Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Denna lag upphör enligt Lag (2018:1625) att gälla den 1 januari 2019.

Utfärdad den 30 november 2000.
Utkom från trycket den 8 december 2000

Definitioner

I denna lag förstås med

  • börs: det som anges i1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

  • finansiella instrument: det som anges i1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

  • marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, och

  • värdepappersinstitut: det som anges i1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden.

SFS 2017:688

1 a och 2 §§

SFS 2016:717

[Upphävd g. Lag (2016:717).]

SFS 2016:717

[Upphävd g. Lag (2016:717).]

SFS 2016:717

Anmälningsskyldighet

3 och 4 §§

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

SFS 2016:1310

SFS 2016:717

[Upphävd g. Lag (2016:717).]

SFS 2016:717

[Upphävd g. Lag (2016:717).]

SFS 2016:717

[Upphävd g. Lag (2016:717).]

SFS 2016:717

[Upphävd g. Lag (2016:717).]

SFS 2016:717

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:717).]

SFS 2016:717

Om det behövs med hänsyn till tillgången på kurspåverkande information inom en myndighet, får regeringen besluta att det vid myndigheten skall föras en förteckning över innehav av finansiella instrument avseende ledamöterna i styrelsen samt de arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktionärer som myndigheten bestämmer med hänsyn till deras insynsställning.

En kommun har motsvarande befogenhet som avses i första stycket i fråga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer hos kommunen.

Den som omfattas av en förteckning som upprättats med stöd av denna paragraf skall till myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet.

Hänvisad författning:

Se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 32:6, inf. i Bih.

Den som är anställd eller uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut eller en börs och som normalt kan antas ha tillgång till icke offentliggjord information om förhållanden som kan påverka kursen på finansiella instrument, skall till arbetsgivaren skriftligen anmäla innehav av finansiella instrument och ändring i innehavet.

Vid tillämpningen av första stycket skall följande finansiella instrument likställas med den anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

  1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,

  2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad.

Hänvisad författning:

Se F 2016:131610 § inf. efter denna lag.

SFS 2007:558

Värdepappersinstitut och börser skall föra förteckning över sådana anmälningar om innehav av finansiella instrument som gjorts enligt 12 §.

Om ett värdepappersinstitut eller en börs underlåter att föra en sådan förteckning som avses i första stycket, skall Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse.

Hänvisad författning:

Se anm. vid 12 §.

SFS 2007:558

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § och vad en förteckning enligt 13 § skall innehålla.

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:717).]

SFS 2016:717

Tillsyn

Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna lag följs.

SFS 2016:1310

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som den behöver för att övervaka att denna lag följs.

Hänvisad författning:

Se F 2016:131610 § inf. efter denna lag.

SFS 2016:1310

Vite

Vite får sättas ut i förelägganden enligt 13 § andra stycket.

Hänvisad författning:

Se Lag (1985:206) om viten inf. under FörvProc (slutet).

SFS 2005:382

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

Rättsfall:

Art. 6 i Europakonventionen tillämplig på förfarande ang. påförande av särskild avgift R 2004:17 anm. även vid 23 §.

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

Rättsfall:

Ursäktlig överträdelse? R 2004:17 anm. även vid 20 § – Avgift eftergavs till hälften när överträdelser avsett ett flertal aktieförvärv under förhållandevis kort tid R 2005:41 – Avgift nedsatt pga. kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid R 2006:43, anm. även vid Europakonventionen art. 6 – Fråga om eftergift när anmälan avseende förvärv av större omfattning gjorts 2 dagar för sent R 2006:89.

SFS 2016:1310

[Upphävd g. Lag (2016:1310).]

SFS 2016:1310

Överklagande

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § inf. under FörvProc.

SFS 2018:811

Kostnad för tillsyn

För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Hänvisad författning:

F (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet anm. vid lagen 2004:297 anm. i Bih.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1087

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001. Av ikraftträdandebestämmelsen till insiderstrafflagen (2000:1086) framgår att insiderlagen (1990:1342) upphävs.

2. Anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet får göras inom den tid som föreskrivs i 13 § insiderlagen (1990:1342).

SFS 2004:71

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2004.

SFS 2004:588

Denna lag träder i kraft d. 8 okt. 2004.

SFS 2005:382

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

2. I fråga om anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 5 och 6 §§.

3. I fråga om särskild avgift som avser åtgärd som någon vidtagit före ikraftträdandet, eller före ikraftträdandet underlåtit att vidta inom föreskriven tid, tillämpas äldre bestämmelser utom såvitt avser 23 §.

4. Skyldigheten att ta upp en person på en förteckning enligt 10 a § gäller inte i fråga om sådan insiderinformation som han eller hon fått tillgång till före ikraftträdandet.

SFS 2005:835

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2005:926

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2007:371

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:558

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2007.

SFS 2012:381

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2015:959

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2016.

SFS 2016:57

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2016:717

1. Denna lag träder i kraft d. 3 juli 2016.

2. I fråga om anmälningsskyldighet som har uppkommit före ikraftträdandet gäller 3–6 §§ i den äldre lydelsen.

3. I fråga om förteckningar som har upprättats före ikraftträdandet enligt 10 a § gäller 10 a § andra stycket i den äldre lydelsen om sparande och överlämnande av förteckningen till Finansinspektionen.

4. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2016:1310

1. Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2017:688

Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018.

SFS 2018:811

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.