Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

Utkom från trycket den 2 juni 2004
Utfärdad den 19 maj 2004.

Inledande bestämmelser

Definitioner

1 §

I denna förordning avses med

 1. bank:ett sådant bankföretag som anges i1 kap. 5 § 2 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 2. kreditmarknadsföretag:ett sådant kreditmarknadsbolag eller en sådan kreditmarknadsförening som anges i1 kap. 5 § 12 respektive 13 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

 3. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,

 4. utländskt bankföretag:ett sådant utländskt företag som anges i1 kap. 5 § 19 lagen om bank- och finansieringsrörelse,

 5. utländskt kreditföretag:ett sådant utländskt företag som anges i1 kap. 5 § 20 lagen om bank- och finansieringsrörelse, och

 6. utländskt kreditinstitut: utländskt bankföretag och utländskt kreditföretag.

SFS 2018:334

Tillämpningsområde

2 §

För registrering av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag gäller också aktiebolagsförordningen (2005:559) med undantag för

 1. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§, 2 kap. och 3 kap. 1–6 och 7 a §§ i fråga om bankaktiebolag, och

 2. 1 kap. 32 §, 32 a § första stycket, 33 och 37 §§ i fråga om kreditmarknadsbolag.

Vid tillämpning av 1 kap. 32 a § andra stycket aktiebolagsförordningen ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.

SFS 2020:678

2 a §

För registrering av medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar gäller också förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar med undantag för

 1. 2 kap. 13 §, 15 § första stycket och 16 §, 3 kap. och 4 kap. i fråga om medlemsbanker, och

 2. 2 kap. 13 §, 15 § första stycket och 16 § i fråga om kreditmarknadsföreningar.

Vid tillämpning av 2 kap. 15 § andra stycket förordningen om ekonomiska föreningar ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finansinspektionen.

SFS 2020:678

3 §

För utländska kreditinstitut som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i

 • 4–6 §§, 3 kap. 5, 6, 8–10 och 24 §§, 4 kap. 23 och 26 §§ och 5 kap. 2 § denna förordning,

 • 1 kap. 3, 4 och 52 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559), och

 • 2 kap. 57 och 30 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar.

Detsamma gäller utländska kreditinstitut som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse med undantag för 4 § och 5 kap. 2 § 1 denna förordning.

SFS 2020:678

Bestämmelser om anmälnings- och ansökningshandlingar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-1468

4 §

Ansökningar enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och sparbankslagen (1987:619) som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.

SFS 2020:678

5 §

Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original.

SFS 2007:1468

5 a §

Om ett intyg enligt denna förordning upprättas i elektronisk form, ska det undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:585

6 §

En anmälan eller en ansökan som görs för en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt denna förordning skall innehålla uppgifter om företagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Finansinspektionens tillsyn och tillsynsbefogenheter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-1212

7 §

Bestämmelser om Finansinspektionens översyn och utvärdering av kreditinstitut finns i 9 § förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar.

Om Finansinspektionen avser att med stöd av 15 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse förelägga ett kreditinstitut att lämna extra och mer frekvent rapportering, gäller förutsättningarna enligt artikel 104.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (kapitaltäckningsdirektivet).

SFS 2021:505

Frivillig likvidation av kreditinstitut

Rubriken införd g. SFS2007-0339

8 §

Om ett kreditinstitut avser att besluta om likvidation, skall institutet i så god tid som möjligt före beslutet samråda med Finansinspektionen om detta.

SFS 2007:339

Underrättelser till europeiska institutioner

Rubriken införd g. SFS2012-0200

9 §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska bankkommittén i den utsträckning som följer av kapitaltäckningsdirektivet.

SFS 2020:1216

9 a §

Finansinspektionen ska i enlighet med artikel 91.11 i kapitaltäckningsdirektivet samla in uppgifter som ett kreditinstitut ska offentliggöra om mångfaldspolicyn och lämna dessa till Europeiska bankmyndigheten.

SFS 2014:995

9 b §

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen (krishanteringsdirektivet).

SFS 2015:1036

Vissa skyldigheter för Finansinspektionen

Rubriken införd g. SFS2015-1036

10 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information som ska offentliggöras enligt

 1. artikel 112 i krishanteringsdirektivet, och

 2. artiklarna 24 och 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162 av den 27 november 2019 om utgivning av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer samt om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2022:805

11 §

I fråga om godkännande av avtal om koncerninternt finansiellt stöd ska Finansinspektionen, inom fyra månader från den dag då inspektionen eller en annan samordnande tillsynsmyndighet tog emot ansökan, försöka komma överens med övriga behöriga myndigheter om huruvida villkoren i det föreslagna avtalet är förenliga med villkoren för finansiellt stöd enligt artikel 23 i krishanteringsdirektivet.

Om en överenskommelse enligt första stycket inte har träffats inom fyra månader, ska Finansinspektionen i egenskap av samordnande myndighet besluta om ansökan ska godkännas.

Om någon av de behöriga myndigheterna, inom den tidsfrist som anges i första stycket, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning 806/2014/EU, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt andra stycket i en månad och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten. Om Europeiska bankmyndigheten inte har fattat ett beslut inom en månad, får inspektionen fatta beslut enligt andra stycket.

SFS 2015:1036

Särskilda bestämmelser för europabolag och europakooperativ som driver bank- eller finansieringsrörelse

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0678

1 §

Finansinspektionen skall till en underrättelse enligt 10 kap. 40 § femte stycket eller 12 kap. 24 § femte stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om lagakraftvunnet beslut om tillstånd till flyttning av säte foga en kopia av beslutet.

SFS 2006:917

2 §

I fråga om dualistiskt organiserade europabolag och europakooperativ som driver bank- eller finansieringsrörelse ska det som sägs om styrelseledamöter i 2 kap. 1 § första och andra styckena också tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet.

SFS 2020:678

3 §

För utländska kreditinstitut som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i

 • 4–6 §§, 3 kap. 5, 6, 8–10 och 24 §§, 4 kap. 23 och 26 §§ och 5 kap. 2 § denna förordning,

 • 1 kap. 3, 4 och 52 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559), och

 • 2 kap. 57 och 30 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar.

Detsamma gäller utländska kreditinstitut som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial enligt 4 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse med undantag för 4 § och 5 kap. 2 § 1 denna förordning.

SFS 2020:678

[Särskilda bestämmelser för europakooperativ som driver bankrörelse]

Kapitlet upphävt g. SFS2020-0678

1 §

SFS 2020:678

2 §

SFS 2020:678

3 §

SFS 2020:678

4 §

SFS 2020:678

5 §

SFS 2020:678

6 §

SFS 2020:678

7 §

SFS 2020:678

8 §

SFS 2020:678

9 §

SFS 2020:678

10 §

SFS 2020:678

11 §

SFS 2020:678

12 §

SFS 2020:678

13 §

SFS 2020:678

14 §

SFS 2020:678

15 §

SFS 2020:678

16 §

SFS 2020:678

17 §

SFS 2020:678

18 §

SFS 2020:678

Ansökan om tillstånd

Tillstånd att driva rörelse

1 §

En ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse och godkännande av bolagsordning, stadgar eller reglemente enligt 3 kap. 2 och 3 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla uppgifter om fullständigt namn, postadress och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för samtliga

 1. stiftare eller styrelseledamöter i ett bankaktiebolag, en sparbank eller ett kreditmarknadsbolag, och

 2. styrelseledamöter i en medlemsbank eller kreditmarknadsförening.

För en stiftare eller styrelseledamot med hemvist som avviker från postadressen ska även hemvisten anges. En ansökan i samband med fusion genom kombination ska innehålla motsvarande uppgifter om samtliga styrelseledamöter i de överlåtande kreditinstituten.

Ansökningshandlingen ska undertecknas av alla stiftare eller styrelseledamöter och innehålla en försäkran att de inte är i konkurs eller har näringsförbud och att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

SFS 2020:678

2 §

Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse ska följande handlingar ges in:

 1. en plan för den planerade verksamheten (verksamhetsplan),

 2. ett förslag till bolagsordning, reglemente eller stadgar eller till ändring av dessa, och

 3. en beskrivning av de styrformer, processer och metoder som avses i artikel 74.1 i kapitaltäckningsdirektivet.

I verksamhetsplanen ska det ingå uppgifter om organisationsstruktur och, i förekommande fall, moderföretag, finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag på gruppnivå.

SFS 2020:1216

3 §

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket

 • när ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret eller en ekonomisk förening som är registrerad i föreningsregistret har fått tillstånd att driva bankrörelse, och

 • när ett bankaktiebolags eller en medlemsbanks tillstånd att driva bankrörelse har återkallats och aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen i stället fått tillstånd att driva en annan tillståndspliktig finansiell rörelse.

Uppgifterna i bankregistret ska tas in i aktiebolags- eller föreningsregistret.

Tillsammans med en underrättelse enligt första stycket ska Finansinspektionen ge in bolagsordning, stadgar och stämmo- och styrelseprotokoll.

SFS 2020:678

4 §

Ett bankaktiebolag, en medlemsbank eller ett kreditmarknadsföretag ska underrätta Finansinspektionen när företaget avser att börja driva bank- eller finansieringsrörelse.

Innan företaget börjar att driva bank- eller finansieringsrörelse ska det till Finansinspektionen ge in ett intyg om att företaget har ett så stort startkapital som anges i 3 kap. 5 eller 7 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Intyget ska ha utfärdats av en godkänd eller auktoriserad revisor.

SFS 2020:678

5 §

Ett utländskt bankföretag eller ett utländskt kreditföretag som skall driva verksamhet enligt 4 kap. 1 eller 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall anmäla till Finansinspektionen när företaget påbörjar sin verksamhet i Sverige.

Tillstånd att verkställa fusionsplan

Rubriken har denna placering enl. SFS2005-0566

5 a §

Tillsammans med en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan enligt 10 kap. 20 § eller 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska det ges in en försäkran på heder och samvete från företagens styrelser eller verkställande direktörer om att

 • fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, och

 • prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

SFS 2020:678

5 b §

Om en fusionsplan har godkänts av fullmäktige i en ekonomisk förening, ska en ansökan enligt 12 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innehålla en försäkran att en underrättelse som avses i 6 kap. 46 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar har lämnats.

SFS 2018:766

6 §

När Bolagsverket har registrerat ett beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan i bankregistret ska beslutet registreras också i aktiebolags- eller föreningsregistret, om det överlåtande bolaget eller dotterbolaget inte är ett bankaktiebolag eller en medlemsbank.

SFS 2020:678

Tillstånd att använda ett visst företagsnamn

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1828

7 §

Finansinspektionen får lämna tillstånd till ett bankaktiebolag som övertagit en sparbanks rörelse vid ombildning enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) att använda ordet sparbank i sitt företagsnamn.

En ansökan om sådant tillstånd ska innehålla en redovisning av röstetalets fördelning i bankaktiebolaget och, om bankaktiebolaget ingår som dotterbolag i en koncern, moderbolaget.

SFS 2018:1828

Handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar

Rubriken införd g. SFS2009-0592

8 §

Bestämmelserna i 9–12 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens handläggning av ansökningar om tillstånd till förvärv av aktier eller andelar enligt 14 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

SFS 2009:592

9 §

Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i 14 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ange vilken dag bedömningsperioden löper ut.

SFS 2009:592

10 §

Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 14 kap. 1 § första och andra styckena lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, får inspektionen förelägga förvärvaren att komplettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde arbetsdagen i bedömningsperioden.

SFS 2009:592

11 §

Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedömningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de kompletterande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömningsperioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio arbetsdagar om

 1. förvärvaren inte har sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller

 2. förvärvaren inte är

  1. ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkringsbolag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fondbolag, ett fondföretag eller en AIF-förvaltare och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

  2. ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva motsvarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de kompletterande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

SFS 2013:596

12 §

Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en myndighet eller ett annat behörigt organ i ett annat land inom EES som utövar tillsyn över förvärvaren har lämnat synpunkter till Finansinspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.

SFS 2009:592

Anmälan för registrering

Gemensamma bestämmelser

1 §

En anmälan för registrering enligt sparbankslagen (1987:619) ska göras hos Bolagsverket. En sådan anmälan får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

SFS 2020:678

2 §

En anmälan för registrering enligt sparbankslagen (1987:619) ska undertecknas av en styrelseledamot eller den verkställande direktören. En anmälan som görs av en sparbank i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, om flera likvidatorer utsetts, en av likvidatorerna.

SFS 2020:678

2 a §

En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

SFS 2016:585

2 b §

Handlingar som ska fogas till anmälningar som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

SFS 2007:1468

2 c §

En försäkran på heder och samvete i en anmälan får undertecknas med en elektronisk underskrift.

SFS 2016:585

Särskilda bestämmelser för bankaktiebolag, medlemsbanker och kreditmarknadsföretag

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0678

Nybildning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0678

3 §

En anmälan för registrering av ett bankaktiebolag, en medlemsbank eller ett kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559) eller 2 kap. 5 § förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar ska också innehålla en försäkran på heder och samvete att revisorerna uppfyller behörighetskraven i 10 kap. 9 § första stycket eller 12 kap. 9 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

SFS 2020:678

Upphörande av likvidation av en medlemsbank

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0678

4 §

Utöver det som anges i 2 kap. 26 § förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar ska, i fråga om en medlemsbank, en anmälan för registrering enligt 17 kap. 43 § tredje stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar innehålla en försäkran på heder och samvete att det inte finns grund för likvidation enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

SFS 2020:678

Särskilda bestämmelser för sparbanker

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0678

Nybildning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0678

5 §

En anmälan för registrering av en nybildad sparbank ska innehålla uppgifter om

 1. bankens postadress,

 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvist för följande personer:

  a) styrelseledamot,

  b) styrelsesuppleant,

  c) verkställande direktör,

  d) ställföreträdare för verkställande direktör,

  e) särskild firmatecknare,

  f) särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen (1987:619),

  g) revisor,

  h) revisorssuppleant,

  i) lekmannarevisor, och

  j) suppleant för lekmannarevisor, och

 3. hur bankens firma tecknas.

SFS 2020:678

6 §

Utöver vad som föreskrivs i 5 § skall en anmälan för registrering av en nybildad sparbank ange

 1. att samtliga huvudmän har utsetts, och

 2. att hela det belopp som grundfonden skall uppgå till enligt reglementet har betalats in.

7 §

SFS 2020:678

8 §

En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 1. att de personer som avses i 5 § 2 inte är i konkurs eller har näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller, i fråga om de personer som avses i 5 § 2 f, bara att han eller hon inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 2. att bankens revisorer och revisorssuppleanter uppfyller behörighetskraven i 4 a kap. 3 § andra och tredje styckena samt 4 § sparbankslagen (1987:619),

 3. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare, och om hur bankens firma tecknas stämmer överens med de beslut som banken har fattat, och

 4. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, firmatecknare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer, suppleanter för lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap. 14 § femte stycket sparbankslagen har åtagit sig uppdragen.

SFS 2020:678

9 §

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde ges in samtidigt. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

SFS 2007:1468

10 §

Vid en anmälan för registrering av en nybildad sparbank ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av det godkända reglementet,

 2. en kopia av protokollet vid den konstituerande stämman,

 3. en kopia av de teckningslistor på vilka teckning av grundfondsbidrag har skett, och

 4. ett intyg av en auktoriserad revisor om att det belopp som grundfonden enligt reglementet ska uppgå till har betalats in.

SFS 2007:1468

11 §

SFS 2020:678

Ledningen i en sparbank

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0678

12 §

Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) gäller 5 § 2 detta kapitel.

Om anmälan inte avser bara ändring av hemvist eller postadress gäller 5 § 3 och 8 § 1, 3 och 4.

SFS 2020:678

Sparbanksstämma

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0678

13 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om ändring av reglemente enligt 4 kap. 15 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av stämmans protokoll, och

 2. en kopia av det godkända reglementet.

SFS 2020:678

Revisorer och lekmannarevisorer

14 §

Vid en anmälan för registrering av bolagets revisor och lekmannarevisor och suppleanter för dessa enligt 4 a kap. 22 § eller 4 b kap. 20 § sparbankslagen (1987:619) gäller 5 § 2 detta kapitel.

Om anmälan inte avser bara ändring av hemvist eller postadress gäller 8 § 1, 2 och 4.

SFS 2020:678

Likvidation och upplösning av en sparbank

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0678

15 §

En anmälan för registrering av likvidationsbeslut enligt 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) ska ange dagen för likvidationen om beslutet inte har omedelbar verkan.

Tillsammans med anmälan ska en kopia av stämmans protokoll eller rättens förordnande ges in.

Finansinspektionens underrättelse enligt 6 kap. 5 § andra stycket sparbankslagen ska innehålla uppgifter om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidator och suppleant för likvidator. Om en likvidators eller suppleants postadress avviker från hemvisten, ska även hemvisten anges.

SFS 2020:678

16 §

  Tillsammans med en anmälan för registrering av att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning enligt 6 kap. 14 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av stämmans protokoll, och

 2. ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer utfärdades.

SFS 2020:678

17 §

Vid en anmälan för registrering av att likvidationen ska fortsätta enligt 6 kap. 16 § sparbankslagen (1987:619) gäller 5, 8 och 9 §§ detta kapitel.

SFS 2020:678

18 §

En anmälan för registrering av beslut att likvidationen ska upphöra och bankens verksamhet återupptas enligt 6 kap. 17 § sparbankslagen (1987:619) ska innehålla en försäkran på heder och samvete att

 1. det inte finns likvidationsanledning enligt den lagen eller reglementet, och

 2. garantifond eller grundfond inte har återbetalats.

Tillsammans med anmälan ska en kopia av stämmans protokoll och en kopia av revisorernas yttrande ges in.

Vid anmälan gäller 5 och 8 §§.

SFS 2020:678

19 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett likvidationsbeslut har upphävts enligt 6 kap. 17 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619) ska en kopia av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis ges in.

SFS 2020:678

Fusion

20 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av att ett avtal om fusion har godkänts av stämman enligt 7 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av stämmans protokoll,

 2. en kopia av handlingar som enligt 7 kap. 1 och 2 §§ sparbankslagen har lagts fram på stämman, och

 3. en försäkran på heder och samvete att

  • fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004, och

  • prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

SFS 2020:678

21 §

Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen (1987:619) av en bank som har bildats i samband med fusion enligt 7 kap. 2 § den lagen gäller 5 §, 6 § 1, 8 och 9 §§ samt 10 § 1 detta kapitel.

SFS 2020:678

22 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av att avtal har träffats om fusion mellan en sparbank och ett helägt dotterbolag enligt 7 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) ska det ges in en kopia av styrelsernas protokoll med besluten.

SFS 2020:678

Ombildning till bankaktiebolag

23 §

Tillsammans med en anmälan för registrering av beslut om ombildning enligt 8 kap. 5 § sparbankslagen (1987:619) ska följande handlingar ges in:

 1. en kopia av stämmans protokoll,

 2. en kopia av handlingar som enligt 8 kap. 2 § sparbankslagen har lagts fram på stämman, och

 3. en försäkran på heder och samvete från bankernas styrelser eller verkställande direktörer om att ombildningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av ombildningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

SFS 2008:609

24 §

Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 7 § sparbankslagen (1987:619) av en bank som har bildats vid ombildning enligt 8 kap. 1 § sparbankslagen skall 1 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) tillämpas.

SFS 2005:566

25 §

När ett bankaktiebolag bildas vid ombildning av sparbank enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) skall anmälan för registrering, utöver vad som föreskrivs i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen (2005:559), innehålla följande handlingar:

 1. ett intyg av en auktoriserad revisor om att all apportegendom enligt beslutet om ombildning har tillförts bankaktiebolaget och att bankaktiebolaget genom apportegendomen har tillförts ersättning till ett värde motsvarande minst det sammanlagda beloppet av de aktier som har getts i utbyte, och

 2. två kopior av det godkända stiftelseförordnandet.

SFS 2005:566

En sparbanks särskilda företagsnamn

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0678

26 §

Anmälan för registrering av särskilt företagsnamn enligt 10 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619) kan tas upp i anmälan av bankens registrering. Tillsammans med anmälan ska en kopia av det styrelseprotokoll som bestyrker anmälan ges in.

SFS 2020:678

Underrättelser

Rubriken införd g. SFS2007-1468

27 §

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.

SFS 2015:127

Bankregister

1 §

Hos Bolagsverket skall det föras ett bankregister för bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och utländska banker med filial i Sverige.

2 §

Bankregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

3 §

Bankregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över banker enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 2. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

 3. förvärv, avyttring eller förvaltning av banker som registreras i bankregistret,

 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, eller

 6. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning, och

  1. som avser banker som registreras i bankregistret,

  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller

  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

SFS 2018:334

4 §

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för bankregistret.

SFS 2018:334

5 §

Bolagsverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

6 §

Bolagsverket får för de ändamål som anges i 3 § besluta om direktåtkomst till bankregistret.

SFS 2007:1468

7 §

[Upphävd g. F (2018:334).]

SFS 2018:334

8 §

En personuppgift i bankregistret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:334

8 a §

[Upphävd g. F (2018:334).]

SFS 2018:334

9 §

[Upphävd g. F (2018:334).]

SFS 2018:334

10 §

I bankregistret registreras uppgifter för varje bank. Registret ska innehålla uppgift om bankens företagsnamn och organisationsnummer.

SFS 2018:1828

11 §

En alfabetisk förteckning över bankerna skall höra till registret. Förteckningen skall innehålla uppgift om organisationsnumret på varje bank.

12 §

Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) ska biläggas registret. Sådana handlingar ska för varje bank sammanföras i akter.

SFS 2020:678

13 §

Bolagsverket skall snarast efter det att registrering har skett underrätta Finansinspektionen om de uppgifter som har förts in i eller strukits ur bankregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Finansinspektionen skall snarast efter det att revisor förordnats enligt 13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse underrätta Bolagsverket om det.

Anteckningar i bankregistret

14 §

Anteckningar i bankregistret skall numreras i löpande följd för varje bank. Vid varje anteckning skall detta nummer anges liksom datum för anteckningen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

14 a §

Ändringar av den information som finns i bankregistret och som gäller bankaktiebolag ska normalt antecknas inom 21 dagar efter det att en fullständig anmälan har kommit in till Bolagsverket.

Om ett ärende om registrering av ett bankaktiebolag har anmälts via internet med användning av en sådan mall som avses i artikel 13h i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151 av den 20 juni 2019, ska beslut meddelas inom tio arbetsdagar efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. Om ärendet avser ett bolag som har bildats av endast fysiska personer, ska beslutet i stället meddelas inom fem arbetsdagar. Om den tidsfrist som gäller inte kan hållas, ska Bolagsverket underrätta sökanden om skälen för detta.

SFS 2022:1288

14 b §

Med systemet för sammankoppling av register avses i denna förordning det system för sammankoppling av register som inrättats genom artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt.

SFS 2022:1288

15 §

När en bank registreras ska följande antecknas i bankregistret:

 1. bankens organisationsnummer,

 2. dagen för tillstånd att driva bankrörelse eller, för ett sådant utländskt bankföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, dagen för anmälan, eller, för ett sådant utländskt bankföretag som avses i 4 kap. 4 § samma lag, dagen för tillstånd att driva bankrörelse från filial i Sverige,

 3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller bankaktiebolag eller medlemsbank, dagen för bildandet,

 4. bankens företagsnamn samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordning, reglemente eller stadgar,

 5. bankens särskilda företagsnamn, om styrelsen har antagit ett sådant,

 6. den ort i Sverige där bankens styrelse ska ha sitt säte,

 7. sättet för sammankallande av stämma, och

 8. bankens postadress.

Om revisor förordnas enligt 13 kap. 9 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, ska detta antecknas i registret.

SFS 2018:1828

15 a §

På begäran av en bank ska bankens e-postadress och telefonnummer antecknas i bankregistret.

SFS 2012:61

16 §

För bankaktiebolag ska det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

 1. föremålet för bolagets verksamhet angivet till sin art,

 2. uppgifter enligt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) samt uppgift om bolagskategori,

 3. aktiekapitalet samt i förekommande fall minimikapitalet och maximikapitalet,

 4. antalet aktier samt i förekommande fall det lägsta och högsta antalet aktier,

 5. syftet med bankaktiebolagets verksamhet, om den har annat syfte än att ge vinst åt aktieägarna, och

 6. bolagets europeiska identifieringskod enligt punkt 8 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2244 av den 17 december 2020 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller tekniska specifikationer och förfaranden för systemet för sammankoppling av register och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/884.

SFS 2022:1288

17 §

För sparbanker skall det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

 1. de rörelsegrenar som banken avser att driva,

 2. uppgifter enligt

  3 kap. 17 § första stycket, 4 a kap. 22 § och 4 b kap. 20 § sparbankslagen (1987:619),

 3. verksamhetsområdet, och

 4. grundfondens belopp.

18 §

För medlemsbanker ska det, utöver det som föreskrivs i 15 §, antecknas

 1. de rörelsegrenar som banken avser att driva, och

 2. uppgifter enligt 7 kap. 44 § och 8 kap. 51 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

SFS 2020:678

19 §

För utländska bankfilialer ska det, utöver vad som föreskrivs i 15 §, antecknas

 1. det utländska bankföretagets företagsnamn, nationalitet och säte,

 2. bolagsordning eller motsvarande för det utländska bankföretaget,

 3. filialens adress,

 4. namn, medborgarskap, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för filialens verkställande direktör, vice verkställande direktör och revisor, och

 5. fullmakt för filialens verkställande direktör utfärdad av det utländska bankföretaget.

SFS 2018:1828

20 §

Det ska antecknas i bankregistret om ett bankaktiebolags bolagsordning innehåller

 1. förbehåll enligt

  1 kap. 10 §, 4 kap. 6,8, 18, eller 27 § eller 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (2005:551),

 2. bestämmelse enligt

  4 kap. 2 §, 7 kap. 8 § eller 40 § andra stycket andra meningen eller 7 kap. 54 § aktiebolagslagen, eller

 3. bestämmelse att bolagets verksamhet ska upphöra vid en viss tid eller under vissa villkor.

När det gäller förbehåll enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen antecknas även den värdepapperscentral som har registrerat avstämningsbolagets aktier och, i förekommande fall, vilken värdepapperscentral som ansvarar för aktieboken.

När det gäller bestämmelse enligt 4 kap. 2 § aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har getts ut eller ska kunna ges ut.

SFS 2016:75

20 a §

Bankregistret ska för varje bankaktiebolag innehålla

 1. stiftelseurkunden,

 2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen, och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och

 3. års- och koncernredovisningar, revisions- och koncernrevisionsberättelser samt delårsrapporter enligt

  8 kap. 5 och 8 §§ samt 9 kap. 2 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Bankregistret behöver inte innehålla handlingar som avses i första stycket, om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 mars 2008. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna ska lämnas ut elektroniskt och verket enligt 13 kap. 1 § tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse har varit skyldigt att lämna ut dem i elektronisk form.

SFS 2007:1468

21 §

Det skall antecknas i bankregistret om en sparbanks reglemente innehåller

 1. förbehåll enligt 4 kap. 18 § andra stycket sparbankslagen (1987:619), eller

 2. bestämmelse enligt 4 kap. 14 § tredje stycket andra meningen sparbankslagen.

22 §

I bankregistret ska det antecknas om en medlemsbanks stadgar innehåller ett förbehåll enligt 6 kap. 33 § andra stycket eller 51 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

SFS 2020:678

23 §

Anteckning i bankregistret på grund av anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619) eller lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar görs på bankens upplägg. Vid registrering på grund av anmälan eller underrättelse enligt 23 kap. 14 och 25 §§ samt 24 kap. 16 och 27 §§ aktiebolagslagen, 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § sparbankslagen eller 16 kap. 12 och 24 §§ lagen om ekonomiska föreningar görs anteckning på både den överlåtande och den övertagande bankens upplägg.

Anteckning om ändring av en banks företagsnamn och om en banks likvidation och upplösning ska också göras i den förteckning som anges i 11 §.

SFS 2020:678

24 §

Om det krävs tillstånd från allmän domstol för att verkställa ett beslut om minskning av aktiekapitalet i ett bankaktiebolag, skall det vid registreringen av minskningsbeslutet enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas att minskningen inte är verkställd.

SFS 2005:566

25 §

I bankregistret ska det antecknas

 1. om en fråga om minskning av aktiekapitalet har fallit enligt 20 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551),

 2. ett beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 23 kap. 27 eller 35 § aktiebolagslagen, eller

 3. att en fråga om delning har fallit enligt 24 kap. 29 § aktiebolagslagen.

Följande beslut ska antecknas i registret när de har fått laga kraft:

 1. beslut att förklara att en fråga om fusion har fallit enligt 7 kap. 7 § tredje stycket sparbankslagen (1987:619) eller 16 kap. 26 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, och

 2. beslut att förklara att en fråga om ombildning har fallit enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen.

SFS 2020:678

25 a §

Bolagsverket ska genom systemet för sammankoppling av register underrätta den registreringsmyndighet där en filial till ett bankaktiebolag är registrerat om ändringar i bankregistret som avser

 1. bolagets företagsnamn,

 2. bolagets registrerade säte,

 3. bolagets organisationsnummer, och

 4. bolagets form.

En sådan underrättelse ska också göras när uppgifter som avses i 8 kap. 43 § aktiebolagslagen (2005:551) antecknas och handlingar som avses i 20 a § första stycket 3 förs in i bankregistret.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 25 a § nu 25 d §.

SFS 2022:1288

25 b §

När Bolagsverket genom systemet för sammankoppling av register underrättats om att en filial till ett bolag som är registrerat i bankregistret har registrerats eller avregistrerats, ska verket så snart som möjligt anteckna de uppgifterna i bankregistret.

Bolagsverket ska genom systemet för sammankoppling av register bekräfta att underrättelsen tagits emot.

SFS 2022:1288

25 c §

Bolagsverket ska bestyrka utdrag ur bankregistret om inte beställaren avstår från det.

SFS 2022:1288

Sökning efter uppgifter och handlingar

Rubriken har denna placering enl. F 2022:1288. SFS2022-1288

25 d §

Vid sökning efter uppgifter som avser en bank som är upplöst får endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan bankens upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 12 och 20 a §§ får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 25 a §.

SFS 2022:1288

Kungörelser m.m.

26 §

I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) eller 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska bankens företagsnamn och organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller, om banken är i likvidation, den tingsrätt som handlägger likvidationen.

SFS 2020:678

27 §

Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd för ett bankaktiebolag att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden, beslut om vinstutdelning eller beslut om fusion eller delning om

 1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett pågående mål om talan mot ett bolagsstämmobeslut, och

 2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att ett bolagsstämmobeslut har upphävts eller ändrats.

SFS 2020:996

28 §

[Upphävd g. F (2011:988).]

SFS 2011:988

Registreringsavgifter m.m.

29 §

För registrering, kungörande, handläggning och prövning av ärenden enligt denna förordning ska en avgift betalas.

  Avgifterna ska betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av nybildad bank, 2 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor,

 2. vid anmälan av ändring av företagsnamn eller av särskilt företagsnamn eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,

 3. vid anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), 6 kap. 5 § första stycket sparbankslagen (1987:619) eller 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar att bolags-, sparbanks- eller föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kronor,

 4. vid anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen, 6 kap. 17 § tredje stycket sparbankslagen eller 17 kap. 43 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,

 5. vid anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller 7 kap. 7 § första stycket sparbankslagen eller om delning enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och

 6. vid annan anmälan till bankregistret, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

SFS 2020:678

30 §

Om en anmälan enligt 29 § samtidigt omfattar registrering eller ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt andra stycket 2 den paragrafen betalas för varje sådant företagsnamn.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

  Någon avgift ska inte betalas för registrering av

 1. ändrad postadress,

 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

 4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, om inte annat följer av 29 § andra stycket 4 detta kapitel,

 5. en underrättelse från domstol eller Finansinspektionen,

 6. en underrättelse från behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 § aktiebolagslagen,

 7. ett beslut enligt 7 kap. 7 § tredje stycket eller 8 kap. 8 § sparbankslagen (1987:619) eller 16 kap. 26 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, eller

 8. ett beslut enligt 11 kap. 5 § sparbankslagen eller 20 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar att avregistrera en sparbanks eller medlemsbanks företagsnamn efter en dom om hävning av en registrering av ett företagsnamn.

SFS 2020:678

31 §

  För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska en avgift betalas med följande belopp:

 1. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 475 kronor, och

 2. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om bankaktiebolagets företagsnamn på bolagets webbplatser, 1 500 kronor.

SFS 2020:678

32 §

För handläggning av ärenden om likvidation enligt 6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 10 a kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 17 kap. 11 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska en avgift på 475 kronor betalas.

För handläggning av ärenden om likvidation enligt 10 kap. 31 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska en avgift på 500 kronor betalas.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 32 § upphävd g. F 2008:741.

SFS 2020:678

32 a §

En avgift ska betalas när anmälan om registrering eller ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende har påbörjats.

SFS 2020:678

32 b §

Bolagsverket får meddela närmare föreskrifter om det sätt som avgiften ska betalas på.

SFS 2022:1288

33 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för

 1. sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker i elektronisk form, och

 2. att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 16 kap. 42 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar på annat språk än svenska.

SFS 2020:678

Bemyndiganden

1 §

[Upphävd g. F (2005:566).]

SFS 2005:566

2 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 § denna förordning,

 2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till dem som institutet erbjuder sina tjänster,

 3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5–7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,

 5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av uppgifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet, att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden samt riktlinjer och instruktioner som avses i 6 kap. 1–5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,

 6. erkännande av utländska krav enligt 6 kap. 3 d § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

 7. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

 8. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon annan än kreditinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

 9. vad en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncernåterhämtningsplan enligt 6 a kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,

 10. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt 6 b kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla,

 11. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

 12. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,

 13. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på kreditprövning, dokumentation och beslutsunderlag som avses i 8 kap. 1–4 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse i fråga om

  • krediter till andra än konsumenter, och

  • sådana krediter till konsumenter som är bostadskrediter,

 14. tillhandahållande av tjänster till en jävskrets som avses i 8 kap. 5 och 6 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,

 15. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant enligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

 16. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a § lagen om bank- och finansieringsrörelse, vad registren ska innehålla och när kreditinstituten ska ge in registren för olika typer av avtal,

 17. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet,

 18. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kreditinstitut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess tillsynsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

 19. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon annan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa anställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen (1987:619), och

 20. vilka uppgifter, utöver det som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen.

SFS 2020:678

2 a §

Innan Finansinspektionen med stöd av 2 § 5 beslutar föreskrifter om amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av

 1. förslaget till föreskrifter, och

 2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 a § nu 2 b §.

SFS 2017:1344

2 b §

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 18, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 a §.

SFS 2018:1402

3 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

 2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt 3 kap. 2 a §,

 3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektroniskt,

 4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med originalet,

 5. vilka elektroniska underskrifter som får användas när en handling ska få ges in som ett elektroniskt original, och

 6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift.

SFS 2016:585

4 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 1 kap. 11 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska lämnas.

SFS 2018:1755

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:329

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Genom förordningen upphävs

a) bankrörelseförordningen (1987:647), och

b) förordningen (1993:1586) om finansieringsverksamhet.

3. I fråga om anmälningar eller ansökningar som kommit in till Finansinspektionen före d. 1 juli 2004 skall äldre bestämmelser tillämpas.

SFS 2004:708

Denna förordning träder i kraft d. 8 okt. 2004.

SFS 2005:566

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om

a) registrering av aktiebolag som har bildats före d. 1 jan. 2006,

b) registrering av beslut som har fattats före d. 1 jan. 2006, samt

c) anmälningar och ansökningar som har kommit in till Bolagsverket före d. 1 jan. 2006.

SFS 2005:965

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2005:966

(Utkom d. 12 dec. 2005.)

SFS 2006:505

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:917

Denna förordning träder i kraft d. 18 aug. 2006.

SFS 2006:1535

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2007.

SFS 2007:339

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:1468

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2008.

SFS 2008:23

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

SFS 2008:609

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2008.

2. Sådan försäkran som avses i 2 kap 5 a §, 3 kap. 20 § 3 och 23 § ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen respektive ombildningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen respektive ombildningen inte pågår enligt den lagen.

SFS 2008:741

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2008.

SFS 2009:592

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:717

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller också i fråga om europakooperativs flyttning av säte där föreningsstämmans beslut om flyttning har fattats före ikraftträdandet.

SFS 2011:835

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2011:988

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2012:61

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2012.

SFS 2012:200

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2012.

SFS 2013:596

Denna förordning träder i kraft d. 22 juli 2013.

SFS 2013:676

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2013.

SFS 2014:156

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2014.

SFS 2014:497

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2014:995

Denna förordning träder i kraft d. 2 aug. 2014.

SFS 2015:127

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2015:1036

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2016.

SFS 2016:75

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2016:326

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:347

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

SFS 2016:585

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2017:1344

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2018.

SFS 2018:334

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:766

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1402

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.

SFS 2018:1755

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2019.

SFS 2018:1828

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:678

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret d. 31 dec. 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

SFS 2020:996

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2020:1216

Denna förordning träder i kraft d. 29 dec. 2020.

SFS 2021:505

Denna förordning träder i kraft d. 26 juni 2021.

SFS 2022:805

Denna förordning träder i kraft d. 8 juli 2022.

SFS 2022:1288

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2022.