Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende vid upphandling

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2007:1098.

Denna lag upphör enligt Lag (2008:587) att gälla vid utgången av oktober 2008.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Lagen gäller dock fortfarande för ärenden som anhängiggjorts vid Marknadsdomstolen före nämnda tidpunkt.

Utfärdad den 2 juni 1994.

Inledande bestämmelser

Denna lag gäller otillbörliga beteenden vid upphandling som omfattas av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

SFS 2007:1098

Med enhet avses i denna lag: upphandlande myndighet enligt 2 kap. 23 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och upphandlande enhet enligt 2 kap. 22 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

SFS 2007:1098

Ingripande mot otillbörligt beteende

Marknadsdomstolen får efter ansökan förbjuda en enhet att vid genomförande av upphandling i anbudskonkurrens tillämpa ett visst beteende avseende upphandling som vid en samlad bedömning är att anse som otillbörligt på grund av att

  1. något företag påtagligt diskrimineras i förhållande antingen till den verksamhet som enheten själv bedriver för att tillgodose behovet av en vara, tjänst eller annan nyttighet eller till ett annat företag, eller

  2. beteendet på något annat sätt påtagligt snedvrider förutsättningar för konkurrens vid upphandlingen.

En förutsättning för att Marknadsdomstolen skall få förbjuda ett visst beteende är att enheten tidigare tillämpat beteendet eller att det av annan särskild anledning är sannolikt att enheten kommer att tillämpa detta.

Ett förbud får gälla inte bara ett visst angivet beteende utan även beteenden som väsentligen överensstämmer med det angivna.

Beslut i väntan på slutlig prövning

Om det finns särskilda skäl för det, får beslut om förbud enligt 3 § meddelas för tiden till dess att frågan slutligt har avgjorts.

Omprövning

Har Marknadsdomstolen prövat en fråga om förbud enligt 3 § hindrar detta inte att frågan efter ny ansökan omprövas, om

  1. de omständigheter som låg till grund för det första avgörandet har förändrats i något väsentligt avseende, eller

  2. det finns något annat särskilt skäl som bör föranleda omprövning.

Ansökan

Ansökan om förbud enligt 3 § eller om omprövning enligt 5 § får göras av Konkurrensverket.

Om verket för ett visst fall beslutar att inte göra ansökan, får ansökan göras av en sammanslutning av konsumenter, löntagare eller företag eller av ett företag som berörs av beteendet.

Ansökan om omprövning får också göras av en enhet mot vilken ett beslut om förbud riktar sig.

Uppgiftsskyldighet

Om det behövs för att Konkurrensverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag, får verket ålägga en enhet eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat.

Ett sådant åläggande får inte innebära att någon betungas onödigt.

Ett förbud eller åläggande enligt 3 eller 7 § gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

Vite

Ett förbud eller åläggande enligt 3 eller 7 § får förenas med vite.

Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs vid länsrätten av Konkurrensverket. I fråga om vite som Marknadsdomstolen har förelagt på talan av någon annan, får talan om utdömande föras även av denne.

Överklagande

Konkurrensverkets beslut enligt 7 § får överklagas hos länsrätten. Andra beslut av verket enligt denna lag får inte överklagas.

Frivillig granskning

En handelskammare som är auktoriserad enligt lagen (1990:515) om auktorisation av handelskamrar får på begäran av en enhet utse en oberoende granskare som prövar och ser över enhetens rutiner för att ta till vara konkurrensmöjligheter när enheten skall tillgodose behovet av varor och tjänster. Granskaren skall därefter i ett skriftligt utlåtande redovisa utfallet av granskningen.

Enheten skall stå för kostnaderna för granskningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:615

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1999:312

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2007:1098

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om upphandlingar på vilka lagen (1992:1528) om offentlig upphandling är tillämplig.

SFS 2008:587

(Utkom d. 30 juni 2008.)