Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

Denna förordning har enligt F (2007:375) upphört att gälla den 1 juli 2007.

Utfärdad den 13 juni 1991.
Utkom från trycket den 27 juni 1991

Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs om

 1. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan enligt 3 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

 2. offentliggörande och anmälan enligt 4 kap. 6 § samma lag av förvärv eller överlåtelse av egna aktier, och

 3. hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 6 kap. 1 a § samma lag skall fullgöras.

<kgp:refblock>

Vid tidigare ändr. av denna § g. förordning 1995:1602, som trädde ikraft d. 1 jan. 1996, meddelades denna bestämmelse: I fråga om förhållanden som avser räkenskapsår vilket har inletts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

</kgp:refblock>

SFS 2005:1101

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka åtgärder som ett värdepappersbolag skall vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 1 kap. 6 c–6 h §§ lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

 2. vad ett värdepappersinstitut skall följa för att uppfylla sundhetskravet enligt 1 kap. 7 § samma lag,

 3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 5 § tredje stycket samma lag,

 4. mottagande av medel på konto enligt 3 kap. 5 § fjärde stycket samma lag,

 5. begränsningar när ett värdepappersbolag lämnar en kredit och som pant tar emot aktier i det egna bolaget eller dess moderföretag enligt 3 kap. 6 § andra stycket samma lag,

 6. vilka uppgifter som skall antecknas i en förteckning enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket samma lag,

 7. avräkningsnotor enligt 3 kap. 9 § andra stycket samma lag,

 8. övervakningen av handeln och kursbildningen vid ett värdepappersinstitut enligt 3 kap. 10 § tredje stycket samma lag,

 9. sådan försäkring som avses i 5 kap. 2 § samma lag,

 10. ett värdepappersbolags största tillåtna valutaposition enligt 5 kap. 3 § samma lag,

 11. vilka upplysningar ett värdepappersinstitut skall lämna till Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § 1 samma lag, och

 12. ett värdepappersinstituts förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 6 kap. 2 § 2 samma lag.

<kgp:refblock>

Förutv. 2 § nu 3 §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:1534

Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om

 1. offentliggörandet av uppgifter i anmälan om aktieinnehav enligt 4 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

 2. investeringsrekommendationer enligt

  5 a kap. 1 och 2 §§ samma lag,

 3. vilken information som ett sådant dokument som avses i 6 kap. 1 b § första stycket samma lag skall innehålla,

 4. omfattningen och sättet för fullgörandet av skyldigheten att anmäla avslut i finansiella instrument enligt 1 kap. 7 a § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, och

 5. innehållet i en sådan plan som avses i 2 kap. 8 § samma lag.

<kgp:refblock>

Bet. förut 2 §.

Förutv. 3 § nu 6 §.

</kgp:refblock>

SFS 2005:1101

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att frågor som avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 3 kap. 4 § samt 7 kap. 4 och 5 §§ lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden får beslutas av ett organ med representativa företrädare för näringslivet.

<kgp:refblock>

Förutv. 4 § – dessförinnan 3 § – nu 6 §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:621

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kungörande av beslut enligt 7 kap. 9 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

SFS 2006:621

Finansinspektionen får ange risknivåer för värdepappersbolags och svenska kreditinstituts innehav av finansiella instrument enligt 4 kap. 4 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 4 §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:621

I förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar finns bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över värdepappersbolag.

SFS 2006:1534

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1007

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1991.

SFS 1994:2023

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

SFS 1998:268

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

SFS 2000:83

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2000.

SFS 2000:1102

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2001:924

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden skall upphöra att gälla vid utgången av år 2001.

SFS 2004:337

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2005:383

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:1101

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:621

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1534

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2007.