Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2017:670.

Utkom från trycket den 2 juni 2004
utfärdad den 19 maj 2004.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning avses med

  1. valutaväxling och annan finansiell verksamhet: sådana verksamheter som anges i 1 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, och

  2. kvalificerat innehav: sådant innehav som anges i 3 § andra stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

SFS 2017:670

Register över registrerade fysiska eller juridiska personer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0670

2 §

Hos Finansinspektionen ska det föras register över fysiska eller juridiska personer som har registrerats enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

SFS 2017:670

3 §

Registret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

SFS 2017:670

4 §

Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

  1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet utövar över fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet, eller

  2. information till allmänheten om de fysiska eller juridiska personer som registrerats i registret.

SFS 2017:670

5 §

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret.

SFS 2018:336

6 §

Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

7 §

[Upphävd g. F (2018:336).]

SFS 2018:336

8 §

[Upphävd g. F (2018:336).]

SFS 2018:336

9 §

I registret registreras uppgifter för varje person. Registret ska innehålla uppgift om personens namn eller företagsnamn och om personnummer eller organisationsnummer.

SFS 2018:1830

10 §

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när en fysisk eller juridisk person registrerats i registret. Detsamma gäller när inspektionen stryker personen ur registret.

SFS 2017:670

11 §

Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

SFS 2017:670

Bemyndiganden

12 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  1. vilka uppgifter en ansökan om registrering enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till Finansinspektionen, och

  2. vilka upplysningar som ett registreringspliktigt företag ska lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 9 § första stycket lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

SFS 2017:670

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:331

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1015) om valutaväxling och betalningsöverföring.

SFS 2010:766

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2017:670

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2017.

SFS 2018:336

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1830

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.