Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1999:272) om handel med begagnade varor

Utfärdad den 12 maj 1999.
Utkom från trycket den 1 juni 1999

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller närmare bestämmelser om yrkesmässig handel med begagnade varor enligt lagen (1999:271) om handel med begagnade varor.

Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas på handel med

 1. naturpärlor, naturliga och syntetiska ädelstenar samt föremål som helt eller till väsentlig del består av guld, silver eller platina,

 2. mopeder, cyklar och motorsågar,

 3. fritidsbåtar, utombordsmotorer, kanoter, windsurfingbrädor och liknande,

 4. kameror och videokameror med fototeknisk kringutrustning samt ur och kikare,

 5. datorer, komponenter till datorer och kringutrustning till datorer,

 6. radio- och televisionsapparater, videobandspelare, musikanläggningar och musikinstrument,

 7. föremål som helt eller till väsentlig del består av koppar, mässing, tenn eller brons,

 8. vapen med undantag av sådana skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1996:67),

 9. mobiltelefoner och telefaxapparater,

 10. navigationsinstrument och kommunikationsradioapparater,

 11. skidutrustning med undantag för kläder,

 12. målningar, teckningar, grafik och skulpturer,

 13. konstalster av glas, porslin och annan keramik.

Föreskrifterna i 5 §, 7 § första stycket och 8 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på

 1. varor som avses i 2 § 2–11, om varornas sammanlagda värde uppenbarligen understiger 500 kr,

 2. varor som avses i 2 § 12 och 13, om varornas sammanlagda värde uppenbarligen understiger 2 000 kr.

Varor som avses i 2 § 12 och 13 skall anses begagnade om de tidigare varit föremål för handel.

Lagen (1999:271) om handel med begagnade varor tillämpas inte på sådan handel som avses i pantbankslagen (1995:1000).

Registrering

Anmälan för registrering enligt 3 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor ska innehålla uppgifter om

 1. handlarens namn, företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer och postadress,

 2. var försäljningen ska äga rum och hur den ska gå till,

 3. vilka slag av begagnade varor som handeln ska omfatta.

SFS 2018:1821

I 3 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor anges när anmälan för registrering skall ske.

Den som avser att bedriva auktionsförsäljning eller annan liknande försäljning skall dock anmäla detta för registrering senast sju dagar före försäljningsdagen. Sådan anmälan skall innehålla uppgifter om tid och plats för försäljningen samt om förvaringsplats för varorna fram till försäljningsdagen.

Polismyndigheten ska utfärda bevis om registrering och föra register över handlare.

SFS 2014:1267

En handlare som inte längre bedriver sådan handel som medför registreringsskyldighet ska anmäla det till Polismyndigheten.

SFS 2014:1267

Anteckningar om mottagna varor

När begagnade varor tas emot av handlaren skall anteckningar enligt 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor göras på särskilda i kronologisk ordning numrerade inköpsnotor.

Anteckningarna skall avse

 1. datum när varorna togs emot,

 2. varornas art och beskaffenhet samt antal, storlek, mängd eller vikt,

 3. varornas fabrikat och tillverkningsnummer eller andra särskilda kännetecken,

 4. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om inköp, villkoren för att varorna skall få överlämnas,

 5. namn och postadress avseende den som har överlämnat varorna samt, om denne inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling.

Mottagna varor skall förses med beteckningar som hänvisar till motsvarande inköpsnotor. Beteckningarna får inte avlägsnas förrän varorna får lämnas ut eller bearbetas enligt 8 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor.

Om Polismyndigheten enligt 8 § andra stycket lagen (1999:271) om handel med begagnade varor medgett en handlare undantag från bestämmelsen om liggetid, ska det på inköpsnotorna göras anteckningar om

 1. när varorna lämnats ut eller bearbetats,

 2. namn, företagsnamn och postadress för den som varorna har lämnats ut till och, om han eller hon inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling,

 3. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om försäljning, villkoren för att varorna ska få lämnas ut.

SFS 2018:1821

Anteckningarna på inköpsnotorna får inte utplånas eller göras oläsliga. Inköpsnotorna skall bevaras i ordnat skick under tio år räknat från utgången av det kalenderår då anteckningarna gjordes.

Uppgiftsskyldighet

Polismyndighetens begäran med stöd av 5 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor om uppgifter om mottagna varor får avse viss systematisk rapportering till myndigheten.

SFS 2014:1267

Övriga bestämmelser

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat bestämts.

SFS 2018:983

Polismyndigheten meddelar ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2014:1267

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:272

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1999 då förordningen (1981:403) om handel med begagnade varor upphör att gälla.

SFS 2014:1267

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2018:983

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1821

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

Anmärkt författning:

Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbetenF (1999:780) i samma ämne – F (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina.