Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Virkesmätningslag (1966:209)

Virkesmätningslagen

Denna lag upphör enligt Lag (2014:1005) att gälla den 1 mars 2015.

Utfärdad: 1966-05-27

Virkesmätning, som avser sågtimmer av barrträd eller massaved och som är ämnad att ligga till grund för beräkning av vederlag för virket, skall utföras enligt föreskrifter som skogsstyrelsen meddelar.

Konungen äger förordna att visst slag av virke skall undantagas från tillämpningen av denna lag eller att lagen skall omfatta även virke av annat slag än som anges i första stycket.

Med virkesmätning avses i denna lag bestämmande av virkets stycketal, dimensioner, volym eller vikt samt bedömande av virkets beskaffenhet och lämplighet för avsedd användning.

Bryter någon uppsåtligen eller av oaktsamhet mot 1 §, dömes till böter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1966:209

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 1967, då lagen d. 20 juni 1947 (nr 270) om virkesmätning skall upphöra att gälla. I fråga om klagan över auktoriserad mätning som verkställts före den nya lagens ikraftträdande äga äldre bestämmelser alltjämt tillämpning.