Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel

Utfärdad: 1982-06-17

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas på sådana spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater som anordnas för allmänheten eller som i annat fall anordnas i förvärvssyfte och som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av frispel på automaten. Lagen skall tillämpas också på uppställning av automater av detta slag i lokaler eller på platser till vilka allmänheten har tillträde.

Lokaler eller platser till vilka tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i viss förening eller annat villkor skall utan hinder härav vid tillämpningen av första stycket anses som lokaler eller platser till vilka allmänheten har tillträde, om de med hänsyn till omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor under vilka tillträde lämnas eller andra liknande omständigheter är att jämställa med sådana lokaler eller platser.

Lagen gäller inte uppställning av spelautomat eller anordnande av spel på fartyg i reguljär trafik.

Rättsfall:

Lagen tillämplig på tillhandahållande av spel på datorer i Internetcafé R 2007:44 – Datorer, uppställda i en tobaksaffär, vilka ej var styrda till internetsajter med spel eller särskilt utrustade för speländamål, ansågs ej utgöra spelautomater som avses i denna lag H 2009:189.

SFS 1990:104

2 §

Den som anordnar automatspel som avses i 1 § första stycket skall svara för att spelautomaten inte används för annat ändamål än den är avsedd för, att god ordning råder inom den lokal eller på den plats där spelet bedrivs samt att barn eller ungdom inte otillbörligen lockas att delta i spelet.

SFS 1990:104

2 a §

Spelmyndigheten är den myndighet som regeringen bestämmer ska fullgöra de uppgifter som anges i denna lag.

SFS 2018:1141

Tillstånd

3 §

Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en spelautomat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra styckena. Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anordnande av spel i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär.

I ett tillstånd ska det antal spelautomater och den typ av spel som tillståndet avser anges.

Frågan om tillstånd prövas av spelmyndigheten. Tillstånd får inte meddelas utan att Polismyndigheten och berörd kommun har hörts i ärendet.

Spelmyndigheten får ta ut avgifter för prövningen enligt de föreskrifter som regeringen meddelar.

SFS 2018:1141

4 §

Vid prövning av tillstånd ska spelmyndigheten bedöma risken för att en spelautomat används för annat ändamål än som avses med ansökan eller för att verksamheten kan komma att äga rum i strid mot 2 § eller bedrivas i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom. Vid prövningen ska särskilt beaktas sökandens lämplighet, antalet spelautomater för vilka tillstånd söks, spelens beskaffenhet samt lokalens eller platsens ändamålsenlighet och belägenhet.

SFS 2018:1141

5 §

Tillstånd att anordna automatspel får förenas med föreskrifter om lägsta ålder för tillträde och tider när spelverksamheten får bedrivas samt andra föreskrifter som behövs för att motverka att spelverksamheten förorsakar bristande ordning eller bedrivs i en miljö som är olämplig för barn eller ungdom.

Om det efter tillståndsbeslutet uppkommer missförhållanden till följd av spelverksamheten, får spelmyndigheten meddela nya eller ändrade föreskrifter.

SFS 2018:1141

6 §

Spelmyndigheten får återkalla ett tillstånd, om automatspel har anordnats i strid mot bestämmelserna i 2 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 § eller om spelautomaten använts för annat ändamål än tillståndet avser eller om det annars inte längre finns förutsättningar för tillstånd.

Rättsfall:

Tillstånd kunde ej återkallas på den grund att lagstiftningen sedermera skärpts R 1995:10.

SFS 2018:1141

Tillsyn

7 §

Spelmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

För att utöva tillsynen har myndigheten rätt att få tillträde till lokaler och platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars finns uppställd och att begära upplysningar från den som anordnar spelet eller låtit ställa upp automaten.

Avgifter får tas ut i ärenden om tillsyn enligt denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för tillsynen.

SFS 2018:1141

8 §

Om den som anordnar automatspel eller som har låtit ställa upp en spelautomat inte ger tillträde eller lämnar upplysningar enligt 7 § andra stycket, får spelmyndigheten besluta de förelägganden som behövs för tillsynen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

För att skaffa sig tillträde får spelmyndigheten vid behov anlita hjälp av Polismyndigheten.

SFS 2018:1141

Övriga bestämmelser

9 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar automatspel eller låter ställa upp en spelautomat i strid mot 3 § döms, om gärningen inte är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

SFS 2009:1081

9 a §

Spelautomater och annan egendom som har använts vid eller varit föremål för brott enligt 9 § samt insatser som har uppburits vid brottet skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit egendomen.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

SFS 1990:104

10 §

Spelmyndighetens beslut enligt 5 § andra stycket eller 6 § gäller omedelbart om myndigheten inte bestämmer annat.

SFS 2018:1141

11 §

Spelmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

SFS 2018:1141

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:636

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1982.

Den som vid ikraftträdandet anordnar automatspel för vilket tillstånd erfordras enligt denna lag och som före utgången av september 1982 har sökt tillstånd får fortsätta med verksamheten till dess ansökningen slutligt har prövats. Om socialnämnden inte meddelar tillstånd för fortsatt spelverksamhet, skall nämnden utsätta den tid inom vilken verksamheten skall ha avvecklats. Denna tid skall bestämmas så att skäligt rådrum ges för avvecklingen.

SFS 1990:104

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1990.

2. Den som vid ikraftträdandet har låtit ställa upp en spelautomat utan att det enligt äldre bestämmelser krävs tillstånd är skyldig att senast före utgången av juni 1990 ansöka om tillstånd, om tillståndsplikt föreligger enligt 1 § i dess nya lydelse. Har en sådan ansökan gjorts, får spelautomaten stå uppställd till dess ansökningen har avgjorts slutligt. Om tillstånd inte beviljas, skall spelautomaten avlägsnas från lokal eller plats som avses i 1 § i dess nya lydelse inom två månader från den dag då beslutet vann laga kraft.

3. Bestämmelserna om återkallelse av tillstånd enligt 6 § i dess nya lydelse gäller även beträffande tillstånd som har beviljats före ikraftträdandet.

4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av beslut som meddelats av länsstyrelsen före lagens ikraftträdande.

SFS 1995:1710

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

SFS 2004:1063

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser och vars giltighetstid löper ut före d. 1 april 2006 skall fortsätta att gälla till dess giltigheten löper ut. Tillstånd vars giltighetstid löper ut efter d. 31 mars 2006 och tillstånd vars giltighet inte är begränsad i tiden upphör dock att gälla d. 1 april 2006.

3. Har beslut meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser gälla för överklagande och vid handläggningen av överklagandet.

SFS 2007:633

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2007.

SFS 2009:1081

Denna lag träder i kraft d. 27 dec. 2009.

SFS 2014:666

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2018:1141

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.