Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:222) om schweiziska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Sverige

Utfärdad den 11 april 1996.
Utkom från trycket den 23 april 1996

Försäkringsföretag med säte i Schweiz får efter särskilt tillstånd av den myndighet som beviljar koncession enligt 4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige bedriva skadeförsäkringsrörelse genom generalagent eller filial i Sverige med stöd av denna förordning. Förordningen gäller inte för försäkringsföretag som motsvarar företag som avses i 1 kap. 10 § tredje stycket försäkringsrörelselagen.

SFS 1999:1206

För sådan verksamhet som avses i 1 § skall följande bestämmelser i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige inte tillämpas:

  1. 4 kap. 4 § andra stycket 2 och 5 kap. 1–4 §§ om deposition,

  2. 5 kap. 12–18 §§ om solvenskrav och verksamhet i flera länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

  3. 6 kap. i de delar som gäller tillsyn av tillämpningen av de bestämmelser som anges i a och b.

SFS 1999:1206

För ett försäkringsföretags kapitalbas, solvensmarginal och garantibelopp gäller bestämmelserna i Schweiz. Den behöriga myndigheten i Schweiz ansvarar för kontrollen av att de bestämmelserna följs.

Finansinspektionen skall lämna de uppgifter till den behöriga myndigheten i Schweiz som denna behöver för att kontrollera det försäkringsföretagets kapitalbas samt i övrigt ha ett sådant nära samarbete med myndigheten som föranleds av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om annan direkt försäkring än livförsäkring.

SFS 1999:1206

Har regeringen eller Finansinspektionen i ett ärende om koncession inte meddelat beslut inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har regeringen eller Finansinspektionen inte meddelat beslut inom sex månader efter det att en sådan förklaring avgetts, skall det anses som att ansökan har avslagits.

SFS 1999:1206

[Upphävd g. F (1999:1206).]

SFS 1999:1206

[Upphävd g. F (1999:1206).]

SFS 1999:1206

[Upphävd g. F (1999:1206).]

SFS 1999:1206

[Upphävd g. F (1999:1206).]

SFS 1999:1206

[[Ny beteckning – 3 § – g. F (1999:1206.)]]

SFS 1999:1206

[[Ny beteckning – 4 § – g. F (1999:1206.)]]

SFS 1999:1206

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:222

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1996.

2. Ett försäkringsföretag som omfattas av denna förordning och som vid förordningens ikraftträdande har koncession enligt lagen (1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige skall återfå de tillgångar som deponerats enligt den lagen och anses ha koncession enligt denna förordning.

SFS 1999:1206

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

2. Äldre föreskrifter skall alltjämt tillämpas för förhållanden som avser räkenskapsår som har påbörjats före ikraftträdandet.