Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Utfärdad: 1992-12-17

Användning av vissa måttenheter

1 §

För att uppfylla de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen ska vad som sägs i denna paragraf gälla vid mätningar.

Vid mätningar som avses i första stycket ska mätdonen, enligt närmare föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, vara graderade i och mätresultaten uttryckta i

 1. måttenheter, som ingår i det internationella måttenhetssystem (SI-systemet) som har antagits av Allmänna konferensen för mått och vikt,

 2. måttenheter, som har tillåtits för bruk tillsammans med SI-enheter enligt beslut av Internationella kommittén för mått och vikt, eller

 3. andra särskilda måttenheter, som får användas enligt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kommunikationer meddela föreskrifter om undantag från andra stycket, om det är förenligt med de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

SFS 2010:489

Bemyndiganden att meddela föreskrifter om mätningar m.m.

2 §

För att uppfylla Sveriges internationella överenskommelser eller om det är befogat från konsumentsynpunkt får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

 1. krav på mätningar och mättekniska metoder, och

 2. krav på och kontroll av mätdon,

om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet.

SFS 1993:1380

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om

 1. krav på och kontroll av förpackningsstorlek och kontroll av mängduppgifter på färdigförpackade varor,

 2. krav i fråga om särskild kundvåg i detaljhandeln, och

 3. krav på och kontroll av elmätare även om de förutsättningar som anges i 2 § inte är uppfyllda.

SFS 2012:687

Tillsyn

4 §

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen utövas för visst område av den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får meddela föreskrifter om avgifter för kontroll av mätdon och färdigförpackade varor som omfattas av myndighetens tillsyn enligt första stycket. Avgifterna disponeras av regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer.

Hänvisad författning:

Se F (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon 7 § här nedan.

SFS 2010:489

5 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till områden och lokaler där mätdon finns eller varor förpackas, förvaras eller säljs. Detsamma gäller den som svarar för kontroll som avses i 3 §.

Den hos vilken kontroll eller tillsyn sker är skyldig att underlätta tillsynsmyndighetens arbete.

Tillsynsmyndigheten eller den som svarar för kontroll enligt 3 § har rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra åtgärd som avses i första stycket.

6 §

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Marknadskontroll

Rubriken införd g. Lag 2022:1111. SFS2022-1111

6 a §

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontrollmyndighet.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 a § nu 6 h §.

SFS 2022:1111

6 b §

Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten befogenhet

 1. att enligt artikel 14.4 a–14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

 2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,

 3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,

 4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,

 5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,

 6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,

 7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och

 8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla.

SFS 2022:1111

6 c §

Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas.

SFS 2022:1111

6 d §

Ett beslut om föreläggande enligt 6 b eller 6 c § får förenas med vite.

SFS 2022:1111

6 e §

Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 6 b eller 6 c §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

SFS 2022:1111

6 f §

Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 6 b §.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

 2. det annars finns synnerliga skäl.

SFS 2022:1111

6 g §

Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2022:1111

Sanktionsavgift

Rubriken har denna placering enl. Lag 2022:1111. SFS2022-1111

6 h §

En tillverkare, en tillverkares representant, en importör eller en distributör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om en sådan ekonomisk aktör eller någon som handlar på aktörens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 § för att uppfylla Sveriges internationella överenskommelser.

Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud eller en underlåtelse att följa ett föreläggande som har förenats med vite.

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39–43 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 a §.

SFS 2022:1111

Överklagande

7 §

En tillsynsmyndighets eller en marknadskontrollmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Hänvisad författning:

Se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § under FörvProc.

SFS 2022:1111

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1514

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 1992:1514 har enligt förordning 1993:1646 trätt i kraft d. 1 jan. 1994.)

2. Genom lagen upphävs lagen (1971:1081) om bestämning av volym och vikt.

SFS 1993:1380

(Utkom 17 dec. 1993).

SFS 1995:1726

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

SFS 2010:489

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2012:174

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2012.

SFS 2012:687

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2016:330

Denna lag träder i kraft d. 20 april 2016.

SFS 2022:1111

Denna lag träder i kraft d. 25 juli 2022.