Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten

Utfärdad den 21 oktober 1999.
Utkom från trycket den 2 november 1999

Allmänna bestämmelser

Denna förordning gäller handel med ädelmetallarbeten enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten.

Vad som föreskrivs i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten om att ett ädelmetallarbete av guld eller platina i vissa fall skall vara försett med ansvarsstämplar tillämpas inte på arbeten med en vikt på under ett gram. Lagen tillämpas inte heller på glasögonbågar, pennor, urboetter med tillbehör såsom byglar och remontrarkronor, beslag, musikinstrument samt guldslageri- och gulddragararbeten.

Utan hinder av vad som föreskrivs i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten får arbeten av palladium som innehåller 500 tusendelar eller mer fint palladium utges för att vara ädelmetallarbeten.

Bemyndiganden

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela närmare föreskrifter om ackreditering av de organ som utför kontrollstämpling enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten samt om de kontrollformer som skall användas i samband med stämplingen.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela närmare föreskrifter om namn- och kontrollstämplar, kontrollstämpling och annan stämpling enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten. Innan föreskrifter om kontrollstämplar beslutas, ska yttrande inhämtas från Heraldiska nämnden hos Riksarkivet.

SFS 2015:524

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter för registrering som avses i 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får även efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om avgifter för kontrollstämpling.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll beslutar om godkännande och registrering av tillverkares och importörers namnstämplar enligt 5 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får när förutsättningar finns enligt 12 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten föreskriva om ytterligare undantag från nämnda lag eller denna förordning.

Sammansatta arbeten m.m.

Delar av guld eller silver som inte är ytbelagt och som uppfyller kraven enligt 1 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten får ingå i ett ädelmetallarbete av platina. Delar av sådant silver får ingå i ett ädelmetallarbete av guld endast om de genom sin färg tydligt skiljer sig från arbetets huvuddel.

Delar av samma ädelmetall med olika finhalt får sättas samman till ett ädelmetallarbete om det behövs av praktiska skäl.

När ett ädelmetallarbetes halt av guld, silver eller platina bestäms skall endast den del räknas in vars halt skall bestämmas.

Om det är tekniskt möjligt skall varje del i ett sammansatt arbete av ädelmetall märkas med finhaltsstämpel.

Om ett arbete är sammansatt av ädelmetall och delar av annan metall eller annat ämne, skall det genom varaktig märkning eller på annat sätt framgå vilka delar som inte är av ädelmetall.

Om ett ädelmetallarbete har försetts med ytbeläggning skall finhaltsstämpeln ange den ädelmetall på vilken ytbeläggningen har anbringats.

Lödning av ädelmetaller i ett arbete skall utföras med en legering med samma finhalt och av samma ädelmetall som arbetet. Om detta är tekniskt omöjligt får lödningarna utföras med en legering som har lägre finhalt eller med andra ämnen. Om ett kontrollorgan anlitas för kontrollstämpling skall det underrättas om lödningens specifika karaktär.

Lod får inte användas för ökning av ädelmetallarbetets vikt eller fyllning.

Stämplar m.m.

Ansvars- och kontrollstämplar skall vara läsbara och placerade i direkt anslutning till varandra.

Namnstämpeln skall innehålla enbart versaler. Dessa skall vara minst två och lika stora. De skall placeras efter varandra på samma inbördes avstånd i en rektangulär sköld.

Finhaltsstämpeln skall ange den lägsta andelen ädelmetall i ädelmetallarbeten enligt 1 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten. Stämpeln skall på ett tydligt, enkelt och lättläst sätt ange ädelmetallarbetets finhalt.

Ortsmärken skall ange tillverkningsort eller importörens hemort. Svenska tillverkares och importörers ortsmärken skall fastställas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll som skall ge ut en förteckning över hittills fastställda ortsmärken.

Av 9 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten framgår det att även utländska ortsmärken får förekomma på ett arbete.

Årsbeteckningen skall ange tillverkningsåret och vara en av bokstäverna A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y eller Z med efterföljande siffra eller siffror. Bokstäverna skall användas i följd, en för varje år, varvid bokstaven A anger år 1759. En eller flera siffror som fogas vid bokstaven skall ange den omgång som används av bokstavsserien sedan år 1759.

[Upphävd g. F (2015:524).]

SFS 2015:524

En kontrollstämpel utgörs av tre kronor i trepassformad sköld med ett efterföljande S för silverarbete och P för platinaarbete. Kontrollstämpeln skall åtföljas av det ackrediterade kontrollorganets identitetsnummer hos Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får besluta om undantag från reglerna i första stycket andra meningen om det finns särskilda skäl.

SFS 2001:1295

En kontrollstämpel får inte flyttas över från ett ädelmetallarbete till ett annat arbete.

Ädelmetallarbetens metalliska delar får efter kontrollstämpling inte ändras på annat sätt än genom ytbehandling.

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten samt föreskrifter som meddelas med stöd av lagen utövas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:780

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:423) om handel med ädelmetallarbeten.

2. Beslut som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser skall anses vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.

SFS 2001:1295

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2002.

SFS 2015:524

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2015.