Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:492) om biluthyrning

Utkom från trycket den 22 juni 1998
Utfärdad den 11 juni 1998.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller yrkesmässig uthyrning av bilar och terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år.

2 §

Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

SFS 2001:573

Tillståndsplikt

3 §

Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse.

Prövningsmyndighet

Rubriken har denna lydelse enligt SFS2009-1358

4 §

Frågor om tillstånd till uthyrningsrörelse prövas av Transportstyrelsen.

SFS 2009:1358

Närmare bestämmelser om tillstånd

5 §

Ett tillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl, får det begränsas till viss tid.

Ett tillstånd får förenas med villkor, om det finns särskilda skäl. Villkor får meddelas såväl i samband med att ett tillstånd ges som senare under tillståndstiden.

6 §

Tillstånd till uthyrningsrörelse får ges endast till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

7 §

Hos juridiska personer som har tillstånd till uthyrningsrörelse ska det finnas en eller flera personer som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och god branschsed samt tillgodoser trafiksäkerhetens krav. En eller flera ansvariga ska också finnas för uthyrningsrörelser som bedrivs i Sverige av utomlands bosatta näringsidkare.

Tillståndshavaren utser den eller de som ska vara ansvariga. Ansvariga ska vara bosatta i Sverige. För en tillståndshavare som har sitt säte eller är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får dock den eller de ansvariga vara bosatta inom EES-området.

SFS 2013:317

8 §

I fråga om juridiska personer och utomlands bosatta näringsidkare skall prövningen enligt 6 § avse den eller de som är ansvariga för uthyrningsrörelsen.

Därutöver skall, utom när det gäller yrkeskunnande, prövningen i fråga om en juridisk person eller en utomlands bosatt näringsidkare avse den juridiska personen respektive näringsidkaren samt följande personer:

  1. Den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

  2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och

  3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

9 §

Om någon av dem som anges i 8 § byts ut eller om det tillkommer någon sådan person, skall den nya personens lämplighet prövas.

10 §

Om tillståndshavaren dör, övergår tillståndet på dödsboet. Om tillståndshavaren försätts i konkurs, övergår tillståndet på konkursboet. Tillståndet gäller, om inte Transportstyrelsen på grund av särskilda skäl medger längre giltighetstid, under högst sex månader räknat från dödsfallet eller konkursbeslutet.

För verksamheten i dödsboet eller konkursboet ska det finnas en föreståndare som har godkänts av Transportstyrelsen. I fråga om denne ska 6 § tillämpas.

Om det inte har anmälts en föreståndare till Transportstyrelsen inom en månad efter dödsfallet eller konkursbeslutet, upphör tillståndet. Detsamma gäller om föreståndaren inte godkänns och det inte anmäls en annan föreståndare inom den tid som Transportstyrelsen bestämmer. Om inte heller den andra föreståndaren godkänns, upphör tillståndet att gälla tre veckor efter det att beslutet har vunnit laga kraft.

SFS 2009:1358

Återkallelse av tillstånd

11 §

Om det i uthyrningsrörelsen eller i någon annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 6 § inte längre föreligger, ska tillståndet återkallas av Transportstyrelsen.

Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, får i stället varning meddelas.

SFS 2009:1358

12 §

Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall återkallas, om det vid prövning enligt 9 § framgår att någon av dem som prövningen avser är olämplig.

13 §

Ett ärende som avses i 11 eller 12 § får inte avgöras utan att tillståndshavaren har getts skälig tid att byta ut den vars lämplighet prövas. Om inte heller den nya personen godkänns skall tillståndet återkallas.

14 §

Ett tillstånd som inte används skall återkallas, om inte särskilda skäl talar emot det.

15 §

Ett beslut om återkallelse eller varning skall delges den som beslutet rör.

Närmare bestämmelser om uthyrningen

16 §

I en uthyrningsrörelse får ett fordon inte lämnas ut till någon annan person som förare än den som kan visa att han har behörighet att föra fordonet.

17 §

En buss som är inrättad för fler än sjutton personer inklusive föraren får endast lämnas ut till den som innehar

  1. ett giltigt bevis på yrkeskompetens om persontransporter som avses i 6 kap. 1 eller 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, eller

  2. ett intyg om minst ett års tjänstgöring som förare av buss i yrkesmässig trafik eller motsvarande erfarenhet under de senaste fem åren (körvaneintyg).

SFS 2007:1158

18 §

Ett fordon som med stöd av fordonslagen (2002:574) är registreringsbesiktigat för taxitrafik får inte hyras ut till någon annan än den som har tillstånd till sådan trafik.

SFS 2002:581

Tillsyn

19 §

Transportstyrelsen utövar tillsyn över att tillståndshavaren bedriver verksamheten enligt gällande bestämmelser.

SFS 2009:1358

Straffbestämmelser

20 §

Den som uppsåtligen driver uthyrningsrörelse enligt denna lag utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år.

En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

21 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 16, 17 eller 18 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Överklagande

22 §

Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Ett beslut som rör en fysisk person överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vistas. Ett beslut som rör en juridisk person överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets företagets ledning finns. Beslut i andra fall överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets beslutet meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2009:1359

23 §

Transportstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

SFS 2009:1358

Verkställighet

24 §

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Bemyndiganden

25 §

Regeringen får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag. Undantag får förenas med villkor. Regeringen får också meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag. Detsamma gäller i fråga om registrering av tillståndsinnehav.

Regeringen får överlåta de nämnda befogenheterna åt förvaltningsmyndighet.

26 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

SFS 2010:1563

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:492

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998 då lagen (1979:561) om biluthyrning skall upphöra att gälla.

2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser skall gälla som motsvarande tillstånd enligt den nya lagen.

3. Om det i ett tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser har föreskrivits att tillståndet gäller endast under viss tid, skall föreskriften fortfarande gälla. Även övriga villkor och begränsningar som har föreskrivits i ett tillstånd skall fortfarande gälla.

4. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

SFS 2001:573

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2002:581

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2003.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordon som har registreringsbesiktigats för taxitrafik före ikraftträdandet.

SFS 2007:1158

Denna lag träder i kraft d. 10 sept. 2008.

SFS 2009:1358

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

SFS 2009:1359

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:1563

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2013:317

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.