Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:1327) om leksakers säkerhet

Denna lag upphör enligt Lag (2011:579) att gälla den 20 juli 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2011:579).

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 §

Genom lagen genomförs rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet2) .

2)

EGT L 187, 16.7.1988, s. 1 (Celex L3 1988L0378).

<kgp:refblock>

EGT L 187, 16.7.1988, s. 1 (Celex L3 1988L0378).

</kgp:refblock>

SFS 2004:461

2 §

Lagen gäller leksaker som är utformade för eller annars klart avsedda att användas av barn under 14 år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att lagen inte skall gälla vissa varor som skulle kunna hänföras till sådana leksaker som avses i första stycket.

Krav på leksaker

3 §

En näringsidkare får tillhandahålla leksaker bara om de uppfyller sådana krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer och som avser

  1. skydd för hälsa och säkerhet,

  2. utformning,

  3. märkning och annan produktinformation.

Tillsyn

4 §

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller av ett bemyndigande enligt den utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §

En näringsidkare är skyldig att på anmaning av tillsynsmyndigheten

  1. lämna tillsynsmyndigheten tillträde till utrymmen där leksaker förvaras,

  2. lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

Om en anmaning enligt första stycket inte följs, får tillsynsmyndigheten förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. kontroll av att en leksak uppfyller sådana krav som har föreskrivits med stöd av 3 §,

  2. skyldighet för en näringsidkare att betala kostnader för provtagning och undersökning av prover.

6 a §

Om en leksak som avses i 2 § har CE-märkts trots att den inte överensstämmer med de krav som gäller för CE-märkning, får tillsynsmyndigheten, om rättelse inte vidtagits enligt 5 a § lagen (1992:1534) om CE-märkning, förelägga tillverkare, importör eller den som saluför varan att

  1. upphöra med att föra ut varan på marknaden, eller

  2. återkalla varan.

Föreläggandet får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett sådant beslut skall gälla omedelbart.

Ett föreläggande får inte avse en varas bristande säkerhet.

SFS 1998:172

Produktsäkerhetslagens tillämplighet

7 §

Produktsäkerhetslagen (2004:451) skall tillämpas i fråga om leksaker som omfattas av denna lag.

SFS 2004:461

Sanktionsavgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2004-0461

8 §

En näringsidkare skall åläggas att betala en sanktionsavgift, om näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot 3 §.

I fråga om sanktionsavgift enligt första stycket tillämpas 37 § andra stycket och 38–43 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451).

SFS 2004:461

9 §

[Upphävd g. Lag (2004:461).]

SFS 2004:461

10 §

[Upphävd g. Lag (2004:461).]

SFS 2004:461

11 §

[Upphävd g. Lag (2004:461).]

SFS 2004:461

Överklagande

12 §

Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt 5 eller 6 a § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

<kgp:refblock>

Se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

<kgp:law-ref>

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. [Enl. F 1993:1646 1 jan. 1994.]

</kgp:law-ref>

F (1993:971) om leksakers säkerhet (ändr. g. F:ar 1994:2003, 2004:470), som enl. F 1993:1646 trätt i kraft 1 jan. 1994 – F (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare, ändr. g. F 2007:684.

</kgp:refblock>

SFS 1998:172

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1327

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

(Lagen 1992:1327 har enligt förordning 1993:1646 trätt i kraft d. 1 jan. 1994.)

SFS 1998:172

1. Denna lag träder i kraft d 1 juni 1998.

2. Ett föreläggande enligt 6 a § första stycket 2 får inte avse en vara som förts ut på marknaden före d. 1 juni 1998.

SFS 2004:461

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. De äldre bestämmelserna i 7 § gäller fortfarande när det är fråga om varor som har tillhandahållits före ikraftträdandet.

3. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid domstol och som inte gäller ansvar eller förverkande prövas enligt äldre bestämmelser.