Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Denna förordning har enligt F (2007:1135) upphört att gälla den 1 januari 2008.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2007:1135).

Utfärdad den 5 december 2002.
Utkom från trycket den 17 december 2002

Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter som skall betalas för Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna skall finansiera den verksamhet som drivs av inspektionen med undantag för sådan verksamhet som finansieras med stöd av förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen eller avgiftsförordningen (1992:191) samt sådan verksamhet som fullgörs enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

SFS 2006:966

Avgifterna enligt denna förordning skall uppgå till ett belopp som motsvarar Finansinspektionens årliga kostnader för den verksamhet som enligt 1 § skall finansieras med avgifterna.

Avgifterna enligt denna förordning skall redovisas mot inkomsttitel på det sätt som bestäms i regleringsbrev för Finansinspektionen.

SFS 2004:94

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

SFS 2007:739

Beräkning och uttag av avgifter

Avgifterna från de företagsgrupper och myndigheter som anges i 5– 9 §§ skall ge inspektionen full kostnadstäckning för gruppen respektive myndigheten i fråga, om inte något annat anges i denna förordning. Med full kostnadstäckning avses att varje företagsgrupp och myndighet skall svara för både direkta kostnader och den andel av indirekta kostnader som går att hänföra till gruppen respektive myndigheten.

Varje företagsgrupp som anges nedan ska påföras ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på gruppen, dels inspektionens timkostnad, om inte något annat anges i denna paragraf.

Inspektionen ska fastställa procentsatser för de intervall som anges i tredje stycket 1–8 så att full kostnadstäckning uppnås för varje företagsgrupp. Dessa procentsatser får högst uppgå till de belopp som anges för intervallen.

När Finansinspektionen har beräknat det samlade avgiftsbeloppet för respektive företagsgrupp, ska det fördelas på de företag som ingår i gruppen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är beräknad utifrån företagets balansomslutning för det närmast föregående räkenskapsåret. Avgiften beräknas genom att företagets balansomslutning först delas upp i de intervall som anges i den punkt som enligt nedan är tillämplig på företaget. Den del som hänförs till respektive intervall multipliceras därefter med den procentsats som fastställts enligt andra stycket.

1. Företag med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–1 miljard kr

 

0,04

 

1–10 miljarder kr

 

0,03

 

10–60 miljarder kr

 

0,006

 

60 miljarder kr och däröver

 

0,0055

 

Lägsta avgift är 10 000 kr.

2. Företag med tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller verksamhet enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan eller lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–1 miljard kr

 

0,015

 

1–60 miljarder kr

 

0,001

 

60–100 miljarder kr

 

0,0008

 

100 miljarder kr och däröver

 

0,0006

 

Lägsta avgift är 10 000 kr.

Sveriges allmänna hypoteksbank betalar lägsta avgift.

3. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som är värdepappersbolag ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–1 miljard kr

 

0,2

 

1–5 miljarder kr

 

0,05

 

5 miljarder kr och däröver

 

0,01

 

Lägsta avgift är 20 000 kr.

4. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som är livförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–0,5 miljard kr

 

0,1

 

0,5–1 miljard kr

 

0,075

 

1–2 miljarder kr

 

0,04

 

2 miljarder kr och däröver

 

0,01

 

Lägsta avgift är 20 000 kr.

5. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som betecknas som rikstäckande skadeförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–0,5 miljarder kr

 

0,1

 

0,5–1 miljard kr

 

0,075

 

1–2 miljarder kr

 

0,04

 

2 miljarder kr och däröver

 

0,01

 

Lägsta avgift är 20 000 kr.

6. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) och som betecknas som lokala skadeförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–0,5 miljard kr

 

0,1

 

0,5–1 miljarder kr

 

0,075

 

1–2 miljarder kr

 

0,04

 

2 miljarder kr och däröver

 

0,01

 

Lägsta avgift är 3 000 kr.

7. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–0,5 miljard kr

 

0,1

 

0,5–1 miljard kr

 

0,075

 

1–2 miljarder kr

 

0,04

 

2 miljarder kr och däröver

 

0,01

 

Lägsta avgift är 3 000 kr.

Understödsföreningar som medgetts undantag enligt 2 § andra stycket lagen om understödsföreningar (begränsad tillsyn) betalar ingen avgift.

8. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller att driva clearingverksamhet eller att som börs driva reglerad marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning

Procent, högst inom intervallet:

0–0,1 miljard kr

 

0,9

 

0,1–1 miljard kr

 

0,45

 

1–5 miljarder kr

 

0,11

 

5 miljarder kr och däröver

 

0,03

 

Lägsta avgift är 20 000 kr.

SFS 2007:739

Företag med tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (fondbolag) ska påföras ett sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på denna företagsgrupp, dels inspektionens timkostnad.

När inspektionen har beräknat det sammanlagda avgiftsbeloppet för denna företagsgrupp, ska det fördelas på de företag som ingår i gruppen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift som är beräknad utifrån det sammanlagda värdet vid utgången av det närmast föregående räkenskapsåret av de fonder som företaget förvaltar. Avgiften för ett företag får motsvara högst 0,02 procent av detta värde.

Lägsta avgift är 10 000 kr.

SFS 2007:739

Premiepensionsmyndigheten och Sjunde AP-fonden skall betala en avgift som baseras på dels den tid som Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på respektive myndighet, dels den timkostnad som inspektionen har bestämt.

Lägsta avgift är 10 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är fysisk person och registrerad enligt 2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 1 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är juridisk person och registrerad enligt 2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala en avgift på 1 000 kr för varje anställd som den 30 juni utövar försäkringsförmedling eller sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den juridiska personens räkning.

Andra stycket gäller inte om den juridiska personen ska betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

SFS 2007:739

Försäkringsföretag som avses i 2 kap. 4 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall betala en avgift på 2 000 kr.

Första stycket gäller inte om försäkringsföretaget skall betala avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

<kgp:refblock>

Förutv. 8 a § nu 8 b §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:1368

8 b § betecknades tidigare 8 a §

Företag registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall betala en avgift på 20 000 kr.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 8 a §. Förutv. 8 b § nu 8 c §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:162

8 c § betecknades tidigare 8 b §

Fysiska och juridiska personer anmälda enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet skall betala en avgift på 3 000 kr för fysisk person och 10 000 kr för juridisk person.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 8 b §. Förutv 8 c § nu 8 d §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:162

8 d § betecknades tidigare 8 c §

Ett institut med tillstånd enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer skall betala en avgift på 25 000 kr.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 8 c §. Förutv 8 d § nu 8 e §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:162

Pensionsstiftelse som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall betala en avgift på 5 000 kr.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 8 d §.

</kgp:refblock>

SFS 2006:162

Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 10 000 kr om deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv.

SFS 2007:739

Utländska företag ska betala avgift enligt nedan.

  1. Sådan försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige och som driver försäkringsrörelse i Sverige genom generalagent eller filial ska betala 20 000 kr.

  2. Sådant företag för elektroniska pengar från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 6 kap. 8 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar ska betala 10 000 kr.

  3. Sådant förvaltningsbolag från ett annat EES-land som avses i 1 kap. 6 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska betala 5 000 kr.

  4. Sådant fondföretag från ett annat EES-land som avses i 1 kap. 7 § lagen om investeringsfonder ska betala 5 000 kr.

  5. Sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 8 § lagen om investeringsfonder ska betala 10 000 kr.

  6. Sådant fondföretag som avses i 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder ska betala 10 000 kr.

  7. Sådant kreditinstitut från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska betala 10 000 kr.

  8. Sådan försäkringsförmedlare från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska betala 2 000 kr.

  9. Sådan försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala 5 000 kr.

  10. Sådant företag från ett annat EES-land, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt sådant annat företag, med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.

SFS 2007:739

Gemensamma bestämmelser

Om tillsynen av ett företag eller en myndighet som skall betala avgift enligt 5–9 §§ har omfattat endast en del av ett år eller, i fråga om fondbolag, om bolaget förvaltat en fond endast under en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån.

Om tillsynen av ett företag omfattar ett helt år men grunden för avgiftsuttag enligt 5–9 §§ ändrats under året, skall beräkningen av avgiften baseras på den tid företaget har tillhört respektive företagsgrupp.

Avgiften enligt första och andra styckena skall, för det kalenderår då tillsynen börjar eller när företag under året bytt från en företagsgrupp till en annan, betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång.

Avgiften enligt första och andra styckena skall bestämmas med utgångspunkt i förhållandena under räkenskapsåret närmast före det kalenderår då tillsynen upphörde eller företaget övergick från en företagsgrupp till en annan.

SFS 2004:94

Finansinspektionen skall varje år fastställa avgiftens storlek och senast den 30 november till varje avgiftspliktig skicka en faktura på det belopp som skall betalas samt ange den tid inom vilken betalning skall ske.

Avgiften skall betalas genom insättning på Finansinspektionens plus- eller bankgirokonto.

Dröjsmålsränta tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

Finansinspektionen skall i slutet av varje år göra en jämförelse mellan inbetalda avgifter under året och slutliga kostnader för varje företagsgrupp och myndighet. Resultatet av denna jämförelse skall beaktas när avgift för nästföljande år fastställs för företagsgruppen respektive myndigheten i fråga.

SFS 2006:162

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1042

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:852

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:94

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2004.

SFS 2004:346

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2005:546

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2005:1132

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2006:162

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2006:623

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:966

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2006:1368

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2007:739

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.