Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:780) om biluthyrning

Utkom från trycket den 7 juli 1998
Utfärdad den 25 juni 1998.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (1998:492) om biluthyrning.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt lagen om biluthyrning m.m. finns i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register.

SFS 2019:387

1 a §

Lagen (1998:492) om biluthyrning gäller inte uthyrning av terrängmotorfordon som är avsedda för körning på spelytor och anlagda transportvägar inom golfanläggningar.

SFS 2013:213

Ansökan

2 §

En ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse skall vara skriftlig.

Sökanden skall ge in sådana handlingar som kan visa att han är lämplig att driva verksamheten.

3 §

Transportstyrelsen får begära in de uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om tillstånd till uthyrningsrörelse.

SFS 2009:1366

Beslut om tillstånd

Rubriken har denna lydelse enligt SFS2009-1366

4 §

Ett tillstånd till uthyrningsrörelse skall innehålla

  1. tillståndshavarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer,

  2. de villkor som gäller för tillståndet,

  3. uppgift om tillståndshavaren är en juridisk person eller en utomlands bosatt näringsidkare, vem som ansvarar för uthyrningsverksamheten och vilka som i övrigt har prövats enligt lagen (1998:492) om biluthyrning.

Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § samt en påminnelse om under vilka förutsättningar tillståndet kan återkallas.

4 a §

I ett ärende om tillstånd att bedriva uthyrningsrörelse enligt 3 och 4 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning ska Transportstyrelsen meddela beslut inom fyra månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

SFS 2009:1366

4 b §

Om Transportstyrelsen i ett ärende om tillstånd att bedriva uthyrningsverksamhet enligt 3 och 4 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära att dokumentet ska ges in i form av en auktoriserad översättning.

SFS 2009:1366

4 c §

Om en ansökan om tillstånd inte har behandlats inom den i 4 a § angivna tidsfristen ska tillståndet anses beviljat i enlighet med ansökan.

SFS 2009:1104

Utbyte av ansvariga för uthyrningsverksamheten m.fl.

5 §

Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till Transportstyrelsen om den eller de som ansvarar för uthyrningsverksamheten eller någon annan som lämplighetsprövningen ska avse byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.

SFS 2009:1366

6 §

Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt 5 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

Fordon som används i uthyrningsrörelse m.m.

7 §

En tillståndshavare är skyldig att till Transportstyrelsen anmäla fordon med en totalvikt över 3,5 ton som avses att användas i rörelsen. En anmälan ska innehålla uppgifter om fordonets registreringsnummer. För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet bifogas.

Om tillståndshavaren avser att inte längre använda ett fordon i rörelsen är han eller hon skyldig att anmäla detta till Transportstyrelsen.

Om skyldighet att i andra fall anmäla fordon som används i en uthyrningsrörelse finns det bestämmelser i 5 kap. 14 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

SFS 2019:387

8 §

Den som har tillstånd till uthyrningsrörelse är skyldig att

  1. föra anteckningar över uthyrningar,

  2. föra de anteckningar om verksamheten i övrigt som Transportstyrelsen beslutar,

  3. på begäran av Transportstyrelsen sända in sammandrag av anteckningarna,

  4. hålla anteckningarna tillgängliga för granskning av Transportstyrelsen eller Polismyndigheten, och

  5. lämna de övriga uppgifter om rörelsen som Transportstyrelsen begär.

SFS 2014:1260

Underrättelseskyldighet

9 §

En kopia av ett beslut om tillstånd till uthyrningsrörelse och om ändring eller återkallelse av ett sådant tillstånd ska sändas till Skatteverket och Polismyndigheten.

SFS 2014:1260

10 §

Om en myndighet uppmärksammar någon omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska tilldelas en varning eller om tillståndet ska återkallas, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i verksamheten, ska Transportstyrelsen anmäla detta till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.

SFS 2014:1260

11 §

Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

SFS 2009:1366

12 §

När en domstol har dömt någon som har tillstånd till uthyrningsrörelse för något brott som avses i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen.

SFS 2019:387

Avgifter

13 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

SFS 2010:1592

Straffbestämmelse

14 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 5 §, 7 § första eller andra stycket eller 8 § döms till penningböter.

Bemyndiganden

15 §

Transportstyrelsen får utom i de fall som avses i 16 § meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1998:492) om biluthyrning och av denna förordning.

SFS 2008:1141

16 §

Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om möjligheten för Transportstyrelsen att inhämta den personutredning som behövs för tillämpningen av lagen (1998:492) om biluthyrning och denna förordning.

SFS 2014:1260

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:780

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998 då förordningen (1988:1505) om biluthyrning skall upphöra att gälla.

2. Om det i en lag eller i annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas i stället den nya föreskriften.

SFS 1999:1142

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2001:664

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2003:998

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2008:1141

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1104

Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträdandet.

SFS 2009:1366

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1592

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2013:213

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2013.

SFS 2014:1260

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2019:387

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.