Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

4.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 35/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 78/2009

av den 14 januari 2009

om typgodkännande av motorfordon med avseende på skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter, om ändring av direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 2003/102/EG och 2005/66/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste säkerställas. Därför finns det ett gemenskapsomfattande typgodkännandesystem för motorfordon. De tekniska kraven för typgodkännande av motorfordon med avseende på fotgängarskydd bör harmoniseras för att undvika att krav antas som är olika i olika medlemsstater och för att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

(2)

Denna förordning är en särrättsakt inom gemenskapens typgodkännandeförfarande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (3). För att uppnå de mål som anges i skäl 1 i denna förordning, bör bilagorna I, III, IV, VI och XI till direktiv 2007/46/EG ändras.

(3)

Erfarenheten har visat att lagstiftning om motorfordon ofta har ett ytterst detaljerat tekniskt innehåll. Därför bör en förordning antas i stället för ett direktiv, för att undvika oförenligheter mellan införlivandeåtgärderna och en onödig lagstiftningsvolym i medlemsstaterna, eftersom det inte behövs något införlivande i nationell lagstiftning. I syfte att säkerställa enhetligheten på detta område bör därför en förordning ersätta Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG av den 17 november 2003 om skydd för fotgängare och andra oskyddade trafikanter före och vid kollision med ett motorfordon (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/66/EG av den 26 oktober 2005 om användningen av frontskydd på motorfordon (5), i vilka föreskrivs krav om montering och användning av frontskydd på fordon och därigenom om skydd av fotgängare. Detta innebär att medlemsstaterna upphäver lagstiftningen om införlivande av de upphävda direktiven.

(4)

Kraven i fas II av genomförandet av direktiv 2003/102/EG har visats vara ogenomförbara. I artikel 5 i det direktivet åläggs därför kommissionen att lägga fram eventuella nödvändiga förslag för att råda bot på förekommande problem med kravens genomförbarhet, eventuellt med hjälp av aktiva säkerhetssystem, och samtidigt säkerställa att oskyddade trafikanters säkerhet inte försämras.

(5)

En undersökning beställd av kommissionen visar att fotgängarskyddet kan förbättras avsevärt genom en kombination av passiva och aktiva åtgärder som ger ett starkare skydd än de befintliga bestämmelserna. I undersökningen framhålls särskilt det aktiva säkerhetssystemet bromsassistans som, i kombination med ändringar av kraven på passiv säkerhet, avsevärt skulle stärka fotgängarskyddet. Det är därför lämpligt att införa obligatorisk montering av bromsassistanssystem i nya motorfordon. Detta bör dock inte ersätta passiva säkerhetssystem på hög nivå, utan snarare komplettera dem.

(6)

Fordon utrustade med kollisionsundvikande system behöver inte uppfylla vissa krav i denna förordning, i den mån de kan undvika kollisioner med fotgängare i stället för att bara lindra verkningarna av sådana kollisioner. Efter det att kommissionen har bedömt huruvida användning av sådan teknik effektivt kan förhindra kollisioner med fotgängare och andra oskyddade trafikanter, kan den lägga fram förslag om ändring av denna förordning i syfte att möjliggöra användningen av kollisionsundvikande system.

(7)

Med det ökande antalet tyngre fordon som framförs på stadsgator bör bestämmelserna om fotgängarskydd gälla inte bara fordon med en största vikt på högst 2 500 kg, utan också efter en begränsad övergångsperiod fordon i kategorierna M1 och N1 som överskrider den gränsen.

(8)

För att skapa bättre skydd för fotgängare så snart som möjligt bör tillverkare som vill ansöka om typgodkännande enligt de nya kraven innan dessa blir obligatoriska kunna göra det, förutsatt att erforderliga tillämpningsåtgärder redan har trätt i kraft.

(9)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (6).

(10)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta tekniska föreskrifter för tillämpningen av provningskrav och genomförandeåtgärder på grundval av resultaten från övervakning. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(11)

För att säkerställa en smidig övergång från bestämmelserna i direktiven 2003/102/EG och 2005/66/EG till den här förordningen bör förordningens tillämpning uppskjutas med en viss tid efter dess ikraftträdande.

(12)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att fullborda den inre marknaden genom införande av gemensamma tekniska krav på fotgängarskydd, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av dess omfattning och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs krav för konstruktion och funktion av motorfordon och frontskydd i syfte att minska antalet skador och deras allvarsgrad när det gäller fotgängare och andra oskyddade trafikanter som träffas av fordons fronter samt i syfte att undvika sådana kollisioner.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på

a)

motorfordon i kategori M1 enligt definitionen i artikel 3.11 i direktiv 2007/46/EG och avsnitt A punkt 1 i bilaga II till det direktivet, med förbehåll för punkt 2 i den här artikeln,

b)

motorfordon i kategori N1 enligt definitionen i artikel 3.11 i direktiv 2007/46/EG och avsnitt A punkt 2 i bilaga II till det direktivet, med förbehåll för punkt 2 i den här artikeln,

c)

frontskydd monterade som originalutrustning på sådana fordon som avses i leden a och b eller som levereras som separata tekniska enheter avsedda för montering på sådana fordon.

2.   Avsnitten 2 och 3 i bilaga I till denna förordning ska inte tillämpas på

a)

fordon i kategori N1, och

b)

fordon i kategori M1 som härletts från N1 och med en största vikt på över 2 500 kg,

där förarsätets R-punkt antingen ligger framom framaxeln eller, i längsriktningen, högst 1 100 mm bakom framaxelns tvärgående mittlinje.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

vindrutestolpar: den yttersta och främsta delen av den konstruktion som är avsedd att hålla uppe taket och som löper från karossen till fordonstaket.

2.

bromsassistanssystem: en funktion i bromssystemet som av förarens sätt att bromsa härleder att det är fråga om en nödbromsning och som då

a)

hjälper föraren att få bästa möjliga bromsverkan, eller

b)

är tillräcklig för att fullt ut aktivera systemet med låsningsfria bromsar (ABS).

3.

stötfångare: en främre, lägre, yttre struktur på ett fordon, inbegripet fästen, som är avsedd att skydda fordonet vid en frontalkollision i låg hastighet med ett annat fordon; det inkluderar emellertid inte frontskydd.

4.

frontskydd: en separat struktur eller flera separata strukturer, såsom en viltfångare eller en kompletterande stötfångare som är avsedd att skydda fordonets ytteryta som komplement till originalstötfångaren, från skada vid kollision med ett föremål, med undantag för strukturer med en vikt på mindre än 0,5 kg som endast är avsedda att skydda fordonets strålkastare.

5.

största vikt: största tekniskt tillåtna tjänstevikt enligt tillverkarens uppgifter i enlighet med punkt 2.8 i bilaga I till direktiv 2007/46/EG.

6.

fordon i kategori N1 som härletts från M1: sådana fordon i kategori N1 som framom vindrutestolparna har samma allmänna struktur och form som ett befintligt fordon i kategori M1.

7.

fordon i kategori M1 som härletts från N1: sådana fordon i kategori M1 som framom vindrutestolparna har samma allmänna struktur och form som ett befintligt fordon i kategori N1.

KAPITEL II

TILLVERKARNAS SKYLDIGHETER

Artikel 4

Tekniska krav

1.   I enlighet med artikel 9 ska tillverkarna se till att fordon som släpps ut på marknaden är försedda med typgodkända bromsassistanssystem som uppfyller kraven i avsnitt 4 i bilaga I och att sådana fordon uppfyller kraven i avsnitt 2 eller 3 i bilaga I.

2.   I enlighet med artikel 10 ska tillverkarna se till att sådana frontskydd som antingen är monterade som originalutrustning på fordon som släpps ut på marknaden eller levereras som separata tekniska enheter uppfyller kraven i avsnitten 5 och 6 i bilaga I.

3.   Tillverkarna ska till godkännandemyndigheterna lämna lämpliga uppgifter om fordonets och frontskyddets egenskaper och provningsförhållanden. Uppgifterna ska innehålla sådan information som krävs för funktionskontroll av eventuella aktiva säkerhetsanordningar som är monterade på fordonet.

4.   För frontskydd som levereras som separata tekniska enheter ska tillverkarna till godkännandemyndigheterna lämna lämpliga uppgifter om skyddets egenskaper och provningsförhållanden.

5.   Sådana frontskydd som utgör separata tekniska enheter får endast distribueras, erbjudas till försäljning eller säljas om de åtföljs av en förteckning över fordonstyper för vilka frontskyddet är typgodkänt och av tydliga monteringsanvisningar. Monteringsanvisningarna ska innehålla särskilda krav på monteringen, inbegripet fastsättningssätt för de fordon som skyddet har godkänts för, så att de godkända komponenterna kan monteras på fordonet på ett sätt som uppfyller relevanta bestämmelser i avsnitt 6 i bilaga I.

6.   Kommissionen ska anta genomförandeåtgärder med tekniska bestämmelser för tillämpningen av kraven i bilaga I. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 40.2 i direktiv 2007/46/EG.

Artikel 5

Ansökan om EG-typgodkännande

1.   Tillverkaren ska till godkännandemyndigheten lämna informationsdokumentet, i enlighet med mallen i del 1 i bilaga II, vid ansökan om EG-typgodkännande av en fordonstyp med avseende på fotgängarskydd.

Tillverkaren ska till den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningarnas utförande lämna ett fordon som är representativt för den fordonstyp som godkännandet avser.

2.   Tillverkaren ska till godkännandemyndigheten lämna informationsdokumentet, i enlighet med mallen i del 2 i bilaga II, vid ansökan om typgodkännande av en fordonstyp med avseende på montering av frontskydd.

Tillverkaren ska till den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningarnas utförande lämna ett fordon som är representativt för den fordonstyp som godkännandet avser, på vilken frontskyddet ska monteras. På den tekniska tjänstens begäran ska tillverkaren också lämna särskilda komponenter eller materialprov.

3.   Tillverkaren ska till godkännandemyndigheten lämna informationsdokumentet, i enlighet med mallen i del 3 i bilaga II, vid ansökan om EG-typgodkännande som separat teknisk enhet av en frontskyddstyp.

Tillverkaren ska till den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningarnas utförande lämna ett provexemplar av det frontskydd som godkännandet avser. Om den tekniska tjänsten anser det nödvändigt får den begära ytterligare provexemplar. Provexemplaren ska tydligt och outplånligt märkas med sökandens handelsnamn eller varumärke och typbeteckning. Tillverkaren ska bereda plats för det obligatoriska EG-typgodkännandemärket.

KAPITEL III

SKYLDIGHETER FÖR MEDLEMSSTATERNAS MYNDIGHETER

Artikel 6

Beviljande av EG-typgodkännande

1.   Om de tillämpliga kraven är uppfyllda ska godkännandemyndigheten bevilja EG-typgodkännande och utfärda ett typgodkännandenummer i enlighet med numreringssystemet i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG.

2.   I avsnitt 3 i detta typgodkännandenummer ska en av följande bokstäver användas:

a)

För godkännande av fordon med avseende på fotgängarskydd:

”A” om fordonet uppfyller kraven i avsnitt 2 i bilaga I.

”B” om fordonet uppfyller kraven i avsnitt 3 i bilaga I.

b)

För godkännande av ett fordon med avseende på montering av frontskydd eller för godkännande av ett frontskydd som levereras som en separat teknisk enhet:

”A” om frontskyddet uppfyller kraven i avsnitt 5 i bilaga I med avseende på tillämpningen av punkterna 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.2 och 5.3 i den bilagan.

”B” om frontskyddet uppfyller kraven i avsnitt 5 i bilaga I med avseende på tillämpningen av punkterna 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.2 och 5.3 i den bilagan.

”X” om frontskyddet uppfyller kraven i avsnitt 5 i bilaga I med avseende på tillämpningen av punkterna 5.1.1.3, 5.1.2.2, 5.2 och 5.3 i den bilagan.

3.   En godkännandemyndighet ska inte tilldela samma nummer till en annan fordonstyp eller frontskyddstyp.

4.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska godkännandemyndigheten utfärda EG-typgodkännandeintyg som upprättas i enlighet med följande:

a)

Mallen i del 1 i bilaga III för en fordonstyp med avseende på fotgängarskydd.

b)

Mallen i del 2 i bilaga III för en fordonstyp med avseende på montering av frontskydd.

c)

Mallen i del 3 i bilaga III för en frontskyddstyp som levereras som separat teknisk enhet.

Artikel 7

EG-typgodkännandemärke

Varje frontskydd som godkänts i enlighet med denna förordning för typgodkännande av fordon med avseende på montering av frontskydd eller för typgodkännande av frontskydd som levereras som separata tekniska enheter ska uppfylla kraven i denna förordning och ska beviljas, och följaktligen förses med, en EG-typgodkännandemärkning i enlighet med bestämmelserna i bilaga IV.

Artikel 8

Ändring av typ och ändringar av godkännanden

Varje ändring av fordonet framom vindrutestolparna eller av frontskyddet som påverkar antingen strukturen, de huvudsakliga måtten, materialet i fordonets ytterytor, fastsättningsmetoderna eller läget för externa eller interna komponenter, och som avsevärt påverkar provningsresultaten ska betraktas som en ändring i den mening som avses i artikel 13 i direktiv 2007/46/EG och därför förutsätta en ny ansökan om typgodkännande.

Artikel 9

Tidplan för tillämpning på fordon

1.   Med verkan från det datum som anges i artikel 16 andra stycket ska de nationella myndigheterna av skäl som avser fotgängarskydd vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av följande nya fordonstyper:

a)

Fordon i kategori M1 som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 4 i bilaga I.

b)

Fordon i kategori M1 med en största vikt på högst 2 500 kg som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 2 eller avsnitt 3 i bilaga I.

c)

Fordon i kategori N1 som härletts från M1 med en största vikt på högst 2 500 kg som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitten 2 och 4 eller avsnitten 3 och 4 i bilaga I.

2.   Med verkan från och med den 24 februari 2011 ska de nationella myndigheterna av skäl som avser fotgängarskydd betrakta intyg om överensstämmelse som inte längre giltiga vid tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och ska förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av följande nya fordon som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 4 i bilaga I till denna förordning:

a)

Fordon i kategori M1.

b)

Fordon i kategori N1 som härletts från M1 med en största vikt på högst 2 500 kg.

3.   Med verkan från och med den 24 februari 2013 ska de nationella myndigheterna av skäl som avser fotgängarskydd vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av följande nya fordonstyper:

a)

Fordon i kategori M1 med en största vikt på högst 2 500 kg som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 3 i bilaga I.

b)

Fordon i kategori N1 som härletts från M1 med en största vikt på högst 2 500 kg som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 3 i bilaga I.

4.   Med verkan från och med den 31 december 2012 ska de nationella myndigheterna av skäl som avser fotgängarskydd betrakta intyg om överensstämmelse som inte längre giltiga vid tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och ska förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av följande nya fordon som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 2 eller 3 i bilaga I till denna förordning:

a)

Fordon i kategori M1 med en största vikt på högst 2 500 kg.

b)

Fordon i kategori N1 som härletts från M1 med en största vikt på högst 2 500 kg.

5.   Med verkan från och med den 24 februari 2015 ska de nationella myndigheterna av skäl som avser fotgängarskydd vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av följande nya fordonstyper:

a)

Fordon i kategori M1 med en största vikt på över 2 500 kg som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 3 i bilaga I.

b)

Fordon i kategori N1 som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitten 3 och 4 i bilaga I.

6.   Med verkan från och med den 24 augusti 2015 ska de nationella myndigheterna av skäl som avser fotgängarskydd betrakta intyg om överensstämmelse som inte längre giltiga vid tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och ska förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon i kategori N1 som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 4 i bilaga I till denna förordning.

7.   Med verkan från och med den 24 februari 2018 ska de nationella myndigheterna av skäl som avser fotgängarskydd betrakta intyg om överensstämmelse som inte längre giltiga vid tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och ska förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av följande nya fordon:

a)

Fordon i kategori M1 med en största vikt på högst 2 500 kg som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 3 i bilaga I till denna förordning.

b)

Fordon i kategori N1 som härletts från M1, med en största vikt på högst 2 500 kg, som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 3 i bilaga I till denna förordning.

8.   Med verkan från och med den 24 augusti 2019 ska de nationella myndigheterna av skäl som avser fotgängarskydd betrakta intyg om överensstämmelse som inte längre giltiga vid tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG, och ska förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av följande nya fordon:

a)

Fordon i kategori M1 med en största vikt på över 2 500 kg som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 3 i bilaga I till denna förordning.

b)

Fordon i kategori N1 som inte uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 3 i bilaga I till denna förordning.

9.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1–8 i denna artikel, och förutsatt att åtgärder som antas i enlighet med artikel 4.6 träder i kraft, ska de nationella myndigheterna inte, om en tillverkare begär det, av skäl som avser fotgängarskydd vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av en ny fordonstyp eller förbjuda att ett nytt fordon registreras, säljs eller tas i bruk om fordonet uppfyller de tekniska kraven i avsnitt 3 eller 4 i bilaga I.

Artikel 10

Tillämpning på frontskydd

1.   De nationella myndigheterna ska vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av en ny fordonstyp med avseende på montering av frontskydd, eller EG-typgodkännande som separat teknisk enhet av en ny frontskyddstyp, vilka inte uppfyller kraven i avsnitten 5 och 6 i bilaga I.

2.   De nationella myndigheterna ska med avseende på frontskydd betrakta intyg om överensstämmelse som ogiltiga vid tillämpningen av artikel 26 i direktiv 2007/46/EG och ska förbjuda registrering, försäljning och ibruktagande av nya fordon som inte uppfyller kraven i avsnitten 5 och 6 i bilaga I till denna förordning.

3.   Kraven i avsnitten 5 och 6 i bilaga I till denna förordning ska tillämpas på frontskydd som levereras som separata tekniska enheter vid tillämpningen av artikel 28 i direktiv 2007/46/EG.

Artikel 11

Kollisionsundvikande system

1.   Efter kommissionens bedömning kan fordon som är utrustade med kollisionsundvikande system fritas från provningskraven i avsnitten 2 och 3 i bilaga I för att beviljas EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp med avseende på fotgängarskydd eller för att få säljas, registreras eller tas i bruk.

2.   Kommissionen ska lägga fram bedömningen för Europaparlamentet och rådet, vid behov tillsammans med förslag till ändring av denna förordning.

Eventuella föreslagna åtgärder ska säkerställa ett skydd som med avseende på faktisk verkan är åtminstone likvärdigt med det som följer av avsnitten 2 och 3 i bilaga I.

Artikel 12

Övervakning

1.   De nationella myndigheterna ska årligen förse kommissionen med resultaten av den övervakning som avses i punkterna 2.2, 2.4 och 3.2 i bilaga I, senast den 28 februari året efter det år de insamlades.

Kravet att lämna dessa resultat ska upphöra att gälla den 24 februari 2014.

2.   Kommissionen får på grundval av resultaten av den övervakning som gjorts enligt punkterna 2.2, 2.4 och 3.2 i bilaga I anta lämpliga genomförandeåtgärder.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas genom det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 40.2 i direktiv 2007/46/EG.

3.   Kommissionen ska på grundval av relevant information från de godkännande myndigheterna och berörda parter, och mot bakgrund av oberoende undersökningar, övervaka den tekniska utvecklingen på området ökade krav på passiv säkerhet, användning av bromsassistans och annan aktiv säkerhetsteknik som kan öka skyddet för oskyddade trafikanter.

4.   Senast den 24 februari 2014 ska kommissionen bedöma om eventuella ökade krav på passiv säkerhet kan genomföras och tillämpas. Den ska se över denna förordnings tillämpning med avseende på användning av bromsassistanssystemet och annan aktiv säkerhetsteknik samt deras effektivitet.

5.   Kommissionen ska lämna en rapport i frågan till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av förslag.

Artikel 13

Sanktioner

1.   Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner för tillverkares överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den 24 augusti 2010 och ska utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar som påverkar dem.

2.   De typer av överträdelser som ska förenas med sanktioner ska åtminstone vara följande:

a)

Lämnande av falsk uppgift under godkännandeförfarandet eller förfaranden som leder till återkallande.

b)

Förfalskning av provningsresultat vid typgodkännande.

c)

Undanhållande av uppgifter eller tekniska specifikationer som kan leda till återkallande eller indraget typgodkännande.

d)

Vägran att lämna tillgång till uppgifter.

KAPITEL IV

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Ändringar av direktiv 2007/46/EG

Direktiv 2007/46/EG ska ändras på det sätt som anges i bilaga V till denna förordning.

Artikel 15

Upphävande

Direktiven 2003/102/EG och 2005/66/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med det datum som anges i artikel 16 andra stycket i denna förordning.

Hänvisningar till de upphävda direktiven ska anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska börja tillämpas den 24 november 2009, med undantag för artikel 4.6 och artikel 9.9 som ska börja tillämpas dagen för ikraftträdandet samt artikel 9.2–9.8 som ska börja tillämpas däri angivna dagar.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 januari 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

A. VONDRA

Ordförande


(1)  EUT C 211, 19.8.2008, s. 9.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 18 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 16 december 2008.

(3)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(4)  EUT L 321, 6.12.2003, s. 15.

(5)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 37.

(6)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.


BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga I   Tekniska bestämmelser för provning av fordon och frontskydd

Bilaga II   Mallar till informationsdokument som tillverkarna ska lämna

Del 1

Informationsdokument för EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på fotgängarskydd

Del 2

Informationsdokument för EG-typgodkännande av fordon med avseende på montering av frontskydd

Del 3

Informationsdokument för EG-typgodkännande av frontskydd som levereras som separat teknisk enhet

Bilaga III   Mallar för EG-typgodkännandeintyg

Del 1

EG-typgodkännandeintyg för typgodkännande av fordon med avseende på fotgängarskydd

Del 2

EG-typgodkännandeintyg för typgodkännande av fordon med avseende på montering av frontskydd

Del 3

EG-typgodkännandeintyg för typgodkännande av frontskydd som levereras som separat teknisk enhet

Bilaga IV   EG-typgodkännandemärkning

Tillägg

Exempel på EG-typgodkännandemärkning

Bilaga V   Ändringar av direktiv 2007/46/EG

BILAGA I

Tekniska bestämmelser för provning av fordon och frontskydd

I denna bilaga gäller följande definitioner:

1.1   motorhuvens främre kant: den främre delen av den övre yttre strukturen, vilket även omfattar motorhuven och framskärmarna, området över och bredvid strålkastarna och eventuella övriga karossdelar.

1.2   referenslinje för motorhuvens främre kant: den geometriska förbindningslinjen för kontaktpunkterna mellan en rak 1 000 mm lång stav och motorhuvens främre yta, när den raka staven, som hålls parallellt med fordonets längsgående vertikalplan och lutas 50° bakåt och dess undre ändpunkt befinner sig 600 mm ovanför marken, förs över motorhuvens främre kant utan att förlora kontakt med den. I fråga om fordon vars motorhuv är vinklad i 50°, vilket innebär att den raka staven har ständig kontakt med motorhuven, eller åtminstone flera kontaktpunkter med denna, ska den raka staven lutas bakåt i 40°. I fråga om fordon som har en sådan form att den nedre änden av staven först kommer i kontakt med fordonet, ska den beröringspunkten anses vara referenslinje för motorhuvens främre kant. I fråga om fordon som har en sådan form att den övre änden av staven först kommer i kontakt med fordonet, ska omslutningsavståndet på 1 000 mm anses vara referenslinje för motorhuvens främre kant. Stötfångarens övre kant ska också anses vara motorhuvens främre kant i detta åtagande om den vidrörs av den raka staven vid detta försök.

1.3   omslutningsavstånd på1 000mm: den geometriska kurva som beskrivs på den främre övre ytan av ena ändpunkten på ett 1 000 mm långt böjligt band, när detta hålls i fordonets främre och bakre vertikalplan och förs över framkanten på motorhuvens stötfångare och frontskyddet. Bandet ska hållas sträckt under hela förfarandet med ena ändpunkten i kontakt med markreferensnivån, i vertikalled nedanför stötfångarens främre yta och med den andra ändpunkten i kontakt med den främre övre ytan. Fordonet ska placeras i normalt körläge.

1.4   motorhuvens ovansida: den yttre struktur som innefattar alla yttre strukturer utom vindruta, vindrutestolpar och strukturer bakom dem. Här ingår alltså bl.a. motorhuv, framskärmar, ventilationsluckor, torkaraxel och undre delen av vindruteramen.

1.5   frontens ovansida: de yttre strukturer som inbegriper ovansidan av alla yttre strukturer utom vindrutan, vindrutestolparna och strukturer bakom dem.

1.6   markreferensnivå: det horisontala planet parallellt med marknivån, som utgör marknivån för ett fordon som placerats i vila på en plan yta med handbromsen åtdragen och med fordonet i normalt körläge.

1.7   normalt körläge: fordonets läge på marken i körklart skick. Däcken ska ha rekommenderat lufttryck, framhjulen ska vara riktade rakt fram, alla vätskor som behövs för fordonets drift ska vara maximalt påfyllda, fordonet ska vara försett med den standardutrustning som tillverkaren tillhandahåller, på förarsätet respektive främre passagerarsätet ska det finnas en vikt på vardera 75 kg, fjädringen ska vara inställd för en hastighet på 40 km/tim eller 35 km/tim vid normala driftsvillkor enligt anvisningar från tillverkaren (gäller i synnerhet fordon med aktiva fjädringssystem och fordon utrustade med nivåreglering).

1.8   vindruta: fordonets främre glasparti som uppfyller alla relevanta krav i bilaga I till rådets direktiv 77/649/EEG av den 27 september 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon (1).

1.9   huvudislagskriterium (Head Performance Criterion, HPC-värde): beräkning för ett givet tidsintervall av den största resultanten av acceleration under en kollision. Den beräknas på basis av resultanten av accelerometerutslag över tid som maximivärde (beroende på t1 och t2) i följande ekvation:

I formeln är a resultanten av accelerationen uttryckt som multipel av g, och t1 och t2 är de två tidpunkter (uttryckta i sekunder) under kollisionen som anger början och slutet av den registrering där HPC når sitt största värde. Värden på HPC där tidsintervallet (t1 – t2) är större än 15 ms ska inte beaktas vid beräkningen av maximivärdet.

1.10   krökningsradie: radien i det cirkelsegment som närmast beskriver rundningen hos den aktuella komponenten.

Följande provningar ska utföras på fordonen:

2.1   Benform mot stötfångare:

En av följande provningar ska utföras:

a)

Lägre benform mot stötfångare:

Provningen utförs vid en kollisionshastighet på 40 km/tim. Den största dynamiska knäböjningsvinkeln får inte överstiga 21,0°, den största dynamiska skjuvningsförskjutningen av knäet får inte överstiga 6,0 mm och accelerationen uppmätt vid skenbenets övre ände får inte överstiga 200 g.

b)

Övre benform mot stötfångare:

Provningen utförs vid en kollisionshastighet på 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna med avseende på tiden får inte överstiga 7,5 kN, och böjmomentet på provkroppen får inte överstiga 510 Nm.

2.2   Övre benform mot motorhuvens framkant:

Provningen utförs med en kollisionshastighet på högst 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna med avseende på tiden bör inte överstiga ett tänkbart mål på 5,0 kN och böjmomentet på provningskroppen ska registreras och jämföras med ett tänkbart mål på 300 Nm.

Denna provning ska utföras endast för övervakning, och resultaten ska registreras fullständigt.

2.3   Huvudform för barn/småväxt vuxen mot motorhuvens ovansida:

Provningen utförs med en kollisionshastighet på 35 km/tim med en provkropp på 3,5 kg. HPC-värdet får inte överstiga 1 000 på två tredjedelar av provningsområdet på motorhuven och 2 000 för den återstående tredjedelen av provningsområdet på motorhuven.

2.4   Huvudform för vuxen mot vindrutan:

Provningen utförs med en kollisionshastighet på 35 km/tim med en provkropp på 4,8 kg. HPC-värdet ska registreras och jämföras med ett tänkbart mål på 1 000.

Denna provning ska utföras endast för övervakning, och resultaten ska registreras fullständigt.

Följande provningar ska utföras på fordonen:

3.1   Benform mot stötfångare:

En av följande provningar ska utföras:

a)

Lägre benform mot stötfångare:

Provningen utförs med en kollisionshastighet på 40 km/tim. Den största dynamiska knäböjningsvinkeln får inte överstiga 19,0°, den största dynamiska skjuvningsförskjutningen av knäet får inte överstiga 6,0 mm och accelerationen uppmätt vid skenbenets övre ände får inte överstiga 170 g.

Dessutom får tillverkaren ange stötfångarprovningsbredder på upp till sammanlagt 264 mm där den uppmätta accelerationen vid skenbenets övre ände inte får överstiga 250 g.

b)

Övre benform mot stötfångare:

Provningen utförs med en kollisionshastighet på 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna med avseende på tiden får inte överstiga 7,5 kN och böjmomentet på provkroppen får inte överstiga 510 Nm.

3.2   Övre benform mot motorhuvens framkant:

Provningen utförs med en kollisionshastighet på högst 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna med avseende på tiden bör inte överstiga ett tänkbart mål på 5,0 kN och böjmomentet på provningskroppen ska registreras och jämföras med ett tänkbart mål på 300 Nm.

Denna provning ska utföras endast för övervakning och resultaten ska registreras fullständigt.

3.3   Huvudform för barn/småväxt vuxen mot motorhuvens ovansida:

Provningen utförs med en kollisionshastighet på 35 km/tim med en provkropp på 3,5 kg. HPC-värdet ska uppfylla kraven i punkt 3.5.

3.4   Huvudform för vuxen mot motorhuvens ovansida:

Provningen utförs med en kollisionshastighet på 35 km/tim med en provkropp på 4,5 kg. HPC-värdet ska uppfylla kraven i punkt 3.5.

3.5   Uppmätt HPC-värde får inte överskrida 1 000 på hälften av provningsområdet för huvudform för barn, och får dessutom inte överskrida 1 000 på två tredjedelar av de kombinerade provningsområdena för huvudformerna för barn respektive vuxna. HPC-värdet för återstående områden får inte överskrida 1 700 för bägge huvudformerna.

Följande provningar ska utföras på fordonen:

4.1   En referensprovning för att fastställa vid vilka driftsförhållanden som systemet med låsningsfria bromsar (ABS) aktiveras.

4.2   En provning för att kontrollera att bromsassistanssystemet utlöses korrekt för att påföra fordonet maximalt uppnåelig deceleration.

Följande provningar ska utföras på frontskydd:

Ett av följande benformprov i punkterna 5.1.1 eller 5.1.2 måste utföras:

Lägre benform mot frontskydd:

Alla provningar ska utföras med en kollisionshastighet på 40 km/tim.

5.1.1.1   För ett frontskydd som godkänts för fordon som uppfyller kraven i avsnitt 2 får den största dynamiska knäböjningsvinkeln inte överstiga 21,0°, den största dynamiska skjuvningsförskjutningen av knäet inte överstiga 6,0 mm och accelerationen uppmätt vid skenbenets övre ände inte överstiga 200 g.

5.1.1.2   För ett frontskydd som godkänts för fordon som uppfyller kraven i avsnitt 3 får den största dynamiska knäböjningsvinkeln inte överstiga 19,0°, den största dynamiska skjuvningsförskjutningen av knäet inte överstiga 6,0 mm och accelerationen uppmätt vid skenbenets övre ände inte överstiga 170 g.

När det gäller frontskydd som godkänts enbart för fordon som inte uppfyller kraven i avsnitt 2 eller avsnitt 3 kan provningskraven i punkterna 5.1.1.1 och 5.1.1.2 ersättas med provningskraven i punkt 5.1.1.3.1 eller punkt 5.1.1.3.2.

5.1.1.3.1   Den största dynamiska knäböjningsvinkeln får inte överstiga 24,0°, den största dynamiska skjuvningsförskjutningen av knäet får inte överstiga 7,5 mm och accelerationen uppmätt vid skenbenets övre ände får inte överstiga 215 g.

5.1.1.3.2   Två provningar ska utföras på fordonet, en med frontskyddet monterat och en utan frontskyddet monterat. Varje par av provningar ska utföras i likvärdiga lägen enligt överenskommelse med behörig godkännandemyndighet. Värdena för största dynamiska knäböjningsvinkel, största dynamiska skjuvningsförskjutning av knäet samt accelerationen uppmätt vid skenbenets övre ände ska registreras. I samtliga fall får värdet för fordonet med frontskydd inte överstiga 90 % av värdet för fordonet utan frontskydd.

Övre benform mot frontskydd:

Alla provningar ska utföras med en kollisionshastighet på 40 km/tim.

5.1.2.1   Den momentana summan av islagskrafterna med avseende på tiden får inte överstiga 7,5 kN och böjmomentet på provkroppen får inte överstiga 510 Nm.

När det gäller frontskydd som godkänts enbart för fordon som inte överensstämmer med avsnitt 2 eller avsnitt 3 kan provningskraven i punkt 5.1.2.1 ersättas med provningskraven i punkt 5.1.2.2.1 eller punkt 5.1.2.2.2.

5.1.2.2.1   Den momentana summan av islagskrafterna med avseende på tiden får inte överstiga 9,4 kN och böjmomentet på provningskroppen får inte överstiga 640 Nm.

5.1.2.2.2   Två provningar ska utföras på fordonet, en med frontskyddet monterat och en utan frontskyddet monterat. Varje par av provningar ska utföras i likvärdiga lägen enligt överenskommelse med behörig godkännandemyndighet. Värdena för största dynamiska knäböjningsvinkel, största dynamiska skjuvningsförskjutning av knäet samt accelerationen uppmätt vid skenbenets övre ände ska registreras. I samtliga fall får värdet för fordonet med frontskydd inte överstiga 90 % av värdet för fordonet utan frontskydd.

5.2   Övre benform mot frontskyddets framkant

Provningen utförs med en kollisionshastighet på 40 km/tim. Den momentana summan av islagskrafterna på provkroppens topp och botten, med avseende på tiden, bör inte överstiga ett tänkbart mål på 5,0 kN och böjningsmomentet på provkroppen bör inte överstiga ett tänkbart mål på 300 Nm. Bägge resultaten ska registreras för övervakning.

5.3   Huvudform för barn/småväxt vuxen mot frontskydd

Provningen utförs med en kollisionshastighet på 35 km/tim med en provkropp för huvudform för barn/småväxt vuxen på 3,5 kg. HPC-värdet, beräknat från resultanten av accelerometrarnas värden över tid, får i samtliga fall inte överstiga 1 000.

Konstruktions- och installationsbestämmelser för frontskydd

Följande krav ska tillämpas både på frontskydd monterade på nya fordon och frontskydd som levereras som separata tekniska enheter för montering på särskilda fordon.

6.1.1   Frontskyddets komponenter ska vara så konstruerade att alla stela ytor som kan bringas i kontakt med en sfär på 100 mm har en minsta krökningsradie på 5 mm.

6.1.2   Frontskyddets totala vikt, inklusive samtliga fasthållningsdon, får inte överskrida 1,2 % av den totala vikten på det fordon för vilket det är konstruerat, eller 18 kg.

6.1.3   Frontskyddets höjd när det är monterat på ett fordon får inte ligga mer än 50 mm ovanför referenslinjen för motorhuvens främre kant.

6.1.4   Frontskyddet får inte öka bredden på det fordon som det är monterat på. Om frontskyddets totala bredd är mer än 75 % av fordonets bredd, ska systemets kanter vändas in mot ytterytan för att minska risken för nedsmutsning. Detta krav ska anses uppfyllt om frontskyddet är infällt eller integrerat i karosseriet eller om skyddets kant är vänt så att det inte kan bringas i kontakt med en sfär på 100 mm och mellanrummet mellan skyddets kant och kringliggande karosseri inte överstiger 20 mm.

6.1.5   Med förbehåll för punkt 6.1.4 får mellanrummet mellan frontskyddets komponenter och bakomliggande ytteryta inte överstiga 80 mm. Lokala oregelbundenheter i bakomliggande kaross (t.ex. öppningar i galler eller luftintag) ska inte beaktas.

6.1.6   Vid varje läge i sidled på fordonet får, för att bevara fordonsstötfångarens verkan, avståndet i längsled mellan den främsta delen av stötfångaren och den främsta delen av frontskyddet inte överstiga 50 mm.

6.1.7   Frontskyddet får inte signifikant minska stötfångarens verkan. Detta krav ska anses uppfyllt om det finns högst två vertikala komponenter och inga horisontella komponenter i frontskyddet som överlappar stötfångaren.

6.1.8   Frontskyddet får inte lutas framom vertikalplanet. Frontskyddets översta delar får inte sträcka sig uppåt eller bakåt (mot vindrutan) med mer än 50 mm från fordonets referenslinje för motorhuvens främre kant med frontskyddet avlägsnat.

6.1.9   Montering av ett frontskydd får inte äventyra överensstämmelsen med kraven i fordonets typgodkännande.

7.   Med avvikelse från avsnitten 2, 3 och 5 får den berörda typgodkännandemyndigheten anse att kraven avseende någon av de provningar som anges där uppfyllda genom likvärdig provning som utförs enligt kraven för en annan provning i enlighet med denna bilaga.


(1)  EGT L 267, 19.10.1977, s. 1.

BILAGA II

Mallar till informationsdokument som tillverkarna ska lämna

Del 1

Informationsdokument för EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på fotgängarskydd

Del 2

Informationsdokument för EG-typgodkännande av fordon med avseende på montering av frontskydd

Del 3

Informationsdokument för EG-typgodkännande av frontskydd som levereras som separat teknisk enhet

DEL 1

MALL

Informationsdokument nr … för EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på fotgängarskydd

Följande upplysningar ska, där så är tillämpligt, lämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Alla ritningar ska lämnas i lämplig skala med tillräcklig detaljgrad i formatet A4 eller vikt till formatet A4. Eventuella fotografier ska vara tillräckligt detaljerade.

Om systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna har elektronisk styrning ska upplysningar om dennas prestanda lämnas.

0.   ALLMÄNT

0.1   Fabrikat (tillverkarens firmanamn):

Typ:

0.2.1   Handelsbeteckning(ar) (om tillämpligt):

Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet (1) (2):

0.3.1   Märkningens placering:

0.4   Fordonskategori (3):

0.5   Tillverkarens namn och adress:

0.8   Namn på och adress till monteringsanläggning(ar):

0.9   Namn på och adress till tillverkarens ombud (om tillämpligt):

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1   Fotografier och/eller ritningar av ett representativt fordon:

1.6   Motorns placering och montering:

9.   KAROSSERI

9.1   Typ av karosseri:

9.2   Förekommande material samt konstruktion:

Fotgängarskydd

9.23.1   Utförlig beskrivning, inklusive fotografier eller ritningar, av fordonet med avseende på struktur, mått, aktuella referenslinjer och konstruktionsmaterial i fordonets front (inre och yttre) ska anges. Beskrivningen ska särskilt innefatta upplysningar om eventuella monterade aktiva skydd.

DEL 2

MALL

Informationsdokument nr … för EG-typgodkännande av fordon med avseende på montering av frontskydd

Följande upplysningar ska, där så är tillämpligt, lämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Alla ritningar ska lämnas i lämplig skala med tillräcklig detaljgrad i formatet A4 eller vikt till formatet A4. Eventuella fotografier ska vara tillräckligt detaljerade.

Om systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna har elektronisk styrning ska upplysningar om dennas prestanda lämnas.

0.   ALLMÄNT

0.1   Fabrikat (tillverkarens firmanamn):

Typ:

0.2.1   Handelsbeteckning(ar) (om tillämpligt):

Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet (1) (2):

0.3.1   Märkningens placering:

0.4   Fordonskategori (3):

0.5   Tillverkarens namn och adress:

0.7   EG-typgodkännandemärkets placering och anbringningsmetod:

0.8   Namn på och adress till monteringsanläggning(ar):

0.9   Namn på och adress till tillverkarens ombud (om tillämpligt):

1.   ALLMÄNNA UPPGIFTER OM FORDONETS KONSTRUKTION

1.1   Fotografier och/eller ritningar av ett representativt fordon:

2.   MÅTT OCH VIKTER: (i kg och mm) (Se ritning om tillämpligt)

Största tillåtna lastade vikt enligt tillverkarens uppgifter:

2.8.1   Fördelning av denna vikt på axlarna (max. och min.):

9.   KAROSSERI

9.1   Typ av karosseri:

Frontskydd:

9.24.1   Allmän konstruktion (ritningar eller fotografier) där frontskyddets läge och fastsättning framgår:

9.24.2   Ritningar och/eller fotografier, i förekommande fall, av luftintagsgaller, kylargaller, dekorativa lister, märken, emblem och infällningar samt alla andra yttre utskjutande delar och avsnitt av ytterytan som kan betraktas som kritiska (t.ex. belysningsutrustning). Om de delar som nämns i första meningen inte är kritiska får de för dokumentationsändamål ersättas med fotografier, eventuellt beledsagade av måttuppgifter och/eller text:

9.24.3   Fullständig redogörelse för fastsättningsanordningar, och fullständiga monteringsanvisningar, inkl. erforderliga vridmoment:

9.24.4   Ritning av stötfångare:

9.24.5   Ritning av golvlinjen vid fordonets front:

DEL 3

MALL

Informationsdokument nr … för EG-typgodkännande av frontskydd som levereras som separat teknisk enhet

Följande upplysningar ska, där så är tillämpligt, lämnas i tre exemplar med innehållsförteckning. Alla ritningar ska lämnas i lämplig skala med tillräcklig detaljgrad i formatet A4 eller vikt till formatet A4. Eventuella fotografier ska vara tillräckligt detaljerade.

Om systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna har elektronisk styrning ska upplysningar om dennas prestanda lämnas.

0.   ALLMÄNT

0.1   Fabrikat (tillverkarens firmanamn):

Typ:

0.2.1   Handelsbeteckning(ar) (om tillämpligt):

0.5   Tillverkarens namn och adress:

0.7   EG-typgodkännandemärkets placering och anbringningsmetod:

0.8   Namn på och adress till monteringsanläggning(ar):

0.9   Namn på och adress till tillverkarens ombud (om tillämpligt):

1.   BESKRIVNING AV ANORDNINGEN

1.1   Detaljerad teknisk beskrivning (inkl. fotografier eller ritningar):

1.2   Sammansättnings- och monteringsanvisningar, inkl. erforderliga vridmoment:

1.3   Förteckning över fordonstyper som den kan monteras på:

1.4   Eventuella restriktioner av användning och villkor för montering:


(1)  Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av denna mall för den tekniska dokumentationen, ska dessa tecken ersättas av symbolen ”?” i dokumentationen (t.ex. ABC??123??).

(2)  Stryk det som ej är tillämpligt (i vissa fall behöver ingenting strykas när mer än en post är tillämpbar).

(3)  Klassificerad enligt definitionerna i avsnitt A i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

BILAGA III

Mallar för EG-typgodkännandeintyg

Del 1

EG-typgodkännandeintyg för typgodkännande av fordon med avseende på fotgängarskydd

Del 2

EG-typgodkännandeintyg för typgodkännande av fordon med avseende på montering av frontskydd

Del 3

EG-typgodkännandeintyg för typgodkännande av frontskydd som levereras som separat teknisk enhet

DEL 1

MALL

(största format: A4 [210 × 297 mm])

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Stämpel för EG-typgodkännandemyndigheten

Meddelande om

EG-typgodkännande (1)

utökning av EG-typgodkännande (1)

avslag på ansökan om EG-typgodkännande (1)

återkallande av EG-typgodkännande (1)

beträffande en fordonstyp med avseende på fotgängarskydd

i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 av den 14 januari 2009, genomförd genom …

senast ändrad genom förordning (EG) nr …/… (2).

EG-typgodkännandenummer:

Skäl för utökning:

AVSNITT I

0.1   Fabrikat (tillverkarens firmanamn):

Typ:

0.2.1   Handelsbeteckning (om tillämpligt):

Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet (3):

0.3.1   Märkningens placering:

0.4   Fordonskategori (4):

0.5   Tillverkarens namn och adress:

0.8   Namn på och adress till monteringsanläggning(ar):

0.9   Namn på och adress till tillverkarens ombud (om tillämpligt):

AVSNITT II

1.   Ytterligare information (om tillämpligt) (se tillägget):

2.   Teknisk tjänst med ansvar för provningarnas utförande:

3.   Provningsprotokollets datum:

4.   Provningsprotokollets nummer:

5.   Anmärkningar (om tillämpligt) (se tillägget):

6.   Ort:

7.   Datum:

8.   Underskrift:

Bilagor

:

Informationspaket

Provningsprotokoll

Tillägg till EG-typgodkännandeintyg nr … om typgodkännande av fordon med avseende på fotgängarskydd i enlighet med förordning (EG) nr 78/2009

Ytterligare information

1.1   Kortfattad beskrivning av fordonstypen med avseende på struktur, mått, linjer och konstruktionsmaterial:

1.2   Motorns placering: fram/bak/centralt (5)

1.3   Drift: framhjuls-/bakhjuls- (5)

1.4   Vikt hos fordon inlämnat för provning (enligt definitionen i punkt 1.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 78/2009):

Framaxel:

Bakaxel:

Totalt:

Provningsresultat enligt kraven i bilaga I till förordning (EG) nr 78/2009

1.5.1   Provningsresultat enligt avsnitt 2:

Provning

Uppmätt värde

Godkänt/Ej godkänt (6)

Lägre benform mot stötfångare (om tillämpligt)

Böjvinkel

grader

Skjuvningsförskjutning

mm

Acceleration vid skenben

g

Övre benform mot stötfångare (om tillämpligt)

Summa av islagskrafter

kN

Böjmoment

Nm

Övre benform mot motorhuvens framkant

Summa av islagskrafter

kN

 (7)

Böjmoment

Nm

 (7)

Huvudform för barn/småväxt vuxen (3,5 kg) mot motorhuvens ovansida

HPC-värden

i område A

(12 resultat (8))

HPC-värden

i område B

(6 resultat (8))

Huvudform för vuxen (4,8 kg) mot vindruta

HPC-värden

(5 resultat (8))

 (7)

1.5.2   Provningsresultat enligt avsnitt 3:

Provning

Uppmätt värde

Godkänt/Ej godkänt (9)

Lägre benform mot stötfångare (om tillämpligt)

Böjvinkel

grader

Skjuvningsförskjutning

mm

Acceleration vid skenben

g

Övre benform mot stötfångare (om tillämpligt)

Summa av islagskrafter

kN

Böjmoment

Nm

Övre benform mot motorhuvens framkant

Summa av islagskrafter

kN

 (10)

Böjmoment

Nm

 (10)

Huvudform för barn/småväxt vuxen (3,5 kg) mot motorhuvens ovansida

HPC-värden

(9 resultat (11))

Huvudform för vuxen (4,5 kg) mot vindruta

HPC-värden

(9 resultat (11))

Anmärkningar: (t.ex. avser vänsterstyrda och högerstyrda fordon).

1.5.3   Krav enligt avsnitt 4:

Upplysningar om bromsassistanssystem (12)

Anmärkningar (13)

DEL 2

MALL

(största format: A4 [210 × 297 mm])

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Stämpel för EG-typgodkännande-myndigheten

Meddelande om

EG-typgodkännande (1)

utökning av EG-typgodkännande (1)

avslag på ansökan om EG-typgodkännande (1)

återkallande av EG-typgodkännande (1)

beträffande en fordonstyp med avseende på montering av frontskydd

i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 av den 14 januari 2009, genomförd genom …

senast ändrad genom förordning (EG) nr …/… (2).

EG-typgodkännandenummer:

Skäl för utökning:

AVSNITT I

0.1   Fabrikat (tillverkarens firmanamn):

Typ:

0.2.1   Handelsbeteckning(ar) (om tillämpligt):

Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på fordonet (3):

0.3.1   Märkningens placering:

0.4   Fordonskategori (4):

0.5   Tillverkarens namn och adress:

0.7   EG-typgodkännandemärkets placering och anbringningsmetod:

0.8   Namn på och adress till monteringsanläggning(ar):

0.9   Namn på och adress till tillverkarens ombud (om tillämpligt):

AVSNITT II

1.   Ytterligare information (om tillämpligt) (se tillägget):

2.   Teknisk tjänst med ansvar för provningarnas utförande:

3.   Provningsprotokollets datum:

4.   Provningsprotokollets nummer:

5.   Anmärkningar (om tillämpligt) (se tillägget):

6.   Ort:

7.   Datum:

8.   Underskrift:

Bilagor

:

Informationspaket

Provningsprotokoll

Tillägg till EG-typgodkännandeintyg nr … om typgodkännande av fordon med avseende på montering av frontskydd i enlighet med förordning (EG) nr 78/2009

1.   Ytterligare information, i förekommande fall:

2.   Anmärkningar:

3.   Provningsresultat enligt kraven i avsnitt 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 78/2009

Provning

Uppmätt värde

Godkänt/Ej godkänt

Lägre benform mot frontskydd

— 3 provningslägen

(om tillämpligt)

Böjningsvinkel

grader

Skjuvningsförskjutning

mm

Acceleration vid skenben

g

Övre benform mot frontskydd

— 3 provningslägen

(om tillämpligt)

Summa av islagskrafter

kN

Böjmoment

Nm

Övre benform mot frontskyddets framkant

— 3 provningslägen

(endast för övervakning)

Summa av islagskrafter

kN

Böjmoment

Nm

Huvudform för barn/småväxt vuxen (3,5 kg) mot frontskydd

HPC-värden

(minst 3 värden)

DEL 3

MALL

(största format: A4 [210 × 297 mm])

EG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

Stämpel för EG-typgodkännandemyndigheten

Meddelande om

EG-typgodkännande (1)

utökning av EG-typgodkännande (1)

avslag på ansökan om EG-typgodkännande (1)

återkallande av EG-typgodkännande (1)

beträffande en frontskyddstyp som levereras som separat teknisk enhet

i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 78/2009 av den 14 januari 2009, genomförd genom …

senast ändrad genom förordning (EG) nr …/… (2).

EG-typgodkännandenummer:

Skäl för utökning:

AVSNITT I

0.1   Fabrikat (tillverkarens firmanamn):

0.2   Typ:

Typidentifikationsmärkning, om sådan finns på frontskyddet (3):

0.3.1   Märkningens placering:

0.5   Tillverkarens namn och adress:

0.7   EG-typgodkännandemärkets placering och anbringningssätt:

0.8   Namn på och adress till monteringsanläggning(ar):

0.9   Namn på och adress till tillverkarens ombud (om tillämpligt):

AVSNITT II

1.   Ytterligare information (om tillämpligt) (se tillägget):

2.   Teknisk tjänst med ansvar för provningarnas utförande:

3.   Provningsprotokollets datum:

4.   Provningsprotokollets nummer:

5.   Anmärkningar (om tillämpligt) (se tillägget):

6.   Ort:

7.   Datum:

8.   Underskrift:

Bilagor

:

Informationspaket

Provningsprotokoll

Tillägg till EG-typgodkännandeintyg nr … för typgodkännande av en frontskyddstyp som levereras som separat teknisk enhet i enlighet med förordning (EG) nr 78/2009

Ytterligare information:

1.1   Fastsättningsmetod:

1.2   Sammansättnings- och monteringsanvisningar:

1.3   Förteckning över fordon på vilka frontskyddet kan monteras, eventuella restriktioner för användningen och nödvändiga villkor för montering:

2.   Anmärkningar:

3.   Provningsresultat enligt kraven i avsnitt 5 i bilaga I till förordning (EG) nr 78/2009

Provning

Uppmätt värde

Godkänt/Ej godkänt

Lägre benform mot frontskydd

— 3 provningslägen

(om tillämpligt)

Böjvinkel

grader

Skjuvningsförskjutning

mm

Acceleration vid skenben

g

Övre benform mot frontskydd

— 3 provningslägen

(om tillämpligt)

Summa av islagskrafter

kN

Böjmoment

Nm

Övre benform mot frontskyddets framkant

— 3 provningslägen

(endast övervakning)

Summa av islagskrafter

kN

Böjmoment

Nm

Huvudform för barn/småväxt vuxen (3,5 kg) mot frontskydd

HPC-värden

(minst 3 värden)


(1)  Stryk det som ej är tillämpligt.

(2)  För in ändringsförordningens nummer.

(3)  Om typidentifikationsmärkningen innehåller tecken som inte är relevanta för beskrivningen av det fordon, den komponent eller den separata tekniska enhet som omfattas av denna mall för den tekniska dokumentationen, ska dessa tecken ersättas av symbolen ”?” i dokumentationen (t.ex. ABC??123??).

(4)  Enligt definitionen i avsnitt A i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Stryk det som ej är tillämpligt.

(6)  Enligt de värden som anges i avsnitt 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 78/2009.

(7)  Endast i övervakningssyfte.

(8)  I enlighet med kommissionens [genomförandebestämmelser].

(9)  Enligt de värden som anges i avsnitt 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 78/2009.

(10)  Endast i övervakningssyfte.

(11)  I enlighet med kommissionens [genomförandebestämmelser].

(12)  Ange närmare upplysningar om systemets funktionssätt.

(13)  Ange närmare upplysningar om den provning som genomförts för kontroll av systemet.

BILAGA IV

EG-TYPGODKÄNNANDEMÄRKNING

Märkningen ska bestå av:

1.1   En rektangel kring den gemena bokstaven ”e” följd av det särskilda numret eller bokstaven/bokstäverna för den medlemsstat som beviljat EG-typgodkännandet

1

för Tyskland

2

för Frankrike

3

för Italien

4

för Nederländerna

5

för Sverige

6

för Belgien

7

för Ungern

8

för Tjeckien

9

för Spanien

11

för Förenade kungariket

12

för Österrike

13

för Luxemburg

17

för Finland

18

för Danmark

19

för Rumänien

20

för Polen

21

för Portugal

23

för Grekland

24

för Irland

26

för Slovenien

27

för Slovakien

29

för Estland

32

för Lettland

34

för Bulgarien

36

för Litauen

49

för Cypern

50

för Malta

1.2   I närheten av rektangeln ska anbringas det grundläggande godkännandenummer som ingår i avsnitt 4 av det typgodkännandenummer som avses i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG, föregånget av två siffror som anger det löpnummer som tilldelats den senaste större tekniska ändringen av denna förordning den dag EG-typgodkännandet beviljades. Löpnumret för denna förordning är 02.

Följande tilläggsbokstäver ovanför rektangeln:

1.3.1   ”A” visar att frontskyddet godkändes i enlighet med kraven i punkt 5.1.1.1 i bilaga I och kan monteras på fordon som överensstämmer med avsnitt 2 i bilaga I.

1.3.2   ”B” visar att frontskyddet godkändes i enlighet med kraven i punkt 5.1.1.2 i bilaga I och kan monteras på fordon som överensstämmer med avsnitt 3 i bilaga I.

1.3.3   ”X” visar att frontskyddet godkändes med det villkor för benkollisionsprovningen som är tillåtet enligt punkterna 5.1.1.3 eller 5.1.2.2 i bilaga I och kan endast monteras på fordon som varken överensstämmer med avsnitt 2 eller avsnitt 3 i bilaga I.

1.4   EG-typgodkännandemärket ska vara tydligt läsbart, outplånligt och klart synligt då det placerats på fordonet.

1.5   Ett exempel på typgodkännandemärkning finns i tillägget till denna bilaga.

Tillägg

Exempel på EG-typgodkännandemärkning

Anordningen med ovanstående EG-typgodkännandemärkning är ett frontskydd som har typgodkänts i Tyskland (e1) enligt denna förordning (02) med det grundläggande godkännandenumret 1471.

Bokstaven ”X” visar att frontskyddet godkändes med det villkor för benkollisionsprovningen som är tillåtet enligt antingen punkten 5.1.1.3 eller 5.1.2.2 i bilaga I.

BILAGA V

Ändringar av direktiv 2007/46/EG

Direktiv 2007/46/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga I ska punkt 9.24 ersättas med följande:

9.24   Frontskydd

9.24.1   Allmän konstruktion (ritningar eller fotografier) där frontskyddets läge och fastsättning framgår:

9.24.2   Ritningar och/eller fotografier, i förekommande fall, av luftintagsgaller, kylargaller, dekorativa lister, märken, emblem och infällningar samt alla andra yttre utskjutande delar och avsnitt av ytterytan som kan betraktas som kritiska (t.ex. belysningsutrustning). Om de delar som nämns i första meningen inte är kritiska får de för dokumentationsändamål ersättas med fotografier, eventuellt beledsagade av måttuppgifter och/eller text:

9.24.3   Fullständig redogörelse för fastsättningsanordningar, och fullständiga monteringsanvisningar, inkl. erforderliga vridmoment:

9.24.4   Ritning av stötfångare:

9.24.5   Ritning av golvlinjen vid fordonets front:”

2.

I bilaga III, del I.A. ska punkt 9.24 ersättas med följande:

9.24   Frontskydd

9.24.1   Allmän konstruktion (ritningar eller fotografier) där frontskyddets läge och fastsättning framgår:

9.24.3   Fullständig redogörelse för fastsättningsanordningar, och fullständiga monteringsanvisningar, inkl. erforderliga vridmoment:”

3.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

I del 1:

i)

Punkt 58 ska ersättas med följande:

”58.

Skydd för fotgängare

Förordning (EG) nr 78/2009

EUT L 35, 4.2.2009, s. 1

X

X”

ii)

Fotnot 7 ska utgå.

iii)

Punkt 60 ska utgå.

b)

I tillägget:

i)

Punkt 58 ska ersättas med följande:

”58.

Skydd för fotgängare

Förordning (EG) nr 78/2009

EUT L 35, 4.2.2009, s. 1

N/A (1)

ii)

Punkt 60 ska utgå.

4.

I bilaga VI ska tillägget ändras på följande sätt:

a)

Punkt 58 ska ersättas med följande:

”58.

Skydd för fotgängare

Förordning (EG) nr 78/2009”

b)

Punkt 60 ska utgå.

5.

Bilaga XI ska ändras på följande sätt:

a)

I tillägg 1:

i)

Punkt 58 ska ersättas med följande:

”58.

Skydd för fotgängare

Förordning (EG) nr 78/2009

X

N/A (2)

ii)

Punkt 60 ska utgå.

b)

I tillägg 2:

i)

Punkt 58 ska ersättas med följande:

”58.

Skydd för fotgängare

Förordning (EG) nr 78/2009

N/A

N/A”

ii)

Punkt 60 ska utgå.

c)

I tillägg 3:

i)

Punkt 58 ska ersättas med följande:

”58.

Skydd för fotgängare

Förordning (EG) nr 78/2009

X”

ii)

Punkt 60 ska utgå.

d)

I tillägg 4:

i)

Punkt 58 ska ersättas med följande:

”58.

Skydd för fotgängare

Förordning (EG) nr 78/2009

N/A (3)

ii)

Punkt 60 ska utgå.


(1)  Frontskydd på fordon ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 78/2009, ska ha ett typgodkännandenummer och ska märkas på vederbörligt sätt.”

(2)  Frontskydd på fordon ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 78/2009, ska ha ett typgodkännandenummer och ska märkas på vederbörligt sätt.”

(3)  Frontskydd på fordon ska uppfylla kraven i förordning (EG) nr 78/2009, ska ha ett typgodkännandenummer och ska märkas på vederbörligt sätt.”