Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:640.

Denna lag upphör enligt Lag (2013:388) att gälla den 1 juli 2013.

Utfärdad den 20 december 1994.

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om tillämpningen av de regler om statsstöd som till följd av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller här i landet.

SFS 2008:590

2 § 

[Upphävd g. Lag (2004:410).]

SFS 2004:410

2 a §

[Upphävd g. Lag (2008:590).]

<kgp:refblock>

Förut 2 §.

</kgp:refblock>

SFS 2008:590

3 § 

[Upphävd g. Lag (2008:590).]

SFS 2008:590

4 § 

[Upphävd g. Lag (2008:590).]

SFS 2008:590

5 § 

[Upphävd g. Lag (2005:597).]

SFS 2005:597

Regler om statsstöd

Rubriken införd genom lag 2000:1023. SFS2000-1023

5 a §

    När Europeiska kommissionen har beslutat om ett kontrollbesök enligt rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget har kommissionen rätt att få handräckning av Kronofogdemyndigheten för att genomföra följande åtgärder hos företag:

  1. granska räkenskaper och andra affärshandlingar samt ta kopior av dessa handlingar, och

  2. få tillträde till samtliga lokaler och markområden som utnyttjas av det berörda företaget.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten ska inte underrätta företaget om en begäran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.

SFS 2010:640

Regler om kommunala stödåtgärder

Upplysningsskyldighet för kommuner och landsting

6 § 

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om alla former av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av Europeiska kommissionen.

SFS 2010:640

Upphävande av kommunala beslut

7 § 

Har Europeiska kommissionen genom beslut som vunnit laga kraft eller Europeiska unionens domstol funnit att en kommun eller ett landsting lämnat stöd som står i strid med artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, får regeringen upphäva kommunens eller landstingets beslut att lämna stödet.

I fråga om rättelse av verkställighet när ett beslut upphävs ska regeln i 10 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) gälla.

SFS 2010:640

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1845

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen skall dock inte tillämpas i de fall den upphävda lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall fortsätta att tillämpas enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

(Lagen 1994:1500 har enligt förordning 1994:2063 trätt i kraft d. 1 jan. 1995.)

SFS 1996:1441

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 2000:90

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2000.

SFS 2000:1023

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Konkurrensskadeavgift får inte påföras för överträdelser eller åsidosättanden såvitt avser tid före lagensikraftträdande.

SFS 2000:1458

(Utkom d. 4 jan. 2000.)

SFS 2004:410

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om påförande av konkurrensskadeavgift för överträdelser eller åsidosättanden av artikel 81 eller 82 i EG-fördraget såvitt avser tid före d. 1 juli 2004.

SFS 2005:597

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2005.

SFS 2006:721

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2008:590

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2008.

SFS 2010:640

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010.