Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Denna lag har enligt Lag (2007:528) upphört att gälla den 1 november 2007.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2007:528).

Utfärdad den 4 juni 1992.
Utkom från trycket den 17 juni 1992

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde m.m.

Företag som driver verksamhet i syfte att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument kan få auktorisation som börs eller marknadsplats enligt denna lag.

Clearingverksamhet får yrkesmässigt bedrivas endast av Sveriges riksbank och av företag som fått tillstånd som clearingorganisation enligt denna lag. Tillstånd behövs dock inte för clearingverksamhet som huvudsakligen allmänheten deltar i.

Frågor om auktorisation och tillstånd prövas av Finansinspektionen.

Tillstånd enligt andra stycket behövs inte om företaget har tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 1 kap. 3 § 1, 2 eller 4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

SFS 2004:311

Auktorisation och tillstånd kan meddelas svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar och utländska företag.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag1) eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)2) skall vad som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i denna lag tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

1)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

2)

EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

2 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,

2 kap. 10 § om meddelandeförbud,

8 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning,

11 kap. 5 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen och närvara vid sådant sammanträde och delta i överläggningarna, samt

11 kap. 7 § första stycket 4 och fjärde stycket om återkallelse av auktorisation eller tillstånd.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelserna i andra stycket om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

SFS 2006:605

Särskilda bestämmelser om börser finns i 2–5 och 6 kap., om auktoriserade marknadsplatser i 7 kap. och om clearingorganisationer i 8 och 9 kap. I 5 a kap. finns bestämmelser om regelbunden finansiell information som skall offentliggöras av utgivare.

SFS 2007:366

I denna lag betyder

 1. börs: företag som har fått auktorisation enligt 2 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,

 2. börsmedlem: den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln vid börsen,

 3. auktoriserad marknadsplats: företag som har fått auktorisation enligt 7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella instrument,

 4. clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i

  a) att på clearingmedlemmarnas vägnar göra avräkningar beträffande deras förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk eller utländsk valuta, eller

  b) att genom inträdande som part eller som garant ta över ansvaret för förpliktelsernas fullgörande, eller

  c) på annat väsentligt sätt sörja för att förpliktelserna avvecklas genom överförande av likvid eller instrument,

 5. clearingorganisation: företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att driva clearingverksamhet,

 6. clearingmedlem: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

 7. option: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja tillgångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas ut på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,

 8. termin: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt pris skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning mellan parterna i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett kursindex eller liknande,

 9. finansiellt instrument och fondpapper: vad som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

 10. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 11. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller om innehavet annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

 12. koncern: detsamma som i

  1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag, och

13. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG3) .

3)

EUT L 390, 31.12.2004, s. 38, (Celex 32004L0109).

<kgp:refblock>

Ang. EES se s. R 96.

</kgp:refblock>

SFS 2007:366

Hemmedlemsstat

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som har sitt säte här, om utgivaren

 1. är ett aktiebolag som har gett ut aktier som är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES, eller

 2. har gett ut sådana skuldebrev som avses i 5 kap. 6 § första stycket om

  a) vart och ett av skuldebreven har ett nominellt värde som understiger motsvarande 1 000 euro, och

  b) skuldebreven är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES.

SFS 2007:366

Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som inte har säte i en stat inom EES, om

 1. utgivaren har gett ut aktier eller sådana skuldebrev som avses i 5 kap. 6 § första stycket och vart och ett av skuldebreven har ett nominellt värde som understiger motsvarande 1 000 euro,

 2. dessa fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES, och

 3. utgivaren till följd av detta, eller på grund av att dessa fondpapper har erbjudits till allmänheten i Sverige, är skyldig att ge in ett dokument enligt 6 kap. 1 b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument till Finansinspektionen.

SFS 2007:366

Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare i andra fall än som anges i 5 eller 6 § om denne har gett ut fondpapper som är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES och utgivaren väljer att Sverige skall vara hemmedlemsstat.

En utgivare får välja att Sverige skall vara hemmedlemsstat bara om utgivaren har sitt säte här eller om fondpapperen är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats.

En utgivare som har valt att Sverige skall vara hemmedlemsstat får ändra detta val tidigast efter tre år, om inte förutsättningarna i första stycket dessförinnan har upphört att gälla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en utgivare skall offentliggöra valet av hemmedlemsstat.

SFS 2007:366

Fondpapper som är upptagna till handel i en annan stat inom EES

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Om Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare vars fondpapper inte är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, men är upptagna till handel på en reglerad marknad i en annan stat inom EES, skall följande bestämmelser i 5 kap. tillämpas av utgivaren:

 • 3 § första stycket 3 om kurspåverkande information,

 • 3 b § om förändringar i rättigheter och om nya emissioner,

 • 5 § om skyldighet att utse ett finansiellt institut,

 • 6–10 §§ om utgivare av skuldebrev, och

 • 11–16 §§ om utgivare som inte har säte i en stat inom EES.

Av 5 a kap. 1 § framgår att bestämmelserna i 5 a kap. är tillämpliga på sådana utgivare som anges i första stycket.

SFS 2007:366

Börs

Förutsättningar för auktorisation m.m.

Sundhetskrav

En börs skall driva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att verksamheten kan anses sund.

Börsen skall därvid tillämpa principerna om

 • fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs i denna lag och av börsen får bli börsmedlem,

 • neutralitet, som innebär att av börsen uppställda regler tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla börsmedlemmar, och

 • god genomlysning, som innebär att börsmedlemmarna får en snabb, samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten får tillfälle att ta del av sådan information.

Svenska företag

Auktorisation som börs får meddelas ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening endast om

 1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon annan författning,

 2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som anges i 1 §,

 3. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i företaget och denne även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en börs,

 4. den som avses ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en börs och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

 5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

Auktorisation som börs får inte meddelas, om det kan antas att någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget.

SFS 1998:261

Ansökan om auktorisation får göras innan bolaget eller föreningen har registrerats. Om en sådan ansökan har gjorts av ett aktiebolag inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivna tiden från auktorisationsbeslutet. Om en sådan ansökan i stället har gjorts av en ekonomisk förening inom sex månader från det att beslut om att bilda föreningen fattats, räknas den i 2 kap. 3 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar föreskrivna tiden från auktorisationsbeslutet.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.

<kgp:refblock>

Ang. 2 st. se F 1992:5611 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

SFS 2005:914

En börs bolagsordning eller stadgar skall godkännas av Finansinspektionen i samband med att auktorisation beviljas.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna får inte registreras innan det har godkänts av inspektionen.

En börs som är aktiebolag skall ha ett aktiekapital som med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stort. Vid bedömningen av om aktiekapitalet är tillräckligt skall hänsyn tas även till andra finansiella resurser som börsen har eller kan utnyttja. För börs som är ekonomisk förening gäller vad som sägs om aktiekapital i stället summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

<kgp:refblock>

Ang. 2 st. se F 1992:5611 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

En börs skall ha en styrelse med minst fem ledamöter och en verkställande direktör.

Utländska företag

Auktorisation för ett utländskt företag att driva verksamhet som börs här i landet från avdelningskontor med självständig förvaltning (filial) får meddelas endast om

 1. företaget i sitt hemland driver sådan verksamhet och där står under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ, och

 2. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla de krav som anges i 1 §.

För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. I övrigt gäller lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Tystnadsplikt

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1998-0261

Den som är eller har varit knuten till en börs som anställd eller uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden.

Uppgiftsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2004-0311

En börs är skyldig att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

SFS 2004:311

Meddelandeförbud

Rubriken införd g. SFS2005-0487

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 9 § får förordna att börsen samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 9 § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall upphöra.

SFS 2005:487

Ansvarsbestämmelse

Rubriken införd g. SFS2005-0487

Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 10 §.

SFS 2005:487

Börsmedlemmar

En börs får som medlemmar ha Riksbanken och Riksgäldskontoret samt juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt är lämpliga att delta i handeln vid börsen.

SFS 1998:261

En börsmedlem får delta i handeln vid en börs för egen räkning. En börs får medge följande institut och företag rätt att delta i handeln vid en börs för annans räkning:

 1. värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 1 eller 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, och

 2. utländska företag som i sitt hemland får driva sådan verksamhet som avses i 1 och som där står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

Om ett företag inom en koncern bedriver handel uteslutande för egen och för andra koncernföretags räkning skall, vid tillämpning av första stycket, den handel som företaget bedriver anses vara handel för egen räkning.

SFS 1998:261

Om en börsmedlem inte längre uppfyller kraven för medlemskap, skall börsen besluta att medlemskapet skall upphöra.

Har ett börsmedlemskap upphört på grund av beslut enligt första stycket, får medlemmen, om det finns särskilda skäl, utföra köp- eller säljorder vid börsen för att skydda uppdragsgivare mot förlust.

Börsmedlemmar skall lämna börsen de upplysningar som behövs för att börsen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar.

Börsmedlemmar som inte står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att på begäran av inspektionen lämna uppgifter om förhållanden som rör deltagandet i handeln vid börsen. Inspektionen får förelägga en sådan börsmedlem att lämna de begärda uppgifterna.

SFS 1998:261

En börs skall övervaka att medlemmarna följer de krav som gäller för medlemskap i börsen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om övervakningen av medlemmarna vid en börs.

SFS 1998:261

Börsens verksamhet

Godkännande för notering och handel

Vid en börs får notering av och handel med alla slags finansiella instrument ske. Notering av och handel med ett visst finansiellt instrument får dock inte inledas förrän börsen har lämnat sitt godkännande till detta.

Om skyldighet finns enligt 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument att upprätta ett prospekt, får notering av och handel med ett visst finansiellt instrument inte inledas förrän

 1. prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen eller inspektionen har fått ett intyg som avses i 2 kap. 36 § samma lag, och

 2. prospektet har offentliggjorts av utgivaren.

Fondpapper får godkännas för notering och handel genom att börsen, efter prövning enligt 5 kap. 1 §, beslutar om inregistrering av fondpapperen. För fondpapper som inte är föremål för inregistrering får sådant godkännande lämnas endast om prövning har skett enligt 6 kap. 1 §.

Optioner och terminer får godkännas för notering och handel bara om

 1. det förekommer en betydande handel med tillförlitlig kurssättning i den eller de tillgångar som optionen eller terminen grundas på, eller

 2. det av ett prospekt enligt 2 kap. lagen om handel med finansiella instrument framgår att handel enligt 1 avses ske inom sex månader från offentliggörandet av prospektet.

Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen medge att optioner och terminer godkänns för notering och handel även i andra fall än som anges i fjärde stycket. En förutsättning för sådant medgivande är att det finns en tillförlitlig prissättning på den eller de tillgångar som optionen eller terminen grundas på eller, om optionen eller terminen grundas på ett eller flera index, att dessa är tillförlitliga.

SFS 2005:834

Fondpapper som har getts ut av ett företag som har auktorisation som börs får inte inregistreras eller noteras vid den börsen.

SFS 1998:261

Notering av och handel med ett visst fondpapper som är utgivet av någon som enligt öppenhetsdirektivet har möjlighet att välja hemmedlemsstat får inte inledas förrän utgivaren har valt en stat inom EES som hemmedlemsstat.

Första stycket gäller inte i fråga om

 1. andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller

 2. fordringsrätter med kortare löptid än ett år.

SFS 2007:366

Handelsregler och marknadsövervakning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1998-0261

En börs skall ha ändamålsenliga regler för hur handeln vid börsen skall gå till.

Börsen skall övervaka handeln och kursbildningen vid börsen och se till att handeln sker i överensstämmelse med denna lag och andra författningar samt med god sed på värdepappersmarknaden.

Börsen är skyldig att på begäran av Finansinspektionen ge inspektionen terminalåtkomst till sitt system för övervakningen av handeln och kursbildningen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. övervakningen av handeln och kursbildningen vid en börs, samt

 2. handelsregler för en börs i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid börsen.

<kgp:refblock>

Ang. börsbolags brott mot bestämmelse i inregistreringskontraktet om likabehandling av alla aktieägare vid offentligt erbjudande om förvärv av aktier i annat börsbolag H 1985:343.

</kgp:refblock>

SFS 2000:72

Regler om offentliga uppköpserbjudanden

Rubriken införd g. SFS2006-0455

En börs skall ha regler om offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som är noterade vid börsen. Reglerna skall uppfylla de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden4) i dess ursprungliga lydelse och i övrigt vara ändamålsenliga.

4)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 12 (Celex 32004L0025).

Undantag från reglerna skall kunna beslutas av börsen eller ett av börsen utsett organ med representativa företrädare för näringslivet. Undantag får förenas med villkor. Ett beslut om undantag skall ange de skäl som det grundas på.

SFS 2006:455

Övervakning av regelbunden finansiell information

Rubriken införd g. SFS2007-0366

En börs skall övervaka att den som har gett ut fondpapper som är inregistrerade eller noterade vid börsen, och som har Sverige som hemmedlemsstat, upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges i 5 a kap.4, 5 och 7 §§ i enlighet med de bestämmelser som gäller för utgivaren.

Övervakningen skall vara organiserad så att intressekonflikter inte uppstår.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om övervakningen av regelbunden finansiell information vid en börs.

SFS 2007:366

Om börsen finner att en överträdelse har skett av de bestämmelser som gäller för upprättandet av regelbunden finansiell information, skall börsen anmäla detta till Finansinspektionen.

En anmälan behöver inte göras om utgivaren på börsens uppmaning offentliggjort rättad eller kompletterad information.

SFS 2007:366

En börs skall regelbundet rapportera till Finansinspektionen om övervakningen enligt 2 b §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen.

SFS 2007:366

Kursnotering och information

Kurser noteras med ledning av de köpanbud, säljanbud och betalkurser som förekommer vid eller rapporteras till börsen. Information om kurser och omsättningsuppgifter beträffande varje finansiellt instrument som noteras vid börsen skall offentliggöras omedelbart, om inte Finansinspektionen med hänsyn till handelns effektivitet tillåter något annat. Sådan information skall vidare dagligen sammanställas och offentliggöras i den ordning och omfattning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen föreskriver.

<kgp:refblock>

Se F 1992:5612 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

SFS 1994:2017

Rapportering av avslut

En börsmedlem skall, på det sätt och i den omfattning som börsen bestämmer, till börsen anmäla avslut som medlemmen utanför börsen har gjort för egen eller någon annans räkning i de finansiella instrument som noteras vid börsen. Om ett sådant avslut har skett vid en auktoriserad marknadsplats och avser inregistrerade fondpapper, behöver avslutet inte anmälas till börsen. Detsamma gäller om avslutet skett vid en utländsk börs inom EES.

SFS 1994:2017

Sidoverksamhet

En börs får, utöver den verksamhet som auktorisationen omfattar, i företaget driva endast sådan verksamhet som har nära samband med den.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen tillåta en börs att driva även annan verksamhet.

Organisationsförvärv

Förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av Finansinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten.

Internationellt samarbete

Rubriken införd g. SFS1992-1712

En börs skall lämna de upplysningar och underrättelser till behöriga myndigheter i andra länder inom EES som dessa behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt avtalet om EES samt i övrigt ha ett sådant nära samarbete med dessa myndigheter som föranleds av avtalet.

SFS 1992:1712

Disciplinnämnd

Rubriken införd g. SFS1998-0261

En börs skall ha en disciplinnämnd med uppgift att handlägga ärenden om medlemmars och emittenters överträdelser av de regler som gäller vid börsen (disciplinärenden).

Gäller ärendet ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen är disciplinnämnden skyldig att pröva ärendet, om Finansinspektionen begär det.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen besluta att en börs inte behöver ha en disciplinnämnd.

SFS 1998:261

En disciplinnämnd skall bestå av en ordförande, en vice ordförande och minst tre övriga ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden skall vara lagfarna och erfarna som domare. Av övriga ledamöter skall minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

I disciplinnämnden får inte ingå personer som har anställning i börsen eller i ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen. I nämnden får inte heller ingå personer som har ett kvalificerat och stadigvarande uppdrag för börsen eller för ett företag som har ett kvalificerat innehav i börsen.

SFS 1998:261

För ledamöterna i en disciplinnämnd skall vad som sägs i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) om jäv gälla i tillämpliga delar.

SFS 1998:261

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden.

SFS 1998:261

Inregistrering av fondpapper

Förutsättningar för inregistrering

Inregistrering av fondpapper vid en börs sker efter ansökan av den som har gett ut fondpapperen.

Inregistrering får ske endast om det med hänsyn till marknadsförhållandena för de fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt föreligger förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpapperen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om villkoren för inregistrering.

<kgp:refblock>

Ang. 3 st. se F 1992:5612 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

SFS 2005:834

En ansökan om inregistrering får inte avslås utan att sökanden har fått tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom någon annan än honom själv, om inte detta är uppenbart obehövligt.

Beslut om inregistrering skall meddelas snarast och senast sex månader från det att ansökan gjordes hos börsen eller, om ansökan kompletteras, senast sex månader från det att kompletteringen kom in till börsen. Meddelas inte beslut inom angiven tid, skall det anses som om ansökan har avslagits.

Utgivarens informationsplikt

Den som har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid en börs eller för vilka ansökan om inregistrering har lämnats in skall

 1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,

 2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar samt

 3. offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen som är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid börsen, skall börsen omedelbart vidarebefordra information enligt första stycket till Finansinspektionen.

<kgp:refblock>

Se F 1992:5612 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

SFS 2005:380

En utgivare av fondpapper får skjuta upp offentliggörandet av information som avses i 3 § första stycket 3, om det finns godtagbara skäl, allmänheten inte riskerar att vilseledas och utgivaren kan säkerställa att informationen inte röjs.

Om utgivaren eller någon som handlar för utgivarens räkning lämnar ut information som avses i 3 § första stycket 3, skall informationen omedelbart överlämnas till börsen samt offentliggöras, såvida inte mottagaren av informationen omfattas av tystnadsplikt enligt lag eller avtal.

SFS 2005:380

Den som har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid en börs skall omedelbart offentliggöra

 1. alla förändringar i de rättigheter som är knutna till fondpapperen, och

 2. nya låneemissioner.

Nya låneemissioner behöver dock inte offentliggöras av sådana utgivare som avses i 5 a kap. 2 § 1–3.

Om den som har gett ut aktier som har inregistrerats vid en börs även har utfärdat derivatinstrument med aktierna som underliggande tillgång, skall utgivaren omedelbart även offentliggöra förändringar i de rättigheter som är knutna till derivatinstrumenten.

SFS 2007:366

Avregistrering

En börs skall avslå en begäran om inregistrering eller besluta om avregistrering av fondpapper, om utgivaren allvarligt åsidosätter sina förpliktelser enligt lag eller någon annan författning. Avregistrering skall även ske på begäran av utgivaren. Om det är olämpligt från allmän synpunkt, skall avregistrering inte ske.

Avregistrering får inte beslutas utan att utgivaren har fått tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom någon annan än utgivaren själv, om inte detta är uppenbart obehövligt eller beslutet inte kan uppskjutas.

Beslut om avregistrering skall offentliggöras omedelbart.

SFS 2005:380

Särskilda bestämmelser om aktier

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Den som har gett ut aktier som är inregistrerade vid en börs skall utse ett finansiellt institut genom vilket aktieägarna skall kunna utöva sina finansiella rättigheter.

<kgp:refblock>

Förutv. 5 § upphävd g. Lag (2005:834).

Ang. 2 st. andra meningen se F 1992:5611 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

SFS 2007:366

[Upphävd g. Lag (2005:834).]

SFS 2005:834

[Upphävd g. Lag (2005:834).]

SFS 2005:834

Särskilda bestämmelser om skuldebrev

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-0366

I 7–10 §§ avses med skuldebrev obligationer och andra överlåtbara skuldförbindelser, med undantag för sådana som

 1. om de konverteras eller om de rättigheter som de medför utövas, ger rätt att förvärva aktier eller finansiella instrument som kan jämställas med aktier, eller

 2. utgörs av fordringsrätter med kortare löptid än ett år.

Bestämmelserna i 7–10 §§ skall tillämpas i fråga om skuldebrev som är inregistrerade vid en börs.

Bestämmelserna i 8–10 §§ skall inte tillämpas i fråga om skuldebrev som har getts ut av en stat inom EES eller av ett landsting eller en kommun eller motsvarande regional eller lokal myndighet inom EES.

I 12 § finns bestämmelser om undantag från 7–10 §§ för vissa utgivare som inte har säte i en stat inom EES.

<kgp:refblock>

Se F 1992:5612 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

SFS 2007:366

Den som har gett ut skuldebrev skall se till att alla innehavare av sådana skuldebrev som har getts ut samtidigt och på samma villkor behandlas lika när det gäller de rättigheter som är knutna till skuldebreven.

SFS 2007:366

Den som har gett ut skuldebrev får inte hindra innehavare av skuldebreven från att utöva sina rättigheter genom en fullmakt till någon annan.

Om den som har gett ut skuldebreven inte har sitt säte i Sverige, gäller första stycket bara om lagstiftningen i den stat där utgivaren har sin hemvist tilllåter en sådan fullmakt.

SFS 2007:366

Om den som har gett ut skuldebrev avser att hålla ett möte med innehavare av skuldebreven, skall utgivaren

 1. informera skuldebrevsinnehavarna om plats, tid och dagordning för mötet samt om vad som krävs för att en innehavare skall ha rätt att delta i mötet, och

 2. tillhandahålla skuldebrevsinnehavarna ett fullmaktsformulär.

Fullmaktsformuläret skall tillhandahållas tillsammans med kallelsen till mötet, om kallelsen sänds till skuldebrevsinnehavarna. Om kallelse sker på något annat sätt, skall fullmaktsformuläret tillhandahållas skuldebrevsinnehavarna på begäran efter det att mötet har tillkännagetts.

SFS 2007:366

Den som har gett ut skuldebrev skall informera skuldebrevsinnehavarna om utbetalning av ränta, utövande av rättigheter avseende konvertering, utbyte, teckning eller annullering och återbetalning.

Utgivaren skall utse ett finansiellt institut genom vilket skuldebrevsinnehavarna skall kunna utöva sina finansiella rättigheter.

SFS 2007:366

Utgivare utan säte i en stat inom EES

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Bestämmelserna i 12–16 §§ är tillämpliga på den som har gett ut där angivna fondpapper som är inregistrerade vid en börs, om utgivaren inte har säte i en stat inom EES och har Sverige som hemmedlemsstat.

SFS 2007:366

En utgivare av skuldebrev behöver inte tillämpa bestämmelserna i 7–10 §§ om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

SFS 2007:366

En utgivare av aktier behöver inte tillämpa bestämmelserna i 14–16 §§ om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

SFS 2007:366

En utgivare av aktier skall behandla alla aktieägare som innehar aktier av samma slag lika.

SFS 2007:366

Inför en bolagsstämma skall en utgivare av aktier informera aktieägarna om

 1. plats, tid och dagordning för stämman,

 2. det totala antalet aktier och rösträtter, och

 3. aktieägares rätt att delta i stämman.

SFS 2007:366

En utgivare av aktier får inte hindra aktieägare från att utöva sina rättigheter genom en fullmakt till någon annan, om lagstiftningen i den stat där utgivaren har sin hemvist tillåter att en sådan fullmakt används.

Om fullmakt får användas, skall utgivaren inför en bolagsstämma tillhandahålla ett fullmaktsformulär till dem som har rätt att rösta vid stämman.

SFS 2007:366

Regelbunden finansiell information

Kapitlet infört g. SFS2007-0366

Tillämpningsområde

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Bestämmelserna i detta kapitel gäller för en utgivare som har Sverige som hemmedlemsstat och vars fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES.

Särskilda bestämmelser om utgivare som inte har säte i en stat inom EES finns i 11 §.

Utgivare som inte har Sverige som hemmedlemsstat skall, om utgivarens fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, offentliggöra regelbunden finansiell information i enlighet med den offentliga reglering i utgivarens hemmedlemsstat inom EES som följer av öppenhetsdirektivet.

SFS 2007:366

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas om utgivaren är

 1. en stat,

 2. ett landsting eller en kommun eller en motsvarande regional eller lokal myndighet i en stat,

 3. en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar,

 4. Europeiska centralbanken, eller

 5. en centralbank i en stat inom EES.

SFS 2007:366

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas i fråga om

 1. andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,

 2. fordringsrätter med en kortare löptid än ett år, eller

 3. obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som var och en har ett nominellt värde motsvarande minst 50 000 euro och som inte är av sådant slag som anges i 5 kap. 6 § första stycket 1.

SFS 2007:366

Års- och koncernredovisning

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Utgivaren skall så snart som möjligt och senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin årsredovisning och, i förekommande fall, en koncernredovisning.

Års- och koncernredovisningar skall vara granskade av utgivarens revisor. Revisionsberättelsen skall offentliggöras tillsammans med års- och koncernredovisningen. Bestämmelser om revision finns i 10 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713), 4 a kap. sparbankslagen (1987:619), 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 7 a kap. lagen (1995:1570) om medlemsbanker, revisionslagen (1999:1079) och 9 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

SFS 2007:366

Halvårsrapport

Rubriken införd g. SFS2007-0366

En utgivare av aktier eller av obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som inte är av sådant slag som anges i 5 kap. 6 § första stycket 1 skall offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsårets första sex månader (halvårsrapport). Halvårsrapporten skall offentliggöras så snart som möjligt och senast två månader efter rapportperiodens utgång.

SFS 2007:366

Delårsredogörelse

Rubriken införd g. SFS2007-0366

En utgivare av aktier skall offentliggöra en delårsredogörelse under räkenskapsårets första och andra halvår. Redogörelsen skall offentliggöras tidigast tio veckor efter början och senast sex veckor före slutet av halvåret.

En delårsredogörelse skall innehålla information om perioden mellan halvårets början och dagen för redogörelsens offentliggörande. I redogörelsen skall det ingå uppgifter om väsentliga händelser och transaktioner under perioden samt en allmän beskrivning av utgivarens och dess dotterföretags ställning och resultat under perioden.

SFS 2007:366

Kvartalsrapport

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Det krävs ingen delårsredogörelse enligt 6 § om utgivaren i stället offentliggör en delårsrapport för perioden från halvårets början och tre månader framåt (kvartalsrapport). Kvartalsrapporten skall offentliggöras så snart som möjligt och senast två månader efter rapportperiodens utgång.

SFS 2007:366

Innehållet i års- och koncernredovisning samt delårsrapport

Rubriken införd g. SFS2007-0366

För utgivare med säte i Sverige finns bestämmelser om års- och koncernredovisning samt delårsrapport i årsredovisningslagen (1995:1554), lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

I fråga om koncernredovisning gäller därutöver Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder5) .

5)

EGT L 243, 11.9.2002, s. 1, (Celex 32002R1606).

SFS 2007:366

Undertecknande och intygande

Rubriken införd g. SFS2007-0366

De som skall underteckna en årsredovisning respektive en koncernredovisning skall i anslutning till underskrifterna ange sin befattning hos utgivaren.

Om det är fråga om en årsredovisning, skall undertecknarna omedelbart före underskrifterna lämna en försäkran att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Om det är fråga om en koncernredovisning, skall undertecknarna omedelbart före underskrifterna lämna en försäkran att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

SFS 2007:366

En halvårsrapport skall undertecknas med tillämpning av 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554).

De som undertecknar en halvårsrapport skall i anslutning till underskrifterna ange sin befattning hos utgivaren. De skall även omedelbart före underskrifterna lämna en försäkran om att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och, i förekommande fall, koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

SFS 2007:366

Utgivare utan säte i en stat inom EES

Rubriken införd g. SFS2007-0366

En utgivare som inte har säte i en stat inom EES får tillämpa sådana bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES, om dessa bestämmelser motsvarar de krav som ställs på sådan regelbunden finansiell information i öppenhetsdirektivet. Utgivaren får även tillämpa ett tredjelands bestämmelser om kvartalsrapport, om dessa bestämmelser motsvarar de krav på sådan rapport som ställs i de bestämmelser om delårsrapport som anges i 8 § och som skulle ha varit tillämpliga om utgivaren hade haft sitt säte i Sverige.

En utgivare som inte har säte i en stat inom EES får även tillämpa sådana bestämmelser om koncernredovisning och halvårsrapport för koncernen som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES, om villkoren i artikel 1 i kommissionens beslut (2006/891/EG) av den 4 december 2006 om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder för tredjelandemittenter av värdepapper6) är uppfyllda.

6)

EUT L 343, 8.12.2006, s. 96, (Celex 32006D0891).

Om ett tredjelands bestämmelser enligt första stycket inte anses likvärdiga eller om villkoren enligt andra stycket inte är uppfyllda, skall utgivaren upprätta års- och koncernredovisning, halvårsrapport respektive kvartalsrapport i enlighet med de bestämmelser som anges i 8 § och som gäller för en utgivare av motsvarande slag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav ett tredjelands bestämmelser skall uppfylla för att få tillämpas enligt första stycket.

SFS 2007:366

Ingivande av information till en börs eller auktoriserad marknadsplats

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Utgivare av fondpapper som är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats skall vid offentliggörandet av den information som avses i 4–7 §§ samtidigt lämna informationen till den börs eller den auktoriserade marknadsplats där fondpapperen är noterade.

SFS 2007:366

Fondpapper som inte inregistreras

Förutsättningar för notering

Notering vid en börs av fondpapper som inte är föremål för inregistrering sker efter ansökan av den som har gett ut fondpapperen.

Notering får ske endast om det med hänsyn till marknadsförhållandena för de fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt föreligger förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpapperen.

Utgivarens informationsplikt

Den som har gett ut fondpapper som har noterats med stöd av 1 § eller för vilka ansökan om notering har lämnats in skall

 1. fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,

 2. i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar samt

 3. offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen som är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

Om ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs har gett ut fondpapper som har noterats vid börsen, skall börsen omedelbart vidarebefordra information enligt första stycket till Finansinspektionen.

<kgp:refblock>

Se F 1992:5611 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

SFS 2005:380

En utgivare av fondpapper får skjuta upp offentliggörandet av information som avses i 2 § första stycket 3, om det finns godtagbara skäl, allmänheten inte riskerar att vilseledas och utgivaren kan säkerställa att informationen inte röjs.

Om utgivaren eller någon som handlar för utgivarens räkning lämnar ut information som avses i 2 § första stycket 3, skall informationen omedelbart överlämnas till börsen samt offentliggöras, såvida inte mottagaren av informationen omfattas av tystnadsplikt enligt lag eller avtal.

SFS 2005:380

Den som har gett ut fondpapper som har noterats med stöd av 1 § skall omedelbart offentliggöra

 1. alla förändringar i de rättigheter som är knutna till fondpapperen, och

 2. nya låneemissioner.

Nya låneemissioner behöver dock inte offentliggöras av sådana utgivare som avses i 5 a kap. 2 § 1–3.

Om den som har gett ut aktier som har noterats med stöd av 1 § även har utfärdat derivatinstrument med aktierna som underliggande tillgång, skall utgivaren omedelbart även offentliggöra förändringar i de rättigheter som är knutna till derivatinstrumenten.

SFS 2007:366

En börs skall avslå en begäran om notering eller besluta om avnotering av fondpapper, om utgivaren av fondpapperen allvarligt åsidosätter sin informationsplikt enligt 2 eller 3 §. En börs skall också besluta om avnotering av fondpapper om utgivaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att offentliggöra regelbunden finansiell information enligt 5 a kap. Om det är olämpligt från allmän synpunkt, skall avnotering inte ske.

Avnotering får inte beslutas utan att utgivaren har fått tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom någon annan än utgivaren själv, om inte detta är uppenbart obehövligt eller beslutet inte kan uppskjutas.

Beslut om avnotering skall offentliggöras omedelbart.

SFS 2007:366

Särskilda bestämmelser om aktier

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Den som har gett ut aktier som har noterats med stöd av 1 § skall utse ett finansiellt institut genom vilket aktieägarna skall kunna utöva sina finansiella rättigheter.

SFS 2007:366

Särskilda bestämmelser om skuldebrev

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Bestämmelserna om skuldebrev i 5 kap. 6–10 §§ skall tillämpas även i fråga om skuldebrev som har noterats med stöd av 1 §.

SFS 2007:366

Utgivare utan säte i en stat inom EES

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Bestämmelserna i 5 kap. 11–16 §§ skall tillämpas även i fråga om aktier och skuldebrev som har noterats med stöd av 1 §.

SFS 2007:366

Auktoriserad marknadsplats

Förutsättningar för auktorisation m.m.

Sundhetskrav

En auktoriserad marknadsplats skall driva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att verksamheten kan anses sund.

Den auktoriserade marknadsplatsen skall därvid tillämpa principerna om

 • fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller av marknadsplatsen uppställda krav får delta i handeln,

 • neutralitet, som innebär att av marknadsplatsen uppställda regler tilllämpas på ett likformigt sätt gentemot alla som deltar i handeln, och

 • god genomlysning, som innebär att de som deltar i handeln får en snabb, samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten får tillfälle att ta del av sådan information.

Tillämpliga bestämmelser

Bestämmelserna för börs i 2, 4 och 6 kap. skall, med i andra stycket angivna undantag, tillämpas även i fråga om auktoriserad marknadsplats.

För auktoriserad marknadsplats gäller inte bestämmelserna i 2 kap. 1 § om sundhetskrav, i 2 kap. 6 § om styrelses storlek och verkställande direktör, i 4 kap. 1 § tredje stycket såvitt avser inregistrering av fondpapper, i 4 kap. 3 § om kursnotering och information, i 4 kap. 4 § om rapportering av avslut och i 4 kap. 8–11 §§ om disciplinnämnd.

SFS 2005:834

Deltagande i handeln

Rubriken införd g. SFS1994-2017

En auktoriserad marknadsplats är skyldig att låta värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt 1 kap. 3 § 1, 2 eller 3 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse och utländska företag som i sitt hemland får driva sådan verksamhet och som där står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ delta i handeln vid marknadsplatsen, om de uppfyller av marknadsplatsen uppställda krav.

SFS 1998:261

Rapporteringsskyldighet

En auktoriserad marknadsplats, där det förekommer notering av fondpapper som är inregistrerade vid börs, skall till börsen rapportera alla avslut i dessa fondpapper som sker vid marknadsplatsen eller som anmäls dit.

Kursnotering och information

Kurser noteras med ledning av de köpanbud, säljanbud och betalkurser som förekommer vid eller anmäls till den auktoriserade marknadsplatsen. Information om kurser och omsättningsuppgifter skall beträffande varje finansiellt instrument som noteras vid den auktoriserade marknadsplatsen dagligen sammanställas och offentliggöras i den ordning och omfattning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen föreskriver.

<kgp:refblock>

Se F 1992:5612 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

SFS 1994:2017

Clearingorganisation

Förutsättningar för tillstånd m.m.

Sundhetskrav

En clearingorganisation skall driva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att verksamheten kan anses sund. En clearingorganisation skall tillgodose de säkerhetskrav som är förenade med verksamheten.

Clearingorganisationen skall därvid tillämpa principerna om

 • fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs i denna lag och av clearingorganisationen får delta i clearingen, och

 • neutralitet, som innebär att av clearingorganisationen uppställda regler tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla clearingmedlemmar.

SFS 1996:180

Svenska företag

Tillstånd för ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening att driva clearingverksamhet får meddelas endast om

 1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon annan författning,

 2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som anges i 1 §,

 3. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i företaget och denne även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en clearingorganisation,

 4. den som avses ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en clearingorganisation och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

 5. företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.

Tillstånd att driva clearingverksamhet får inte meddelas, om det kan antas att någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget.

SFS 1998:261

Utländska företag

Ett utländskt företag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva clearingverksamhet från avdelningskontor med självständig förvaltning (filial).

Tillstånd till filialetablering skall lämnas om

 1. företaget i sitt hemland bedriver likartad clearingverksamhet och där står under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ, och

 2. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla de krav som anges i 1 §.

För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. I övrigt gäller lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Övrigt

Bestämmelserna i 2 kap. 3 § om ansökan innan bolaget eller föreningen har registrerats och om verksamhetsplan, i 2 kap. 4 § om godkännande av bolagsordningen eller stadgar, i 2 kap. 5 § om kapital, i 2 kap. 6 § om styrelsens storlek och verkställande direktör, i 2 kap. 8 § om sekretess, i 2 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet, i 2 kap. 10 § om meddelandeförbud och i 2 kap. 11 § om straffansvar skall tillämpas även i fråga om clearingorganisation.

I sin verksamhetsplan skall en clearingorganisation beskriva de huvudsakliga risker som är förenade med verksamheten och hur dessa risker skall hanteras (riskhanteringsplan).

SFS 2005:487

En clearingorganisation skall genom eget kapital, garanti eller försäkring eller på annat liknande sätt ha en tillfredsställande beredskap att uppfylla ett sådant betalningsansvar som kan uppkomma för organisationen till följd av clearingverksamheten.

SFS 1996:180

Clearingmedlemmar

En clearingorganisation får som medlemmar ha Riksbanken och Riksgäldskontoret samt juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka, ändamålsenlig organisation av verksamheten, nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska system och i övrigt är lämpliga att delta i clearingverksamheten hos organisationen.

SFS 1998:261

En clearingmedlem får delta i clearingverksamheten för egen räkning. En clearingorganisation får medge svenska och utländska clearingorganisationer eller centrala värdepappersförvarare samt Riksbanken och sådana institut och företag som avses i 3 kap. 1 a § 1 och 2 rätt att delta i clearingverksamheten för annans räkning.

Om ett företag inom en koncern deltar i clearingverksamhet uteslutande för egen och för andra koncernföretags räkning skall, vid tillämpning av första stycket, deltagandet i clearingverksamhet anses vara för egen räkning.

<kgp:refblock>

Förutv. 7 § nu 8 §.

</kgp:refblock>

SFS 1998:261

Clearingmedlemmar skall lämna clearingorganisationen de upplysningar som behövs för att organisationen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag eller annan författning.

SFS 1996:180

Om en clearingmedlem inte längre uppfyller de krav som anges i 6 §, skall clearingorganisationen besluta att medlemskapet skall upphöra.

En clearingorganisation får besluta att medlemskapet skall upphöra, om en clearingmedlem trots uppmaning från organisationen underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt 8 §.

Har ett clearingmedlemskap upphört på grund av ett beslut enligt första eller andra stycket, får medlemmen, om det finns särskilda skäl, ändå vidta åtgärder i förhållande till clearingorganisationen för att skydda uppdragsgivare mot förlust.

SFS 1996:180

Clearingmedlemmar som inte står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att på inspektionens begäran lämna uppgifter om förhållanden som rör deltagandet i clearingverksamheten. Inspektionen får förelägga en sådan clearingmedlem att lämna de begärda uppgifterna.

SFS 1996:180

Clearingorganisationens verksamhet

Inledande bestämmelse

En clearingorganisation skall ha ändamålsenliga regler för hur clearingverksamheten hos organisationen skall gå till.

Clearingverksamheten skall ske under förhållanden som överensstämmer med denna lag och andra författningar samt med god sed på värdepappersmarknaden.

SFS 1996:180

Säkerhetskrav m.m.

En clearingorganisation som inträder som part i handeln eller garanterar förpliktelser skall se till att det vid clearingverksamheten ställs betryggande säkerhet för gjorda åtaganden och att sådan säkerhet vidmakthålls så länge åtagandet består. Vid annan clearingverksamhet skall clearingorganisationen se till att det ställs säkerhet för gjorda åtaganden i den utsträckning det behövs.

Säkerhet skall anses betryggande om det kan antas att åtagandet kan avvecklas utan att ytterligare kapital behöver tillskjutas.

SFS 1996:180

En clearingorganisation får besluta att efterge kravet på säkerhet, i den mån det är uppenbart att säkerhet inte behövs. Ett sådant beslut får inte tillämpas innan det har godkänts av Finansinspektionen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om säkerhetskravet.

<kgp:refblock>

Se F 1992:5611 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

Om en clearingorganisation träder in som part i handeln, skall organisationen se till att dess riskmässiga ställning i handeln är balanserad. Uppstår obalans skall organisationen omedelbart vidta åtgärder för att återställa jämvikten.

Sidoverksamhet

En clearingorganisation får, utöver clearingverksamhet, i företaget driva endast sådan verksamhet som har nära samband med den.

I syfte att underlätta clearingverksamheten får en clearingorganisation, efter tillstånd av Finansinspektionen, inom kretsen av clearingmedlemmar förmedla lån av finansiella instrument och lämna kredit mot säkerhet.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen tillåta en clearingorganisation att driva även annan verksamhet.

SFS 1996:180

Organisationsförvärv

Förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av Finansinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten.

Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser om information som skall offentliggöras

Kapitlet infört g. SFS2007-0366

Tillämpningsområde

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Utgivare av fondpapper som har Sverige som hemmedlemsstat, skall tillämpa bestämmelserna i detta kapitel för sådan information som skall offentliggöras enligt 5 kap. 3 § första stycket 3 och 3 b §, 5 a kap. och 6 kap. 2 § första stycket 3 och 3 a §.

Utgivare av fondpapper som inte har Sverige som hemmedlemsstat skall, om fondpapperen är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats, tillämpa de bestämmelser som har meddelats med stöd av 2 § för sådan information som skall offentliggöras enligt 5 kap. 3 § första stycket 3 och 3 b §, 5 a kap. 1 § tredje stycket samt 6 kap. 2 § första stycket 3 och 3 a §. Om en sådan utgivares fondpapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i utgivarens hemmedlemsstat, skall utgivaren dessutom tillämpa 3 §.

SFS 2007:366

Språk

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om på vilket språk informationen skall offentliggöras.

SFS 2007:366

Offentliggörande av information

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Informationen skall offentliggöras så att den snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt blir tillgänglig för allmänheten inom EES.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur offentliggörandet skall ske.

SFS 2007:366

Information till Finansinspektionen

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Information som offentliggörs skall samtidigt lämnas till Finansinspektionen.

SFS 2007:366

Lagring av informationen

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Finansinspektionen skall se till att det finns en lagringsfunktion där information som lämnas till inspektionen enligt 4 § lagras elektroniskt.

Informationen skall vara lätt tillgänglig för den som vill ta del av den.

Regeringen får meddela föreskrifter om lagringsfunktionen.

SFS 2007:366

Avbrytande av handel

Handelsstopp

En börs eller en auktoriserad marknadsplats skall besluta att handeln med ett finansiellt instrument skall avbrytas (handelsstopp) om

 1. investerarna inte har tillgång till information om det finansiella instrumentet på lika villkor,

 2. investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om utgivaren,

 3. utgivarens ställning är sådan att handeln skulle skada investerarnas intressen, eller

 4. det annars finns särskilda skäl.

Ett beslut om handelsstopp får inte gälla längre tid än som är nödvändigt.

SFS 2005:834

Om handeln med ett visst finansiellt instrument vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats har avbrutits och detta instrument utgör den underliggande tillgången för optioner eller terminer som är föremål för handel där eller vid någon annan börs eller marknadsplats, skall börsen respektive marknadsplatsen omedelbart avbryta handeln med optionerna eller terminerna. Detsamma gäller om den underliggande tillgången utgörs av annan egendom och det för den egendomen saknas tillförlitligt marknadsvärde. Handeln får återupptas först när handeln i det finansiella instrumentet återupptagits respektive när ett tillförlitligt marknadsvärde för egendomen finns.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge undantag från första stycket.

Om handel med ett viss finansiellt instrument vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats har avbrutits enligt 1 eller 2 §, skall även handel med samma instrument vid annan börs eller marknadsplats avbrytas.

Om en börs eller en auktoriserad marknadsplats i strid med 1, 2 eller 3 § underlåter att avbryta handeln med ett visst finansiellt instrument, får Finansinspektionen besluta att handeln med instrumentet skall avbrytas. Om inspektionens beslut gäller ett sådant fall som avses i 1 §, skall börsen eller marknadsplatsen i samråd med inspektionen besluta om när handeln kan återupptas.

Stängning

Vid krig, krigsfara eller andra onormala förhållanden får regeringen besluta att all handel vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats skall avbrytas. I brådskande fall får sådant beslut meddelas av börsen eller marknadsplatsen efter samråd med Finansinspektionen. Börsens eller marknadsplatsens beslut, som får avse högst en vecka, skall omedelbart underställas regeringen.

Offentliggörande av beslut om handelsstopp eller stängning

Beslut enligt detta kapitel skall omedelbart offentliggöras. Om sådant beslut fattats av börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen, skall den dessutom samtidigt underrätta Finansinspektionen.

Tillsyn över börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-0366

Upplysningsskyldighet

Företag med auktorisation eller tillstånd enligt denna lag står under tillsyn av Finansinspektionen. Företagen skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få de uppgifter som den behöver för övervakningen av denna lag.

SFS 2000:1096

Ett företag som har ett kvalificerat innehav i en börs och samtidigt är medlem vid börsen eller har gett ut fondpapper som är inregistrerade eller noterade vid börsen skall lämna Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet som inspektionen begär. Inspektionen får förelägga ett sådant företag att lämna de begärda uppgifterna.

SFS 1998:261

Finansinspektionen får genomföra en undersökning hos ett företag med auktorisation enligt denna lag, när inspektionen anser det nödvändigt.

SFS 2005:834

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka upplysningar företagen skall lämna till inspektionen,

 2. företagens löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar.

<kgp:refblock>

Se F 1992:5611 § anm. här nedan.

</kgp:refblock>

Ägarprövning

Rubriken införd g. SFS1998-0261

Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller andelar i ett företag, som medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier eller andelar eller så att företaget blir ett dotterföretag.

Tillstånd enligt första stycket skall ha meddelats före förvärvet. Om förvärvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla de aktier eller andelar som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om sådant tillstånd inom sex månader efter det att aktierna eller andelarna erhållits.

SFS 1998:261

Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 2 a §, om det kan antas att förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling av företagets verksamhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. Tillstånd får inte ges, om förvärvaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

SFS 1998:261

Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kommer att understiga någon av de gränser som anges i 2 a § skall underrätta Finansinspektionen om detta.

SFS 1998:261

När ett företag får kännedom om att aktier eller andelar i företaget blivit föremål för ett sådant förvärv som avses i 2 a § eller för en sådan avyttring som avses i 2 c §, skall företaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

Ett företag skall årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de aktie- eller andelsägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i företaget samt storleken på innehaven.

SFS 1998:261

Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i ett företag, och ändringar sker i den juridiska personens ledning, skall ändringarna snarast anmälas till Finansinspektionen.

SFS 1998:261

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar utövar eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som motverkar en sund utveckling av verksamheten i företaget, får Finansinspektionen besluta att denne vid stämman inte får företräda fler aktier eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat. Detsamma gäller, om en sådan innehavare i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar har underlåtit att ansöka om tillstånd till ett förvärv som avses i 2 a §, får inspektionen besluta att denne vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

SFS 1998:261

Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 2 f § första stycket att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En ägare som avses i 2 f § andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

Aktier eller andelar som omfattas av ett förbud enligt 2 f § eller ett föreläggande enligt första stycket skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del av aktierna eller andelarna i företaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall få utövas, såvida det inte har förordnats en förvaltare enligt 2 h §.

SFS 1998:261

Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen begära att tingsrätten förordnar en person att som förvaltare företräda sådana aktier eller andelar som enligt 2 f § inte får företrädas av ägaren. Sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt. Som förvaltare får förordnas endast den som är lämplig för uppdraget.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersättningen skall betalas av ägaren till aktierna eller andelarna och skall på begäran förskotteras av företaget. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

SFS 1998:261

Hur tillsynen skall bedrivas

Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över företagen se till att en sund utveckling av värdepappersmarknaden främjas.

Finansinspektionen får förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisionen av ett företag. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode av företaget för sitt arbete. Arvodets storlek bestäms av inspektionen.

Finansinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla styrelsen i ett företag.

Har företagets styrelse inte rättat sig efter en begäran från Finansinspektionen om att kalla till en extra stämma, får inspektionen utfärda sådan kallelse.

Företrädare för inspektionen får närvara vid stämma och vid sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggningarna.

Ingripanden mot företag som står under tillsyn

Om ett företag har fattat ett beslut som strider mot denna lag eller någon annan författning som reglerar dess verksamhet, mot föreskrift som meddelats med stöd av denna lag eller någon annan författning eller mot bolagsordningen eller stadgarna, får Finansinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet redan verkställts, får inspektionen förelägga företaget att göra rättelse, om detta är möjligt.

Återkallelse av auktorisation m.m.

Auktorisation eller tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett företag skall återkallas av Finansinspektionen om

 1. företaget genom att överträda denna lag eller någon föreskrift som har meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan verksamhet som auktorisationen eller tillståndet avser,

 2. företaget inte bedriver sådan verksamhet som auktorisationen eller tillståndet avser,

 3. såvitt avser svenskt aktiebolag, bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget, eller

 4. någon som ingår i företagets styrelse eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 2 §

  2 kap. 2 § första stycket 4 eller 8 kap. 2 § första stycket 4.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 1 meddela varning i stället för att återkalla auktorisationen eller tillståndet.

Vid tillämpning av första stycket 3 skall det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

I fall som avses i första stycket 4 får auktorisationen eller tillståndet återkallas bara om Finansinspektionen först invänt mot att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och om han eller hon, efter en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader, fortfarande finns kvar i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Vid återkallelse av ett tillstånd att driva clearingverksamhet får inspektionen besluta om hur rörelsen skall avvecklas.

Ett beslut om återkallelse av tillstånd att driva clearingverksamhet får förenas med förbud att fortsätta verksamheten.

SFS 2005:914

Ingripanden mot den som saknar tillstånd m.m.

Om någon driver clearingverksamhet som kräver tillstånd enligt denna lag utan att ha sådant tillstånd, skall Finansinspektionen förelägga honom att upphöra med detta. Detsamma gäller om någon i handel med finansiella instrument använder någon av beteckningarna börs och auktoriserad marknadsplats utan att vara auktoriserad som sådan.

Är det osäkert om en viss verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt denna lag, får Finansinspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får riktas såväl mot det utländska företaget som mot den som här i landet är verksam för företagets räkning.

SFS 1996:180

Avgifter m.m.

För prövning av ansökan om auktorisation eller tillstånd enligt denna lag skall sökanden betala avgift enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar. Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga i prövningen eller vid den löpande tillsynen behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas av sökanden eller det företag som tillsynen avser.

Företag som står under tillsyn enligt denna lag skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter regeringen meddelar.

<kgp:refblock>

Ang. 1 st. se F 1992:5613 § anm. här nedan – Ang. 2 st. se F (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet anm. vid lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 13:16. Bih.

</kgp:refblock>

SFS 1996:180

Vite

Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt 3 kap. 3 a §, 8 kap. 10 § eller 11 kap. 1 a eller 6–8 §§ denna lag får inspektionen förelägga vite.

<kgp:refblock>

Lag (1985:206) om viten under FörvProc (i slutet).

</kgp:refblock>

SFS 1998:261

Tillsyn över regelbunden finansiell information m.m.

Kapitlet infört g. SFS2007-0366

Finansinspektionen övervakar

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna om regelbunden finansiell information i 5 a kap. följs.

SFS 2007:366

Undersökningar

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Finansinspektionen får när den anser att det är nödvändigt genomföra en undersökning hos en utgivare som enligt 5 a kap. 1–3 §§ omfattas av skyldigheten enligt 5 a kap. att upprätta och offentliggöra regelbunden finansiell information.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att i övrigt få de uppgifter som den behöver för övervakningen av att denna lag följs.

SFS 2007:366

Rättelse

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Finansinspektionen får vid vite förelägga en utgivare att göra rättelse om

 1. utgivaren inte har offentliggjort regelbunden finansiell information enligt 5 a kap. 4–7 §§,

 2. information som har offentliggjorts är ofullständig eller innehåller väsentliga fel, eller

 3. information inte har lämnats till Finansinspektionen enligt 9 a kap. 4 §.

SFS 2007:366

Särskild avgift

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift skall tas ut av en utgivare som inte offentliggör regelbunden finansiell information enligt 5 a kap. 4–7 §§.

Den särskilda avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.

SFS 2007:366

Finansinspektionen får meddela ett beslut om en särskild avgift bara om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av, inom sex månader från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av inspektionen.

SFS 2007:366

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl, får en särskild avgift efterges helt eller delvis.

SFS 2007:366

Erinran

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Om den regelbundna finansiella informationen som anges i 5 a kap. 4–7 §§ inte har upprättats i enlighet med de bestämmelser som gäller för utgivaren, skall Finansinspektionen meddela utgivaren av fondpapperen en erinran.

En erinran skall inte meddelas om en överträdelse är ringa eller ursäktlig eller om en börs eller en auktoriserad marknadsplats eller en annan reglerad marknad vidtar tillräckliga åtgärder mot utgivaren.

SFS 2007:366

Straffavgift

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Om en utgivare har meddelats beslut om erinran, får Finansinspektionen besluta att utgivaren skall betala en straffavgift.

Straffavgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.

SFS 2007:366

Verkställighet av beslut om särskild avgift och straffavgift

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Särskilda avgifter och straffavgifter skall betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Finansinspektionens beslut om avgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats i tid.

Om avgiften inte betalas i tid, skall Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

SFS 2007:366

Särskilda avgifter och straffavgifter som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

SFS 2007:366

Avgifter för tillsyn

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Finansinspektionens övervakning av regelbunden finansiell information hos en utgivare som skall tillämpa bestämmelserna i 5 a kap. och vars fondpapper inte är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats skall bekostas av utgivaren genom årliga avgifter till inspektionen.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i första stycket.

Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga vid tillsyn enligt detta kapitel behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas av den utgivare som tillsynen avser.

SFS 2007:366

Samarbete och utbyte av information med behöriga myndigheter

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet enligt detta kapitel samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av öppenhetsdirektivet.

SFS 2007:366

Ingripande mot vissa utländska utgivare av fondpapper

Rubriken införd g. SFS2007-0366

Om Finansinspektionen finner att en utgivare som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars fondpapper är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats har överträtt någon av bestämmelserna i 5 eller 6 kap. och detta samtidigt innebär att utgivaren inte uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, skall inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat inom EES där utgivaren enligt tilllämplig nationell rätt skall lagra sin regelbundna finansiella information. Detsamma gäller om inspektionen finner att utgivaren inte offentliggör information som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller sådana krav.

Om utgivaren, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket skall inspektionen offentliggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet skall Finansinspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

SFS 2007:366

Överklagande

Finansinspektionens beslut enligt 11 kap. 5 § och 8 § andra stycket får inte överklagas.

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 4 §, 4 kap. 5 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 6 §, 10 kap. 4 § och 11 kap. 7 § får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 11 kap. 6 § eller om återkallelse enligt 11 kap. 7 § skall gälla omedelbart.

<kgp:refblock>

Ang. 2 och 3 st. se Förvaltningslag (1986:223)23 § under FörvProc.

</kgp:refblock>

SFS 1995:89

Den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en ansökan om inregistrering av fondpapper eller att avregistrera fondpapper kan väcka talan mot börsen vid allmän domstol inom tre månader från den dag då beslutet meddelades. Detsamma gäller den som är missnöjd med ett beslut enligt 6 kap. 4 § av en börs eller en auktoriserad marknadsplats att avslå en ansökan om notering av fondpapper eller att avnotera fondpapper. Om talan inte väcks inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

<kgp:refblock><kgp:law-ref>

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993 eller den tidigare dag som regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs. Bestämmelserna om organisation och förvaltning i 4–10 §§ den lagen skall dock fortsätta att gälla fram till d. 1 jan. 1994.

3. Vad som sägs i 3 kap. 1 § 2 om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).

4. Frågor om auktorisation eller tillstånd enligt denna lag får prövas före ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från ikraftträdandet.

5. Om en börs övertar Stockholms fondbörs verksamhet får den börsen, på ansökan av den som har gett ut fondpapper som vid lagens ikraftträdande är inregistrerade vid Stockholms fondbörs, inregistrera dessa fondpapper utan sådan prövning som anges i 5 kap. 1 §. Detta gäller dock inte om villkoren för inregistrering vid den nya börsen är strängare än de villkor som gällde vid Stockholms fondbörs vid tiden för övertagandet.

Även om en utgivare av fondpapper inte gör en sådan ansökan som avses i första stycket, får den nya börsen inregistrera fondpapperen för en tid av högst tre månader, om det är olämpligt från allmän synpunkt att inregistreringen upphör.

</kgp:law-ref>

F (1992:561) om börs- och clearingverksamhet, ändr. g. F:ar 1993:1358 (som enl. F 1993:1646 trätt i kraft 1 jan. 1994), 1994:2025, 1998:267, 806, 2000:84, 2001:917, 2005:384, 1102.

</kgp:refblock>

SFS 2005:380

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:543

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993 eller den tidigare dag som regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs. Bestämmelserna om organisation och förvaltning i 4–10 §§ den lagen skall dock fortsätta att gälla fram till d. 1 jan. 1994.

3. Vad som sägs i 3 kap. 1 § 2 om värdepappersinstitut skall också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).

4. Frågor om auktorisation eller tillstånd enligt denna lag får prövas före ikraftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från ikraftträdandet.

5. Om en börs övertar Stockholms fondbörs verksamhet får den börsen, på ansökan av den som har gett ut fondpapper som vid lagens ikraftträdande är inregistrerade vid Stockholms fondbörs, inregistrera dessa fondpapper utan sådan prövning som anges i 5 kap. 1 §. Detta gäller dock inte om villkoren för inregistrering vid den nya börsen är strängare än de villkor som gällde vid Stockholms fondbörs vid tiden för övertagandet.

Även om en utgivare av fondpapper inte gör en sådan ansökan som avses i första stycket, får den nya börsen inregistrera fondpapperen för en tid av högst tre månader, om det är olämpligt från allmän synpunkt att inregistreringen upphör.

SFS 1992:1712

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1992:1712 har enligt förordning 1993:1646 trätt i kraft den 1 januari 1994.)

SFS 1994:2017

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1995:89

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1996:180

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 1996.

2. Sådan tillståndspliktig clearingverksamhet som bedrivs vid lagens ikraftträdande och som dessförinnan har fått bedrivas utan tillstånd får fortsätta efter ikraftträdandet till utgången av juni 1996 eller, om en ansökan om tillstånd då har gjorts, till dess ansökan har prövats slutligt.

SFS 1998:261

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 2000:72

Denna lag träder i kraft d. 10 mars 2000.

SFS 2000:1096

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:969

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2004:58

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2004.

2. Vad som sägs i 5 kap. 5 § om andelar i en investeringsfond skall också gälla andelar i en sådan värdepappersfond som förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

SFS 2004:311

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:581

Denna lag träder i kraft d. 8 okt. 2004.

SFS 2005:380

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:487

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:834

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2005:914

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:455

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:605

Denna lag träder i kraft d. 18 aug. 2006.

SFS 2007:366

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

2. En utgivare som avses i 1 kap. 7 § och som antingen har sitt säte i Sverige eller har gett ut fondpapper som är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, skall senast d. 16 juli 2007 välja någon stat inom EES som hemmedlemsstat. Ett sådant val skall dock inte göras i fråga om sådana fondpapper som anges i 4 kap. 1 b § andra stycket.

3. Bestämmelserna i 5 a kap. 4–7 §§ skall tillämpas första gången på sådan regelbunden finansiell information som skall offentliggöras närmast efter d. 30 juni 2007.