Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas

Utfärdad den 21 november 1996.
Utkom från trycket den 3 december 1996

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana produkter av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska unionens tulltaxa i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan1) .

1)

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2011:1212

Beteckningar på och symboler för kristallglas

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beteckningar och symboler som skall vara skyddade i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 1 § och om förutsättningarna för att de skall få användas.

Kompletterande information i vissa fall

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en framställning med ett varumärke som innehåller en sådan beteckning som avses i 2 § skall kompletteras så att det inte uppstår missförstånd om egenskaperna hos den vara som marknadsförs. Detsamma gäller om varumärket innehåller en beteckning som kan förväxlas med en beteckning som avses i 2 §.

Det som sägs om varumärke skall också gälla ett företagsnamn eller annan text som används i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 1 §.

Analysmetoder

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en analys skall genomföras för att fastställa om förutsättningarna är uppfyllda för att en produkt skall få bära beteckningar och symboler av det slag som avses i 2 §.

Tillsyn och sanktioner

5 §

Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs.

6 §

Vid en prövning av om föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag har överträtts tillämpas marknadsföringslagen (2008:486), med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift.

SFS 2008:500

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1118

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 2008:500

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2011:1212

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.