Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:561) om börs- och clearingverksamhet

Denna förordning har enligt F (2007:572) upphört att gälla den 1 november 2007.

Utfärdad den 4 juni 1992.
Utkom från trycket den 17 juni 1992

Lagring och tillhandahållande av information

Rubriken införd g. SFS2007-0376

Bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall tillämpas för den lagringsfunktion som avses i 9 a kap. 5 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet.

SFS 2007:376

Lagringsfunktionen skall

 1. ha tillräcklig kapacitet och vara tillgänglig för användare dygnet runt i ett Internetbaserat system,

 2. ha tillräcklig datasäkerhet,

 3. säkerställa att information som har tagits emot har lämnats av en behörig avsändare,

 4. bekräfta elektroniskt att information har tagits emot,

 5. innehålla en funktion för utvärdering av att informationen skickats in i rätt tid och på rätt sätt,

 6. registrera tidpunkten när informationen togs emot,

 7. innehålla tydliga uppgifter om tillägg och rättelser som görs till lagrad information,

 8. göra information tillgänglig så snart som möjligt efter att informationen har lämnats in, och

 9. upprättas i ett system som kan sammankopplas med andra motsvarande lagringsfunktioner inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

SFS 2007:376

Användare skall kunna läsa, ladda ned och skriva ut den lagrade informationen.

Det skall vara möjligt att söka information i lagringsfunktionen. Sökfunktionen skall vara tillgänglig på svenska och på åtminstone ytterligare ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

Sökning efter ett dokument skall kunna göras på

 1. utgivarens namn eller organisationsnummer,

 2. dokumentets titel,

 3. tidpunkten för när dokumentet offentliggjordes,

 4. vilket språk dokumentet är upprättat på, och

 5. vilken typ av information som dokumentet innehåller.

Användare skall kunna få hjälp och stöd i frågor om användningen av lagringsfunktionen.

<kgp:refblock>

Förutv. 3 § upphävd g. F (2001:917).

</kgp:refblock>

SFS 2007:376

Bemyndiganden

Rubriken införd g. SFS2007-0376

När det gäller lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

 1. hur en utgivare skall offentliggöra ett val av hemmedlemsstat enligt 1 kap. 7 §,

 2. innehållet i en sådan plan som avses i 2 kap. 3 § andra stycket,

 3. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 5 § andra stycket,

 4. börsers övervakning av sina medlemmar enligt 3 kap. 4 §,

 5. övervakningen av handeln och kursbildningen vid en börs och en auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 1,

 6. handelsregler för en börs eller en auktoriserad marknadsplats i fråga om aktiebolags förvärv och överlåtelse av egna aktier vid börsen eller marknadsplatsen enligt 4 kap. 2 § fjärde stycket 2,

 7. den övervakning av utgivares regelbundna finansiella information som skall utföras av en börs eller en auktoriserad marknadsplats enligt 4 kap. 2 b §,

 8. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 4 kap. 2 c § skall innehålla och hur anmälningsskyldigheten skall fullgöras,

 9. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som avses i 4 kap. 2 d §,

 10. i vilken ordning och omfattning information om kurser och omsättningsuppgifter skall sammanställas och offentliggöras enligt 4 kap. 3 § och 7 kap. 4 §,

 11. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 4 kap. 11 §,

 12. villkoren för inregistrering av fondpapper vid en börs enligt 5 kap. 1 § tredje stycket,

 13. den informationsplikt som enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ gäller för utgivare av sådana fondpapper som har inregistrerats vid en börs eller för vilka ansökan om inregistrering har lämnats in,

 14. den informationsplikt som enligt 5 kap. 3 b § gäller för utgivare av sådana fondpapper som har inregistrerats vid en börs,

 15. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 5 kap. 12 § skall anses motsvara bestämmelserna i 5 kap. 7–10 §§,

 16. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i 5 kap. 13 § skall anses motsvara bestämmelserna i 5 kap. 14–16 §§,

 17. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport och kvartalsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall få tillämpas enligt 5 a kap. 11 § första stycket,

 18. den informationsplikt som enligt 6 kap. 2–3 a §§ gäller för utgivare av sådana fondpapper som inte är föremål för inregistrering vid en börs,

 19. säkerhetskravet enligt 9 kap. 4 §,

 20. på vilket språk och hur sådan information som avses i 9 a kap. 1 § skall offentliggöras,

 21. hur information skall lämnas till Finansinspektionen enligt 9 a kap. 4 §,

 22. vilka upplysningar en börs, en auktoriserad marknadsplats och en clearingorganisation skall lämna till Finansinspektionen enligt 11 kap. 2 § 1, och

 23. en börs, en auktoriserad marknadsplats och en clearingorganisations löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 11 kap. 2 § 2.

SFS 2007:376

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:561

Bestämmelserna i 3 § om avgift för prövning av ansökan om auktorisation som börs eller marknadsplats och tillstånd att driva clearingverksamhet träder i kraft d. 1 juli 1992. Förordningen i övrigt träder i kraft d. 1 jan. 1993 då förordningen (1979:996) om Stockholms fondbörs skall upphöra att gälla. Bestämmelserna om börsstyrelsen i 2–5 §§ och om årsredovisning m.m. i 6 och 7 §§ den förordningen skall dock fortsätta att gälla fram till d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:2025

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1998:267

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1998:806

Denna förordning träder i kraft d. 20 juli 1998.

SFS 2000:84

Denna förordning träder i kraft d. 10 mars 2000.

SFS 2001:917

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1992:561) om börs- och clearingverksamhet skall upphöra att gälla vid utgången av år 2001.

SFS 2005:384

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:1102

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:376

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.