 71/320/EEG med närmare uppgifter och ritningar av transmission och manöverorgan.

8.2.1

Färdbromssystem: …

8.2.2

Reservbromssystem: …

8.2.3

Parkeringsbromssystem: …

8.2.4

Eventuellt ytterligare bromssystem: …

8.2.5

Automatiskt bromssystem för släpvagn: …

8.3

Manöverorgan och transmission hos bromssystem för släpvagnar till fordon som är avsedda att dra släpvagnar: …

8.4

Fordonet är utrustat för att dra en släpvagn med elektrisk/pneumatisk/hydraulisk (6) färdbromsanordning: ja/nej (6)

8.5

ABS-bromsar: ja/nej/tillval (6)

8.5.1

För fordon med ABS-bromsar, beskrivning av funktionssätt (även för eventuell elektronik), blockdiagram över elektriska förbindelser och diagram över hydrauliskt eller pneumatiskt kretslopp: …

8.6

Beräkning och kurvor enligt tillägget till punkt 1.1.4.2 i tillägget till bilaga II till direktiv 71/320/EEG eller, i tillämpliga fall, tillägget till bilaga XI: …

8.7

Beskrivning och/eller ritning av energiförsörjningen, ska även lämnas för servobromssystem: …

8.7.1

I fråga om tryckluftsdrivna bromsanordningar, utgångstryck p2 i behållaren/behållarna: …

8.7.2

I fråga om vakuumbromsanordningar, den första energinivån i behållaren/behållarna: …

8.8

Beräkning av bromsverkan: Bestämning av förhållandet mellan den totala bromskraften på hjulens rullningsomkrets och den kraft som anbringas på manöverorganet: …

8.9

Kort beskrivning av bromsanordningarna enligt punkt 1.6 i tillägget till tillägg I till bilaga IX till direktiv 71/320/EEG: …

8.10

Om undantag begärs från typ I-, typ II- eller typ III-provning, ange provningsrapportens nummer enligt tillägg 2 till bilaga VII till direktiv 71/320/EEG: …

8.11

Beskrivning av typen (typerna) avseende tillsatsbromsanordningar: …

9.   KAROSSERI

9.1

Typ av karosseri med användning av koderna i del C av bilaga II: …

9.2

Förekommande material samt konstruktion: …

9.3   Dörrar för förare och passagerare, dörrlås och gångjärn

9.3.1

Dörrarnas utformning och antal: …

9.3.1.1

Mått, öppningsriktning och största öppningsvinkel: …

9.3.2

Ritning av lås och gångjärn och deras placering på dörrarna: …

9.3.3

Teknisk beskrivning av lås och gångjärn: …

9.3.4

Närmare uppgifter, även måttuppgifter, om insteg, fotsteg och nödvändiga handtag i förekommande fall: …

9.4   Siktfält

9.4.1

Uppgifter om de primära referenspunkterna som är tillräckligt detaljerade för att man lätt ska kunna identifiera varje referenspunkt och dess läge i förhållande till övriga punkter och den R-punkt som ska kontrolleras: …

9.4.2

Ritning(ar) eller foto(n) som visar komponenternas placering inom siktfältet 180o framåt: …

9.5   Vindruta och övriga rutor

9.5.1   Vindruta

9.5.1.1

Använda material: …

9.5.1.2

Monteringssätt: …

9.5.1.3

Lutningsvinkel: …

9.5.1.4

Typgodkännandenummer: …

9.5.1.5

Tillbehör till vindrutor och i vilket läge de monteras samt en kort beskrivning av eventuella elektriska/elektroniska komponenter: …

9.5.2   Övriga rutor

9.5.2.1

Använda material: …

9.5.2.2

Typgodkännandenummer: …

9.5.2.3

En kortfattad beskrivning av de elektriska/elektroniska komponenterna (i förekommande fall) i rutornas hissmekanism: …

9.5.3   Glasruta i taklucka

9.5.3.1

Använda material: …

9.5.3.2

Typgodkännandenummer: …

9.5.4   Övriga glasytor

9.5.4.1

Använda material: …

9.5.4.2

Typgodkännandenummer: …

9.6   Vindrutetorkare

9.6.1

Detaljerad teknisk beskrivning (med foton eller ritningar): …

9.7   Vindrutespolare

9.7.1

Detaljerad teknisk beskrivning (med foton eller ritningar) eller typgodkännandenummer om anordningen är godkänd som separat teknisk enhet: …

9.8   Avfrostnings- eller avimningsanordning

9.8.1

Detaljerad teknisk beskrivning (med foton eller ritningar): …

9.8.2

Maximal elförbrukning: ...... kW

9.9   Anordningar för indirekt sikt

9.9.1

Backspeglar, med uppgifter för varje spegel:

9.9.1.1

Fabrikat: …

9.9.1.2

Typgodkännandemärkning: …

9.9.1.3

Variant: …

9.9.1.4

Ritning(ar) för identifiering av spegeln som visar spegelns placering i förhållande till karosseriet: …

9.9.1.5

Uppgifter om fästmetod samt vid vilken del av fordonet spegeln är fäst: …

9.9.1.6

Tilläggsutrustning som kan påverka siktfältet bakåt: …

9.9.1.7

En kortfattad beskrivning av de elektroniska komponenterna (i förekommande fall) i inställningssystemet: …

9.9.2

Andra anordningar för indirekt sikt än speglar: …

9.9.2.1

Typ och egenskaper (såsom fullständig beskrivning av anordningen): …

9.9.2.1.1

I fråga om en kamera- och monitoranordning, detekteringsavstånd (mm), kontrast, luminansomfång, korrektion för bländning, visningsprestanda (svartvitt/färg), bildrepetitionsfrekvens, monitorns luminansomfång: …

9.9.2.1.2

Tillräckligt utförliga ritningar så att den kompletta anordningen kan identifieras, inbegripet installationsanvisningar. EG-typgodkännandemärkets läge ska anges på ritningarna.

9.10   Inredning

9.10.1   Inre säkerhetsanordningar för förare och passagerare

9.10.1.1

Översiktsritning eller foton som visar läget för bifogade tvärsnitt eller projektioner: …

9.10.1.2

Foto eller ritning som visar referensområdet samt det område som ska undantas från detta enligt punkt 2.3.1 i bilaga I till rådets direktiv 74/60/EEG (EGT L 38, 11.2.1974, s. 2): …

9.10.1.3

Foton, ritningar och/eller sprängskiss av inredningen som visar passagerarutrymmets delar och förekommande material (med undantag av invändiga backspeglar) manöverorganens utformning, tak och soltak, ryggstöd, säten och dessas baksidor: …

9.10.2   Manöverorganens, visarnas och kontrollampornas placering och märkning:

9.10.2.1

Foton och/eller ritningar av utformningen av symboler och manöverorgan, visare och kontrollampor: …

9.10.2.2

Foton och/eller ritningar av märkningen av manöverorgan, visare och kontrollampor samt i tillämplig utsträckning övriga delar av fordonet som det hänvisas till i bilagorna II och III till direktiv 78/316/EEG: …

9.10.2.3   Sammanfattande tabell

Detta fordon är utrustat med följande manöverorgan, kontrollampor och visare enligt bilagorna II och III till direktiv 78/316/EEG:

Manöverorgan, visare och kontrollampor för vilka, om de finns monterade, märkning är obligatorisk samt de symboler som ska användas vid märkning

Symbol-nummer

Anordning

Manöverorgan/manövervisare finns (42)

Märkt med symbol (42)

Var (43)

Kontrollampa finns (42)

Märkt med symbol (42)

Var (43)

1

Huvudströmbrytare för strålkastare

 

 

 

 

 

 

2

Halvljus

 

 

 

 

 

 

3

Helljus

 

 

 

 

 

 

4

Sidopositionslyktor

 

 

 

 

 

 

5

Främre dimljus

 

 

 

 

 

 

6

Bakre dimljus

 

 

 

 

 

 

7

Nivåinställning för helljus

 

 

 

 

 

 

8

Parkeringsljus

 

 

 

 

 

 

9

Körriktningsvisare

 

 

 

 

 

 

10

Varningsblinker

 

 

 

 

 

 

11

Vindrutetorkare

 

 

 

 

 

 

12

Vindrutespolare

 

 

 

 

 

 

13

Vindrutetorkare och vindrutespolare

 

 

 

 

 

 

14

Strålkastarrengörare

 

 

 

 

 

 

15

Avimning och avfrostning av vindrutan

 

 

 

 

 

 

16

Avimning och avfrostning av bakrutan

 

 

 

 

 

 

17

Fläkt

 

 

 

 

 

 

18

Dieselförvärmare

 

 

 

 

 

 

19

Choke

 

 

 

 

 

 

20

Bromsfel

 

 

 

 

 

 

21

Bränslenivå

 

 

 

 

 

 

22

Laddningsindikator

 

 

 

 

 

 

23

Kylvätsketemperatur

 

 

 

 

 

 

Manöverorgan, visare och kontrollampor för vilka, om de finns monterade, märkning är frivillig samt de symboler som ska användas vid märkning

Symbol-nummer

Anordning

Manöverorgan/manövervisare finns (44)

Märkt med symbol (44)

Var (45)

Kontrollampa finns (44)

Märkt med symbol (44)

Var (45)

1

Parkeringsbroms

 

 

 

 

 

 

2

Bakrutetorkare

 

 

 

 

 

 

3

Bakrutespolare

 

 

 

 

 

 

4

Torkare/spolare för bakrutan

 

 

 

 

 

 

5

Intervalltorkare för vindrutan

 

 

 

 

 

 

6

Akustisk varningsanordning

 

 

 

 

 

 

7

Motorhuv

 

 

 

 

 

 

8

Baklucka

 

 

 

 

 

 

9

Säkerhetsbälte

 

 

 

 

 

 

10

Oljetryck

 

 

 

 

 

 

11

Blyfri bensin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10.3   Säten

9.10.3.1

Antal sittplats(er) (46): …

9.10.3.1.1

Placering och arrangemang: …

9.10.3.2

Sittplats(er) avsedd(a) för användning endast när fordonet är stillastående: …

9.10.3.3

Vikter: ……..…

9.10.3.4

Egenskaper: för säten som inte typgodkänts som komponenter, beskrivning och ritning av

9.10.3.4.1

Sätena och deras förankringar: …

9.10.3.4.2

Inställningssystemet: …

9.10.3.4.3

System för inställning i längdriktningen och låsning: …

9.10.3.4.4

Bilbältesförankringar (om dessa ingår i säteskonstruktionen): …

9.10.3.4.5

De delar av fordonet som används som förankringar: …

9.10.3.5

Koordinater för eller ritning av R-punkten (47)

9.10.3.5.1

Förarsäte: …

9.10.3.5.2

Alla övriga sittplatser: …

9.10.3.6

Ryggstödsvinkel

9.10.3.6.1

Förarsäte: …

9.10.3.6.2

Alla övriga sittplatser: …

9.10.3.7

Inställningsmöjligheter

9.10.3.7.1

Förarsäte: …

9.10.3.7.2

Alla övriga sittplatser: …

9.10.4   Huvudstöd

9.10.4.1

Typ(er) av huvudstöd: inbyggda/löstagbara/separata (6)

9.10.4.2

Typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

9.10.4.3

För huvudstöd som ännu inte är godkända

9.10.4.3.1

En detaljerad beskrivning av huvudstödet, där särskilt typen av vadderingsmaterial anges och, i förekommande fall, stagens och förankringspunkternas positioner och specifikationer för den typ av säte(n) som ansökan om typgodkännande avser: …

9.10.4.3.2

Vid separat huvudstöd

9.10.4.3.2.1

En detaljerad beskrivning av den fordonsdel som huvudskyddet ska fästas vid: …

9.10.4.3.2.2

En detaljerad beskrivning av fordonsdelen och huvudskyddet: …

9.10.5   Uppvärmningssystem för passagerarutrymme

9.10.5.1

Kort beskrivning av fordonstypen med avseende på uppvärmningssystemet om detta utnyttjar kylvätskans värme: …

9.10.5.2

Detaljerad beskrivning av fordonstypen med avseende på uppvärmningssystemet om kylluft eller motoravgaser utnyttjas som värmekälla, inklusive

9.10.5.2.1

skiss av uppvärmningssystemet som visar dess placering i fordonet: …

9.10.5.2.2

skiss av värmeväxlaren, om systemet utnyttjar avgaser för uppvärmningen, eller av de delar där värmeväxlingen äger rum (om systemet utnyttjar motorns kylluft): …

9.10.5.2.3

genomskärningsritning av värmeväxlaren respektive de delar där värmeväxlingen äger rum som visar väggarnas tjocklek, förekommande material och ytegenskaper: …

9.10.5.2.4

Specifikationer ska lämnas för övriga viktiga komponenter i uppvärmningssystemet, t.ex. värmefläkten, med avseende på konstruktionsmetod och tekniska data: …

9.10.5.3

En kort beskrivning av fordonstypen med avseende på systemet med förbränningsvärmare och den automatiska kontrollen: …

9.10.5.3.1

Skiss av förbränningsvärmaren, systemet för luftintag, avgassystemet, bränsletanken, bränsletillförselsystemet (inklusive ventiler) och de elektriska anslutningarna som visar deras läge i fordonet.

9.10.5.4

Maximal elförbrukning: … kW

9.10.6   Komponenter som påverkar styrväxelns beteende i händelse av sammanstötning

9.10.6.1

Detaljerad beskrivning med foto(n) och/eller ritning(ar) av fordonstypen med avseende på strukturen, måtten, formgivningen och förekommande material hos den del av fordonet som befinner sig framför styrorganet, inklusive de komponenter som är avsedda att bidra till energiabsorptionen om styrorganen utsätts för stötar: …

9.10.6.2

Foto(n) och/eller ritning(ar) av andra komponenter än de som avses i 9.10.6.1 som tillverkaren med godkännande av den tekniska tjänsten anger som bidragande till styrväxelns beteende vid sammanstötning: …

9.10.7   Brandegenskaper avseende material som används inuti vissa kategorier motorfordon

9.10.7.1   Material som används för takets inklädnad

9.10.7.1.1

Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

9.10.7.1.2

För ej godkända material

9.10.7.1.2.1

Grundmaterial/beskrivning: ……/……

9.10.7.1.2.2

Sammansatt/enkelt (6) material, antal lager (6): …

9.10.7.1.2.3

Typ av ytbeläggning (6): …

9.10.7.1.2.4

Maximi-/minimitjocklek: …/… mm

9.10.7.2   Material som används för bak- och sidoväggar

9.10.7.2.1

Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

9.10.7.2.2

För ej godkända material

9.10.7.2.2.1

Grundmaterial/beskrivning: …/…

9.10.7.2.2.2

Sammansatt/enkelt (6) material, antal lager (6): …

9.10.7.2.2.3

Typ av ytbeläggning (6): …

9.10.7.2.2.4

Maximi-/minimitjocklek: ……/…… mm

9.10.7.3   Material som används för golvet

9.10.7.3.1

Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

9.10.7.3.2

För ej godkända material

9.10.7.3.2.1

Grundmaterial/beskrivning: ……/……

9.10.7.3.2.2

Sammansatt/enkelt (6) material, antal lager (6): …

9.10.7.3.2.3

Typ av ytbeläggning (6): …

9.10.7.3.2.4

Maximi-/minimitjocklek: ……/…… mm

9.10.7.4   Material som används till sätenas stoppning

9.10.7.4.1

Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

9.10.7.4.2

För ej godkända material

9.10.7.4.2.1

Grundmaterial/beskrivning: …/…

9.10.7.4.2.2

Sammansatt/enkelt (6) material, antal lager (6): …

9.10.7.4.2.3

Typ av ytbeläggning (6): …

9.10.7.4.2.4

Maximi-/minimitjocklek: …/… mm

9.10.7.5   Material som används till värme- och ventilationsrören

9.10.7.5.1

Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

9.10.7.5.2

För ej godkända material

9.10.7.5.2.1

Grundmaterial/beskrivning: ……/.…..

9.10.7.5.2.2

Sammansatt/enkelt (6) material, antal lager (6): …

9.10.7.5.2.3

Typ av ytbeläggning (6): …

9.10.7.5.2.4

Maximi-/minimitjocklek: …/… mm

9.10.7.6   Material som används till bagagehylla

9.10.7.6.1

Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

9.10.7.6.2

För ej godkända material

9.10.7.6.2.1

Grundmaterial/beskrivning: ……/……

9.10.7.6.2.2

Sammansatt/enkelt (6) material, antal lager (6): …

9.10.7.6.2.3

Typ av ytbeläggning (6): …

9.10.7.6.2.4

Maximi-/minimitjocklek: …/… mm

9.10.7.7   Material som används för andra ändamål

9.10.7.7.1

Avsedda ändamål: …

9.10.7.7.2

Komponentens typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

9.10.7.7.3

För ej godkända material

9.10.7.7.3.1

Grundmaterial/beskrivning: …/…

9.10.7.7.3.2

Sammansatt/enkelt (6) material, antal lager (6): …

9.10.7.7.3.3

Typ av ytbeläggning (6): …

9.10.7.7.3.4

Maximi-/minimitjocklek: …/… mm

9.10.7.8   Komponenter som godkänts som kompletta anordningar (säten, åtskiljande väggar, bagagehyllor osv.)

9.10.7.8.1

Komponentens typgodkännandenummer: …

9.10.7.8.2

För den kompletta anordningen: säte, åtskiljande vägg, bagagehyllor osv. (6)

9.10.8   Gas som används som köldmedium i luftkonditioneringssystemet: …

9.10.8.1

Luftkonditioneringssystemet är konstruerat för att innehålla fluorerade växthusgaser med en potential för global uppvärmning på mer än 150: ja/nej (6)

9.10.8.2

Om ja, fyll i följande sektioner

9.10.8.2.1

Ritning och kortfattad beskrivning av luftkonditioneringssystemet, inbegripet referens- eller artikelnummer och material för läckagekomponenter:

9.10.8.2.2

Luftkonditioneringssystemets läckage:

9.10.8.2.4

Systemkomponenternas referens- eller artikelnummer och material samt upplysningar om provningen (t.ex. provningsrapportnummer, godkännandenummer): …

9.10.8.3

Totalt läckage i g/år för hela systemet: …

9.11   Utskjutande delar

9.11.1

Utformningen av fordonet som helhet (ritning eller foton) med angivande av lägena för bifogade tvärsnitt och projektionsritningar:

9.11.2

Ritningar och/eller foton av t.ex., där det är relevant, dörr- och fönsterstolpar, galler till luftintag, kylargaller, vindrutetorkare, dropplister, handtag, glidskenor, slangskydd, gångjärn och lås på dörrar, krokar, öppningar, kromlister, märken, falsar samt alla övriga utskjutande delar och delar av fordonets utvändiga yta som kan anses medföra fara (t.ex. belysningsanordningar). Om de delar som anges i föregående mening inte medför fara kan dokumentationen begränsas till foton, då så är nödvändigt åtföljda av måttuppgifter och/eller text:

9.11.3

Ritningar av delar av fordonets utvändiga yta enligt punkt 6.9.1 i bilaga I till direktiv 74/483/EEG: …

9.11.4

Ritning av stötfångarna: …

9.11.5

Ritning av golvlinjen: …

9.12   Bilbälten och/eller andra fasthållningsanordningar

9.12.1

Bilbältenas och fasthållningsanordningarnas antal och placering samt uppgift om vilka säten de kan användas på:

(V = vänster, M = mitt, H = höger)

 

Fullständig EG-typgodkännande-märkning

Eventuell variant

Höjdjustering av säkerhetsbältet (ange ja/nej/tillval)

Fram-säten

V

 

 

 

M

 

 

 

H

 

 

 

Bak-säten (48)

V

 

 

 

M

 

 

 

H

 

 

 

9.12.2

Typ och placering av kompletterande fasthållningsanordningar (ange ja/nej/tillval)

(V = vänster, M = mitt, H = höger)

 

Krockkudde

Sidokrockkudde

Bältesförsträckare

Framsäten

V

 

 

 

M

 

 

 

H

 

 

 

Baksäten (49)

V

 

 

 

M

 

 

 

H

 

 

 

9.12.3

Bilbältesförankringarnas antal och placering samt bevis om överensstämmelse med direktiv 76/115/EEG (t.ex. typgodkännandenummer eller provrapport): …

9.12.4

Kortfattad beskrivning över elektriska/elektroniska komponenter (i förekommande fall): …

9.13   Bilbältesförankringar

9.13.1

Foton och/eller ritningar av karosseriet som visar de befintliga fungerande förankringarnas placering och mått, inklusive R-punkter: …

9.13.2

Ritningar av bilbältesförankringarna och de delar av fordonet de är fästade vid (med uppgift om material): …

9.13.3

Typbeteckningar (50) för de bilbälten som är godkända för montering på de förankringar fordonet är utrustat med

 

Förankringens placering

I fordonsstrukturen

I sätesramen

Framsäten

 

 

Höger säte

Undre förankringar

yttre inre

Övre förankringar

 

Mittsäte

Undre förankringar

höger vänster

 

 

Övre förankringar

 

 

 

Vänster säte

Undre förankringar

yttre inre

 

 

Övre förankringar

 

 

 

Baksäten (51)

 

 

Höger säte

Undre förankringar

yttre inre

Övre förankringar

 

Mittsäte

Undre förankringar

höger vänster

 

 

Övre förankringar

 

 

 

Vänster säte

Undre förankringar

yttre inre

 

 

Övre förankringar

 

 

 

9.13.4

Särskild beskrivning, om bältet är av den typ som är förankrad i ryggstödet eller är försedd med energiupptagare: …

9.14   Monteringsutrymme för bakre registreringsskyltar (ange alternativa möjligheter om sådana finns; ritningar får användas då så är lämpligt)

9.14.1

Höjd över marken, övre kant: …

9.14.2

Höjd över marken, nedre kant: …

9.14.3

Mittpunktens avstånd från fordonets symmetrilängdplan: …

9.14.4

Avstånd från fordonets vänsterkant: …

9.14.5

Mått (längd × bredd): …

9.14.6

Skyltens lutning i förhållande till lodplanet: …

9.14.7

Skyltens synbarhetsvinkel mot horisontalplanet: …

9.15   Bakre underkörningsskydd

9.15.0

Medföljer: ja/nej/ofullständigt (6)

9.15.1

Ritning av de delar av fordonet som är av betydelse för det bakre underkörningsskyddet, t.ex. ritning av fordonet och/eller chassit som visar den bakersta axelns placering och montering, ritning av monteringen av och/eller beslagen till det bakre underkörningsskyddet. Om underkörningsskyddet inte är en separat anordning ska det klart framgå av ritningen att dess mått uppfyller kraven: …

9.15.2

Om det bakre underkörningsskyddet är en separat anordning ska en fullständig beskrivning och/eller ritning lämnas (även av montering och beslag) eller, om det godkänts som separat teknisk enhet, typgodkännandenummer: …

9.16   Hjulskydd

9.16.1

Kort beskrivning av fordonet med avseende på hjulskydd: …

9.16.2

Detaljerade ritningar av hjulskydden och deras placering i fordonet som visar de mått som anges i figur 1 i bilaga I till direktiv 78/549/EEG med beaktande av ytterlighetsfall i fråga om däck-/hjulkombinationer: …

9.17   Föreskrivna skyltar

9.17.1

Foton och/eller ritningar av de föreskrivna skyltarnas och märkningarnas placering samt av fordonets identifieringsnummer: …

9.17.2

Foton och/eller ritningar av de föreskrivna skyltarna och märkningarna (ifyllt exempel med måttsangivelser): …

9.17.3

Foton och/eller ritningar av chassinumret (ifyllt exempel med måttsangivelser): …

9.17.4

Tillverkarens intyg om överensstämmelse med kraven i punkt 3.1.1.1 i bilagan till rådets direktiv 76/114/EEG (EGT L 24, 30.1.1976, s. 1)

9.17.4.1

Förklaring av tecknen i andra delen och, i tillämpliga fall, tredje delen, som används för att uppfylla kraven i avsnitt 5.3 i ISO-standard 3779:1983: …

9.17.4.2

Om tecken i andra delen används för att uppfylla kraven i avsnitt 5.4 i ISO-standard 3779:1983 ska dessa tecken anges: …

9.18   Radioavstörning/elektromagnetisk kompatibilitet

9.18.1

Beskrivning och ritningar/foton av utformningen av och förekommande material i den del av karosseriet som utgör motorrummet och de delar av passagerarutrymmet som gränsar till motorrummet: …

9.18.2

Ritningar eller foton som visar hur de metallkomponenter som inryms i motorrummet är placerade (t.ex. värmeutrustning, reservhjul, luftfilter, styrväxel osv.): ……….…

9.18.3

Tabell för och ritningar av avstörningsutrustningen: …

9.18.4

Uppgifter om det nominella värdet för likströmsresistanserna och, när det gäller resistiva tändkablar, om deras nominella resistans per meter: …

9.19   Sidoskydd

9.19.0

Medföljer: ja/nej/ofullständigt (6)

9.19.1

Ritning av de fordonsdelar som har betydelse för sidoskyddet, dvs. ritningar av fordonets chassi med axelns/axlarnas position och montering, ritningar av beslagen och/eller sidoskyddsanordningen (-anordningarna). Om sidoskydd finns utan sidoskyddsanordning(ar), ska ritningen tydligt visa att de erforderliga måtten är uppfyllda: …

9.19.2

I fråga om sidoskyddsanordning(ar) ges en fullständig beskrivning och/eller ritning av anordningen (anordningarna) (med monteringar och beslag), eller komponenternas typgodkännandenummer: …

9.20   Stänkskyddsanordning

9.20.0

Medföljer: ja/nej/ofullständigt (6)

9.20.1

Kortfattad beskrivning av fordonet med avseende på stänkskyddssystemet och de ingående beståndsdelarna: …

9.20.2

Detaljerade ritningar av stänkskyddssystemet och dess position i fordonet som visar de mått som anges i figurerna i bilaga III till direktiv 91/226/EEG och med beaktande av extrema däck-/hjulkombinationer: …

9.20.3

Godkännandenummer för stänkskyddsanordningar (i förekommande fall): …

9.21   Sidokollisionsskydd

9.21.1

En detaljerad beskrivning med fotografier och/eller ritningar av fordonstypen vad gäller konstruktion, mått, utformning och materialsammansättning, sidoväggar i passagerarutrymmet (yttre och inre) och eventuellt med uppgifter om skyddssystemet: …

9.22   Främre underkörningsskydd

9.22.0

Medföljer: ja/nej/ofullständigt (6)

9.22.1

Ritning av de delar av fordonet som är av betydelse för det främre underkörningsskyddet, t.ex. ritning av fordonet och/eller chassit som visar det främre underkörningsskyddets placering och montering. Om underkörningsskyddet inte är en separat anordning ska det klart framgå av ritningen att dess mått uppfyller kraven: …

9.22.2

Om det främre underkörningsskyddet är en separat anordning ska en fullständig beskrivning och/eller ritning lämnas (även av montering och beslag) eller, om det godkänts som separat teknisk enhet, typgodkännandenummer: …

9.23   Fotgängarskydd

9.23.1

Detaljerad beskrivning med fotografier och/eller ritningar av fordonet vad gäller konstruktion, mått, relevanta referenslinjer och materialsammansättning i fråga om fordonets front (inre och yttre), med detaljerade uppgifter om eventuella aktiva skyddssystem som installerats.

9.24   Frontskydd

9.24.1

Detaljerad beskrivning med fotografier och/eller ritningar av fordonet vad gäller konstruktion, mått, relevanta referenslinjer och materialsammansättning i frontskydd och fordonets front.

9.24.2

Detaljerad beskrivning med fotografier och/eller ritningar av sättet att montera frontskyddet på fordonet (med angivande av alla dimensioner på bultar och erfordrade åtdragningsmoment).

9.24.3

Typgodkännandemärkning (i förekommande fall): …

10.   BELYSNING OCH LJUSSIGNALANORDNINGAR

10.1

Tabell över samtliga anordningar: antal, fabrikat, typgodkännandemärkning, helljusstrålkastarnas högsta ljusstyrka, färg, kontrollampa: …

10.2

Ritning som visar belysningens och ljussignalanordningarnas placering: …

10.3

Följande upplysningar ska lämnas (i text- eller diagramform) för samtliga lyktor och reflexanordningar som anges i rådets direktiv 76/756/EEG (EGT L 262, 27.9.1976, s. 1):

10.3.1

Ritning av vilken den lysande ytans storlek framgår: …

10.3.2

Använd metod för att definiera den synliga ytan enligt punkt 2.10 i FN/ECE-föreskrifter nr 48 (EUT L 137, 30.5.2007, s. 1).

10.3.3

Referensaxel och referenscentrum: …

10.3.4

Funktionssätt för infällbara strålkastare: …

10.3.5

Särskilda bestämmelser om montering och ledningar: …

10.4

Halvljusstrålkastare: grundinställning enligt punkt 6.2.6.1 i FN/ECE-föreskrifter nr 48.

10.4.1

Värde för grundinställningen: …

10.4.2

Plats där detta värde anges: …

10.4.3

Beskrivning/ritning (6) och typ av anordning för nivåreglering av strålkastarna (t.ex. automatiska, stegvis manuellt reglerbara, steglöst manuellt reglerbara):

Gäller endast fordon som är utrustade med en anordning för nivåreglering av strålkastarna

10.4.4

Manöverorgan:

10.4.5

Referensmärkning:

10.4.6

Märkning som anger lastförhållandena:

10.5

Kortfattad beskrivning av elektriska/elektroniska komponenter med undantag för lampor (i förekommande fall): …

11.   KOPPLINGAR MELLAN DRAGFORDON OCH SLÄPVAGNAR OCH PÅHÄNGSVAGNAR

11.1

Klass och typ på den/de kopplingsanordning (-anordningar) som är monterade eller ska monteras: …

11.2

De karakteristiska värdena D, U, S, och V för den kopplingsanordning som monterats eller minimivärdena för de karakteristiska värdena D, U, S och V för den kopplingsanordning som får monteras: …… daN

11.3

Instruktioner för infästning av kopplingstyp till fordonet och foton eller ritningar av fästpunkterna på fordonet som ges av tillverkaren. Ytterligare information, om användningen av kopplingstypen är begränsad till vissa varianter eller versioner av fordonstypen: …

11.4

Upplysningar om utrustning med särskilda bogseringskrokar eller monteringsplåtar: …

11.5

Typgodkännandenummer: …

12.   ÖVRIGT

12.1

Ljudsignalanordning(ar):

12.1.1

Läge, monteringssätt, placering och orientering av anordningen med måttuppgifter: …

12.1.2

Antal anordningar: …

12.1.3

Typgodkännandenummer: …

12.1.4

Elektriskt/pneumatiskt (6) kretsloppsdiagram: …

12.1.5

Märkspänning eller nominellt tryck: …

12.1.6

Ritning av monteringsanordningen: …

12.2

Anordningar som förhindrar otillbörlig användning av fordonet

12.2.1

Stöldskydd

12.2.1.1

Detaljerad beskrivning av fordonstypen med avseende på anordning och utformning av det manöverorgan eller den enhet som stöldskyddet påverkar: …

12.2.1.2

Ritningar av stöldskyddet och dess montering i fordonet: …

12.2.1.3

Teknisk beskrivning av utrustningen: …

12.2.1.4

Uppgifter om använda låskombinationer: …

12.2.1.5

Startspärr

12.2.1.5.1

Typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

12.2.1.5.2

För ännu inte godkända startspärrar

12.2.1.5.2.1

En detaljerad teknisk beskrivning av startspärren och åtgärder mot ofrivillig aktivering: …

12.2.1.5.2.2

Angivande av hur startspärren fungerar: …

12.2.1.5.2.3

Antal utbytbara koder, i tillämpliga fall: …

12.2.2

Larmsystem, i förekommande fall:

12.2.2.1

Typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

12.2.2.2

För larmsystem som ännu inte är godkända

12.2.2.2.1

En detaljerad beskrivning av larmsystemet och de delar av fordonet som har anknytning till det installerade larmsystemet: …

12.2.2.2.2

En förteckning över de viktigaste komponenterna i larmsystemet: …

12.2.3

En kortfattad beskrivning över elektriska/elektroniska komponenter (i förekommande fall): …

12.3

Draganordning(ar)

12.3.1

Framtill: krok/ögla/annat (6)

12.3.2

Baktill: krok/ögla/annat/ingen (6)

12.3.3

Ritning eller foto av chassit/karosseridelen som visar draganordningens (-anordningarnas) placering, konstruktion och montering: …

12.4

Uppgifter om eventuella anordningar oberoende av motorn som är avsedda att påverka bränsleförbrukningen (om dessa inte omfattas av annan rubrik): …

12.5

Uppgifter om eventuella anordningar oberoende av motorn som är avsedda att dämpa ljudnivån (om dessa inte omfattas av annan rubrik): …

12.6

Farthållare

12.6.1

Tillverkare: …

12.6.2

Typ(er): …

12.6.3

Typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

12.6.4

Hastighetsgräns eller hastighetsnivåer som farthållaren kan ställas in på: … km/tim

12.7

Tabell över installation och användning av radiosändare i fordonet/fordonen i förekommande fall: …

Frekvensband (Hz)

Maximal uteffekt (W)

Antennens läge i fordonet, särskilda villkor för installation och/eller användning

 

 

 

Den som ansöker om typgodkännande ska även, i förekommande fall, tillhandahålla följande:

 

Tillägg 1

En förteckning över fabrikat och typ för alla elektriska och/eller elektroniska komponenter som omfattas av kommissionens direktiv 72/245/EEG (EGT L 152, 6.7.1972, s. 15).

 

Tillägg 2

Schema eller ritning över den allmänna installationen av elektriska och/eller elektroniska komponenter som omfattas av direktiv 72/245/EEG samt den allmänna dragningen av ledningar.

 

Tillägg 3

Beskrivning av fordon som valts som representativt för sin fordonstyp

Karossutförande:

Vänster- eller högerstyrd (6)

Hjulbas:

 

Tillägg 4

Relevanta provningsrapporter tillhandahållna av tillverkaren eller av godkända/erkända laboratorier för att upprätta typgodkännandeintyg

12.7.1

Fordon utrustat med en kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: ja/nej (6)

13.   SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BUSSAR OCH TURISTBUSSAR

13.1

Fordonsklass: Klass I/Klass II/Klass III/Klass A/Klass B (6)

13.1.1

Typgodkännandenummer för kaross som godkänts som separat teknisk enhet: …

13.1.2

Typer av chassin på vilka typgodkända karosser kan monteras (tillverkare och typ av ej färdigbyggt fordon): …

13.2   Passagerarutrymme (m2)

13.2.1

Totalt (S0): …

13.2.2

Övre våningen (S0a) (6): …

13.2.3

Nedre våningen (S0b) (6): …

13.2.4

För ståplatspassagerare (S1): …

13.3   Antal passagerare (sittplats och ståplats)

13.3.1

Totalt (N): …

13.3.2

Övre våningen (Na) (6): …

13.3.3

Nedre våningen (Nb) (6): …

13.4   Antal sittplatspassagerare

13.4.1

Totalt (A): …

13.4.2

Övre våningen (Aa) (6): …

13.4.3

Nedre våningen (Ab) (6): …

13.4.4

Antal rullstolsplatser för fordon i kategori M2 och M3: …

13.5

Antal på- och avstigningsdörrar:

13.6

Antal nödutgångar (dörrar, fönster, utrymningsluckor, förbindelsetrappor och halvtrappor): …

13.6.1

Totalt: …………

13.6.2

Övre våningen (6): …

13.6.3

Nedre våningen (6): …

13.7

Bagageutrymmenas volym (m3):

13.8

Takyta för transport av bagage (m2):

13.9

Tekniska anordningar som underlättar påstigning (t.ex. ramp, hissplattform, nigningssystem), om sådana är monterade: …

13.10   Karosseristommens hållfasthet

13.10.1

Typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

13.10.2

För ännu ej godkända karosseristommar

13.10.2.1

Detaljerad beskrivning av fordonstypens karosseristomme med mått, konfiguration och materialsammansättning samt av monteringen på chassiramen: …

13.10.2.2

Ritningar på fordonet och de delar av inredningen som har inverkan på karosseristommens hållfasthet eller på överlevnadsutrymmet: …

13.10.2.3

Tyngdpunktens läge för fordonet i körklart skick i längsgående, tvärgående och vertikal riktning: …

13.10.2.4

Maximalt avstånd mellan mittlinjerna för de yttre passagerarsätena: …

13.11

Följande punkter i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/85/EG (EGT L 42, 13.2.2002, s. 1) ska genomföras och visas för denna tekniska enhet:

14.   SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FORDON SOM ÄR AVSEDDA FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1   Elektrisk utrustning i enlighet med rådets direktiv 94/55/EG (EGT L 319, 12.12.1994, s. 1)

14.1.1

Skydd mot överhettning av elledningar: …

14.1.2

Typ av strömbrytare: …

14.1.3

Typ och manövrering av batteriets huvudströmbrytare: …

14.1.4

Beskrivning av och placering av färdskrivarens säkerhetsspärr: …

14.1.5

Beskrivning av permanent strömsatta installationer. Ange vilken EN-norm som används: …

14.1.6

Uppbyggnad och skydd av elektriska installationer som är placerade bakom förarhytten: …

14.2   Förebyggande av brandrisker

14.2.1

Typ av icke-lättantändligt material i förarhytten: …

14.2.2

Typ av värmesköld bakom förarhytten (i tillämpliga fall): …

14.2.3

Motorns placering och dess värmeskydd: …

14.2.4

Avgassystemets placering och dess värmeskydd: …

14.2.5

Typ och utförande av hjälpbromssystemets värmeskydd: …

14.2.6

Typ, utförande och placering av förbränningsvärmare: …

14.3   Eventuella särskilda krav på karossen i enlighet med direktiv 94/55/EG

14.3.1

Beskrivning av åtgärder för att uppfylla kraven för fordon i kategorierna EX/II och EX/III: …

14.3.2

När det gäller fordon i kategori EX/III, motståndskraft mot hetta utifrån: …

15.   ÅTERANVÄNDNING, MATERIALÅTERVINNING och ÅTERVINNING

15.1

Referensfordonet är av följande version: …

15.2

Referensfordonets vikt med karosseri eller vikten av chassit med hytt utan kaross och/eller kopplingsanordning om karossen och/eller kopplingsanordningen inte är fabriksmonterade (inklusive vätskor, verktyg, eventuellt reservhjul) utan förare: …

15.3

Referensfordonets material, vikt: …

15.3.1

Material som tas om hand vid förbehandlingen (52), vikt: …

15.3.2

Material som tas om hand vid demonteringen (52), vikt: …

15.3.3

Material som tas om hand vid hanteringen av icke-metalliskt avfall och som anses materialåtervinningsbart (52), vikt: …

15.3.4

Material som tas om hand vid hanteringen av icke-metalliskt avfall och som anses energiutvinningsbart (52), vikt: …

15.3.5

Materialfördelning (52): …

15.3.6

Material som kan återanvändas eller materialåtervinnas, total vikt: …

15.3.7

Material som kan återanvändas eller återvinnas, total vikt: …

15.4   Procentsatser

15.4.1

Materialåtervinningsgrad: Rcyc (%): …

15.4.2

Återvinningsgrad: Rcov (%): …

16.   TILLGÅNG TILL INFORMATION OM REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FORDON

16.1

Adress till den huvudsakliga webbplatsen med tillgång till information om reparation och underhåll av fordon: …

16.1.1

Datum då den blir tillgänglig (senast sex månader efter typgodkännandet): …

16.2

Villkor och förutsättningar för tillgång till webbplatsen: …

16.3

Format i vilket informationen om reparation och underhåll av fordon lämnas via hemsidan: …

Förklaringar


(1)  Komponenter som är typgodkända behöver inte beskrivas, förutsatt att hänvisning lämnas till godkännandet. På samma sätt behöver komponenter inte beskrivas om deras konstruktion klart framgår av bifogade scheman eller skisser. I varje rubrik, där foton eller ritningar ska bifogas, ska samtliga bilagenummer anges för motsvarande bifogade dokument.

(2)  Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av denna mall för den tekniska dokumentationen, ska dessa tecken ersättas av symbolen ’?’ i dokumentationen (t.ex. ABC??123??).

(3)  Klassificerade enligt definitionerna i bilaga II, avsnitt A.

(4)  Benämning enligt EN 10027–1:2005. Om det inte är möjligt lämnas följande upplysningar:

Materialbeskrivning.

Sträckgräns.

Högsta dragpåkänning.

Förlängning (i %).

Brinell-hårdhet.

(5)  Frambyggd enligt definitionen i punkt 2.7 i bilaga I till rådets direktiv 74/297/EEG (EGT L 165, 20.6.1974, s. 16).

(6)  Stryk vad som inte är tillämpligt (i vissa fall behöver ingenting strykas när mer än en post är tillämplig).

(7)  När det finns ett utförande med normal hytt och ett utförande med sovhytt, ska mått och vikter anges för båda.

(8)  ISO-standard 612:1978 – Bilar – Mått för bilar och släpfordon – Termer och definitioner.

(9)  

(g1)

Motorfordon och släpvagnar med ledad dragstång: term nr 6.4.1.

Påhängsvagnar och släpkärror: term nr 6.4.2.

Anmärkning:

För släpkärror ska kopplingens axel betraktas som den främsta axeln.

(10)  

(g2)

term nr 6.19.2.

(11)  

(g3)

term nr 6.20.

(12)  

(g4)

term nr 6.5.

(13)  

(g5)

term nr 6.1 och för andra fordon än de i kategori M1: punkt 2.4.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG (EGT L 233, 25.8.1997. s. 1).

För släpvagnar ska längderna specificeras enligt term nr 6.1.2 i ISO-standard 612:1978.

(14)  

(g6)

term nr 6.17.

(15)  

(g7)

term nr 6.2 och för andra fordon än de i kategori M1: punkt 2.4.2 i bilaga I till direktiv 97/27/EG.

(16)  

(g8)

term nr 6.3 och för andra fordon än de i kategori M1: punkt 2.4.3 i bilaga I till direktiv 97/27/EG.

(17)  

(g9)

term nr 6.6.

(18)  

(g10)

term nr 6.10.

(19)  

(g11)

term nr 6.7.

(20)  

(g12)

term nr 6.11.

(21)  

(g13)

term nr 6.18.1.

(22)  

(g14)

term nr 6.9.

(23)  Förarens vikt och, i förekommande fall, besättningsmedlemmens är fastställd till 75 kg (indelad i 68 kg förar-/passagerarvikt och 7 kg bagagevikt enligt ISO standard 2416:1992), bränsletanken är fylld till 90 % och övriga vätskesystem (utom de för spillvatten) till 100 % av den kapacitet som anges av tillverkaren.

(24)  För släpvagnar eller påhängsvagnar, och för fordon som är kopplade till en släpvagn eller påhängsvagn, som utövar ett betydande vertikalt tryck på kopplingsenheten eller vändskivan. Detta tryck, som ska divideras med standardvärdet för tyngdaccelerationen, är medräknat i den maximala tekniskt tillåtna massan.

(25)  Ange högsta och lägsta värde för varje variant.

(26)  ’Kopplingsöverhänget’ är det horisontella avståndet mellan kopplingen för släpkärror och bakaxelns/bakaxlarnas mittpunkt.

(27)  Gäller endast för terränggående fordon.

(28)  Anges på ett sådant sätt att det faktiska värdet blir tydligt för varje teknisk konfiguration av fordonstypen.

(29)  Upprepa uppgifterna i fråga om fordon som kan drivas med antingen bensin, diesel etc. eller i kombination med ett annat bränsle. I fråga om icke-konventionella motorer och system, ska uppgifter som motsvarar dem som det hänvisas till här lämnas av tillverkaren.

(30)  Detta värde ska avrundas till närmaste tiondels millimeter.

(31)  Detta värde ska beräknas med π = 3,1416 och därefter avrundas till närmaste cm3.

(32)  Ange tolerans.

(33)  Fastställd i enlighet med kraven i rådets direktiv 80/1269/EEG (EGT L 375, 31.12.1980, s. 46).

(34)  Fordon som kan drivas med både bensin och ett gasformigt bränsle, men där bensindriften endast ska användas i nödfall och vid start, och som har en bensintank som rymmer högst 15 liter bränsle, ska anses vara fordon som enbart kan drivas med ett gasformigt bränsle.

(35)  Fastställd i enlighet med kraven i rådets direktiv 80/1268/EEG (EGT L 375, 31.12.1980, s. 36).

(36)  ESC-provning.

(37)  Endast ETC-provning.

(38)  De angivna uppgifterna ska ges för alla föreslagna varianter.

(39)  Kontinuerligt varierbar utväxling.

(40)  För släpvagnar, den högsta tillåtna hastigheten enligt tillverkaren.

(41)  För däck i kategori Z som är avsedda för fordon vars maximihastighet överstiger 300 km/tim ska motsvarande uppgifter anges.

(42)  

x

=

ja.

=

nej, eller finns inte separat.

o

=

tillval.

(43)  

d

=

på manöverorganet, visaren eller kontrollampan.

c

=

i dess omedelbara närhet.

(44)  

x

=

ja.

=

nej, eller finns inte separat.

o

=

tillval.

(45)  

d

=

på manöverorganet, visaren eller kontrollampan.

c

=

i dess omedelbara närhet.

(46)  Det angivna antalet sittplatser ska vara antalet när fordonet är i rörelse. Alternativ kan anges när inredningen kan byggas om.

(47)  Med ’R-punkt’ eller ’sätets referenspunkt’ avses en punkt som fordonstillverkaren definierat för varje sätesposition och som fastställts med beaktande av det tredimensionella referenssystemet i bilaga III till rådets direktiv 77/649/EEG (EGT L 267, 19.10.1977, s. 1).

(48)  Tabellen kan vid behov utvidgas så att den omfattar fordon med mer än två sätesrader eller om det finns mer än tre säten utmed fordonets bredd.

(49)  Tabellen kan vid behov utvidgas så att den omfattar fordon med mer än två sätesrader eller om det finns mer än tre säten utmed fordonets bredd.

(50)  I punkterna 1.1.3–1.1.4 i bilaga III till rådets direktiv 77/541/EEG (EGT L 220, 29.8.1977, s. 95) finns information om vilka symboler och märkningar som kan användas. Om det rör sig om bilbälten av S-typ, ange vilken typ/vilka typer det handlar om.

(51)  Tabellen kan vid behov utvidgas så att den omfattar fordon med mer än två sätesrader eller om det finns mer än tre säten utmed fordonets bredd.

(52)  Dessa termer definieras i ISO-standard 22628:2002 – Vägfordon – Återvinnbarhet – Beräkningsmetod.


BILAGA II

BILAGA III

INFORMATION FÖR ANVÄNDNING VID EG-TYPGODKÄNNANDE AV FORDON

(På sista sidan i bilaga I finns förklaringar)

DEL I

Följande upplysningar ska lämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Eventuella ritningar ska vara i lämplig skala och tillräckligt detaljerade och lämnas i A4-format eller i vikt A4-format. Eventuella foton ska vara tillräckligt detaljerade.

A.   Kategorierna M och N

0.   ALLMÄNT

0.1

Fabrikat (tillverkarens varumärke): …

0.2

Typ: …

0.2.1

Varumärke(n) (i förekommande fall): …

0.3

Identifiering av typ, om sådan finns märkt på fordonet (b): …

0.3.1

Märkningens placering: …

0.4

Fordonskategori (c): …

0.4.1

Klassificering(ar) beroende på det farliga gods som fordonet är avsett att transportera: …

0.5

Tillverkarens namn och adress: …

0.8

Namn på och adress(er) till monteringsanläggning(ar): …

0.9

Namn på och adress till tillverkarens eventuella företrädare: …

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1

Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon: …

1.3

Antal axlar och hjul: …

1.3.1

Antal axlar med tvillingmonterade hjul och deras placering: …

1.3.2

Antal styrda axlar och deras placering: …

1.3.3

Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar): …

1.4

Chassi (om sådant finns) (översiktsritning): …

1.6

Motorns placering och montering: …

1.8

Styrning (höger eller vänster) (1)

1.8.1

Fordonet är utrustat för körning i höger/vänstertrafik (1)

2.   MÅTT OCH VIKTER (f) (g)

(i kg och mm) (Hänvisa till ritning i tillämpliga fall)

2.1   Hjulbas(er) (vid full last) (g1)

2.1.1

Tvåaxliga fordon:

2.1.2   Fordon med tre eller fler axlar:

2.1.2.1

Avstånd mellan intilliggande axlar, angivet från främsta till bakersta axel: …

2.1.2.2

Totalt axelavstånd: …

2.3.1

Spårvidd för varje styraxel (g4): …

2.3.2

Spårvidd för samtliga övriga axlar (g4): …

2.4   Fordonets maximala mått (totalt)

2.4.1   För chassi utan karosseri

2.4.1.1

Längd (g5): …

2.4.1.1.1

Största tillåtna längd: …

2.4.1.1.2

Minsta tillåtna längd: …

2.4.1.2

Bredd (g7): …

2.4.1.2.1

Största tillåtna bredd: …

2.4.1.2.2

Minsta tillåtna bredd: …

2.4.1.3

Höjd (i körklart skick) (g8) vid fjädring med nivåreglering ange normal körposition): …

2.4.2   För chassi med karosseri

2.4.2.1

Längd (g5): …

2.4.2.1.1

Lastytans längd: …

2.4.2.2

Bredd (g7): …

2.4.2.2.1

Tjocklek på väggar (i fråga om fordon avsedda för temperaturreglerad varutransport): …

2.4.2.3

Höjd (i körklart skick) (g8) (vid fjädring med nivåreglering ange normal körposition): …

2.6   Vikt i körklart skick

Fordonets vikt med karosseri – för dragfordon i andra kategorier än M1, med kopplingsanordning, om den är fabriksmonterad – i körklart skick, eller vikten av chassit eller av chassit med hytt utan kaross och/eller kopplingsanordning om karossen och/eller kopplingsanordningen inte är fabriksmonterade (inklusive vätskor, verktyg, reservhjul, om monterat, och förare, och för bussar och turistbussar, vikten av en besättningsmedlem om det i fordonet finns en sittplats avsedd för besättning) (h) (maximum och minimum för varje variant): …

2.6.1

Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, belastning på kopplingspunkten (maximum och minimum för varje variant): …

2.7

Det färdigbyggda fordonets minimivikt enligt tillverkarens uppgifter, med avseende på ett ej färdigbyggt fordon: …

2.8

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last enligt tillverkarens uppgifter (i) (3): …

2.8.1

Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, belastning på kopplingspunkten (3): …

2.9

Högsta tekniskt tillåtna axeltryck: …

2.10

Högsta tekniskt tillåtna belastning/vikt på varje axelgrupp: …

2.11

Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt hos motorfordonet i fråga om

2.11.1

Släpvagn: …

2.11.2

Påhängsvagn: …

2.11.3

Släpkärra: …

2.11.4

Högsta tekniskt tillåtna tågvikt inklusive last för varje version (3): …

2.11.6

Högsta vikt för obromsad släpvagn: …

2.12

Högsta tekniskt tillåtna vikt/statiska vertikala belastning på motorfordonets kopplingspunkt: …

2.12.1

På motorfordonet: …

2.16

Avsedd högsta tillåtna vikt vid registrering/ibruktagande (villkor: om dessa värden anges, ska de kontrolleras i enlighet med kraven i bilaga IV till direktiv 97/27/EG)

2.16.1

Avsedd högsta tillåtna vikt vid registrering/ibruktagande inklusive last (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (5)): …

2.16.2

Avsedd högsta tillåtna belastning per axel vid registrering/ibruktagande och i fråga om påhängsvagn eller släpkärra, avsedd belastning på den kopplingspunkt som anges av tillverkaren om den är lägre än den tekniskt tillåtna högsta belastningen på kopplingspunkten (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (5)): …

2.16.3

Avsedd högsta tillåtna belastning på varje axelgrupp vid registrering/ibruktagande (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (5)): …

2.16.4

Avsedd högsta tillåtna släpvagnsvikt vid registrering/ibruktagande (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (5)): …

2.16.5

Avsedd högsta tillåtna tågvikt vid registrering/ibruktagande (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (5)): …

3.   MOTOR (k)

3.1

Tillverkare av motorn: …

3.1.1

Tillverkarens motorkod (enligt märkning på motorn eller annan identifiering): …...

3.1.2

Godkännandenummer (i förekommande fall) med identifieringsmärkning för bränsle: …

(endast tunga fordon)

3.2   Förbränningsmotor

3.2.1.1

Funktionssätt: ottomotor/kompressionständning (1)

cykel: fyrtakt/tvåtakt/rotation (1)

3.2.1.2

Antal cylindrar och cylinderarrangemang: …

3.2.1.3

Slagvolym (m): … cm3

3.2.1.6

Normalt tomgångsvarvtal (2): … min-1

3.2.1.8

Maximal nettoeffekt (n): … kW vid … min-1 (enligt tillverkaren)

3.2.2.1

Lätta fordon: diesel/bensin/LPG/naturgas eller biometan/etanol (E85)/biodiesel/väte (1) (6)

3.2.2.2

Tunga fordon: diesel/bensin/LPG/naturgas-H/naturgas-L/naturgas-HL/etanol (1) (6)

3.2.2.4

Fordonets bränsletyp: enbränsle, tvåbränsle, flexbränsle (1)

3.2.2.5

Högsta tillåtna mängd biodrivmedel i bränslet (enligt tillverkaren) … vol- %

3.2.3   Bränsletank(ar)

3.2.3.1

Huvudbränsletank(ar)

3.2.3.1.1

Antal och kapacitet för varje tank: …

3.2.3.2

Extra bränsletank(ar)

3.2.3.2.1

Antal och kapacitet för varje tank: …

3.2.4   Bränslematning

3.2.4.1

Med förgasare: ja/nej (1)

3.2.4.2

Med bränsleinsprutning (endast kompressionständning): ja/nej (1)

3.2.4.2.2

Funktionssätt: direktinsprutning/förkammare/virvelkammare (1)

3.2.4.3

Med bränsleinsprutning (endast styrd tändning): ja/nej (1)

3.2.7

Kylsystem: vätska/luft (1)

3.2.8   Inloppssystem

3.2.8.1

Överladdare: ja/nej (1)

3.2.8.2

Laddluftkylare: ja/nej (1)

3.2.9   Avgassystem

3.2.9.4

Ljuddämpare, typ, märkning: …

Om detta är av betydelse för yttre ljudnivå, även: ljuddämpande åtgärder i motorutrymmet och på motorn:

3.2.9.5

Placering av avgasutlopp: …

3.2.12   Åtgärder mot luftföroreningar

3.2.12.2

Ytterligare utsläppsbegränsande anordningar (om sådana finns och inte omfattas av någon annan rubrik)

3.2.12.2.1

Katalysator: ja/nej (1)

3.2.12.2.1.11

Regenereringssystem/regenereringsmetod för avgasefterbehandlingssystem, beskrivning: …

3.2.12.2.1.11.6

Förbrukningsbart reagens: ja/nej (1)

3.2.12.2.1.11.7

Typ och koncentration av det reagens som behövs för katalysen: …

3.2.12.2.2

Syreavkännare: ja/nej (1)

3.2.12.2.3

Luftinsprutning: ja/nej (1)

3.2.12.2.4

Avgasåterföring (EGR, exhaust gas recirculation): ja/nej (1)

3.2.12.2.5

Anordningar för att begränsa utsläpp genom avdunstning: ja/nej (1)

3.2.12.2.6

Partikelfälla: ja/nej (1)

3.2.12.2.7

Omborddiagnossystem (OBD): ja/nej (1)

3.2.12.2.8

Andra system (beskrivning och funktion): …

3.2.12.2.9

Momentbegränsare: ja/nej (1)

3.2.13.1

Absorptionskoefficientsymbolens placering (endast för motorer med kompressionständning): …

3.2.15

LPG-bränslesystem: ja/nej (1)

3.2.16

Naturgasbränslesystem: ja/nej (1)

3.3   Elmotor

3.3.1

Typ (lindning, magnetisering): …

3.3.1.1

Maximal effekt per timme: … kW

3.3.1.2

Driftspänning: … V

3.3.2

Batteri

3.3.2.4

Placering: …

3.4   Förbrännings- eller elmotorer eller kombinationer av sådana

3.4.1

Elektriskt hybridfordon: ja/nej (1)

3.4.2

Kategori av elektriskt hybridfordon: extern uppladdning/ej extern uppladdning av fordonet: (1)

3.6.5   Smörjmedelstemperatur

minimum: … K

maximum: … K

4.   KRAFTÖVERFÖRING (p)

4.2

Typ (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.): …

4.5   Växellåda

4.5.1

Typ (manuell/automat/CVT (kontinuerligt varierbar utväxling) (1)

4.6   Utväxlingsförhållanden

Växel

Intern utväxling (förhållandet mellan motorvarvtalet och varvtalet på växellådans utgående axel)

Slutlig utväxling (förhållandet mellan varvtalet på växellådans utgående axel och de drivande hjulens varvtal)

Total utväxling

Maximivärde för CVT

1

2

3

...

Minimivärde för CVT

 

 

 

Backväxel

 

 

 

4.7

Fordonets maximihastighet (km/tim) (q)

4.9

Färdskrivare ja/nej (1)

4.9.1

Typgodkännandemärke:

5.   AXLAR

5.1

Beskrivning av varje axel: …

5.2

Fabrikat: …

5.3

Typ: …

5.4

Placering av lyftbar(a) axel(axlar): …

5.5

Placering av belastningsbar(a) axel(axlar): …

6.   HJULUPPHÄNGNING

6.2

Typ och utformning av upphängning för varje axel eller hjul: …

6.2.1

Nivåjustering: ja/nej/tillval (1)

6.2.3

Luftfjädring för drivaxel(drivaxlar): ja/nej (1)

6.2.3.1

Upphängning för drivaxel likvärdig med luftfjädring: ja/nej (1)

6.2.4

Luftfjädring för drivaxel(drivaxlar): ja/nej (1)

6.2.4.1

Upphängning av drivaxel likvärdig med luftfjädring: ja/nej (1)

6.6.1   Däck-/hjulkombination(er)

a)

Ange däckens dimensionsbeteckningar, belastningstal, symbol för hastighetskategori och rullmotstånd enligt ISO 28580 (i tillämpliga fall)(r).

b)

Ange hjulens fälgdimensioner och pressningsdjup.

6.6.1.1

Axlar

6.6.1.1.1

Axel 1: …

6.6.1.1.2

Axel 2: …

osv.

6.6.1.2

Reservhjul, i förekommande fall: …

6.6.2   Övre och undre gräns för däckens rullningsradier

6.6.2.1

Axel 1: …

6.6.2.2

Axel 2: …

osv.

7.   STYRNING

7.2   Styrtransmission och manöverorgan

7.2.1

Typ av styrtransmission (ange i förekommande fall för fram- och bakhjulen): …

7.2.2

Koppling till hjulen (även icke-mekaniska system. Ange i förekommande fall för fram- och bakhjulen): …

7.2.3

Eventuellt servosystem: …

8.   BROMSAR

8.5

ABS-bromsar: ja/nej/tillval (1)

8.9

Kort beskrivning av bromsanordningarna enligt punkt 1.6 i addendumet till tillägg I till bilaga IX till direktiv 71/320/EEG: …

8.11

Beskrivning av typen (typerna) avseende tillsatsbromsanordningar: …

9.   KAROSSERI

9.1

Typ av karosseri med användning av koderna i del C av bilaga II: …

9.3   Dörrar för förare och passagerare, dörrlås och gångjärn

9.3.1

Dörrarnas utformning och antal: …

9.9   Anordningar för indirekt sikt

9.9.1

Backspeglar, med uppgifter för varje spegel:

9.9.1.1

Fabrikat: …

9.9.1.2

Typgodkännandemärkning: …

9.9.1.3

Variant: …

9.9.1.6

Tilläggsutrustning som kan påverka siktfältet bakåt: …

9.9.2

Andra anordningar för indirekt sikt än speglar: …

9.9.2.1

Typ och beskrivning av utrustningen: …

9.10   Inredning

9.10.3   Säten

9.10.3.1

Antal sittplats(er) (s): …

9.10.3.1.1

Placering och arrangemang: …

9.10.3.2

Sittplats(er) avsedd(a) för användning endast när fordonet är stillastående: …

9.10.4.1

Typ(er) av huvudstöd: inbyggda/löstagbara/separata (1)

9.10.4.2

Typgodkännandenummer, i förekommande fall: …

9.10.8

Gas som används som köldmedium i luftkonditioneringssystemet: …

9.10.8.1

Luftkonditioneringssystemet är konstruerat för att innehålla fluorerade växthusgaser med en potential för global uppvärmning på mer än 150: ja/nej (1)

9.12.2

Typ och placering av kompletterande fasthållningsanordningar (ange ja/nej/tillval):

(V = vänster, M = mitt, H = höger)

 

Krockkudde

Sidokrockkudde

Bältesförsträckare

Framsäten

V

 

 

 

M

 

 

 

H

 

 

 

Baksäten (1)

V

 

 

 

M

 

 

 

H

 

 

 

9.17   Föreskrivna skyltar

9.17.1

Foton och/eller ritningar av de föreskrivna skyltarnas och märkningarnas placering samt av fordonets identifieringsnummer: …

9.17.2

Foton och/eller ritningar av de föreskrivna skyltarna och märkningarna (ifyllt exempel med måttuppgifter): …

9.17.3

Foton och/eller ritningar av chassinumret (ifyllt exempel med måttuppgifter): ……

9.17.4.1

Förklaring av tecknen i andra delen och, i tillämpliga fall, tredje delen, som används för att uppfylla kraven i avsnitt 5.3 i ISO-standard 3779:1983: …

9.17.4.2

Om tecken i andra delen används för att uppfylla kraven i avsnitt 5.4 i ISO-standard 3779:1983 ska dessa tecken anges:

9.22   Främre underkörningsskydd

9.22.0

Medföljer: ja/nej/ofullständigt (1)

9.23   Fotgängarskydd

9.23.1

En detaljerad beskrivning ska tillhandahållas med fotografier och/eller ritningar av fordonet vad gäller konstruktion, mått, relevanta referenslinjer och materialsammansättning i fråga om fordonets front (inre och yttre), med detaljerade uppgifter om eventuella aktiva skyddssystem som installerats

9.24   Frontskydd

9.24.1

Frontskydd: ja/nej/tillval (1)

9.24.3

Typgodkännandemärkning, i förekommande fall: …

11.   KOPPLINGAR MELLAN DRAGFORDON OCH SLÄPVAGNAR OCH PÅHÄNGSVAGNAR

11.1

Klass och typ på den/de kopplingsanordning (-anordningar) som är monterade eller ska monteras: …

11.3

Instruktioner för infästning av kopplingstyp till fordonet och foton eller ritningar av fästpunkterna på fordonet som ges av tillverkaren. Ytterligare information, om användningen av kopplingstypen är begränsad till vissa varianter eller versioner av fordonstypen: …

11.4

Upplysningar om utrustning med särskilda bogseringskrokar eller monteringsplåtar: …

11.5

Typgodkännandenummer: …

12.   ÖVRIGT

12.7.1

Fordon utrustat med en kortdistansradarutrustning i frekvensbandet 24 GHz: ja/nej (1)

13.   SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR BUSSAR OCH TURISTBUSSAR

13.1

Fordonsklass: Klass I/Klass II/Klass III/Klass A/Klass B (1)

13.1.2

Chassityper där det typgodkända karosseriet kan monteras (tillverkare och fordonstyp(er)): …

13.3

Antal passagerare (sittplats och ståplats)

13.3.1

Totalt (N): …

13.3.2

Övre våningen (Na) (1): …

13.3.3

Nedre våningen (Nb) (1): …

13.4

Antal sittplatspassagerare

13.4.1

Totalt (A): …

13.4.2

Övre våningen (Aa) (1): …

13.4.3

Nedre våningen (Ab) (1): …

13.4.4

Antal rullstolsplatser för fordon i kategori M2 och M3: …

16.   TILLGÅNG TILL INFORMATION OM REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FORDON

16.1

Adress till den huvudsakliga webbplatsen med tillgång till information om reparation och underhåll av fordon: …

B.   Kategori O

0.   ALLMÄNT

0.1

Fabrikat (tillverkarens varumärke): …

0.2

Typ: …

0.2.1

Varumärke(n) (i förekommande fall): …

0.3

Identifiering av typ, om sådan finns märkt på fordonet (b): …

0.3.1

Märkningens placering: …

0.4

Fordonskategori (c): …

0.4.1

Klassificering(ar) beroende på det farliga gods som fordonet är avsett att transportera: …

0.5

Tillverkarens namn och adress: …

0.8

Namn på och adress(er) till monteringsanläggning(ar): …

0.9

Namn på och adress till tillverkarens eventuella företrädare: …

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1

Foton och/eller ritningar av ett representativt fordon: …

1.3

Antal axlar och hjul: …

1.3.1

Antal axlar med tvillingmonterade hjul och deras placering: …

1.3.2

Antal styrda axlar och deras placering: …

1.4

Chassi (om sådant finns) (översiktsritning): …

2.   MÅTT OCH VIKTER (f)(g)

(i kg och mm) (Hänvisa till ritning i tillämpliga fall)

2.1   Hjulbas(er) (vid full last) (g1)

2.1.1

Tvåaxliga fordon: …

2.1.2   Fordon med tre eller fler axlar

2.1.2.1

Avstånd mellan intilliggande axlar, angivet från främsta till bakersta axel: …

2.1.2.2

Totalt axelavstånd: …

2.3.1

Spårvidd för varje styraxel (g4): …

2.3.2

Spårvidd för samtliga övriga axlar (g4): …

2.4   Fordonets maximala mått (totalt)

2.4.1   För chassi utan karosseri

2.4.1.1

Längd (g5): …

2.4.1.1.1

Största tillåtna längd: …

2.4.1.1.2

Minsta tillåtna längd: …

2.4.1.1.3

För släpvagnar, dragstångens största tillåtna längd (g6): …

2.4.1.2

Bredd (g7): …

2.4.1.2.1

Största tillåtna bredd: …

2.4.1.2.2

Minsta tillåtna bredd: …

2.4.2   För chassi med karosseri

2.4.2.1

Längd (g5): …

2.4.2.1.1

Lastytans längd: …

2.4.2.1.2

För släpvagnar, dragstångens största tillåtna längd (g6): …

2.4.2.2

Bredd (g7): …

2.4.2.2.1

Tjocklek på väggar (i fråga om fordon avsedda för temperaturreglerad varutransport): …

2.4.2.3

Höjd (i körklart skick) (g8) (vid fjädring med nivåreglering ange normal körposition): …

2.6   Vikt i körklart skick

Fordonets vikt med karosseri – för dragfordon i andra kategorier än M1, med kopplingsanordning, om den är fabriksmonterad – i körklart skick, eller vikten av chassit eller av chassit med hytt utan kaross och/eller kopplingsanordning om karossen och/eller kopplingsanordningen inte är fabriksmonterade (inklusive vätskor, verktyg, reservhjul, om monterat, och förare, och för bussar och turistbussar, vikten av en besättningsmedlem om det i fordonet finns en sittplats avsedd för besättning) (h) (maximum och minimum för varje variant): …

2.6.1

Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, belastning på kopplingspunkten (maximum och minimum för varje variant): …

2.7

Det färdigbyggda fordonets minimivikt enligt tillverkarens uppgifter, med avseende på ett ej färdigbyggt fordon: …

2.8

Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last enligt tillverkarens uppgifter (i) (3): …

2.8.1

Viktens fördelning mellan axlarna och, för påhängsvagnar och släpkärror, belastning på kopplingspunkten (3): …

2.9

Högsta tekniskt tillåtna axeltryck: …

2.10

Högsta tekniskt tillåtna belastning/vikt på varje axelgrupp: …

2.12

Högsta tekniskt tillåtna vikt/statiska vertikala belastning på motorfordonets kopplingspunkt

2.12.2

På påhängsvagnen eller släpkärran: …

2.16

Avsedd högsta tillåtna vikt vid registrering/ibruktagande (villkor: om dessa värden anges, ska de kontrolleras i enlighet med kraven i bilaga IV till direktiv 97/27/EG)

2.16.1

Avsedd högsta tillåtna vikt vid registrering/ibruktagande inklusive last (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (5)): …

2.16.2

Avsedd högsta tillåtna belastning per axel vid registrering/ibruktagande och i fråga om påhängsvagn eller släpkärra, avsedd belastning på den kopplingspunkt som anges av tillverkaren om den är lägre än den tekniskt tillåtna högsta belastningen på kopplingspunkten (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (5)): …

2.16.3

Avsedd högsta tillåtna belastning på varje axelgrupp vid registrering/ibruktagande (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (5)): …

2.16.4

Avsedd högsta tillåtna släpvagnsvikt vid registrering/ibruktagande (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (5)): …

2.16.5

Avsedd högsta tillåtna tågvikt vid registrering/ibruktagande (flera varianter möjliga för varje teknisk konfiguration (5)): …

4.   KRAFTÖVERFÖRING

4.7

Fordonets maximihastighet (km/tim) (q):

5.   AXLAR

5.1

Beskrivning av varje axel: …

5.2

Fabrikat: …

5.3

Typ: …

5.4

Placering av lyftbar(a) axel(axlar): …

5.5

Placering av belastningsbar(a) axel(axlar): …

6.   HJULUPPHÄNGNING

6.2

Typ och utformning av upphängning för varje axel eller hjul: …

6.2.1

Nivåjustering: ja/nej/tillval (1)

6.2.4

Luftfjädring för drivaxel(drivaxlar): ja/nej (1)

6.2.4.1

Upphängning av drivaxel likvärdig med luftfjädring: ja/nej (1)

6.6.1   Däck-/hjulkombination(er)

a)

Ange däckens dimensionsbeteckningar, belastningstal, symbol för hastighetskategori och rullmotstånd enligt ISO 28580 (i tillämpliga fall)(r).

b)

Ange hjulens fälgdimensioner och pressningsdjup.

6.6.1.1   Axlar

6.6.1.1.1

Axel 1: …

6.6.1.1.2

Axel 2: …

osv.

6.6.1.2

Reservhjul, i förekommande fall: …

6.6.2   Övre och undre gräns för däckens rullningsradier

6.6.2.1

Axel 1: …

6.6.2.2

Axel 2: …

osv.

7.   STYRNING

7.2   Styrtransmission och manöverorgan

7.2.1

Typ av styrtransmission (ange i förekommande fall för fram- och bakhjulen): …

7.2.2

Koppling till hjulen (även icke-mekaniska system. Ange i förekommande fall för fram- och bakhjulen: …

7.2.3

Eventuellt servosystem: …

8.   BROMSAR

8.5

ABS-bromsar: ja/nej/tillval (1)

8.9

Kort beskrivning av bromsanordningarna enligt punkt 1.6 i addendumet till tillägg 1 till bilaga IX till direktiv 71/320/EEG: …

9.   KAROSSERI

9.1

Typ av karosseri med användning av koderna i del C av bilaga II: …

9.17   Föreskrivna skyltar

9.17.1

Foton och/eller ritningar av de föreskrivna skyltarnas och märkningarnas placering samt av fordonets identifieringsnummer: …

9.17.2

Foton och/eller ritningar av de föreskrivna skyltarna och märkningarna (ifyllt exempel med måttuppgifter): …

9.17.3

Foton och/eller ritningar av chassinumret (ifyllt exempel med måttuppgifter): ……

9.17.4.1

Förklaring av tecknen i andra delen och, i tillämpliga fall, tredje delen, som används för att uppfylla kraven i avsnitt 5.3 i ISO-standard 3779:1983: … …

9.17.4.2

Om tecken i andra delen används för att uppfylla kraven i avsnitt 5.4 i ISO-standard 3779:1983 ska dessa tecken anges: …

11.   KOPPLINGAR MELLAN DRAGFORDON OCH SLÄPVAGNAR OCH PÅHÄNGSVAGNAR

11.1

Klass och typ på den/de kopplingsanordning (-anordningar) som är monterade eller ska monteras: …

11.5

Typgodkännandenummer: …

DEL II

Nedanstående schema visar möjliga kombinationer av de punkter som anges i del I för varje version och variant av fordonstypen

Punkt nr

Alla

Version 1

Version 2

Version 3

Version n

 

 

 

 

 

 

Anm.:

(a)

För varje variant av fordonstypen ska ett separat schema sammanställas.

(b)

Alternativ som fritt kan kombineras inom en variant ska markeras under kolumnrubriken ’alla’.

(c)

Upplysningarna ovan kan presenteras med en annan utformning eller tillsammans med upplysningarna i del I.

(d)

Varje variant och version ska identifieras med en alfanumerisk kod, som även ska anges i intyget om överensstämmelse (bilaga IX) för det aktuella fordonet.

(e)

Variant/varianter i enlighet med bilaga XI ska identifieras med en särskild alfanumerisk kod.

DEL III

Typgodkännandenummer

I nedanstående schema ska uppgifter lämnas om de punkter i bilaga IV eller XI som är relevanta för fordonet. (Samtliga relevanta godkännanden för varje punkt ska uppges. Information om komponenterna behöver dock inte anges här om informationen finns i installationens godkännandeintyg.)

Område

Typgodkännandenummer, eller provningsrapportnummer (4)

Medlemsstat eller fördragsslutande part (2) som utfärdat typgodkännandet (3) eller provningsrapporten (4)

Utökning av godkännandet (datum)

Variant(er)/Version(er)

 

 

 

 

 

Underskrift: …

Befattning: …

Datum: …


(1)  Tabellen kan vid behov utvidgas så att den omfattar fordon med mer än två sätesrader eller om det finns mer än tre säten utmed fordonets bredd.

(2)  Fördragsslutande parter i 1958 års överenskommelse.

(3)  Ska anges om uppgiften inte framgår av typgodkännandenumret.

(4)  Ska anges när tillverkaren tillämpar bestämmelserna i artikel 9.6. Den rättsakt som tillämpas ska då anges i den andra kolumnen.


BILAGA III

BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER RÄTTSAKTER MED KRAV I SAMBAND MED EG-TYPGODKÄNNANDE AV FORDON

DEL I

Förteckning över rättsakter för EG-typgodkännande av fordon som produceras i obegränsade serier

Punkt

Område

Rättsakt

EGT/EUT

Tillämplighet

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv 70/157/EEG

L 42, 23.2.1970, s. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Avgaser

Direktiv 70/220/EEG

L 76, 6.4.1970, s. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2a

Avgaser (Euro 5 och 6) lätta fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 715/2007

L 171, 29.6.2007, s. 1

X (9)

X (9)

 

X (9)

X (9)

 

 

 

 

 

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv 70/221/EEG

L 76, 6.4.1970, s. 23

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X

X

X

X

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv 70/222/EEG

L 76, 6.4.1970, s. 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Styrkraft

Direktiv 70/311/EEG

L 133, 18.6.1970, s. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv 70/387/EEG

L 176, 10.8.1970, s. 5

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv 70/388/EEG

L 176, 10.8.1970, s. 12

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv 2003/97/EG

L 25, 29.1.2004, s. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Bromsutrustning

Direktiv 71/320/EEG

L 202, 6.9.1971, s. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Radioavstörning (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EEG

L 152, 6.7.1972, s. 15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Föroreningar från dieselmotorer

Direktiv 72/306/EEG

L 190, 20.8.1972, s. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12

Inredningsdetaljer

Direktiv 74/60/EEG

L 38, 11.2.1974, s. 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Stöldskydd och startspärr

Direktiv 74/61/EEG

L 38, 11.2.1974, s. 22

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Sammanstötnings skydd för styrmekanismen

Direktiv 74/297/EEG

L 165, 20.6.1974, s. 16

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv 74/408/EEG

L 221, 12.8.1974, s. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16

Utskjutande delar

Direktiv 74/483/EEG

L 256, 2.10.1974, s. 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv 75/443/EEG

L 196, 26.7.1975, s. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv 76/114/EEG

L 24, 30.1.1976, s. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Förankring av bilbälten

Direktiv 76/115/EEG

L 24, 30.1.1976, s. 6

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Belysnings- och ljussignalanordningarnas installering

Direktiv 76/756/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Reflexanordningar

Direktiv 76/757/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 32

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv 76/758/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 54

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv 76/759/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 71

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv 76/760/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor)

Direktiv 76/761/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 96

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Främre dimljus

Direktiv 76/762/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 122

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Bogseringsanordningar

Direktiv 77/389/EEG

L 145, 13.6.1977, s. 41

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Bakre dimljus

Direktiv 77/538/EEG

L 220, 29.8.1977, s. 60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv 77/539/EEG

L 220, 29.8.1977, s. 72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Parkeringsljus

Direktiv 77/540/EEG

L 220, 29.8.1977, s. 83

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv 77/541/EEG

L 220, 29.8.1977, s. 95

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Siktfält framåt

Direktiv 77/649/EEG

L 267, 19.10.1977, s. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Märkning av manöverorgan, visare och kontrollampor

Direktiv 78/316/EEG

L 81, 28.3.1978, s. 3

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Avfrostnings-/avimningsanordningar

Direktiv 78/317/EEG

L 81, 28.3.1978, s. 27

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

35

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Direktiv 78/318/EEG

L 81, 28.3.1978, s. 49

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

36

Värmesystem

Direktiv 2001/56/EG

L 292, 9.11.2001, s. 21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Hjulskydd

Direktiv 78/549/EEG

L 168, 26.6.1978, s. 45

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Huvudstöd

Direktiv 78/932/EEG

L 325, 20.11.1978, s. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

CO2-utsläpp/bränsleförbrukning

Direktiv 80/1268/EEG

L 375, 31.12.1980, s. 36

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EEG

L 375, 31.12.1980, s. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Avgaser (Euro IV och V) tunga fordon

Direktiv 2005/55/EG

L 275, 20.10.2005, s. 1

X (10)

X (10)

X

X (10)

X (10)

X

 

 

 

 

42

Sidoskydd

Direktiv 89/297/EEG

L 124, 5.5.1989, s. 1

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Stänkskyddsanordningar

Direktiv 91/226/EEG

L 103, 23.4.1991, s. 5

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44

Mått och vikter (bilar)

Direktiv 92/21/EEG

L 129, 14.5.1992, s. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Rutor av säkerhetsglas

Direktiv 92/22/EEG

L 129, 14.5.1992, s. 11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Däck

Direktiv 92/23/EEG

L 129, 14.5.1992, s. 95

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Farthållare

Direktiv 92/24/EEG

L 129, 14.5.1992, s. 154

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Mått och vikter (för andra fordon än de som avses i punkt 44)

Direktiv 97/27/EG

L 233, 28.8.1997, s. 1

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Utskjutande delar på förarhytter

Direktiv 92/114/EEG

L 409, 31.12.1992, s. 17

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Kopplingsanordningar

Direktiv 94/20/EG

L 195, 29.7.1994, s. 1

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

51

Brandfarlighet

Direktiv 95/28/EG

L 281, 23.11.1995, s. 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussar och långfärdsbussar

Direktiv 2001/85/EG

L 42, 13.2.2002, s. 1

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53

Frontalkollisionsskydd

Direktiv 96/79/EG

L 18, 21.1.1997, s. 7

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Sidokollisionsskydd

Direktiv 96/27/EG

L 169, 8.7.1996, s. 1

X (11)

 

 

X (11)

 

 

 

 

 

 

55

(tom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Fordon avsedda för transport av farligt gods

Direktiv 98/91/EG

L 11, 16.1.1999, s. 25

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

57

Främre underkörningsskydd

Direktiv 2000/40/EG

L 203, 10.8.2000, s. 9

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Fotgängarskydd

Direktiv 2003/102/EG

L 321, 6.12.2003, s. 15

X (6)

 

 

X (6) (7)

 

 

 

 

 

 

59

Materialåtervinning

Direktiv 2005/64/EG

L 310, 25.11.2005, s. 10

X

 

 

X

 

 

 

 

 

60

Frontskydd

Direktiv 2005/66/EG

L 309, 25.11.2005, s. 54

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

61

Luftkonditioneringssystem

Direktiv 2006/40/EG

L 161, 14.6.2006, s. 12

X

 

 

X (8)

 

 

 

 

 

 

X

Rättsakten är tillämplig (se rättsakten för närmare upplysningar).

Tillägg

Förteckning över rättsakter för typgodkännande av fordon som hör till kategori M1 och tillverkas i små serier i enlighet med artikel 22

 

Område

Rättsakt

EGT/EUT

M1

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv 70/157/EEG

L 42, 23.2.1970, s. 16

A

2

Avgaser med undantag för alla krav som gäller omborddiagnos (OBD)

Direktiv 70/220/EEG

L 76, 6.4.1970, s. 1

A

2a

Avgaser (Euro 5 och 6) med undantag för alla krav som gäller omborddiagnos (OBD) och tillgång till information

Förordning (EG) nr 715/2007

L 171, 29.6.2007, s. 1

A

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv 70/221/EEG

L 76, 6.4.1970, s. 23

B

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv 70/222/EEG

L 76, 6.4.1970, s. 25

B

5

Styrkraft

Direktiv 70/311/EEG

L 133, 18.6.1970, s. 10

C

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv 70/387/EEG

L 176, 10.8.1970, s. 5

C

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv 70/388/EEG

L 176, 10.8.1970, s. 12

B

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv 2003/97/EG

L 25, 29.1.2004, s. 1

X (13)

B (15)

9

Bromsutrustning

Direktiv 71/320/EEG

L 202, 6.9.1971, s. 37

A

10

Radioavstörning (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EEG

L 152, 6.7.1972, s. 15

A (12)

C (14)

11

Föroreningar från dieselmotorer

Direktiv 72/306/EEG

L 190, 20.8.1972, s. 1

A

12

Inredningsdetaljer

Direktiv 74/60/EEG

L 38, 11.2.1974, s. 2

C

13

Stöldskydd och startspärr

Direktiv 74/61/EEG

L 38, 11.2.1974, s. 22

A

14

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Direktiv 74/297/EEG

L 165, 20.6.1974, s. 16

C

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv 74/408/EEG

L 221, 12.8.1974, s. 1

C

16

Utskjutande delar

Direktiv 74/483/EEG

L 266, 2.10.1974, s. 4

C

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv 75/443/EEG

L 196, 26.7.1975, s. 1

B

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv 76/114/EEG

L 24, 30.1.1976, s. 1

B

19

Förankring av bilbälten

Direktiv 76/115/EEG

L 24, 30.1.1976, s. 6

B

20

Belysnings- och ljussignalanordningarnas installering

Direktiv 76/756/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 1

B

21

Reflexanordningar

Direktiv 76/757/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 32

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv 76/758/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 54

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv 76/759/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 71

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv 76/760/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 85

X

25

Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor)

Direktiv 76/761/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 96

X

26

Främre dimljus

Direktiv 76/762/EEG

L 262, 27.9.1976, s. 122

X

27

Bogseringsanordningar

Direktiv 77/389/EEG

L 145, 13.6.1977, s. 41

B

28

Bakre dimljus

Direktiv 77/538/EEG

L 220, 29.8.1977, s. 60

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv 77/539/EEG

L 220, 29.8.1977, s. 72

X

30

Parkeringsljus

Direktiv 77/540/EEG

L 220, 29.8.1977, s. 83

X

31

Bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv 77/541/EEG

L 220, 29.8.1977, s. 95

A (13)

B (15)

32

Siktfält framåt

Direktiv 77/649/EEG

L 267, 19.10.1977, s. 1

A

33

Märkning av manöverorgan, visare och kontroll-lampor

Direktiv 78/316/EEG

L 81, 28.3.1978, s. 3

A

34

Avfrostnings-/avimningsanordningar

Direktiv 78/317/EEG

L 81, 28.3.1978, s. 27

C

35

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Direktiv 78/318/EEG

L 81, 28.3.1978, s. 49

C

36

Värmesystem

Direktiv 2001/56/EG

L 292, 9.11.2001, s. 21

C

37

Hjulskydd

Direktiv 78/549/EEG

L 168, 26.6.1978, s. 45

B

39

CO2-utsläpp/bränsleförbrukning

Direktiv 80/1268/EEG

L 375, 31.12.1980, s. 36

A

40

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EEG

L 375, 31.12.1980, s. 46

C

41

Avgaser (Euro IV och V) tunga fordon med undantag för alla krav som gäller omborddiagnos (OBD)

Direktiv 2006/55/EG

L 275, 20.10.2005, s. 1

A

44

Mått och vikter (bilar)

Direktiv 92/21/EEG

L 129, 14.5.1992, s. 1

C

45

Rutor av säkerhetsglas

Direktiv 92/22/EEG

L 129, 14.5.1992, s. 11

X (13)

B (15)

46

Däck

Direktiv 92/23/EEG

L 129, 14.5.1992, s. 95

X (13)

B (15)

50

Kopplingsanordningar

Direktiv 94/20/EG

L 195, 29.7.1994, s. 1

X (13)

A (15)

53

Frontalkollisionsskydd

Direktiv 96/79/EG

L 18, 21.1.1997, s. 7

Ej tillämpligt

54

Sidokollisionsskydd

Direktiv 96/27/EG

L 169, 8.7.1996, s. 1

Ej tillämpligt

58

Fotgängarskydd

Direktiv 2003/102/EG

L 321, 6.12.2003, s. 15

Ej tillämpligt

59

Materialåtervinning

Direktiv 2005/64/EG

L 310, 25.11.2005, s. 10

Ej tillämpligt (16)

60

Frontskydd

Direktiv 2005/66/EG

L 309, 25.11.2005, s. 37

X (13)

A (15)

61

Luftkonditioneringssystem

Direktiv 2006/40/EG

L 161, 14.6.2006, s. 12

X (13)

B (14)

Symbol

X

:

EG-typgodkännandeintyg ska utfärdas; produktionsöverensstämmelse ska garanteras.

A

:

Inga undantag förutom dem som anges i rättsakten. Typgodkännandeintyg och typgodkännandemärke krävs inte. Provningsrapporter ska sammanställas av en anmäld teknisk tjänst.

B

:

De tekniska föreskrifterna i rättsakten ska iakttas. De provningar som föreskrivs enligt rättsakten ska vara fullständigt utförda. Om godkännandemyndigheten är införstådd med detta får dessa utföras av tillverkaren själv. Tillverkaren kan få tillstånd att utfärda den tekniska rapporten. Något typgodkännandeintyg behöver inte utfärdas och typgodkännande krävs inte.

C

:

Tillverkaren ska visa för godkännandemyndigheten att de väsentliga kraven i rättsakten har iakttagits.

Ej tilllämpligt

Denna rättsakt är inte tillämplig (inga krav).

DEL II

Förteckning över FN/ECE-föreskrifter som erkänns som alternativ till särdirektiv eller särförordningar i del I

När hänvisning sker till ett särdirektiv eller en särförordning i tabellen i del I ska ett godkännande som utfärdats i enlighet med följande FN/ECE-föreskrifter som gemenskapen har anslutit sig till i egenskap av avtalsslutande part i FN:s ekonomiska kommission för Europas ’1958 års reviderade Genève-avtal’ (17) genom rådets beslut 97/836/EG, eller efterföljande rådsbeslut i enlighet med artikel 3.3 i det beslutet, anses vara likvärdiga med ett EG-typgodkännande som beviljats i enlighet med det relevanta särdirektivet eller den relevanta särförordningen.

Alla ytterligare ändringar av de FN/ECE-föreskrifter som anges nedan (18) ska också anses vara likvärdiga, i enlighet med det gemenskapsbeslut som avses i artikel 4.2 i beslut 97/836/EG.

 

Område

FN/ECE-föreskrifter i sin grundversion, nr

Ändringsserie

1. (19)

Tillåten ljudnivå

51

02

Reservljuddämparsystem

59

00

2.

Avgaser

83

05

Ersättningskatalysator

103

00

3.

Bränsletankar

34

02

 

LPG-tankar

67

01

 

CNG-tankar

110

00

 

Bakre underkörningsskydd

58

01

5.

Styrkraft

79

01

6.

Dörrlås och dörrgångjärn

11

02

7.

Ljudsignalanordningar

28

00

8.

Anordningar för indirekt sikt

46

02

9.

Bromsutrustning

13

10

Bromsutrustning

13H

00

Bromsbelägg

90

01

10.

Radioavstörning (elektromagnetisk kompatibilitet)

10

02

11.

Föroreningar från dieselmotorer

24

02

12

Inredningsdetaljer

21

01

13.

Stöldskydd

18

03

 

Stöldskydd och startspärr

116

00

 

Fordonslarmsystem

97

01

116

00

14.

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

12

03

15.

Sätenas hållfasthet

17

07

 

Sätenas hållfasthet (bussar och långfärdsbussar)

80

01

16.

Utskjutande delar

26

03

17.

Hastighetsmätare

39

00

19.

Förankring av bilbälten

14

06

20.

Belysnings- och ljussignalanordningarnas installering

48

03

21.

Reflexanordningar

3

02

22.

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor

7

02

 

Varselljus

87

00

 

Sidopositionslyktor

91

00

23.

Körriktningsvisare

6

01

24.

Bakre skyltlyktor

4

00

25.

Huvudstrålkastare (R2 och HS1)

1

02

25.

Sealed beam-strålkastare

5

02

Strålkastare (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 och/eller H8, H9, HIR1, HIR2 och/eller H11)

8

05

Strålkastare (H4)

20

03

Sealed beam-strålkastare (halogen)

31

02

Glödlampor för användning i godkända lampenheter

37

03

Strålkastare med gasurladdningslampor

98

00

Gasurladdningslampa för användning i godkända gasurladdningslampenheter

99

00

Strålkastare (assymetriskt halvljus)

112

00

Justerbara framljussystem

123

00

26.

Främre dimljus

19

02

28.

Bakre dimljus

38

00

29.

Backningsstrålkastare

23

00

30.

Parkeringsljus

77

00

31.

Bilbälten och fasthållningsanordningar

16

04

Fasthållningsanordningar för barn

44

04

32.

Främre siktfält framåt

125

00

33.

Märkning av manöverorgan, visare och kontrollampor

121

00

36.

Värmesystem

122

00

38.

Huvudstöd (i kombination med säten)

17

07

Huvudstöd

25

04

39.

CO2-utsläpp och bränsleförbrukning

101

00

40.

Motoreffekt

85

00

41.

Avgaser (Euro IV och V) tunga fordon

49

04

42.

Sidoskydd

73

00

45.

Rutor av säkerhetsglas

43

00

46.

Däck, motorfordon och släpfordon till dessa

30

02

Däck, fordon i nyttotrafik och släpfordon till dessa

54

00

Nödreservhjul/däck

64

01

Rulljud

117

01

47.

Farthållare

89

00

50.

Kopplingsanordningar

55

01

Länkkopplingssystem

102

00

51.

Brandfarlighet

118

00

52.

Bussar och långfärdsbussar

107

02

Karosseristommens hållfasthet (bussar och långfärdsbussar)

66

00

53.

Frontalkollisionsskydd

94

01

54.

Sidokollisionsskydd

95

02

56.

Fordon avsedda för transport av farligt gods

105

04

57.

Främre underkörningsskydd

93

00

Om särdirektiven eller förordningarna innehåller monteringsföreskrifter, gäller dessa även för komponenter och separata tekniska enheter som godkänts enligt FN/ECE-föreskrifterna.


(1)  Fordon i denna kategori ska utrustas med en anordning för avfrostning och avimning av vindrutan med tillräcklig kapacitet.

(2)  Fordon i denna kategori ska utrustas med vindrutetorkare och vindrutespolare med tillräcklig kapacitet.

(3)  Kraven i direktiv 94/20/EG gäller endast fordon som är försedda med kopplingsanordning.

(4)  Kraven i direktiv 98/91/EG gäller endast i de fall då tillverkare ansöker om typgodkännande av ett fordon som är avsett för transport av farligt gods.

(5)  I väntan på att relevanta ändringar i direktiv 70/221/EEG ska antas så att även LPG- och CNG-tankar omfattas, krävs för LPG- eller CNG-fordon fordonsgodkännande i enlighet med FN/ECE-föreskrifter nr 67, ändringsserie 01, eller FN/ECE-föreskrifter nr 110.

(6)  Med en högsta tekniskt tillåtna vikt på 2,5 ton.

(7)  Som bygger på fordon i kategori M1.

(8)  Endast för fordon i kategori N1, klass I enligt beskrivningen i den första tabellen under punkt 5.3.1.4 i bilaga I till direktiv 70/220/EEG.

(9)  För fordon med en högsta referensvikt på 2 610 kg. Kan på tillverkarens begäran tillämpas på fordon med en högsta referensvikt på 2 840 kg.

(10)  För fordon med en referensvikt som överstiger 2 610 kg och för vilka möjligheten enligt fotnot 9 inte har åberopats.

(11)  Gäller endast fordon där ’sätets referenspunkt’ (’R-punkt’) för det lägsta sätet är högst 700 mm över marknivån. En definition av ’R-punkt’ finns i direktiv 77/649/EEG.

(12)  Elektronisk underenhet.

(13)  Komponent.

(14)  Fordon.

(15)  Installationsanvisningar.

(16)  Dock ska artikel 7 i direktiv 2005/64/EG tillämpas.

Symbol

X

:

EG-typgodkännandeintyg ska utfärdas; produktionsöverensstämmelse ska garanteras.

A

:

Inga undantag förutom dem som anges i rättsakten. Typgodkännandeintyg och typgodkännandemärke krävs inte. Provningsrapporter ska sammanställas av en anmäld teknisk tjänst.

B

:

De tekniska föreskrifterna i rättsakten ska iakttas. De provningar som föreskrivs enligt rättsakten ska vara fullständigt utförda. Om godkännandemyndigheten är införstådd med detta får dessa utföras av tillverkaren själv. Tillverkaren kan få tillstånd att utfärda den tekniska rapporten. Något typgodkännandeintyg behöver inte utfärdas och typgodkännande krävs inte.

C

:

Tillverkaren ska visa för godkännandemyndigheten att de väsentliga kraven i rättsakten har iakttagits.

Ej tilllämpligt

Denna rättsakt är inte tillämplig (inga krav).

(17)  EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.

(18)  För senare ändringar, se UNECE TRANS/WP.29/343 i dess senaste version.

(19)  Numreringen av posterna i denna tabell hänvisar till den numrering som används i tabellen i del I.


BILAGA IV

BILAGA VI

MALLAR FÖR TYPGODKÄNNANDEINTYGET

MALL A

(för typgodkännande av ett fordon)

Största format: A4 (210 × 297 mm)

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG FÖR FORDON

Typgodkännandemyndighetens stämpel

Meddelande om:

av en typ av:

EG-typgodkännande (1)

utökning av EG-typgodkännande (1)

avslag på ansökan om EG-typgodkännande (1)

återkallat EG-typgodkännande (1)

färdigbyggt fordon (1)

etappvis färdigbyggt fordon (1)

icke färdigbyggt fordon (1)

fordon av färdigbyggda och icke färdigbyggda varianter (1)

fordon av etappvis färdigbyggda och icke färdigbyggda varianter (1)

med avseende på direktiv 2007/46/EG, senast ändrat genom direktiv …/…/EG/förordning (EG) nr …/… (1)

EG-typgodkännandenummer:

Skäl för utökning:

AVSNITT I

0.1

Fabrikat (tillverkarens varumärke):

0.2

Typ:

0.2.1

Varumärke(n) (2):

0.3

Identifiering av typ om sådan finns märkt på fordonet:

0.3.1

Märkningens placering:

0.4

Fordonskategori (3):

0.5

Namn på och adress till tillverkaren av det färdigbyggda fordonet (1):

Namn på och adress till tillverkaren av grundfordonet (1) (4):

Namn på och adress till tillverkaren av det icke färdigbyggda fordonets senaste tillverkningsetapp (1) (4):

Namn på och adress till tillverkaren av det etappvis färdigbyggda fordonet (1) (4):

0.8

Namn på och adress(er) till monteringsanläggning(ar):

0.9

Namn på och adress till tillverkarens eventuella företrädare:

AVSNITT II

Jag intygar härmed att tillverkarens beskrivning i bifogade dokument med upplysningar om det ovan angivna fordonet/fordonen (varav EG-typgodkännandemyndigheten har tagit ut ett prov/prover som tillverkaren har tillhandahållit som prototyp/er/för fordonstypen) är riktig och att de bifogade provningsresultaten gäller denna fordonstyp.

1.

För färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon/varianter (1):

Fordonstypen uppfyller/uppfyller inte (1) de tekniska kraven i samtliga tillämpliga rättsakter enligt föreskrifterna i bilaga IV och bilaga XI (1) (4) till direktiv 2007/46/EG.

2.

För icke färdigbyggda fordon/varianter (1):

Fordonstypen uppfyller/uppfyller inte (1) de tekniska kraven i de rättsakter som finns förtecknade i tabellen på sidan 2.

3.

Godkännandet beviljas/avslås/återkallas (1).

4.

Godkännandet beviljas i enlighet med artikel 20 och giltigheten för godkännande är således begränsad till dag/månad/år.

(Ort)

(Underskrift)

(Datum)

Bilagor

:

Tekniskt underlag.

Provningsresultat (se bilaga VIII).

Namn och exempel på namnteckning(ar) för den eller de personer på företaget som har befogenhet att underteckna intyg om överensstämmelse samt intyg om deras befattning i företaget.

Anm.: Om denna mall används för typgodkännande enligt artikel 20, 22 eller 23, får rubriken ’EG-typgodkännandeintyg för fordon’ endast användas

då kommissionen, i det fall som avses i artikel 20, har beslutat att tillåta medlemsstaten att bevilja ett typgodkännande i enlighet med detta direktiv,

för fordon i kategori M1 som är typgodkända enligt det förfarande som anges i artikel 22.

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG FÖR FORDON

Sida 2

Detta EG-typgodkännande grundas på, i fråga om icke färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon, varianter eller versioner, följande godkännande(n) av icke färdigbyggda fordon:

Etapp 1: Tillverkare av grundfordonet:

EG-typgodkännandenummer:

Datum:

Tillämpligt på varianter eller versioner (om tillämpligt):

Etapp 2: Tillverkare:

EG-typgodkännandenummer:

Datum:

Tillämpligt på varianter eller versioner (om tillämpligt):

Etapp 3: Tillverkare:

EG-typgodkännandenummer:

Datum:

Tillämpligt på varianter eller versioner (om tillämpligt):

I de fall som godkännandet omfattar en eller flera icke färdigbyggda varianter eller versioner (om tillämpligt) ska de varianter eller versioner (om tillämpligt) som är färdigbyggda eller etappvis färdigbyggda anges.

Färdigbyggda/etappvis färdigbyggda varianter:

Förteckning över krav som är tillämpliga på den godkända icke färdigbyggda fordonstypen, varianten eller versionen (efter vad som är tillämpligt, med beaktande av räckvidd och senaste ändring för var och en av nedan angivna rättsakter.)

Punkt

Område

Rättsakt

Senast ändrad

Tillämplig på variant eller ev. version

 

 

 

 

 

(Ange endast de ämnen för vilka det finns ett EG-typgodkännande.)

I fråga om fordon avsedda för särskilda ändamål, beviljade undantag eller särskilda bestämmelser som tillämpas i enlighet med bilaga XI och undantag som beviljats i enlighet med artikel 20:

Rättsakt

Punkt

Typ av godkännande och form av undantag

Tillämplig på variant eller ev. version

 

 

 

 

Tillägg

Förteckning över de rättsakter som fordonstypen överensstämmer med

(ska endast fyllas i vid typgodkännande enligt artikel 6.3)

Område

Rättsakt (5)

Ändrad genom

Tillämplig på versioner

1.

Tillåten ljudnivå

Direktiv

70/157/EEG

 

 

2.

Avgaser

Direktiv

70/220/EEG

 

 

2a.

Avgaser (Euro 5 och 6) lätta fordon/tillgång till information

Förordning

(EG) nr 715/2007

 

 

3.

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv

70/221/EEG

 

 

4.

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv

70/222/EEG

 

 

5.

Styrkraft

Direktiv

70/311/EEG

 

 

6.

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv

70/387/EEG

 

 

7.

Ljudsignalanordningar

Direktiv

70/388/EEG

 

 

8.

Backspeglar

Direktiv

71/127/EEG

 

 

8a.

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv

2003/97/EG

 

 

9.

Bromsutrustning

Direktiv

71/320/EEG

 

 

10.

Radioavstörning (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv

72/245/EEG

 

 

11.

Föroreningar från dieselmotorer

Direktiv

72/306/EEG

 

 

12.

Inredningsdetaljer

Direktiv

74/60/EEG

 

 

13.

Stöldskydd och startspärr

Direktiv

74/61/EEG

 

 

14.

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Direktiv

74/297/EEG

 

 

15.

Sätenas hållfasthet

Direktiv

74/408/EEG

 

 

16.

Utskjutande delar

Direktiv

74/483/EEG

 

 

17.

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv

75/443/EEG

 

 

18.

Föreskrivna skyltar

Direktiv

76/114/EEG

 

 

19.

Förankring av bilbälten

Direktiv

76/115/EEG

 

 

20.

Belysnings- och ljussignalanordningarnas installering

Direktiv

76/756/EEG

 

 

21.

Reflexanordningar

Direktiv

76/757/EEG

 

 

22.

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv

76/758/EEG

 

 

23.

Körriktningsvisare

Direktiv

76/759/EEG

 

 

24.

Bakre skyltlyktor

Direktiv

76/760/EEG

 

 

25.

Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor)

Direktiv

76/761/EEG

 

 

26.

Främre dimljus

Direktiv

76/762/EEG

 

 

27.

Bogseringsanordningar

Direktiv

77/389/EEG

 

 

28.

Bakre dimljus

Direktiv

77/538/EEG

 

 

29.

Backningsstrålkastare

Direktiv

77/539/EEG

 

 

30.

Parkeringsljus

Direktiv

77/540/EEG

 

 

31.

Bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv

77/541/EEG

 

 

32.

Siktfält framåt

Direktiv

77/649/EEG

 

 

33.

Märkning av manöverorgan, visare och kontrollampor

Direktiv

78/316/EEG

 

 

34.

Avfrostnings-/avimningsanordningar

Direktiv

78/317/EEG

 

 

35.

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Direktiv

78/318/EEG

 

 

36.

Värmesystem

Direktiv

2001/56/EG

 

 

37.

Hjulskydd

Direktiv

78/549/EEG

 

 

38.

Huvudstöd

Direktiv

78/932/EEG

 

 

39.

CO2-utsläpp/bränsleförbrukning

Direktiv

80/1268/EEG

 

 

40.

Motoreffekt

Direktiv

80/1269/EEG

 

 

41.

Avgaser (Euro IV och V) tunga fordon

Direktiv

2005/55/EG

 

 

42.

Sidoskydd

Direktiv

89/297/EEG

 

 

43.

Stänkskyddsanordningar

Direktiv

91/226/EEG

 

 

44.

Mått och vikter (bilar)

Direktiv

92/21/EEG

 

 

45.

Rutor av säkerhetsglas

Direktiv

92/22/EEG

 

 

46.

Däck

Direktiv

92/23/EEG

 

 

47.

Farthållare

Direktiv

92/24/EEG

 

 

48.

Mått och vikter (för andra fordon än de som avses i punkt 44)

Direktiv

97/27/EG

 

 

49.

Utskjutande delar på förarhytter

Direktiv

92/114/EEG

 

 

50.

Kopplingsanordningar

Direktiv

94/20/EG

 

 

51.

Brandfarlighet

Direktiv

95/28/EG

 

 

52.

Bussar och långfärdsbussar

Direktiv

2001/85/EG

 

 

53.

Frontalkollisionsskydd

Direktiv

96/79/EG

 

 

54.

Sidokollisionsskydd

Direktiv

96/27/EG

 

 

56.

Fordon avsedda för transport av farligt gods

Direktiv

98/91/EG

 

 

57.

Främre underkörningsskydd

Direktiv

2000/40/EG

 

 

58.

Fotgängarskydd

Direktiv

2003/102/EG

 

 

59.

Materialåtervinning

Direktiv

2005/64/EG

 

 

60.

Frontskydd

Direktiv

2005/66/EG

 

 

61.

Luftkonditioneringssystem

Direktiv

2006/40/EG

 

 

MALL B

(för typgodkännande av system eller typgodkännande av fordon med avseende på ett system)

Största format: A4 (210 × 297 mm)

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Typgodkännandemyndighetens stämpel

Meddelande om:

EG-typgodkännande (6)

av en systemtyp/fordonstyp med avseende på ett system (6)

utökning av EG-typgodkännande (6)

avslag på ansökan om EG-typgodkännande (6)

återkallat EG-typgodkännande (6)

 

med avseende på direktiv …/…/EG/förordning (EG) nr …/… (6), senast ändrat/ändrad genom direktiv …/…/EG/förordning (EG) nr …/… (6)

EG-typgodkännandenummer:

Skäl för utökning:

AVSNITT I

0.1

Fabrikat (tillverkarens varumärke):

0.2

Typ:

0.2.1

Varumärke(n) (i förekommande fall):

0.3

Identifiering av typ, om sådan finns märkt på fordonet (7):

0.3.1

Märkningens placering:

0.4

Fordonskategori (8):

0.5

Tillverkarens namn och adress:

0.8

Namn på och adress(er) till monteringsanläggning(ar):

0.9

Namn på och adress till tillverkarens eventuella företrädare:

AVSNITT II

1.

Ytterligare information (i tillämpliga fall): se addendum

2.

Teknisk tjänst som har ansvaret för att utföra provningar:

3.

Datum för provningsrapport:

4.

Provningsrapportens nummer:

5.

Eventuella anmärkningar: se addendum

6.

Ort:

7.

Datum:

8.

Underskrift:

Bilagor

:

Tekniskt underlag.

Provningsrapport.

Addendum

till EG-typgodkännandeintyg nr ...

1.

Ytterligare information

1.1

[…]:

1.1.1

[…]:

(…)

2.

Typgodkännandenummer för varje komponent eller separat teknisk enhet som monterats på fordonet för att det ska uppfylla bestämmelserna i detta direktiv eller denna förordning

2.1

[…]:

3.

Anmärkningar

3.1

[…]:

MALL C

(för typgodkännande av komponenter eller separata tekniska enheter)

Största format: A4 (210 x 297 mm)

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Typgodkännandemyndighetens stämpel

Meddelande om:

EG-typgodkännande (9)

för en typ av komponenter eller separata tekniska enheter (9)

utökning av EG-typgodkännande (9)

avslag på ansökan om EG-typgodkännande (9)

 

återkallat EG-typgodkännande (9)

 

med avseende på direktiv …/…/EG/förordning (EG) nr …/… (9), senast ändrat/ändrad genom direktiv …/…/EG/förordning (EG) nr …/… (9)

EG-typgodkännandenummer:

Skäl för utökning:

AVSNITT I

0.1

Fabrikat (tillverkarens varumärke):

0.2

Typ:

0.3

Identifiering av typ, om sådan finns märkt på komponenten eller den separata tekniska enheten (9) (10):

0.3.1

Märkningens placering:

0.5

Tillverkarens namn och adress:

0.7

För komponenter och separata tekniska enheter: placering av EG-typgodkännandemärket och fastsättningsmetod:

0.8

Namn på och adress(er) till monteringsanläggning(ar):

0.9

Namn på och adress till tillverkarens eventuella företrädare:

AVSNITT II

1.

Ytterligare information (i tillämpliga fall): se addendum

2.

Teknisk tjänst som har ansvaret för att utföra provningar:

3.

Datum för provningsrapport:

4.

Provningsrapportens nummer:

5.

Eventuella anmärkningar: se addendum

6.

Ort:

7.

Datum:

8.

Underskrift:

Bilagor

:

Tekniskt underlag.

Provningsrapport.

Addendum

till EG-typgodkännandeintyg nr ...

1.

Ytterligare information

1.1

[…]:

1.1.1

[…]:

(…)

2.

Eventuella begränsningar för användningen av anordningen

2.1

[…]:

3.

Anmärkningar

3.1

[…]:


(1)  Stryk om ej tillämpligt.

(2)  Om denna uppgift inte är tillgänglig vid beviljandet av typgodkännandet ska den kompletteras senast när fordonet släpps ut på marknaden.

(3)  Enligt bilaga II.A.

(4)  Se sidan 2.

(5)  Eller de FN/ECE-föreskrifter som anses vara likvärdiga.

(6)  Stryk om ej tillämpligt.

(7)  Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av denna mall för den tekniska dokumentationen, ska dessa tecken ersättas av symbolen ’?’ i dokumentationen (t.ex. ABC??123??).

(8)  Enligt avsnitt A i bilaga II.

(9)  Stryk om ej tillämpligt.

(10)  Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av denna mall för den tekniska dokumentationen, ska dessa tecken ersättas av symbolen ’?’ i dokumentationen (t.ex. ABC??123??).


BILAGA V

BILAGA VII

NUMRERINGSSYSTEM FÖR EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG (1)

1.

EG-typgodkännandenummer ska bestå av fyra avsnitt för typgodkännanden av hela fordon och fem avsnitt för typgodkännanden av system, komponenter och separata tekniska enheter enligt beskrivning nedan. Avsnitten ska alltid åtskiljas med en asterisk.

Avsnitt 1

:

Den gemena bokstaven ’e’ följd av numret för den medlemsstat som utfärdat EG-typgodkännandet:

1

för Tyskland

2

för Frankrike

3

för Italien

4

för Nederländerna

5

för Sverige

6

för Belgien

7

för Ungern

8

för Tjeckien

9

för Spanien

11

för Förenade kungariket

12

för Österrike

13

för Luxemburg

17

för Finland

18

för Danmark

19

för Rumänien

20

för Polen

21

för Portugal

23

för Grekland

24

för Irland

26

för Slovenien

27

för Slovakien

29

för Estland

32

för Lettland

34

för Bulgarien

36

för Litauen

49

för Cypern

50

för Malta

Avsnitt 2

:

Grunddirektivets eller grundförordningens nummer.

Avsnitt 3

:

Numret på senaste ändringsdirektiv eller förordning inklusive genomförandeakter som är tillämpligt/tillämplig(a) på typgodkännandet.

I fråga om typgodkännanden av hela fordon innebär detta det senaste direktiv eller den senaste förordning som en eller flera artiklar i direktiv 2007/46/EG har ändrats genom.

I fråga om typgodkännanden av hela fordon som beviljats enligt förfarandet i artikel 22 innebär detta det senaste direktiv eller den senaste förordning genom vilket en eller flera artiklar i direktiv 2007/46/EG har ändrats, med undantag för de första två siffrorna (t.ex. 20) som ersätts med bokstäverna KS skrivet med versaler.

I fråga om typgodkännanden enligt särdirektiv innebär detta det senaste direktiv/den senaste förordning som innehåller aktuella bestämmelser med vilka systemet, komponenten eller den tekniska enheten överensstämmer.

Om, enligt ett direktiv eller en förordning inklusive deras genomförandeakter, olika tekniska standarder ska börja tillämpas från specifika datum ska avsnitt 3 följas av en bokstav för att tydligt ange för vilken teknisk standard godkännandet beviljats. När olika fordonskategorier berörs kan bokstaven också hänvisa till en specifik fordonskategori.

Avsnitt 4

:

Ett fyrsiffrigt löpnummer (då det är tillämpligt, med nollor först) vid EG-typgodkännande av hela fordon, eller fyr- eller femsiffrigt vid typgodkännande enligt ett särdirektiv eller en särförordning, för att ange grundtypgodkännandet. Nummerföljden ska börja med 0001 för varje grunddirektiv eller grundförordning.

Avsnitt 5

:

Ett tvåsiffrigt löpnummer (då det är tillämpligt, med nollor först) för att ange utökningen. Nummerföljden ska börja från 00 för varje grundläggande godkännandenummer.

2.

Vid typgodkännande av hela fordon ska avsnitt 2 utelämnas.

I fråga om ett nationellt typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier enligt artikel 23 ska avsnitt 3 ersättas med bokstäverna NKS skrivet med versaler.

3.

Endast på fordonets föreskrivna skylt(ar) ska avsnitt 5 utelämnas.

4.

Utformning av typgodkännandenumren

4.1

Exempel på ett tredje typgodkännande (hittills utan utökning) utfärdat av Frankrike

a)

enligt direktiv 71/320/EEG:

e2*71/320*2002/78*00003*00

b)

enligt direktiv 2005/55/EG:

e2*2005/55*2006/51 D*00003*00 – vid ett direktiv eller en förordning med olika tekniska standarder (se avsnitt 3).

4.2

Exempel på en andra utökning av det fjärde fordonstypgodkännande som utfärdats av Förenade kungariket:

e11*2007/46*0004*02.

4.3

Exempel på ett typgodkännande av hela fordon som tillverkas i små serier som utfärdats av Luxemburg enligt artikel 22:

e13*KS 07/46*0001*00.

4.4

Exempel på ett nationellt typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier som utfärdats av Nederländerna enligt artikel 23:

e4*NKS*0001*00.

4.5

Exempel på det typgodkännandenummer som ska stämplas på fordonets föreskrivna skylt(ar):

e11*2007/46*0004.

5.

Bilaga VII är inte tillämplig på de FN/ECE-föreskrifter som förtecknas i bilaga IV. I typgodkännanden som utfärdats i enlighet med FN/ECE-föreskrifter ska man fortsätta att använda den numrering som är tillämplig enligt respektive föreskrifter.

Tillägg

EG-typgodkännandemärke för komponenter och separata tekniska enheter

1.

EG-typgodkännandemärke för komponenter och separata tekniska enheter ska omfatta följande:

1.1

En rektangel runt den gemena bokstaven ’e’ följd av en bokstavs- eller sifferbeteckning för den medlemsstat som utfärdat EG-typgodkännandet för komponenten eller den separata tekniska enheten:

1

för Tyskland

2

för Frankrike

3

för Italien

4

för Nederländerna

5

för Sverige

6

för Belgien

7

för Ungern

8

för Tjeckien

9

för Spanien

11

för Förenade kungariket

12

för Österrike

13

för Luxemburg

17

för Finland

18

för Danmark

19

för Rumänien

20

för Polen

21

för Portugal

23

för Grekland

24

för Irland

26

för Slovenien

27

för Slovakien

29

för Estland

32

för Lettland

34

för Bulgarien

36

för Litauen

49

för Cypern

50

för Malta

1.2

I närheten av rektangeln det grundläggande godkännandenumret, som finns i avsnitt 4 av typgodkännandenumret, föregånget av de två siffror som anger ordningsnumret för den senaste större tekniska ändringen av det tillämpliga särdirektivet eller särförordningen.

1.3

En eller flera tilläggssymboler ovanför rektangeln, så att vissa egenskaper kan identifieras. Denna tilläggsinformation anges i detalj i de tillämpliga särdirektiven eller särförordningarna.

2.

Typgodkännandemärket för komponenten eller den separata tekniska enheten ska fästas vid den separata tekniska enheten eller komponenten på ett sådant sätt att det är outplånligt och tydligt läsbart.

3.

Ett exempel på typgodkännandemärke för komponenter eller separata tekniska enheter finns i addendumet.

Addendum till tillägg 1

Exempel på ett typgodkännandemärke för en komponent eller en separat teknisk enhet

Förklaring: Typgodkännandet ovan har utfärdats av Belgien som nummer 0004. 01 är ett ordningsnummer som anger nivån på de tekniska krav som denna komponent uppfyller. Ordningsnumret tilldelas i enlighet med det tillämpliga särdirektivet eller den tillämpliga särförordningen.

Anm.: Tilläggssymbolerna visas inte i detta exempel.


(1)  Komponenter och separata tekniska enheter ska markeras i enlighet med bestämmelserna i relevant rättsakt.


BILAGA VI

BILAGA XI

FÖRTECKNING ÖVER RÄTTSAKTER MED KRAV FÖR EG-TYPGODKÄNNANDE AV FORDON FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Tillägg 1

Campingbilar – ambulanser – likbilar

Punkt

Område

Rättsakt

M1 ≤ 2 500 (1 3)kg

M1 > 2 500 (1 3)kg

M2

M3

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv

70/157/EEG

H

G + H

G + H

G + H

2

Avgaser

Direktiv

70/220/EEG

Q

G + Q

G + Q

G + Q

2a

Avgaser (Euro 5 och 6) lätta fordon/tillgång till information

Förordning

(EG) nr 715/2007

Q

G + Q

G + Q

 

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv

70/221/EEG

F

F

F

F

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv

70/222/EEG

X

X

X

X

5

Styrkraft

Direktiv

70/311/EEG

X

G

G

G

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv

70/387/EEG

B

G + B

 

 

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv

70/388/EEG

X

X

X

X

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv

2003/97/EG

X

G

G

G

9

Bromsutrustning

Direktiv

71/320/EEG

X

G

G

G

10

Radioavstörning (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv

72/245/EEG

X

X

X

X

11

Föroreningar från dieselmotorer

Direktiv

72/306/EEG

H

H

H

H

12

Inredningsdetaljer

Direktiv

74/60/EEG

C

G + C

 

 

13

Stöldskydd och startspärr

Direktiv

74/61/EEG

X

G

G

G

14

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Direktiv

74/297/EEG

X

G

 

 

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv

74/408/EEG

D

G + D

G + D

G + D

16

Utskjutande delar

Direktiv

74/483/EEG

X för hytten; A för resterande del

G för hytten, A för resterande del

 

 

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv

75/443/EEG

X

X

X

X

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv

76/114/EEG

X

X

X

X

19

Förankring av bilbälten

Direktiv

76/115/EEG

D

G + L

G + L

G + L

20

Belysnings- och ljussignalanordningarnas installering

Direktiv

76/756/EEG

A + N

A + G+ N för hytten; A + N för resterande del

A + G+ N för hytten; A + N för resterande del

A + G+N för hytten; A + N för resterande del

21

Reflexanordningar

Direktiv

76/757/EEG

X

X

X

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv

76/758/EEG

X

X

X

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv

76/759/EEG

X

X

X

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv

76/760/EEG

X

X

X

X

25

Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor)

Direktiv

76/761/EEG

X

X

X

X

26

Främre dimljus

Direktiv

76/762/EEG

X

X

X

X

27

Bogseringsanordningar

Direktiv

77/389/EEG

E

E

E

E

28

Bakre dimljus

Direktiv

77/538/EEG

X

X

X

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv

77/539/EEG

X

X

X

X

30

Parkeringsljus

Direktiv

77/540/EEG

X

X

X

X

31

Bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv

77/541/EEG

D

G + M

G + M

G + M

32

Siktfält framåt

Direktiv

77/649/EEG

X

G

 

 

33

Märkning av manöverorgan, visare och kontrollampor

Direktiv

78/316/EEG

X

X

X

X

34

Avfrostnings-/avimningsanordningar

Direktiv

78/317/EEG

X

G + O

O

O

35

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Direktiv

78/318/EEG

X

G + O

O

O

36

Värmesystem

Direktiv

2001/56/EG

X

X

X

X

37

Hjulskydd

Direktiv

78/549/EEG

X

G

 

 

38

Huvudstöd

Direktiv

78/932/EEG

D

G + D

 

 

39

CO2-utsläpp/bränsleförbrukning

Direktiv

80/1268/EEG

N/A

N/A

 

 

40

Motoreffekt

Direktiv

80/1269/EEG

X

X

X

X

41

Avgaser (Euro IV och V) tunga fordon

Direktiv

2005/55/EG

H

G + H

G + H

G + H

44

Mått och vikter (bilar)

Direktiv

92/21/EEG

X

X

 

 

45

Rutor av säkerhetsglas

Direktiv

92/22/EEG

J

G + J

G + J

G + J

46

Däck

Direktiv

92/23/EEG

X

G

G

G

47

Farthållare

Direktiv

92/24/EEG

 

 

 

X

48

Mått och vikter (för andra fordon än de som avses i punkt 44)

Direktiv

97/27/EG

 

 

X

X

50

Kopplingsanordningar

Direktiv

94/20/EG

X

G

G

G

51

Brandfarlighet

Direktiv

95/28/EG

 

 

 

G för hytten, X för resterande del

52

Bussar och långfärdsbussar

Direktiv

2001/85/EG

 

 

A

A

53

Frontalkollision

Direktiv

96/79/EG

N/A

N/A

 

 

54

Sidokollisionsskydd

Direktiv

96/27/EG

N/A

N/A

 

 

58

Fotgängarskydd

Direktiv

2003/102/EG

X

 

 

 

59

Materialåtervinning

Direktiv

2005/64/EG

N/A

N/A

 

 

60

Frontskydd

Direktiv

2005/66/EG

X

X (2)

 

 

61

Luftkonditioneringssystem

Direktiv

2006/40/EG

X

X

 

 

Tillägg 2

Bepansrade fordon

Punkt

Område

Rättsakt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv 70/157/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Avgaser

Direktiv 70/220/EEG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

2a

Avgaser (Euro 5 och 6) lätta fordon/tillgång till information

Förordning (EG) nr 715/2007

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv 70/221/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv 70/222/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Styrkraft

Direktiv 70/311/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv 70/387/EEG

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv 70/388/EEG

A + K

A + K

A + K

A + K

A + K

A + K

 

 

 

 

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv 2003/97/EG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Bromsutrustning

Direktiv 71/320/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Radioavstörning (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Föroreningar från dieselmotorer

Direktiv 72/306/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12

Inredningsdetaljer

Direktiv 74/60/EEG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Stöldskydd och startspärr

Direktiv 74/61/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Direktiv 74/297/EEG

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv 74/408/EEG

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

16

Utskjutande delar

Direktiv 74/483/EEG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv 75/443/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv 76/114/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Förankring av bilbälten

Direktiv 76/115/EEG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Belysnings- och ljussignalanordningarnas installering

Direktiv 76/756/EEG

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

21

Reflexanordningar

Direktiv 76/757/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv 76/758/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv 76/759/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv 76/760/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor)

Direktiv 76/761/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Främre dimljus

Direktiv 76/762/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Bogseringsanordningar

Direktiv 77/389/EEG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Bakre dimljus

Direktiv 77/538/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv 77/539/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Parkeringsljus

Direktiv 77/540/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv 77/541/EEG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Siktfält framåt

Direktiv 77/649/EEG

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Märkning av manöverorgan, visare och kontrollampor

Direktiv 78/316/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Avfrostningsavimningsanordningar

Direktiv 78/317/EEG

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Direktiv 78/318/EEG

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

36

Värmesystem

Direktiv 2001/56/EG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Hjulskydd

Direktiv 78/549/EEG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Huvudstöd

Direktiv 78/932/EEG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

CO2-utsläpp/bränsleförbrukning

Direktiv 80/1268/EEG

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EEG

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Avgaser (Euro IV och V) tunga fordon

Direktiv 2005/55/EG

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42

Sidoskydd

Direktiv 89/297/EEG

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Stänkskyddsanordningar

Direktiv 91/226/EEG

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44

Mått och vikter (bilar)

Direktiv 92/21/EEG

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Rutor av säkerhetsglas

Direktiv 92/22/EEG

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Däck

Direktiv 92/23/EEG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

47

Farthållare

Direktiv 92/24/EEG

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Mått och vikter (för andra fordon än de som avses i punkt 44)

Direktiv 97/27/EG

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Utskjutande delar på förarhytter

Direktiv 92/114/EEG

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Kopplingsanordningar

Direktiv 94/20/EG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Brandfarlighet

Direktiv 95/28/EG

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussar och långfärdsbussar

Direktiv 2001/85/EG

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Frontalkollision

Direktiv 96/79/EG

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Sidokollisionsskydd

Direktiv 96/27/EG

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

56

Fordon avsedda för transport av farligt gods

Direktiv 98/91/EG

 

 

 

X (1 3)

X (1 3)

X (1 3)

X (1 3)

X (1 3)

X (1 3)

X (1 3)

57

Främre underkörningsskydd

Direktiv 2000/40/EG

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Fotgängarskydd

Direktiv 2003/102/EG

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59

Materialåtervinning

Direktiv 2005/64/EG

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

60

Frontskydd

Direktiv 2005/66/EG

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

61

Luftkonditioneringssystem

Direktiv 2006/40/EG

X

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Tillägg 3

Rullstolsanpassade fordon

Punkt

Område

Rättsakt

M1

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv

70/157/EEG

X

2

Avgaser

Direktiv

70/220/EEG

G + W1

2a

Avgaser (Euro 5 och 6) lätta fordon/tillgång till information

Förordning

(EG) nr 715/2007

G + W1

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv

70/221/EEG

X + W2

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv

70/222/EEG

X

5

Styrkraft

Direktiv

70/311/EEG

X

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv

70/387/EEG

X

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv

70/388/EEG

X

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv

2003/97/EEG

X

9

Bromsutrustning

Direktiv

71/320/EEG

X

10

Radioavstörning (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv

72/245/EEG

X

11

Föroreningar från dieselmotorer

Direktiv

72/306/EEG

X

12

Inredningsdetaljer

Direktiv

74/60/EEG

X

13

Stöldskydd och startspärr

Direktiv

74/61/EEG

X

14

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Direktiv

74/297/EEG

X

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv

74/408/EEG

X + W3

16

Utskjutande delar

Direktiv

74/483/EEG

X + W4

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv

75/443/EEG

X

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv

76/114/EEG

X

19

Förankring av bilbälten

Direktiv

76/115/EEG

X + W5

20

Belysnings- och ljussignalanordningarnas installering

Direktiv

76/756/EEG

X

21

Reflexanordningar

Direktiv

76/757/EEG

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv

76/758/EEG

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv

76/759/EEG

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv

76/760/EEG

X

25

Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor)

Direktiv

76/761/EEG

X

26

Främre dimljus

Direktiv

76/762/EEG

X

27

Bogseringsanordningar

Direktiv

77/389/EEG

X

28

Bakre dimljus

Direktiv

77/538/EEG

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv

77/539/EEG

X

30

Parkeringsljus

Direktiv

77/540/EEG

X

31

Bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv

77/541/EEG

X + W6

32

Siktfält framåt

Direktiv

77/649/EEG

X

33

Märkning av manöverorgan, visare och kontrollampor

Direktiv

78/316/EEG

X

34

Avfrostnings-/avimningsanordningar

Direktiv

78/317/EEG

X

35

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Direktiv

78/318/EEG

X

36

Värmesystem

Direktiv

2001/56/EG

X

37

Hjulskydd

Direktiv

78/549/EEG

X

39

CO2 -utsläpp/bränsleförbrukning

Direktiv

80/1268/EEG

X + W7

40

Motoreffekt

Direktiv

80/1269/EEG

X

41

Gasformiga föroreningar från dieselmotorer

Direktiv

2005/55/EG

X

44

Mått och vikter (bilar)

Direktiv

92/21/EEG

X + W8

45

Rutor av säkerhetsglas

Direktiv

92/22/EEG

X

46

Däck

Direktiv

92/23/EEG

X

50

Kopplingsanordningar

Direktiv

94/20/EG

X

53

Frontalkollisionsskydd

Direktiv

96/79/EG

X + W9

54

Sidokollisionsskydd

Direktiv

96/27/EG

X + W10

58

Fotgängarskydd

Direktiv

2003/102/EG

X

59

Materialåtervinning

Direktiv

2005/64/EG

N/A

60

Frontskydd

Direktiv

2005/66/EG

X

61

Luftkonditioneringssystem

Direktiv

2006/40/EG

X

Tillägg 4

Andra fordon avsedda för särskilda ändamål (inklusive husvagnar)

Undantag medges endast om tillverkaren för typgodkännandemyndigheten kan visa att fordonet inte kan uppfylla samtliga krav på grund av dess särskilda användning.

Punkt

Område

Rättsakt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv

70/157/EEG

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Avgaser

Direktiv

70/220/EEG

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 

2a

Avgaser (Euro 5 och 6) lätta fordon/tillgång till information

Förordning

(EG) nr 715/2007

Q

 

Q

Q

 

 

 

 

 

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv

70/221/EEG

F

F

F

F

F

X

X

X

X

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv

70/222/EEG

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

5

Styrkraft

Direktiv

70/311/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv

70/387/EEG

 

 

B

B

B

 

 

 

 

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv

70/388/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv

2003/97/EG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Bromsutrustning

Direktiv

71/320/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Radioavstörning (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv

72/245/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Föroreningar från dieselmotorer

Direktiv

72/306/EEG

H

H

H

H

H

 

 

 

 

13

Stöldskydd och startspärr

Direktiv

74/61/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Sammanstötningsskydd för styrmekanismen

Direktiv

74/297/EEG

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv

74/408/EEG

D

D

D

D

D

 

 

 

 

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv

75/443/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv

76/114/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Förankring av bilbälten

Direktiv

76/115/EEG

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Belysnings- och ljussignalanordningarnas installering

Direktiv

76/756/EEG

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

21

Reflexanordningar

Direktiv

76/757/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv

76/758/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv

76/759/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv

76/760/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor)

Direktiv

76/761/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Främre dimljus

Direktiv

76/762/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Bogseringsanordningar

Direktiv

77/389/EEG

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Bakre dimljus

Direktiv

77/538/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv

77/539/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Parkeringsljus

Direktiv

77/540/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv

77/541/EEG

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Märkning av manöverorgan, visare och kontrollampor

Direktiv

78/316/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Avfrostnings-/avimningsanordningar

Direktiv

78/317/EEG

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Direktiv

78/318/EEG

O

O

O

O

O

 

 

 

 

36

Värmesystem

Direktiv

2001/56/EG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

Motoreffekt

Direktiv

80/1269/EEG

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Avgaser (Euro IV och V) tunga fordon

Direktiv

2005/55/EG

H

H

H

H

H

 

 

 

 

42

Sidoskydd

Direktiv

89/297/EEG

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Stänkskyddsanordningar

Direktiv

91/226/EEG

 

 

 

X

X

 

 

X

X

45

Rutor av säkerhetsglas

Direktiv

92/22/EEG

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Däck

Direktiv

92/23/EEG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Farthållare

Direktiv

92/24/EEG

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Mått och vikter

Direktiv

97/27/EG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Utskjutande delar på förarhytter

Direktiv

92/114/EEG

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Kopplingsanordningar

Direktiv

94/20/EG

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Brandfarlighet

Direktiv

95/28/EG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Bussar och långfärdsbussar

Direktiv

2001/85/EG

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Sidokollisionsskydd

Direktiv

96/27/EG

 

 

A

 

 

 

 

 

 

56

Fordon avsedda för transport av farligt gods

Direktiv

98/91/EG

 

 

 

X

X

X

X

X

X

57

Främre underkörningsskydd

Direktiv

2000/40/EG

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Fotgängarskydd

Direktiv

2003/102/EG

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59

Materialåtervinning

Direktiv

2005/64/EG

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

60

Frontskydd

Direktiv

2005/66/EG

 

 

A

 

 

 

 

 

 

61

Luftkonditionerings system

Direktiv

2006/40/EG

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

Tillägg 5

Mobilkranar

Punkt

Område

Rättsakt

Mobilkranar i kategori N3

1

Tillåten ljudnivå

Direktiv

70/157/EEG

T

2

Avgaser

Direktiv

70/220/EEG

X

2a

Avgaser (Euro 5 och 6) lätta fordon/tillgång till information

Förordning

(EG) nr 715/2007

N/A

3

Bränsletankar/bakre underkörningsskydd

Direktiv

70/221/EEG

X

4

Utrymme för bakre registreringsskylt

Direktiv

70/222/EEG

X

5

Styrkraft

Direktiv

70/311/EEG

X krabbstyrning tillåten

6

Dörrlås och dörrgångjärn

Direktiv

70/387/EEG

A

7

Ljudsignalanordningar

Direktiv

70/388/EEG

X

8

Anordningar för indirekt sikt

Direktiv

2003/97/EG

X

9

Bromsutrustning

Direktiv

71/320/EEG

U

10

Radioavstörning (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv

72/245/EEG

X

11

Föroreningar från dieselmotorer

Direktiv

72/306/EEG

X

12

Inredningsdetaljer

Direktiv

74/60/EEG

X

13

Stöldskydd och startspärr

Direktiv

74/61/EEG

X

15

Sätenas hållfasthet

Direktiv

74/408/EEG

D

17

Hastighetsmätare och backväxel

Direktiv

75/443/EEG

X

18

Föreskrivna skyltar

Direktiv

76/114/EEG

X

19

Förankring av bilbälten

Direktiv

76/115/EEG

D

20

Belysnings- och ljussignalanordningarnas installering

Direktiv

76/756/EEG

A + Y

21

Reflexanordningar

Direktiv

76/757/EEG

X

22

Breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor, stopplyktor och varsellyktor

Direktiv

76/758/EEG

X

23

Körriktningsvisare

Direktiv

76/759/EEG

X

24

Bakre skyltlyktor

Direktiv

76/760/EEG

X

25

Huvudstrålkastare (inklusive glödlampor)

Direktiv

76/761/EEG

X

26

Främre dimljus

Direktiv

76/762/EEG

X

27

Bogseringsanordningar

Direktiv

77/389/EEG

A

28

Bakre dimljus

Direktiv

77/538/EEG

X

29

Backningsstrålkastare

Direktiv

77/539/EEG

X

30

Parkeringsljus

Direktiv

77/540/EEG

X

31

Bilbälten och fasthållningsanordningar

Direktiv

77/541/EEG

D

33

Märkning av manöverorgan, visare och kontrollampor

Direktiv

78/316/EEG

X

34

Avfrostnings-/avimningsanordningar

Direktiv

78/317/EEG

O

35

Vindrutetorkare och vindrutespolare

Direktiv

78/318/EEG

O

36

Värmesystem

Direktiv

2001/56/EG

X

40

Motoreffekt

Direktiv

80/1269/EEG

X

41

Avgaser (Euro IV och V) tunga fordon

Direktiv

2005/55/EG

V

42

Sidoskydd

Direktiv

89/297/EEG

X

43

Stänkskyddsanordningar

Direktiv

91/226/EEG

X

45

Rutor av säkerhetsglas

Direktiv

92/22/EEG

J

46

Däck

Direktiv

92/23/EEG

A

Under förutsättning att kraven i ISO 10571:1995 (Tyres for mobile cranes and similar specialized machines) eller ETRTO-normerna är uppfyllda.

47

Farthållare

Direktiv

92/24/EEG

X

48

Mått och vikter

Direktiv

97/27/EG

X

49

Utskjutande delar på förarhytter

Direktiv

92/114/EEG

X

50

Kopplingsanordningar

Direktiv

94/20/EG

X

57

Främre underkörningsskydd

Direktiv

2000/40/EG

X

Bokstävernas betydelse:

X

Inga undantag förutom dem som anges i rättsakten.

N/A

Ej tillämpligt. Denna rättsakt är inte tillämplig på detta fordon (inga krav).

A

Undantag medges, om fordonets särskilda användning gör det omöjligt att följa kraven helt. Tillverkaren ska för typgodkännandemyndigheten visa att fordonet inte kan uppfylla kraven på grund av dess särskilda användning.

B

Gäller endast dörrar vid säten som är avsedda för normal användning i vägtrafik, och om avståndet mellan R-punkten på sätet och mittplanet på dörrytan, mätt vinkelrätt mot fordonets längsgående mittplan, inte överskrider 500 mm.

C

Gäller endast den del av fordonet som befinner sig framför det bakersta av de säten som är avsedda för normal användning i vägtrafik och endast huvudets islagsområde i enlighet med direktiv 74/60/EEG.

D

Gäller endast säten som är avsedda för normal användning i vägtrafik. Säten som inte är avsedda för användning i vägtrafik ska vara klart identifierbara för användarna, antingen med en symbol eller med en skylt med lämplig text.

E

Endast framtill.

F

Ändring av tankningsrörets dragning och längd och omplacering av den inre tanken är tillåten.

G

Krav enligt kategorin grundfordon/ej färdigbyggt fordon (det som används för att bygga fordon avsett för särskilt ändamål). Vad gäller icke färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordon, är det godtagbart att fordonskraven för den motsvarande kategorin N (baserad på maxvikt) är uppfyllda.

H

Ändring av avgassystemets längd upp till 2 meter efter den sista ljuddämparen är tillåten utan ytterligare provning.

J

För all glasinsättning utom i förarens hytt (vindruta och sidoglas), ska materialet antingen vara av säkerhetsglas eller hård plast.

K

Ytterligare nödlarmsanordningar är tillåtna.

L

Gäller endast säten som är avsedda för normal användning i vägtrafik. Minsta kravet är förankringar för höftbälten i baksätet. Säten som är avsedda för användning i vägtrafik ska vara klart identifierbara för användarna, antingen med en symbol eller en skylt med lämplig text.

M

Gäller endast säten som är avsedda för normal användning i vägtrafik. Minsta kravet är höftbälten på alla platser i baksätet. Säten som inte är avsedda för användning i vägtrafik ska vara klart identifierbara för användarna, antingen med en symbol eller en skylt med lämplig text.

N

Förutsatt att alla obligatoriska belysningsanordningar är monterade och att den geometriska sikten inte påverkas.

O

Fordonet ska vara utrustat med ett adekvat system i främre delen.

Q

Ändring av avgassystemets längd upp till 2 meter efter den sista ljuddämparen är tillåten utan ytterligare provning. Ett EG-typgodkännande som utfärdats för det mest representativa grundfordonet förblir giltigt oavsett om referensvikten ändras.

R

Under förutsättning att samtliga medlemsstaters registreringsskyltar kan monteras och förbli synliga.

S

Ljustransmissionsfaktorn måste vara minst 60 %, och A-stolparna får inte skymma mer än 10o av sikten.

T

Provet ska endast utföras med det färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordonet. Fordonet kan provas i enlighet med direktiv 70/157/EEG, senast ändrat genom direktiv 1999/101/EG. Följande gränsvärden gäller för punkt 5.2.2.1 i bilaga I till direktiv 70/157/EEG:

a)

81 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är lägre än 75 kW,

b)

83 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är högre än 75 kW, men lägre än 150 kW,

c)

84 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är 150 kW eller mer.

U

Provet ska endast utföras med det färdigbyggda/etappvis färdigbyggda fordonet. Fordon med upp till fyra axlar ska uppfylla samtliga krav i direktiv 71/320/EEG. Undantag medges för fordon med fler än fyra axlar, under följande förutsättningar:

 

Undantagen ska vara motiverade av den särskilda konstruktionen.

 

Bromskraven rörande parkeringsbroms, färdbroms och reservbroms i direktiv 71/320/EEG ska uppfyllas.

V

Överensstämmelse med direktiv 97/68/EG kan accepteras.

W1

Kraven måste följas, men ändringar av avgassystemet godtas utan några ytterligare provningar, förutsatt att avgasreningssystemen, inklusive eventuella filter, inte påverkas. Inget nytt förångningsprov ska krävas på det ändrade fordonet, förutsatt att systemet för att begränsa avdunstning bevaras sådant det monterats av tillverkaren av grundfordonet.

Ett EG-typgodkännande utfärdat för det mest representativa grundfordonet förblir giltigt oavsett om referensvikten ändras.

W2

Kraven måste följas, men ändringar av tankningsrörets, bränsleslangens och ångledningarnas dragning och längd godtas. Omplacering av den ursprungliga bränsletanken godtas.

W3

Ett rullstolsutrymme betraktas som en sittplats. Tillräckligt utrymme ska finnas för varje rullstol. Det särskilda utrymmets längsgående plan ska löpa parallellt med fordonets längsgående plan.

Fordonsägaren ska på lämpligt sätt informeras om att en rullstol som används som ett säte i fordonet måste kunna tåla de belastningar som överförs av förankringsmekanismen under olika trafikförhållanden.

Lämpliga anpassningar får göras av fordonets säten, förutsatt att deras förankringar, mekanismer och huvudstöd garanterar en lika hög prestanda som den som föreskrivs i direktivet.

W4

Direktivet ska tillämpas på hjälpmedel för påstigning när dessa befinner sig i viloläge.

W5

Varje rullstolsutrymme ska utrustas med integrerade fasthållningsanordningar som består av en fasthållningsanordning för rullstolen och en fasthållningsanordning för den rullstolsburne.

Förankringarna för fasthållningsanordningarna ska tåla de belastningar som anges i direktiv 76/115/EEG och i standarden ISO 10542–1:2001.

Remmar och andra säkerhetsanordningar som är avsedda för att fixera rullstolen (förankringsmekanismerna) ska uppfylla kraven i direktiv 77/541/EEG och i den relevanta delen av standarden ISO 10542.

Provningarna ska utföras av den tekniska tjänst som har utsetts för att genomföra provningar och kontroller i enlighet med de ovannämnda direktiven. Kriterierna ingår i de direktiven. Provningarna ska utföras på den rullstolstyp som beskrivs i standarden ISO 10542.

W6

När säkerhetsbältenas förankringspunkter på grund av konverteringen måste överskrida den tillåtna avvikelse som fastställs i punkt 2.7.8.1 i bilaga I till direktiv 77/541/EEG, ska den tekniska tjänsten kontrollera om ändringen innebär en försämring eller inte. Om den innebär en försämring ska den provning som fastställs i bilaga VII till direktiv 77/541/EEG utföras. Det är inte nödvändigt att utöka EG-typgodkännandet.

W7

En ny mätning som rör CO2-utsläpp behöver inte utföras ifall inga nya provningar måste utföras, enligt bestämmelserna i W1, när det gäller utsläpp från avgasröret.

W8

För dessa beräkningar ska vikten på rullstolen och användaren förmodas vara 100 kg. Vikten ska koncentreras vid den tredimensionella maskinens H-punkt.

Den tekniska tjänsten ska också överväga möjligheten att använda elektriska rullstolar vars vikt, inklusive användaren, förmodas uppgå till 250 kg. Varje begränsning av passagerarkapaciteten som är en följd av användningen av elektriska rullstolar ska anges i typgodkännandeintyget och klart och tydligt framgå av intyget om överensstämmelse.

W9

Inga nya provningar ska krävas på det ändrade fordonet, förutsatt att den främre delen av chassiet, som ligger framför förarens R-punkt, inte påverkas av konverteringen av fordonet och ingen del av den kompletterande fasthållningsanordningen (krockkudden/krockkuddarna) har avlägsnats eller tagits ur bruk.

W10

Inga nya provningar ska krävas på det ändrade fordonet, förutsatt att sidoförstärkningarna inte har ändrats och att ingen del av den kompletterande fasthållningsanordningen (sidokrockkudden/sidokrockkuddarna) har avlägsnats eller tagits ur bruk.

Y

Under förutsättning att alla obligatoriska ljusinstallationer är monterade.

Z

Endast för fordon i kategori N1, klass I, enligt beskrivningen i den första tabellen under punkt 5.3.1.4 i bilaga I till direktiv 70/220/EEG.


(1)  Högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last.

(2)  Med en högsta totalvikt på 3,5 ton inklusive last.

(3)  Kraven i direktiv 98/91/EG gäller endast i de fall då tillverkare ansöker om EG-typgodkännande av ett fordon som är avsett för transport av farligt gods.


BILAGA VII

BILAGA XV

FÖRTECKNING ÖVER DE RÄTTSAKTER ENLIGT VILKA EN TILLVERKARE KAN UTSES TILL TEKNISK TJÄNST

 

Område

Rättsakt

Direktiv eller förordning

Motsvarande FN/ECE föreskrifter (1)

46.

Däck

Direktiv 92/23/EEG

30, 54, 117

61.

Luftkonditioneringssystem

Direktiv 2006/40/EG


(1)  Se del II i bilaga IV.