Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Alkoholförordning (1994:2046)

Denna förordning upphör enligt F (2010:1636) att gälla den 1 januari 2011.

Utfärdad den 16 december 1994.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om tillämpningen av alkohollagen (1994:1738).

De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i alkohollagen.

Statens folkhälsoinstitut skall på lämpligt sätt underrätta berörda länsstyrelser, kommuner och polismyndigheter om beslut som institutet fattat i ärenden enligt alkohollagen (1994:1738).

SFS 2001:415

Statens folkhälsoinstitut skall utfärda bevis om tillstånd som den meddelat. I beviset skall det finnas uppgifter om

 1. tillståndshavare,

 2. de rättigheter som följer av tillståndet,

 3. tillståndstiden,

 4. var verksamheten bedrivs, och

 5. de särskilda villkor som har meddelats.

SFS 2001:415

Länsstyrelsen skall på begäran av Statens folkhälsoinstitut lämna det biträde som behövs vid handläggning av ärenden och vid tillsyn enligt alkohollagen (1994:1738).

Länsstyrelsen skall underrätta Statens folkhälsoinstitut om förhållanden som är av betydelse för Statens folkhälsoinstituts tillsyn.

SFS 2001:415

Bemyndiganden

Statens folkhälsoinstitut får meddela föreskrifter

 1. med närmare bestämmelser om tillverkning av alkoholdrycker och sprit enligt 2 kap. 3 § alkohollagen (1994:1738),

 2. om vilken utredning som skall ges in med ansökan om tillverknings- eller inköpstillstånd (7 kap. 3 § alkohollagen),

 3. med närmare bestämmelser om servering från minibar på hotellrum (7 kap. 8 § femte stycket alkohollagen),

 4. om vilka uppgifter som skall finnas i bevis om tillstånd som kommunen har meddelat (7 kap. 22 § andra stycket alkohollagen),

 5. om statistiska uppgifter som en tillståndshavare och den som enligt 4 kap. 1 § första stycket alkohollagen är berättigad att bedriva partihandel är skyldig att lämna (8 kap. 5 § alkohollagen),

 6. om kassaregister (8 kap. 5 a § andra stycket alkohollagen).

Vid utformandet av föreskrifter som avses i första stycket 1 skall institutet samråda med Livsmedelsverket.

SFS 2006:838

Bestämmelser om handläggning av vissa ärenden om tillstånd, m.m.

Rubriken införd g. F 2009:1094. SFS2009-1094

Kommunen ska fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst fyra månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

<kgp:refblock>

Förutv. 6 § upphävd g. F 2001:415.

</kgp:refblock>

SFS 2009:1094

Om kommunen i ett ärende om serveringstillstånd begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska kommunen godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kommunen får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska.

<kgp:refblock>

Förutv. 7 § upphävd g. F 2001:415.

</kgp:refblock>

SFS 2009:1094

Statens folkhälsoinstitut ska fatta beslut i ett ärende om inköpstillstånd inom en månad från det att en fullständig ansökan har kommit in till institutet. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst en månad. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

<kgp:refblock>

Förutv. 8 § upphävd g. F 2001:415.

</kgp:refblock>

SFS 2009:1094

Om Statens folkhälsoinstitut i ett ärende om inköpstillstånd begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska institutet godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Institutet får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska.

<kgp:refblock>

Förutv. 9 § upphävd g. F 1999:1011.

</kgp:refblock>

SFS 2009:1094

Avgifter

Statens folkhälsoinstitut tar ut avgift för prövning av ansökan enligt alkohollagen (1994:1738) med 2 000 kr.

SFS 2001:415

Statens folkhälsoinstitut tar ut en årlig avgift för tillsyn (grundavgift och tilläggsavgift) enligt alkohollagen (1994:1738) enligt vad som föreskrivs i 12–16 §§.

SFS 2005:1181

Årlig avgift tas ut för tillsynen av tillverkning av sprit enligt följande tabell.

Årskvantitet 1 000 liter

Grundavgift

Tilläggsavgift per 1 000 liter inom skiktet

0–50

 

20 000 kr

 

 

51–500

 

20 000 kr

 

66 kr

 

501–

 

50 000 kr

 

11 kr

 

SFS 1999:1011

Årlig avgift tas ut för tillsynen av tillverkning av spritdrycker enligt följande tabell.

Årskvantitet 1 000 liter

Grundavgift

Tilläggsavgift per 1 000 liter inom skiktet

0–50

 

5 000 kr

 

 

51–500

 

5 000 kr

 

77 kr

 

501–1 000

 

40 000 kr

 

40 kr

 

1 001–5 000

 

60 000 kr

 

10 kr

 

5 001–10 000

 

100 000 kr

 

10 kr

 

10 001–

 

150 000 kr

 

8 kr

 

SFS 2005:1181

Årlig avgift tas ut för tillsynen av tillverkning av vin enligt följande tabell.

Årskvantitet 1 000 liter

Grundavgift

Tilläggsavgift per 1 000 liter inom skiktet

0–50

 

5 000 kr

 

 

51–500

 

5 000 kr

 

44 kr

 

501–1 000

 

25 000 kr

 

30 kr

 

1 001–5 000

 

40 000 kr

 

7 kr

 

5 001–

 

70 000 kr

 

7 kr

 

SFS 2005:1181

Årlig avgift tas ut för tillsynen av tillverkning av starköl och öl enligt följande tabell.

Årskvantitet 1 000 liter

Grundavgift

Tilläggsavgift per 1 000 liter inom skiktet

0–

 

125

 

5 000 kr

 

 

126–

 

250

 

5 000 kr

 

40 kr

 

251–

 

1 000

 

10 000 kr

 

13 kr

 

1 001–

 

2 000

 

20 000 kr

 

10 kr

 

2 001–

 

5 000

 

30 000 kr

 

3 kr

 

5 001–

 

10 000

 

40 000 kr

 

2 kr

 

10 001–

 
 

50 000 kr

 

2 kr

 

Avgifterna skall bestämmas utifrån den sammanlagda mängden av starköl och öl.

SFS 2005:1181

Statens folkhälsoinstitut tar ut en grundavgift med 5 000 kr för tillsyn över verksamhet hos den som fått sådant tillstånd som avses i 4 kap. 4 § alkohollagen (1994:1738). Meddelas tillstånd efter ett halvårsskifte skall avgiften reduceras med hälften för det året.

SFS 2001:415

Avgift enligt 10 § skall betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker skall sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i föreläggandet.

Avgift enligt 11–16 §§ tas ut när tillstånd har meddelats för verksamheten. Under varje påföljande kalenderår tas halva avgiften ut i januari och resterande del i juli.

Grundavgift och tilläggsavgift beräknas preliminärt på grundval av tillståndshavarens uppgifter om den uppskattade tillverkningsvolymen under året. Efter årets utgång skall tillståndshavaren snarast redovisa statistik över den faktiska mängden tillverkade varor under året.

Statens folkhälsoinstitut får meddela föreskrifter om den närmare utformningen av sådana statistiska uppgifter som avses i andra stycket.

SFS 2005:1181

Om det på grund av uppgift enligt 18 § andra stycket eller annan orsak måste antas att den preliminärt beräknade avgiften varit avsevärt för hög eller avsevärt för låg med hänsyn till verksamhetens omfattning skall ny avgiftsberäkning göras. Ny beräkning får dock inte göras senare än ett år efter avgiftsårets utgång.

Den som har betalat för mycket i avgift skall få tillbaka den överskjutande delen utan dröjsmål.

Tillkommande avgift skall betalas in inom en månad efter det att den avgiftsskyldige fått del av Statens folkhälsoinstituts beslut enligt 19 §.

SFS 2001:415

Statens folkhälsoinstitut får, om det finns särskilda skäl, betala tillbaka hela eller en del av inbetald ansöknings- eller tillsynsavgift.

<kgp:refblock>

Orimligt hög tillsynsavgift enl. tidigare lydelse av 12 § ej särskilt skäl till återbetalning R 1999:10; däremot återbetalning i R 2002:108 anm. även vid alkohollagen 7:4.

</kgp:refblock>

SFS 2001:415

Statens folkhälsoinstituts beslut om avgifter får överklagas i den ordning som föreskrivs i 9 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738).

SFS 2001:415

Underrättelseskyldighet

Rubriken införd g. SFS1995-0662

Om en allmän domstol har funnit någon skyldig till brott mot 10 kap. 1, 3 eller 4 § alkohollagen (1994:1738), skall när domen har vunnit laga kraft en kopia av den snarast sändas till Skatteverket.

SFS 2003:977

Skatteverket skall underrätta Statens folkhälsoinstitut om beslut om godkännande eller registrering som avses i 4 kap. 1 § första stycket alkohollagen (1994:1738).

SFS 2003:977

Konsumentverket skall underrätta Statens folkhälsoinstitut om beslut av större vikt som avser de särskilda bestämmelserna för marknadsföring av alkoholdrycker i 4 kap. 8–13 §§ alkohollagen (1994:1738).

SFS 2001:415

Tillämpning av 4 kap. 13 § alkohollagen

Rubriken införd g. SFS1999-1011

Bestämmelsen i 4 kap. 13 § alkohollagen (1994:1738) skall tillämpas på främmande stat som är ansluten till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 angående undertryckande av oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar på handelsvaror eller som är medlem i Världshandelsorganisationen (WTO).

SFS 1999:1011

Informationstexter

Rubriken införd g. SFS2004-1046

Följande informationstexter skall användas i annonser i de fall som avses i 4 kap. 11 c § alkohollagen (1994:1738).

 1. Alkohol kan skada din hälsa.

 2. Alkohol är beroendeframkallande.

 3. Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador.

 4. Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottkörtel.

 5. Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer.

 6. Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad.

 7. Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet.

 8. Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.

 9. Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet.

 10. Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn.

 11. Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.

SFS 2004:1046

Informationstext som avses i 27 § skall

 1. tryckas med typsnittet Helvetica i fet stil,

 2. tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker största möjliga andel av det område som reserverats för den,

 3. återges i svart färg på vit botten,

 4. centreras på den yta där texten trycks,

 5. omges av en svart ram som inte inkräktar på det område som reserverats för informationstexten,

 6. täcka minst tjugo procent av annonsens yta, och

 7. placeras horisontellt och på ett sätt som gör den lätt läsbar.

SFS 2004:1046

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:2046

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995, då förordningen (1992:272) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1977:292) om tillverkning av drycker, m.m. och förordningen (1977:305) om handel med drycker skall upphöra att gälla.

2. Under år 1995 får länsstyrelsen ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (1994:1738) med 3 200 kr. Angående förfarandet vid uttag av sådan avgift gäller bestämmelserna i 1114 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

3. Under år 1995 skall länsstyrelsen tillställa Alkoholinspektionen samt berörd kommun och polismyndighet kopia av beslut som länsstyrelsen fattat i ärende enligt alkohollagen (1994:1738).

Under år 1995 skall länsstyrelsen utfärda sådant bevis som avses i 3 §.

SFS 1995:662

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995 och tillämpas på domar som har meddelats från och med d. 1 jan. 1995.

SFS 1995:1215

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 1997:755

Denna förordning träder i kraft d. 28 okt. 1997. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas från och med d. 23 okt. 1997.

SFS 1998:1733

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:59

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 1999:1011

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000 då förordningen (1996:1244) om tillämpning av 5 § lagen (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker skall upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter om avgifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2000:508

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:931

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2000:1276

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.

SFS 2000:1420

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre föreskrifter om avgifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

SFS 2001:415

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2003:977

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:1046

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:1181

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:838

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2009:1094

1. Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009.

2. Ansökningar om serveringstillstånd som kommit in till kommunen och ansökningar om inköpstillstånd som kommit in till Statens folkhälsoinstitut före ikraftträdandet men som ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.